Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Prezydenci w państwach Europy

Głową państwagłowa państwaGłową państwa we współczesnych republikachrepublikarepublikach jest prezydent. Jego pozycję określają rozwiązania konstytucyjne przyjęte przez konkretną społeczność. Niezależnie jednak od kompetencji prezydenta, jego rolą we wszystkich republikach jest dbanie o jedność państwa i czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji. Reprezentuje on również państwo na arenie międzynarodowej.

Prezydent, obojętnie z którego obozu politycznego się wywodzi, powinien również być osobą poza- i ponadpartyjną, skupiającą wokół swojego urzędu przedstawicieli wszystkich stron sporu politycznego. Dlatego w większości państw europejskich, bez względu na swoją wcześniejszą przynależność partyjną, prezydent składa legitymację i ślubuje reprezentowanie interesów wszystkich obywateli, co niejednokrotnie prowadzi do konfliktów z jego dawnym obozem politycznym.

W zależności od państwa i pozycji prezydenta na to stanowisko może również zostać wybrana osoba ciesząca się dużym autorytetem wśród obywateli, która nie reprezentuje żadnego obozu politycznego. W takiej sytuacji bezstronność głowy państwa wydaje się bardziej oczywista i łatwiejsza do zachowania podczas sprawowania urzędu.

RQvLCoAquyn3a1
Prezydenci RP – Bronisław Komorowski i Andrzej Duda z żonami, 2015 r.
Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wymienione cechy prezydentury są uniwersalne dla republik demokratycznych i pozwalają porównywać rolę prezydenta w państwie z pozycją monarchy. Rzeczywiście we współczesnej Europie są prezydenci, których rola jest symboliczna i jednocząca, ale trudno przypisać im określone kompetencje polityczne, oraz tacy, którzy stanowią znaczącą część władzy wykonawczej i stoją na czele rządu. Wszystko zależy od wybranych przez społeczeństwo rozwiązań konstytucyjnych. Oznacza to, że mamy w Europie republiki z reżimem semiprezydenckim, w których prezydent jest równocześnie arbitrem i istotną częścią władzy wykonawczej, reżimy parlamentarne, w których pozycja prezydenta jest symboliczna, np. Niemcy, Łotwa i Estonia, oraz semiprezydencjalizm, w którym to prezydent decyduje o kierunkach polityki państwa, np. Francja, Finlandia. Można również odnaleźć w demokracjach europejskich państwa stosujące rozwiązania pośrednie nazywane parlamentaryzmem z korygującą prezydenturą, które czerpią wzorce z każdego z powyższych modeli. Zaliczymy do nich m.in. Włochy, Austrię, Chorwację, Litwę i Polskę. Są wreszcie republiki, które trudno nazwać demokracją, ale supremacja w systemie politycznym należy do prezydenta. Do tych państw można zaliczyć np. Rosję.

bg‑green

Podaj cechy prezydentury charakteryzujące rolę prezydenta jako głowy państwa.

Prezydent Włoch

RLINPdotiJ9GR1
Sergio Mattarella, prezydent Włoch od 2015 r.
Źródło: Presidenza della Repubblica, tylko do użytku edukacyjnego.

Jednym z państw europejskich, w których pozycja prezydenta zalicza się do parlamentaryzmu z korygującą prezydenturą, są Włochy. Głowa państwa we Włoszech wybierana jest przez specjalne zgromadzenie nazywane potocznie Zgromadzeniem Wielkich Elektorów. W jego skład wchodzą przedstawiciele parlamentu i reprezentanci 19 regionów, liczy w sumie 1000 członków. Kandydat musi uzyskać ⅔ głosów zgromadzenia, aby wygrać. Po wyborach prezydent składa przed parlamentem przysięgę wierności republice i konstytucji. Jego kadencja trwa 7 lat. Na to stanowisko może kandydować każdy obywatel Włoch, który ukończył 50 lat. Funkcji prezydenta nie można łączyć z żadną inną, natomiast po zakończeniu urzędowania każdy prezydent, jeśli sam nie zrezygnuje, zostaje dożywotnim senatorem.

We włoskim systemie parlamentarnym urząd prezydenta republiki jest neutralny, apolityczny i bezstronny, pełni funkcję gwaranta i sprawuje kontrolę nad instytucjami zorientowanymi politycznie oraz trzema tradycyjnymi organami państwowymi – parlamentem, rządem i sądownictwem. Prezydentura jest całkowicie zneutralizowaną instytucją państwa, a sami prezydenci określają swoją rolę jako gwaranta bezstronności, promotora zasad i wartości konstytucji. Konstytucja nie przypisuje prezydenta Włoch do żadnej z władz, ale określa jego kompetencje wobec każdej z nich.

