Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Królowie wyklęci

R1ATtGSzCdka91
Barokowy obraz pędzla XVII-wiecznego flamandzkiego malarza Lievena Mehusa przedstawiający wypędzonego z Rzymu ostatniego króla – Tarkwiniusza Pysznego.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

System urzędów, który funkcjonował w republice rzymskiej, mający korzenie w poprzednim ustroju – monarchii – odzwierciedlał obawy mieszkańców Wiecznego Miasta przed powrotem tej formy rządów. Z czasów królewskich Rzymianie pozostawili różnego rodzaju zgromadzenia oraz radę starszych, czyli senat. Twórcom republiki przyświecała jednak myśl, aby system władzy skonstruować w sposób uniemożliwiający powrót jednowładztwa. Stąd pomysł zastosowania zasady kolegialności – sprawowania tej samej funkcji jednocześnie przez dwóch lub większą liczbę urzędników („kolegów”) – co powstrzymałoby nawet najbardziej rzutkie jednostki przed skupieniem w swoich rękach zbyt dużej władzy. Rzymianie dbali przy tym, aby skutecznie rozkładać karierę polityków w czasie, utrudniając zbyt wczesne awanse. W 180 r. p.n.e. ujęto tę „drabinę (ścieżkę) awansów” (cursus honorum) w ramy prawne na mocy tzw. ustawy Wiliusza (lex Villia).

Drabina zaszczytów

Przyjęcie ustawy Wiliusza było reakcją elit republikańskich na szybką karierę Korneliusza Scypiona Afrykańskiego w czasie drugiej wojny punickiej (218–201 p.n.e.). Aby nie dopuścić do podobnych sytuacji w przyszłości, Rzymianie postanowili przekuć zwyczajowe do tej pory normy w obowiązujące prawo. Odtąd o stanowisko pretorapretorpretora mógł się starać tylko taki obywatel, który wcześniej piastował któryś z niższych urzędów – kwestorakwestorkwestora, edylaedyledyla bądź trybuna ludowegotrybun ludowy (trybun plebejski)trybuna ludowego – oraz ukończył 40. rok życia. Kolejny stopień awansu – funkcję konsula – można było osiągnąć dopiero w wieku minimum 43 lat, a na ponowienie konsulatu prawo zezwalało dopiero po 10 latach. Byłym konsulom zezwalano jeszcze na ubieganie się o stanowiska cenzorówcenzorcenzorów, co w zasadzie stanowiło zwieńczenie kariery politycznej na szczeblu urzędniczym. Natomiast szczególne znaczenie miał urząd dyktatoradyktatordyktatora, powoływanego tylko w wyjątkowych sytuacjach – zagrożenia bytu państwa. Na okres sześciu miesięcy osoba wyznaczona na to stanowisko przejmowała nieograniczoną władzę (summum imperium) w Rzymie. Wzorcem osobowym dyktatora został Lucjusz Kwinkcjusz Cyncynat, wybrany w 458 r. p.n.e., podczas wojny z ludem Ekwów.

RS38g2Tp9pBx5
Alexandre Cabanel, Cyncynat przyjmuje delegację senatorów rzymskich, 1843 r. Według rzymskiej tradycji Cyncynat został powołany do sprawowania funkcji dyktatora z uwagi na nieskazitelny charakter. Kiedy przekazano mu informację o wyborze, właśnie orał pole. Mimo posiadania przez pół roku nieograniczonej władzy nad republiką po upływie tego czasu i wykonaniu swoich zadań spokojnie powrócił do porzuconych rolniczych obowiązków. Przez cały okres republiki zachowanie Cyncynata stanowiło wzór do naśladowania dla innych wyższych urzędników.
Źródło: domena publiczna.

Pro publico bono

RRIXdlepUva04
Pola Marsowe w Rzymie ok. 300 r.n.e. (rekonstrukcja): w pierwszych wiekach republiki były obszarem słabo zabudowanym, gdzie odbywały się masowe imprezy; tutaj ogłaszany był corocznie przez konsulów zaciąg do wojska, zebrania wyborcze, comitia centuriata; tutaj również cenzorowie przeprowadzali co 5 lat cenzus.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Pomimo istnienia w republikańskim Rzymie licznych zgromadzeń, nadających państwu pozory demokracji, kariera polityczna zarezerwowana była tylko dla najbogatszych. Wiązało się to z nieodpłatnością funkcji publicznych. Mieszkańcy miasta oczekiwali wręcz od urzędników świadczeń finansowych na rzecz wspólnoty: przekazywania środków na budowę mostów, akweduktów czy świątyń, organizację świąt religijnych albo igrzysk. Nagrodą miał być przede wszystkim szacunek członków wspólnoty wobec byłych urzędników. W rzeczywistości jednak, szczególnie u schyłku republiki, byli urzędnicy czerpali olbrzymie (i nie zawsze uczciwe) dochody pochodzące z eksploatacji podbitych prowincji.

