Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czym są usługi edukacyjne?

Edukacja należy do grupy usług niematerialnychusługi niematerialneusług niematerialnych. Pełni funkcje wychowawcze (kształtuje postawy) i ekonomiczne (wpływa na poziom rozwoju gospodarczego i postęp cywilizacyjny). Usługi edukacyjne związane są ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, zatem wpływają na wszystkie dziedziny życia publicznego. Wpływ ten jest zróżnicowany w zależności od ilości i jakości tych usług. Usługi te stanowią podstawę gospodarki opartej na wiedzy.

R4eP1NCU36HRq1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: USŁUGI EDUKACYJNE
  • Elementy należące do kategorii USŁUGI EDUKACYJNE
  • Nazwa kategorii: wychowanie [br]przedszkolne
  • Nazwa kategorii: szkolnictwo [br]podstawowe
  • Nazwa kategorii: szkolnictwo [br]ponadpodstawowe [br](licea, technika, [br]szkolnictwo zawodowe)
  • Nazwa kategorii: szkolnictwo [br]wyższe
  • Nazwa kategorii: pozaszkolne [br]formy edukacji, np.
   • Elementy należące do kategorii pozaszkolne [br]formy edukacji, np.
   • Nazwa kategorii: zajęcia [br]sportowe[br] i [br]rekreacyjne
   • Nazwa kategorii: zajęcia [br]komputerowe
   • Nazwa kategorii: zajęcia [br]językowe
   • Nazwa kategorii: zajęcia [br]artystyczne
   • Nazwa kategorii: nauka [br]jazdy
   • Koniec elementów należących do kategorii pozaszkolne [br]formy edukacji, np.
   Koniec elementów należących do kategorii USŁUGI EDUKACYJNE
Podział usług edukacyjnych

Edukacja a poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego

Wydatki na edukację

Wydatki na powszechną edukację mają wpływ na wzrost poziomu PKB (wpływają na wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która swoją wiedzą w przyszłości będzie napędzać gospodarkę, a tym samym zwiększać poziom PKB) . Największe wydatki z budżetu państwa na edukację w przeliczeniu na jedną osobę odnotowuje się w państwach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Występują tam nie tylko szkoły państwowe, ale również prywatne, które z roku na rok stają się coraz bardziej nowoczesne. Ważną rolę odgrywa tam również kształcenie ustawicznekształcenie ustawicznekształcenie ustawiczne. W krajach rozwijających się wartości tego wskaźnika są nawet setki razy mniejsze i w związku z tym nie są wystarczające. Brakuje szkół, dzieci muszą pokonywać codziennie duże odległości, aby dotrzeć do placówki, brakuje także środków na uregulowanie przez szkoły rachunków za energię elektryczną, wodę czy transport. Jeżeli zaś chodzi o udział tych wydatków w procencie PKB, to z reguły większe wartości tego wskaźnika odnotowuje się w krajach o wyższym poziomie rozwoju, a mniejsze - w krajach o niższym poziomie rozwoju, choć w tych ostatnich istnieją wyjątki. Rządy niektórych z tych państw, dostrzegając wpływ edukacji na poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego, przeznaczają bardzo duże środki na rozwój takich usług. Na przykład w Sierra Leone wartość tego wskaźnika wynosiła w 2018 r. aż 7,7%, przewyższając odsetki wydatków z budżetu tego kraju na inne rodzaje działalności.

R1KZi8PSmEzbg
Wydatki budżetu państwa na edukację w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz ich relacja do wartości PKB w wybranych krajach w 2018 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych Banku Światowego, licencja: CC BY-SA 3.0.

Oczekiwana liczba lat edukacji

Wraz ze wzrostem oczekiwanej liczby lat edukacji zwiększa się poziom rozwoju społeczno‑gospodarczego. Jest to jedna ze składowych wskaźnika HDIwskaźnik HDIwskaźnika HDI (Human Development Index, wskaźnik rozwoju społecznego). Więcej na temat tego wskaźnika znajdziesz w e‑materiale „Miernik HDIPxCpjAN0AMiernik HDI”.

RtNw2WQv65dsO
Oczekiwana liczba lat edukacji dzieci i młodzieży oraz wartość HDI w wybranych krajach w 2019 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rx6GttlrN6otV
Oczekiwana liczba lat edukacji dzieci i młodzieży w 2019 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie hdr.undp.org, dostępny w internecie: http://hdr.undp.org/en/2019-report, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Jednym z rankingów systemów edukacji jest The Worldwide Educating For The Future Index biorący pod uwagę różne kryteria jakości kształcenia i dostępu do edukacji. Przodują w nim kraje europejskie (głównie skandynawskie), północnoamerykańskie (np. Kanada) oraz wschodnioazjatyckie (np. Singapur).

Poziom edukacji ma wpływ na poziom nauki. Dzięki grafice interaktywnej w tym materiale poznasz zróżnicowanie dostępności do usług edukacyjnych i nakładów na prace badawczo‑rozwojowe na świecie.

Słownik

kształcenie ustawiczne
kształcenie ustawiczne

edukacja trwająca całe życie, mająca na celu aktualizowanie swojej wiedzy i zdobywanie kolejnych umiejętności przez osoby dorosłe; jego formami są m.in. studia podyplomowe, kursy i szkolenia; na jego rozwój wpływają nowoczesne zmiany w gospodarce i wdrażanie nowoczesnych technologii

usługi niematerialne
usługi niematerialne

czynności niemające bezpośredniego związku z dobrami materialnymi (w odróżnieniu od usług materialnych); należą do nich np. usługi administracyjne, finansowe, edukacyjne, marketingowe, medyczne, kulturalne, opieka społeczna, rekreacja, sport; pośrednio jednak produkcja dóbr materialnych wpływa na usługi niematerialne, np. poprzez produkcję sprzętu medycznego, naukowego, dydaktycznego czy sportowego potrzebnego do ich świadczenia; natomiast poziom usług niematerialnych wpływa na jakość i sposób wytwarzania dóbr materialnych, np. poprzez poziom usług zdrowotnych i edukacyjnych wpływa na wydajność pracy i kwalifikacje pracowników; usługi niematerialne zaspokajają usługi wyższego rzędu i są dobrze rozwinięte jedynie w krajach o wyższym poziomie rozwoju

wskaźnik HDI
wskaźnik HDI

miernik opisujący zmiany w zakresie społeczno‑ekonomicznego rozwoju poszczególnych krajów; do pomiaru wskaźnika HDI służą: średnia długość życia, PKB per capita, wskaźnik analfabetyzmu oraz ogólny wskaźnik skolaryzacji