bg‑cyan

Asymetria czynnościowa półkul mózgowych

KresomózgowiekresomózgowieKresomózgowie zbudowane jest z dwóch półkul mózgowych przedzielonych szczeliną podłużną mózgu. Kora mózgowakora mózgowaKora mózgowa pokrywa powierzchnię półkul mózgowych. Każda z półkul specjalizuje się w różnych funkcjach: u większości osób lewa półkula odpowiada za mowę, naukę i technikę, a prawa – sztukę i wyobraźnię. Obie części kresomózgowia wymieniają się między sobą informacjami za pośrednictwem ciała modzelowategociało modzelowate (spoidło wielkie mózgu)ciała modzelowatego.

RdMBIlqq8xHKm
Schemat mózgu – widok grzbietowy. Kolorem żółtym oznaczono półkule mózgu, a zielonym móżdżek. Kolor różowy wskazuje leżące wewnątrz mózgowia ciało modzelowate (nazywane także spoidłem wielkim), a kolor pomarańczowym jądra podstawne. Są to zgrupowania neuronów (istoty szarej) pod korą mózgową w kreso-, między- i śródmózgowiu (na obszarze istoty białej), które u człowieka i ssaków stanowią stacje przekaźnikowe na szlakach nerwowych między obwodowymi narządami czucia i ruchu a korą mózgową.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RBCTY7F3NtCj81
Gdy słuchamy piosenki, lewa półkula rejestruje sens zdań i znaczenie przekazu, a prawa w tym czasie odbiera rytm i melodię.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Nerwy wychodzące z półkul mózgowych krzyżują się na wysokości rdzenia przedłużonegordzeń przedłużonyrdzenia przedłużonego, dlatego lewa półkula kontroluje czynności prawej strony ciała, a prawa półkula – lewej.

bg‑cyan

Ośrodki kory mózgowej i ich rola

Kora mózgowa zbudowana jest z istoty szarejistota szaraistoty szarej, na którą składają się ciała komórek nerwowych. Powierzchnia kory tworzy liczne fałdy (zakręty) i bruzdy. Bruzdy dzielą powierzchnię każdej z półkul na płaty kory mózgowej: czołowy, ciemieniowy, potyliczny i skroniowy.

W każdym z płatów znajdują się funkcjonalne obszary kory mózgowej zwane ośrodkami korowymi: czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe.

RWo4BO7BVEpfa
Obszary czuciowe Odbierane są tu informacje zmysłowe przekierowywane przez wzgórze z narządów zmysłów: wzroku – do ośrodków kory wzrokowej płata potylicznego; słuchu – do ośrodków kory słuchowej płata skroniowego; smaku – do ośrodków w płacie ciemieniowym; węchu – bezpośrednio do ośrodków w płacie skroniowym, a następnie przez wzgórze do kory oczodołowo czołowej. Obszary te odbierają także informacje z receptorów rozmieszczonych głównie w skórze, dotyczące dotyku, bólu, temperatury, ciśnienia, pozycji mięśni i kończyn., Obszary ruchowe Inicjują i kontrolują czynności ruchowe zależne od woli oraz kontrolują ruchy wyuczone, mimowolne, np. zręcznościowe., Obszary kojarzeniowe (asocjacyjne) Integrując informacje obszarów czuciowych i ruchowych oraz pochodzących z innych struktur mózgowia, obszary te są zaangażowane w wyższe czynności nerwowe związane z planowaniem, myśleniem, nauką, pamięcią i oceną emocji.
Rz4yEJTXHkvaG1
Ilustracja interaktywna przedstawia ośrodki czynnościowe płatów mózgu. W mózgu wyodrębniono kolorami poszczególne płaty. W przedniej części mózgu leży płat czołowy. Opis: Czynności ruchowe i psychiczne. W jego tylnej części znajduje się ośrodek ruchów pisarskich ręki. Opis: Koordynacja skurczów mięśni szkieletowych podczas pisania. Nieco poniżej ośrodek mowy Broki. Opis. Wytwarzanie dźwięków mowy. Z przodu leży czołowe pole kojarzeniowe. Opis: Powstawanie myśli, pojęć abstrakcyjnych, podejmowanie czynności związanych z planowaniem, rozwiązywaniem problemów. Za płatem czołowym znajduje się kora ruchowa. Opis: Ruchy niezależne od woli. Za nią z kolei kora somatosensoryczna. Opis: Analiza informacji dotyczących bólu, dotyku, temperatury, ciśnienia, pozycji mięśni i stawów. Następnie mamy płat ciemieniowy. Opis: Czucie: dotyk, ból, ciepło, zimno. W jego tylnej części jest somatosensoryczne pole kojarzeniowe. Opis: Integracja informacji czuciowych, ustalanie stosunków przestrzennych i pamięci topografii miejsc. Za płatem czołowym jest płat skroniowy. Odpowiada za słuch. W jego górnym obszarze zaznaczono korę słuchową. Opis: Odbieranie informacji z narządu słuchu, przetwarzanie podstawowych cech dźwięku, takich jak ton, rytm. W środkowej - słuchowe pole kojarzeniowe. Opis: Interpretacja i analiza dźwięków. W tylnej - ośrodek słuchowy mowy. Opis: Rozróżnianie słyszanych słów. Tylną część mózgu stanowi płat potyliczny odpowiedzialny za wzrok. W górnym obszarze leży ośrodek wzrokowy mowy. Opis: Rozpoznawanie znaków pisarskich. W środkowej wzrokowe pole kojarzeniowe. Opis: Rozpoznawanie i znaczenie informacji wzrokowych, odniesienie ich do wcześniejszych doświadczeń. W dolnej części znajduje się kora wzrokowa. Opis: Odbieranie informacji z narządu wzroku.
Ośrodki czynnościowe płatów mózgu.
Źródło: Englishsquare Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W korze mózgowej znajdują się cztery ośrodki odpowiadające za mowę i podlegające nadrzędnemu ośrodkowi mowy w korze kojarzeniowej – styku płatów skroniowego, potylicznego i ciemieniowego.