R3nBrQsrBX0Eq1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje głowy państwaElementy należące do kategorii kompetencje głowy państwaNazwa kategorii: w stosunku do parlamentuElementy należące do kategorii w stosunku do parlamentuNazwa kategorii: możliwość rozwiązania parlamentu po uzyskaniu opinii obu izbNazwa kategorii: zarządzanie wyborów do obu izb parlamentuNazwa kategorii: prawo weta zawieszającegoNazwa kategorii: upoważnienie rządu do przedłożenia parlamentowi projektu ustawNazwa kategorii: zwołanie parlamentu na sesję nadzwyczajnąNazwa kategorii: mianowanie dożywotnich senatorówKoniec elementów należących do kategorii w stosunku do parlamentuNazwa kategorii: w stosunku do rząduElementy należące do kategorii w stosunku do rząduNazwa kategorii: mianuje premiera, a na jego wniosek ministrów (z uwzględnieniem sytuacji w parlamencie)Nazwa kategorii: podpisuje i ogłasza przyjęte przez rząd dekrety z mocą ustawyNazwa kategorii: przyjmuje dymisje rządu, na wniosek premiera lub jeśli rząd nie uzyska wotum zaufaniaKoniec elementów należących do kategorii w stosunku do rząduNazwa kategorii: wobec władzy sądowniczejElementy należące do kategorii wobec władzy sądowniczejNazwa kategorii: jest przewodniczącym Najwyższej Rady SądownictwaNazwa kategorii: mianuje 5 na 15 sędziów Trybunału KonstytucyjnegoNazwa kategorii: ma prawo łagodzenia kar i prawo łaskiNazwa kategorii: może ogłaszać amnestię i abolicjęKoniec elementów należących do kategorii wobec władzy sądowniczejKoniec elementów należących do kategorii kompetencje głowy państwa
Oprac. na podst. Marek Bankowicz, Beata Kosowska‑Gąstoł, Systemy polityczne, t. 2, Kraków 2020, s. 180–182.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poza tym prezydent Republiki Włoskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ratyfikuje umowy międzynarodowe, przyjmuje listy uwierzytelniające od przedstawicieli dyplomatycznych, mianuje ambasadorów oraz ma również uprawnienia w stosunku do organów samorządowych. W przypadku naruszenia konstytucji ma prawo rozwiązania rady regionalnej, rady gminnej i rady prowincjonalnej. W każdym z tych przypadków prezydent działa jako strażnik konstytucji i może reagować na naruszenia prawa.

bg‑green

Oceń znaczenie prezydenta Republiki Włoskiej jako strażnika konstytucji i arbitra w sporach politycznych.

Prezydent Rosji

R187dMabTUrgf1
Władimir Putin, prezydent Rosji od 2012 r.
Źródło: kremlin.ru, licencja: CC BY-SA 4.0.

Państwem, w którym pozycja ustrojowa prezydenta jest kluczowa dla funkcjonowania całego systemu politycznego, jest Rosja. Podobnie jak we Włoszech, głowa państwa nie jest częścią żadnej z trzech władz. Pełni rolę zwierzchnika władzy wykonawczej, ma również znaczący wpływ na funkcjonowanie pozostałych organów władzy. Poza ustrojem pozycja rządzącego jest także wzmocniona osobowością prezydenta i tradycją. Tak jak w innych konstytucjach, prezydent Rosji jest gwarantem konstytucji oraz praw i wolności obywatelskich. Jest również obrońcą suwerenności i integralności państwa, a także ma zapewniać harmonijne funkcjonowanie wszystkich organów władzy. Reprezentuje Rosję w polityce międzynarodowej i decyduje o jej kierunku.

Prezydentem Rosji może zostać każdy obywatel federacji, który ukończył 35 lat i przez minimum 10 lat mieszka na jej terytorium. Wybory wygrywa kandydat, który uzyska co najmniej 50% głosów oddanych przez obywateli, przy frekwencji wynoszącej minimum 50%. Prezydent federacji stoi na czele władzy wykonawczej i ma szerokie kompetencje wobec władzy ustawodawczej.

