Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Chrześcijaństwo

Do religii chrześcijańskich zalicza się m.in. katolicyzm, protestantyzm i prawosławie. Każda z tych religii ma inne zasady, a przed wyznawcami stawia inne zadania. Protestancka mentalność nakazuje poszanowanie pracy i własności prywatnej, stąd polityczny i ekonomiczny sukces państw o protestanckich korzeniach, np. Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Szwecji. ReligiareligiaReligia może mieć również przełożenie na kulturę i życie społeczne. Duchowni Cerkwi prawosławnej (oprócz biskupów) oraz zdecydowanej większości kościołów protestanckich odrzucają celibat i zakładają rodziny. Powoduje to, że duchowni funkcjonują tak jak inni, a ich aktywność na rzecz kościoła można porównać do wykonywania pracy, często też podejmują oni inne „zwykłe” zawody. Z kolei np. protestancki odłam adwentystów odrzuca rywalizację w sporcie. Funkcjonowanie kościołów chrześcijańskich może mieć także wpływ na architekturę, ponieważ świątynie od wieków były inspiracją dla wielu artystów, w pewnym stopniu wyznacznikiem stylów, a także pozwalały na rozwój twórców, którzy przygotowywali elementy wystroju kościołów (rzeźby, malowidła).

Islam

Wyznawcy islamu – zgodnie z zasadami religii – nie mogą jeść wieprzowiny, dlatego w krajach islamskich nie hoduje się trzody chlewnej. Kraje muzułmańskie, w których schronienie znajdują islamscy fundamentaliści, są osłabione pod względem gospodarczym. Architektura muzułmańska cechuje się wysoką atrakcyjnością, co pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. Islam ściśle reguluje także codzienne życie swoich wyznawców. Oznacza to m.in. nakaz życia w umiarze, obowiązek jałmużny, obowiązek odbycia – przynajmniej raz w życiu – pielgrzymki do Mekki, obowiązek powstrzymania się od picia i jedzenia podczas ramadanu (od świtu do zmroku). Islam dopuszcza poligamię. W niektórych państwach (np. w Iranie, Arabii Saudyjskiej, Sudanie) obowiązuje szariat, czyli prawo oparte na Koranie, który przewiduje kary cielesne. Obowiązek życia w umiarze jest jednym z czynników – według badaczy – niższego poziomu rozwoju państw islamskich.

Hinduizm

Jedną z zasad hinduizmu jest zakaz uboju bydła, chociaż Indie zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem pogłowia tych zwierząt. Należy zwrócić uwagę, że zakaz ten dotyczy kraju o jednym z wyższych odsetków osób głodujących. Z drugiej zaś strony bydło jest źródłem mleka. Inną zasadą hinduizmu jest wiara w reinkarnację, a ta zabrania zabijania organizmów żywych, w tym także szkodliwych dla rolnictwa. Podobnie jak w przypadku islamu, obiekty sakralne hinduizmu cechują się wysoką atrakcyjnością architektoniczną, co pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. W Indiach formalnie zniesiono podział kastowy, jednak w rzeczywistości nadal on funkcjonuje, co więcej, jest dziedziczny, dlatego członkowie społeczeństwa nadal są oceniani na podstawie pochodzenia. Celem zawierania małżeństw jest wydanie na świat potomstwa, obowiązkiem żony jest oddanie i służba mężowi, a męża – ochrona i opieka nad żoną. Wielu hinduistów jest wegetarianami.

Judaizm

W judaizmie, zgodnie z religijnym kodeksem etycznym, sprzedający i kupujący mają obowiązek sumiennego wypełniania swoich obowiązków, a zaniedbania w pracy są grzechem przeciwko Bogu i bliźniemu. Judaizm wpływa także na rolnictwo. Istnieje zakaz wysiewania na jednym polu dwóch rodzajów ziarna i używania odzieży z dwóch rodzajów włókna. Judaizm zakazuje również spożywania wieprzowiny, przez co nie hoduje się wcale trzody chlewnej. Do innych ograniczeń w codziennym życiu zalicza się szabat, podczas którego nie wolno podróżować ani wykonywać codziennych czynności. Tradycja nakazuje także obrzezanie chłopców w ósmej dobie życia oraz zakładanie związków małżeńskich i posiadanie jak największej liczby dzieci. Judaizm reguluje również sposób odżywiania się swoich wyznawców, którzy mogą spożywać tylko potrawy koszerne. W sferze obyczajowej funkcjonuje zakaz przebywania dwóch osób różnej płci w jednym pomieszczeniu (z pewnymi wyjątkami). Specjalną pozycję w społeczności mają rodzice i osoby starsze, którym obowiązkowo okazuje się cześć i szacunek.

Buddyzm

Naczelną zasadą buddyzmu jest odejście od nadmiernej konsumpcji, co ma swoje odzwierciedlenie także w korzystaniu z zasobów naturalnych, które powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Powodem jest przekonanie, że nadmierne wykorzystanie bogactw naturalnych szkodzi istotom zamieszkującym Ziemię. Dodatkowo lamaiści nie uprawiają ziemi. Życie społeczne buddystów reguluje konieczność prawego postępowania. Z drugiej zaś strony kobiety są dyskryminowane, ze względu na uznawanie ich za istoty nieczyste i stojące na niższym szczeblu. W strukturze rodzin dominują rodziny wielodzietne. Buddyzm miał duży wpływ na kulturę i sztukę.

R1DoCvc5VB7Q41
Charakterystyka religii świata
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Słownik

religia
religia

system zasad i wierzeń odnoszący się do relacji człowieka z bogiem, bogami lub bóstwami