R1MBohqx2eMq3
Marek Porcjusz Katon (ur. 95 p.n.e., zm. 46 p.n.e.), należał do polityków schyłku republiki, którzy dochowali wierności jej ideałom. Ów polityk i filozof, zwany, dla odróżnienia od Katona Starszego, którego był prawnukiem, Katonem Młodszym słynął z prawości i uczciwości. Jako bezwzględny przeciwnik dyktatury występował przeciwko Cezarowi. Kiedy ten jednak zdołał przejąć władzę w Rzymie Katon Młodszy popełnił samobójstwo, nie chcąc być świadkiem upadku republiki. Fotografia przedstawia rzeźbę z XIX wieku ukazującą Katona Młodszemu tuż przed popełnieniem samobójstwa.
Źródło: Jean-Baptiste Roman (1792–1835), François Rude (1784–1855), Wikimedia Commons, domena publiczna.

Na możliwość rozpoczęcia kariery politycznej należało cierpliwie poczekać. Dopiero dysponując odpowiednim kapitałem, po odbyciu dziesięcioletniej służby w armii można było w wieku ok. 30 lat poważnie myśleć o urzędniczych awansach. Służba w administracji, zgodnie z cursus honorum, zaczynała się od wyboru na stanowisko kwestorakwestorkwestora. Kolejnym krokiem był edylatedyledylat, szczególnie kosztowny, gdyż związany z organizacją własnym sumptem igrzysk. Poza tym edylowie dbali o zaopatrywanie miasta w żywność. Znaczące wyróżnienie stanowił już awans na stanowisko jednego z dwóch pretorówpretorpretorów. Zewnętrznym wyrazem prestiżu, jaki Rzymianie wiązali ze sprawowaniem tej funkcji, było prawo do sześciu liktorów – zaopatrzonych w pęki rózg (fasces) funkcjonariuszy poprzedzających najważniejszych urzędników. Pretorzy odpowiadali w Rzymie za bezpieczeństwo. KonsulomkonsulKonsulom, najwyższym urzędnikom republiki, przysługiwało prawo do 12 liktorów. Najważniejszym uprawnieniem konsulów było dowodzenie armią. Poza regularną drabiną zaszczytów znajdowała się jeszcze funkcja trybunów ludowych, którzy mieli za zadanie bronić praw ludu przed samowolą możnych. Ich wysoka pozycja wynikała głównie z posiadania prawa weta oraz nietykalności osobistej.

R1DOlcjzc5dL1
XIX‑wieczna ilustracja przedstawia liktorów niosących fasces – symbol najwyższej władzy w starożytnym Rzymie. W XX stuleciu symbolika rózg z zatkniętym w nie toporem została zapożyczona przez ruch faszystowski we Włoszech.
Źródło: northwindprints.com.

Najgodniejsi mężowie republiki

RssWEL5ug9t8I1
Popiersie przedstawiające Gajusza Juliusza Cezara w początkach kariery urzędniczej.
Źródło: Carole Raddato, ancient.eu, licencja: CC BY-SA 3.0.

Republikański Rzym szczycił się posiadaniem licznych zgromadzeń, które nadawały mu pozory demokracji. Najstarsze z nich, komicja kurialne, przyznawały imperium, czyli władzę wojskową i religijną, urzędnikom wybieranym przez komicja centurialne: pretorom, konsulom i cenzorom. Komicja trybusowe, trzecie ze zgromadzeń republiki rzymskiej, były głównym organem ustawodawczym oraz wybierały kwestorów i edylów. Wszystkie opierały swoją działalność na jednostkach organizacyjnych: kuriikuriakurii, centuriicenturiacenturii oraz tribustribustribus. Pomimo ważnych funkcji, jakie pełnili w republikańskim Rzymie liczni urzędnicy oraz zgromadzenia ludowe, rzeczywista władza znajdowała się w rękach senatu. Wobec częstych zmian urzędników instytucja ta zapewniała ciągłość władzy, zaś wchodzący w jej skład byli urzędnicy cieszyli się ogromną estymą; dysponowali wielkim doświadczeniem, rozbudowaną siecią klienteli oraz wpływami. Senat ukształtował się jeszcze za rządów monarchii jako ciało doradcze królów, a po 509 r. p.n.e. zyskał na znaczeniu. Pozycja senatu nie wynikała zatem z formalnych uprawnień, które ograniczały się do spraw kultu religijnego, finansów oraz prowadzenia polityki zagranicznej. W rzeczywistości była raczej wyrazem szacunku, jakim darzono członków tej instytucji, w zasadzie niedostępnej dla osób wywodzących się z ludu.