R4BhpDOijN64E1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje prezydentaElementy należące do kategorii kompetencje prezydentaNazwa kategorii: wobec rząduElementy należące do kategorii wobec rząduNazwa kategorii: decyduje o dymisji rząduNazwa kategorii: za zgodą Dumy Państwowej powołuje premiera, a na jego wniosek ministrówNazwa kategorii: określa strukturę i organizację rządu, po porozumieniu z premieremNazwa kategorii: definiuje politykę rządu i czuwa nad jej wykonaniemNazwa kategorii: przewodniczy posiedzeniom rząduKoniec elementów należących do kategorii wobec rząduNazwa kategorii: wobec parlamentuElementy należące do kategorii wobec parlamentuNazwa kategorii: ogłaszanie wyborów do Dumy PaństwowejNazwa kategorii: możliwośc skracania kadencji Dumy w określonych konstytucją okolicznościachNazwa kategorii: prawo inicjatywy ustawodawczejNazwa kategorii: prawo weta zawieszającego, które można przełamać większością 2/3 głosówKoniec elementów należących do kategorii wobec parlamentuKoniec elementów należących do kategorii kompetencje prezydenta
Oprac. na podst.: Marek Bankowicz, Beata Kosowska‑Gąstoł, Systemy polityczne, t. 2, Kraków 2020, s. 292–293.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na podstawie konstytucji prezydent Federacji Rosyjskiej ma szerokie kompetencje kreacyjnekompetencje kreacyjne prezydentakompetencje kreacyjne w stosunku do władzy sądowniczej. Przedstawia Radzie Federalnej kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego. Może również złożyć wniosek o jego odwołanie. Należy do niego także powoływanie sędziów sądów federalnych. Ma również prawo łaski.

W obszarze bezpieczeństwa państwa prezydent Federacji Rosyjskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale również może wprowadzić stan wojenny lub wyjątkowy, o czym powiadamia parlament. Zarządza mobilizację, decyduje o użyciu sił zbrojnych poza granicami państwa (co musi być zatwierdzone przez Radę Federacji), podejmuje także decyzję o użyciu broni jądrowej. W swoich działaniach związanych z bezpieczeństwem państwa współpracuje z Radą Bezpieczeństwa, która jest jego organem doradczym. Prezydent Rosji w zasadzie samodzielnie kieruje polityką zagraniczną, m.in. prowadzi rokowania i podpisuje umowy międzynarodowe.

RlWCxYs7MBIqg1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje w dziedzinie [bold]stosunków wewnętrznych[/]Elementy należące do kategorii kompetencje w dziedzinie [bold]stosunków wewnętrznych[/]Nazwa kategorii: wydawanie dekretów i rozporządzeń obowiązujących na terenie całej federacji bez kontrasygnatyNazwa kategorii: prawo rozpisywania referendumNazwa kategorii: powoływanie własnej administracji i odwoływanie swoich przedstawicieliNazwa kategorii: prawo rozstrzygania sporów pomiędzy organami i członkami federacjiNazwa kategorii: prawo zawieszania aktów prawnych podmiotów federacji w razie ich niezgodności z prawem federacjiNazwa kategorii: wskazywanie kandydatów na szefów rządów federalnychKoniec elementów należących do kategorii kompetencje w dziedzinie [bold]stosunków wewnętrznych[/]
Oprac. na podst.: Marek Bankowicz, Beata Kosowska‑Gąstoł, Systemy polityczne, t. 2, Kraków 2020, s. 294.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Istotny dla pozycji prezydenta Federacji Rosyjskiej jest również brak odpowiedzialności politycznej przed parlamentem, ale może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności za zdradę stanu lub inne ciężkie przestępstwo przez ⅔ członków Dumy Państwowej.

bg‑green

Oceń poziom kompetencji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zastanów się, czy spełnia cechy państwa demokratycznego i republiki jako „rzeczy publicznej”.

Prezydent Czech

RwD2lHiY5sqRK1
Miloš Zeman, prezydent Czech od 2018 r.
Źródło: kremlin.ru, licencja: CC BY 4.0.

Do 2013 r. prezydenta Czech wybierały obie izby parlamentu na wspólnym posiedzeniu, ale w osobnych głosowaniach. Wygrywał kandydat uzyskujący bezwzględną większość głosów (mogło to wymagać przeprowadzenia drugiej tury wyborów). Po nowelizacji Konstytucji Republiki Czeskiej z 2012 r. ustanowiono bezpośrednie wybory prezydenckie. Od tej pory o wyborze głowy państwa decyduje większość bezwzględna spośród wszystkich głosujących, a w razie jej braku w pierwszej turze wyborów, po dwóch tygodniach odbywa się kolejna tura. Kadencja prezydenta trwa 5 lat. Konstytucja gwarantuje prezydentowi Republiki Czeskiej kompetencje w różnych obszarach życia społecznego.