bg‑cyan

Mapa mózgu

Wszystkim receptorom czucia powierzchownego oraz mięśniom poprzecznie prążkowanym odpowiadają określone obszary w korze somatosensorycznej (czuciowej) i ruchowej. Neurony są w nich rozmieszczone w sposób uporządkowany, zgodnie z okolicami ciała, z których jest odbierana informacja czuciowa lub do których wysyłana jest odpowiedź ruchowa. Topografię ośrodków czuciowych i ruchowych można przedstawić w postaci mapy ciała: „człowieka czuciowego” i „człowieka ruchowego”.

R1avZQNyo5LXo1
Przybliżona lokalizacja reprezentacji informacji ruchowych i czuciowych w korze mózgowej.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wielkość reprezentacji w korze mózgowej zależy od liczby unerwiających ją jednostek czuciowych oraz zakresu kontroli nerwowej potrzebnej mięśniom.

bg‑cyan

Układ limbiczny

Układ limbiczny zlokalizowany jest głównie w płatach skroniowych i obejmuje ośrodki koroweośrodki koroweośrodki korowe płatów czołowego i skroniowego: hipokamphipokamphipokampciało migdałowateciało migdałowateciało migdałowate oraz ośrodki podkorowe: m.in. część wzgórzawzgórzewzgórzapodwzgórzapodwzgórzepodwzgórza.

RYrvc83CWeiW31
Schemat układu limbicznego człowieka.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Układ limbiczny bierze udział w regulacji zachowań emocjonalnych oraz czynności układu somatycznego i autonomicznego. Odgrywa kluczową rolę w procesach zapamiętywania i motywacji. Wchodzący w jego skład hipokamp bierze udział w procesach uczenia się oraz tworzenia pamięci trwałej. Ponadto w obszarze tym zachodzą intensywne procesy neurogenezyneurogenezaneurogenezy (bez względu na wiek).

Słownik

ciało migdałowate
ciało migdałowate

struktura składająca się na jądra podkorowe mózgu; jego główną funkcją jest generowanie emocji, agresji i zachowań obronnych

ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu)
ciało modzelowate (spoidło wielkie mózgu)

pasmo istoty białej łączące obie półkule mózgowia

hipokamp
hipokamp

róg Ammona; parzysta struktura należąca do węchomózgowia, położona w przyśrodkowej ścianie komór bocznych; jego główną funkcją jest konsolidacja śladu pamięciowego, czyli przenoszenie informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej; odpowiada także za orientację przestrzenną

istota biała
istota biała

wypustki komórek nerwowych wypełniające wnętrze mózgowia, w rdzeniu kręgowym otaczające istotę szarą

istota szara
istota szara

skupienia ciał komórek nerwowych w mózgowiu tworzące korę mózgową, w rdzeniu kręgowym układające się centralnie w kształcie litery H

kora mózgowa
kora mózgowa

istota szara zbudowana z komórek nerwowych i komórek glejowych pokrywająca obie półkule mózgowe

kresomózgowie
kresomózgowie

przednia część mózgu kręgowców, powstała przez podział pierwszego pęcherzyka mózgowego – przodomózgowia; wyróżnia się w nim opuszki węchowe (u ssaków klasyfikowane jako I para nerwów czaszkowych) oraz dwie półkule pokryte korą mózgową; kresomózgowie jest stosunkowo niewielkie u ryb, płazów i gadów, u ptaków częściowo, a u ssaków całkowicie pokrywa od strony górnej i z boków pozostałe części mózgu, stając się największą jego częścią

neurogeneza
neurogeneza

proces powstawania oraz morfologicznego i funkcjonalnego różnicowania się komórek nerwowych

ośrodek nerwowy
ośrodek nerwowy

złożony zespół komórek nerwowych uczestniczących w regulacji określonych czynności organizmu

ośrodki korowe
ośrodki korowe

obszary kory mózgowej odpowiedzialne za poszczególne czynności nerwowe

podwzgórze
podwzgórze

struktura położona w brzusznej części międzymózgowia, między skrzyżowaniem wzrokowym a ciałami sutkowatymi; siedlisko ośrodków regulujących podstawowe funkcje życiowe i popędy, takie jak: pobieranie pokarmu i wody, termoregulacja, popęd płciowy, lęk i agresja

rdzeń przedłużony
rdzeń przedłużony

opuszka, rdzeniomózgowie; część pnia mózgu położona między mostem a rdzeniem kręgowym; zawiera jądra ruchowe, czuciowe i autonomiczne niektórych nerwów czaszkowych, ośrodki kierujące podstawowymi dla życia czynnościami (jak np. oddychanie, krążenie krwi) oraz struktury zaliczane do tworu siatkowatego; przez rdzeń przedłużony przebiegają liczne szlaki nerwowe

wzgórze
wzgórze

część międzymózgowia stanowiąca ważną stację podkorową dla impulsów biegnących z narządów zmysłów i móżdżku do kory mózgowej