Słownik

centuria
centuria

(z łac. centum - sto) początkowo była najmniejszą jednostką taktyczną legionu w ramach armii rzymskiej. Liczyła początkowo stu piechurów (stąd nazwa) pod wodzą centuriona (łac. centurio); także jednostka podziału obywateli starożytnego Rzymu na klasy majątkowe

cenzor
cenzor

(łac. censor , od łac. censeo - oceniać, szacować) w starożytnym Rzymie jeden z dwóch urzędników, do którego obowiązków należał np. nadzór nad finansami państwa, ale także opracowywanie listy obywateli (cenzus)

dyktator
dyktator

(łac. dictator) wódz mający nieograniczoną władzę wojskową i cywilną, wyznaczany w sytuacji szczególnie groźnej dla państwa

edyl
edyl

(łac. aedilis) urzędnik przydzielony do pomocy trybunowi, odpowiedzialny m.in. za porządek i bezpieczeństwo w mieście, prace publiczne oraz jego aprowizację

tunika
tunika

w starożytnym Rzymie przewiązany w pasie wełniany ubiór z krótkimi rękawami, będący odpowiednikiem greckiego chitonu

kadencja
kadencja

(od łac. cadere - padać) okres sprawowania funkcji przez urzędnika

kwestor
kwestor

(łac. quaestor) urzędnik odpowiedzialny za pomoc konsulom w administrowaniu finansami państwa

kuria
kuria

(łac. curia) w starożytnym Rzymie jednostka podziału obywateli oparta na związkach rodowych

konsul
konsul

(łac. consul) jeden z dwu najwyższych urzędników republiki sprawujących władzę cywilną i wojskową

kurulne urzędy
kurulne urzędy

w starożytnym Rzymie wyższe stanowiska (konsulowie, pretorzy, edylowie, dyktator)

oligarchia
oligarchia

(gr. olígos - mało; archein - rządzić, dowodzić) system rządów zapewniający kluczowy wpływ na władzę nielicznym – na ogół najbogatszym i należącym do elity członkom danej społeczności

patrycjusze
patrycjusze

(z łac. patres - ojcowie) uprzywilejowana, wyższa warstwa społeczeństwa Rzymu w czasach monarchii i republiki

plebejusze
plebejusze

(z łac. plebes - lud, plebeius - prostacki) niższa warstwa społeczeństwa rzymskiego w czasach monarchii i republiki; najprawdopodobniej wywodziła się z ludności podbitej, z czasem zrównana została w prawach politycznych z patrycjuszami

pretor
pretor

(łac. praetor – l.mn. praetores) – wyższy urzędnik w antycznym Rzymie mający tzw. władzę mniejszą (imperium minus). W czasie nieobecności konsulów, pretor (później dwóch, a nawet trzech) przejmował najwyższą władzę w mieście, mogąc nawet zwoływać posiedzenia senatu. Zasadniczym jednak zadaniem pretorów było sądownictwo. Ważnym uprawnieniem pretora było wydawanie edyktów (edykty pretorskie), w których ustalał on sposoby postępowania w sprawach niedostatecznie jasno uregulowanych przez ustawy (leges) czy prawo zwyczajowe. Do uprawnień pretora należało ponadto mianowanie prefektów (praefecti), którzy mieli władzę sądowniczą i porządkową w miastach italskich

Indeks górny [za:] Artykuł Pretor, Wikipedia.org Indeks górny koniec

prokonsul
prokonsul

(łac. proconsul) konsul, którego władzę przedłużono po zakończeniu rocznej kadencji

toga
toga

lekki strój wierzchni noszony w starożytnym Rzymie; togę przywdziewano na tunikę, pozostawiając przy tym odsłonięte ramię

tribus
tribus

jednostka terytorialna Rzymu; liczba tribusów rosła w miarę kolejnych podbojów: w 241 r. p.n.e. było ich 35

trybun ludowy (trybun plebejski)
trybun ludowy (trybun plebejski)

(łac. tribunus plebis) urzędnik w starożytnym Rzymie, którego zadaniem było wspieranie obywateli wobec niekorzystnych decyzji konsula; miał prawo zawetować decyzje innych urzędników czy uchwały senatu

Słowa kluczowe

dyktatura, Etruskowie, Italia, monarchia, republika, komicja, imperium (urzędnika), dyktator, starożytność, starożytny Rzym, kultura starożytnego Rzymu, społeczeństwo starożytnego Rzymu, antyk

Bibliografia

M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1984.

M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień, Historia starożytna, Warszawa 2001.

T.R. Martin, Rzym. Od Romulusa do Justyniana, Poznań 2014.