RJqyB98C5i9y01
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje prezydenta [bold]w stosunku do parlamentu Republiki Czeskiej[/]Elementy należące do kategorii kompetencje prezydenta [bold]w stosunku do parlamentu Republiki Czeskiej[/]Nazwa kategorii: zwoływanie sesji Izby Poselskiej i jej rozwiązywanieNazwa kategorii: zarządzanie wyborów do Izby Poselskiej i SenatuNazwa kategorii: prawo weta zawieszającegoNazwa kategorii: podpisywanie ustawKoniec elementów należących do kategorii kompetencje prezydenta [bold]w stosunku do parlamentu Republiki Czeskiej[/]
Oprac. na podst.: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) Marek Barański, Katowice 2005, s. 109–110.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poza tym prezydent Republiki Czeskiej: reprezentuje państwo poza jego granicami, zawiera i ratyfikuje umowy międzynarodowe, jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, mianuje i awansuje generałów, mianuje sędziów, przyznaje i nadaje odznaczenia państwowe, daruje lub łagodzi kary nałożone przez sąd, postanawia o niewszczynaniu postępowania karnego, a jeśli zostało wszczęte, o jego przerwaniu, zaciera skazanie, ponadto ma prawo ogłaszania amnestii. Wszystkie decyzje podejmowane przez prezydenta w ramach wymienionych kompetencji, żeby były ważne, wymagają podpisu premiera lub upoważnionego przez niego ministra. Prezydent ma również prawo mianowania premiera, a na jego wniosek członków rządu, jednak aby rząd mógł prowadzić realną politykę, musi uzyskać wotum zaufaniawotum zaufaniawotum zaufania. Za zgodą senatu prezydent może również mianować sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

bg‑green

Zastanów się, w jaki sposób pozycję prezydenta Republiki Czeskiej wzmocniło wprowadzenie wyborów powszechnych na ten urząd.

Prezydent Litwy

RgwDCM498ORsi1
Gitanas Nausėda, prezydent Litwy od 2019 r.
Źródło: Augustas Didžgalvis, licencja: CC BY-SA 4.0.

Przykładem państwa o systemie parlamentarnym, w którym kompetencje prezydenta są rozszerzone, jest Litwa. Podobnie jak w innych państwach dawnego bloku wschodniego, podczas prac nad litewską konstytucją trwały dyskusje dotyczące przyjęcia jednego z modeli reżimu demokratycznego. Ostatecznie wybrano parlamentaryzm z korygującą prezydenturą. Prezydent wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Kandydować może każdy obywatel Litwy, który ukończył 40 lat. Ta sama osoba może sprawować urząd nie więcej niż dwa razy z rzędu. Nie ma natomiast ograniczenia liczby kadencji sprawowanych przez jedną osobę, o ile tylko między kadencjami wystąpią przerwy. Osoba wybrana na prezydenta Litwy powinna zawiesić swoje członkostwo w partiach politycznych i stać się reprezentantem interesów wszystkich obywateli. Prezydent Republiki Litewskiej jest nietykalny. W swoich kompetencjach musi porozumiewać się z parlamentem lub rządem, ponieważ większość jego aktów prawnych wymaga kontrasygnatykontrasygnatakontrasygnaty premiera lub odpowiedniego ministra.

R1RgR68GgfjBU1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje prezydenta Republiki LitewskiejElementy należące do kategorii kompetencje prezydenta Republiki LitewskiejNazwa kategorii: w stosunku do parlamentuElementy należące do kategorii w stosunku do parlamentuNazwa kategorii: mianowanie i odwoływanie Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z parlamentemNazwa kategorii: przedstawianie corocznego orędzia o stanie Litwy oraz o wewnętrznej i zewnętrznej polityce państwaNazwa kategorii: prawo weta zawieszającegoNazwa kategorii: powoływanie za zgodą parlamentu przewodniczącego Sądu Najwyższego, Sądu Administracyjnego i Sądu KonstytucyjnegoNazwa kategorii: prawo inicjatywy ustawodawczej z  koniecznością przedstawienia skutków finansowychKoniec elementów należących do kategorii w stosunku do parlamentuNazwa kategorii: w stosunku do rząduElementy należące do kategorii w stosunku do rząduNazwa kategorii: zatwierdzanie składu Rady Ministrów na wniosek premieraNazwa kategorii: przyjmowanie dymisji rządu lub poszczególnych ministrówNazwa kategorii: mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznychNazwa kategorii: powoływanie na wniosek premiera urzędników państwowychKoniec elementów należących do kategorii w stosunku do rząduKoniec elementów należących do kategorii kompetencje prezydenta Republiki Litewskiej
Oprac. na podst.: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, (red.) Marek Barański, Katowice 2005, s. 175.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poza tymi kompetencjami prezydent Republiki Litwy ma również uprawnienia honorowe, do których zaliczamy nadawanie orderów, odznaczeń i obywatelstwa. Prezydent nie ponosi również odpowiedzialności politycznej, stąd konieczność kontrasygnowania jego decyzji przez premiera lub wyznaczonego ministra.

