Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Przypomnijmy, jakie może być wzajemnie położenie prostej i płaszczyzny w przestrzeni. Prosta może być równoległa do płaszczyzny. Powiemy wtedy, że kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną jest równy 0°. Prosta może być również prostopadła do płaszczyzny, czyli kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną wynosi 90°. W trzecim przypadku prosta przecina płaszczyznę pod innym kątem niż prosty. Aby wyznaczyć miarę takiego kąta, wyznaczamy rzut prostokątny prostej na płaszczyznę oraz wyznaczamy kąt pomiędzy prostą a tym rzutem.

R1FJBK7I2yyra

Wyznaczanie kąta pomiędzy odcinkiem a płaszczyzną w czworościanie sprowadza się do wyznaczenia kąta nachylenia prostej zawierającej dany odcinek do tej płaszczyznykąt nachylenia prostej p do płaszczyznykąta nachylenia prostej zawierającej dany odcinek do tej płaszczyzny.

R1YE1wkG7BBqS
Przykład 1

Wyznaczymy miary kątów pomiędzy krawędzią a każdą ze ścian czworościanu foremnego.

Rozwiązanie:

Przyjrzymy się czworościanowi foremnemu.

R14gFOzjxvVMh

Zauważmy, że ze względu na symetrie czworościanu foremnego nie ma znaczenia, którą krawędź będziemy rozważać. Przyjrzymy się krawędzi AD. Krawędź ta zawarta jest w ścianach ABDACD, czyli prosta AD jest równoległa do płaszczyzny ABDACD. Stąd miary kątów pomiędzy krawędzią AD a każdą ze ścian A B D ACD są równe 0°.

Pozostały do rozpatrzenia kąty pomiędzy krawędzią AD a każdą ze ścian ABCBCD. Ponownie, ze względu na symetrie czworościanu foremnego, kąty te są przystające. Rzutem prostokątnym krawędzi AD na płaszczyznę ABC jest odcinek AE zawarty w wysokość AF trójkąta ABC.

Rozważmy kąt DAE. Wysokość trójkąta równobocznego jest równa h=a32, czyli AE=a33. Z trójkąta prostokątnego AED otrzymujemy cosα=a33a=330,5774.

Z tablic funkcji trygonometrycznych odczytujemy α55°, czyli miary kątów pomiędzy krawędzią a każdą ze ścian ABCCBD wynoszą około 55°.

Przykład 2

Wyznaczymy miary kątów pomiędzy krawędzią a każdą ze ścian w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, w którym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.

Rozwiązanie:

Przyjrzymy się ostrosłupowi prawidłowemu trójkątnemu, w którym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.

RxC4VfIrSmUXw

Zauważmy, że ze względu na symetrię ostrosłupa prawidłowego nie ma znaczenia, którą krawędź boczną będziemy rozważać. Przyjrzymy się krawędzi AD.

Krawędź ta zawarta jest w ścianach ABDACD, czyli miary kątów pomiędzy krawędzią AD a każdą ze ścian A B D ACD wynoszą 0°.

Pozostały do rozpatrzenia kąty pomiędzy krawędzią AD a każdą ze ścian ABCBCD. Rzutem prostokątnym krawędzi AD na płaszczyznę ABC jest odcinek AE zawarty w wysokości AF trójkąta ABC. Rzut prostokątny wierzchołka A na płaszczyznę BCD zawiera się w wysokości DF trójkąta BCD. Stąd rzut krawędzi AD na płaszczyznę BCD zawarty jest w prostej DF.

Wysokość trójkąta równobocznego jest równa h1=a32, czyli AE=a33. Z trójkąta prostokątnego CFD otrzymujemy DF=4a2-a24=15a2.

Z trójkąta prostokątnego AED otrzymujemy cosα=a332a=360,2887.

Stosując twierdzenie cosinusów do trójkąta AFD, otrzymujemy:

3a24=4a2+15a24-215a2cosβ

215a2cosβ=7a2

cosβ=715300,9037.

Zatem α73°β25°, czyli miara kąta pomiędzy krawędzią AD a płaszczyzną podstawy ABC wynosi około 73°. Natomiast miara kąta pomiędzy krawędzią AD a ścianą BCD jest równa około 25°.

Przykład 3

Dany jest czworościan ABCD, w którym wysokość DE ma długość H. Kąty pomiędzy tą wysokością a ścianami ABD, ACDBCD wynoszą odpowiednio α, βγ. Wyznaczymy odległości spodka wysokości E od ścian ABD, ACDBCD.

Rozwiązanie:

Aby wyznaczyć odległość punktu E od płaszczyzny ABD należy wyznaczyć rzut prostokątny tego punktu na tę płaszczyznęrzut prostokątny punktu P na płaszczyznęrzut prostokątny tego punktu na tę płaszczyznę. Oznaczmy go przez F. Odcinek DF jest więc rzutem prostokątnym odcinka DE na płaszczyznę ABD. Stąd kąt EDF jest kątem pomiędzy wysokością DE a płaszczyzną ABD.

RniLFKBAfUvYD

Z trójkąta prostokątnego DFE wyznaczamy:EFH=sinα, czyli EF=Hsinα. W analogiczny sposób wyznaczamy odległości punktu E od każdej ze ścian ACDBCD, które wynoszą odpowiednio HsinβHsinγ.

Przykład 4

Dany jest czworościan ABCD, w którym wysokość DE ma długość H. Odległość spodka wysokości E od ściany ABD wynosi d. Wyznaczymy odległość punktu E od prostej AB.

Rozwiązanie:

Niech DF będzie rzutem prostokątnym odcinka DE na płaszczyznę ABD, a G rzutem prostokątnym punktu E na prostą AB. Wtedy punkty D, FG leżą na jednej prostej, gdyż płaszczyzna DEF jest prostopadła do płaszczyzny ABD.

RyRJP7nTP4iS7

Ponieważ α+β=90°, więc kąt FEG na miarę α a kąt DEF ma miarę β. Z trójkąta prostokątnego DFE otrzymujemy DF=H2-d2. Z podobieństwa trójkątów EFGDFE (cecha kkk) otrzymujemy: dEG=H2-d2H, czyli EG=dHH2-d2.

Ciekawostka

W czworościanie foremnym suma odległości dowolnego punktu wewnątrz tego czworościanu od jego czterech ścian jest równa wysokości czworościanu.

Weźmy dowolny punkt E wewnątrz czworościanu foremnego ABCD. Suma objętości czterech czworościanów ABCE, ABDE, ACDEBCDE jest równa objętości czworościanu ABCD. Odległość punktu E od ścian ABC, ABD, ACDBCD oznaczmy d1, d2, d3d4, odpowiednio. Odległości te są wysokościami czworościanów ABCE, ABDE, ACDEBCDE, odpowiednio.

Jeżeli P oznacza pole ściany czworościanu ABCDH jego wysokość, to:

13Pd1+13Pd2+13Pd3+13Pd4=13PH

czyli

d1+d2+d3+d4=H

Słownik

rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę
rzut prostokątny punktu P na płaszczyznę

punkt, w którym prosta przechodząca przez punkt P i prostopadła do tej płaszczyzny przecina tę płaszczyznę

kąt nachylenia prostej p do płaszczyzny
kąt nachylenia prostej p do płaszczyzny

kąt ostry zawarty między prostą i jej rzutem prostokątnym na płaszczyznę