bg‑green

Wymień uprawnienia prezydenta Litwy, które wskazują, że system polityczny tego kraju nie jest czystym parlamentaryzmem.

Prezydent Austrii

R1SWq6nXfsHAd1
Alexander Van der Bellen, prezydent Austrii od 2017 r.
Źródło: Manfred Werner/Tsui, licencja: CC BY-SA 3.0.

Dualny model władzy wykonawczej występuje również w Republice Austrii, w której prezydent jest częścią władzy wykonawczej. Jednak konstrukcja reżimu politycznego tego państwa, zawarta w jego konstytucji, przeniosła główne kompetencje administracyjne na rząd federalny. Stąd prezydent nie może działać sam, a większość jego aktów władzy wymaga kontrasygnaty premiera lub ministra. Prezydent federalny w Austrii jest wybierany przez obywateli w wyborach powszechnych. Kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 35 lat. Kadencja prezydenta trwa 6 lat i istnieje możliwość jednej reelekcji. Aby zostać głową państwa, kandydat musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Prezydent odpowiada politycznie i konstytucyjnie przed parlamentem. Większość jego kompetencji ma charakter reprezentacyjny.

R184Jj40yZGjV1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: kompetencje prezydenta AustriiElementy należące do kategorii kompetencje prezydenta AustriiNazwa kategorii: prawo do zawierania umów międzynarodowychNazwa kategorii: prawo udzielania łaskiNazwa kategorii: mianowanie i przyjmowanie korpusu dyplomatycznegoNazwa kategorii: nadawanie tytułów naukowychNazwa kategorii: mianowanie urzędników państwowychNazwa kategorii: wydawanie rozporządzeń nadzwyczajnychNazwa kategorii: zarządzanie referendumKoniec elementów należących do kategorii kompetencje prezydenta Austrii
Oprac. na podst.: Krzysztof Kociubiński, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Wrocław 2003, s. 50.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Prawie wszystkie akty urzędowe wymagają kontrasygnat prezydenta. Jego rola sprowadza się do uprawomocnienia ustawy poprzez promulgowanie. Ponieważ prezydent nie ma prawa weta, nie może nie podpisać takiego aktu ze względu na to, iż byłoby to niezgodne z prawem. W dokumentach urzędowych prezydenta, które nie wymagają podpisu kanclerza, np. nadzór nad egzekucją orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego czy powoływanie i odwoływanie kanclerza, jest on ściśle uzależniony od rozwiązań konstytucyjnych.

bg‑green

Podaj kompetencję prezydenta wskazującą na jego rolę jako strażnika konstytucji oraz oceń, czy powszechne wybory prezydenckie wpłynęły na jego pozycję na scenie politycznej Austrii.

Słownik

dualizm egzekutywy
dualizm egzekutywy

rozdzielenie, rozproszenie władzy wykonawczej między dwa podmioty

głowa państwa
głowa państwa

jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa; jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne; w zależności od kształtu ustroju przysługuje mu również określona władza państwowa; jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej niemający charakteru przedstawicielskiego

kompetencje kreacyjne prezydenta
kompetencje kreacyjne prezydenta

prawo mianowania urzędników w państwie bez konieczności uzyskiwania zgody parlamentu

kontrasygnata
kontrasygnata

dodatkowe podpisanie aktu prawnego przez drugą osobę, potwierdzające jego ważność i przenoszące pełną odpowiedzialność polityczną i prawną na podpisującego

republika
republika

zgodnie ze współczesną definicją forma państwa, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony na określony czas w wyniku wyborów; do czasów II wojny światowej w języku polskim w nomenklaturze polityczno‑prasowej używano słowa „rzeczpospolita”

wotum zaufania
wotum zaufania

podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno‑gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność