Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Współczesny świat wykazuje duże zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno‑gospodarczego oraz powiązanego z nim poziomu jakości życia. W 1990 roku po raz pierwszy opublikowane zostały rankingi państw sporządzone na podstawie miernika zwanego wskaźnikiem rozwoju społecznego (HDIHDIHDI). Wskaźnik ten uwzględnia kilka elementów dokonań państw w zakresie różnych aspektów życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Są to: przeciętna długość trwania życia, dostępność oświaty i poziomu wykształcenia, materialny standard życia określony wartością PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Najwyższą wartość HDI osiąga m.in. w Norwegii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech. Najniższą wartością charakteryzują się państwa afrykańskie, m.in. Sierra Leone, Burkina Faso, Tanzania. Polska osiąga bardzo wysoki poziom wartości HDI – charakterystyczny dla krajów bardzo wysoko rozwiniętych. W 2018 roku w rankingu rozwoju społecznego (HDI) Polska uplasowała się na 33. miejscu – trochę wyżej niż w roku 2017. Pierwsze miejsce na świecie zajęła Norwegia, a wśród państw UE pierwsze miejsce i trzecie w ogólnej klasyfikacji zajęła Irlandia.

Indeks górny Źródło danych: S. Otfinowska, Polska coraz wyżej w rankingu rozwoju społecznego, 18.03.2019, euractiv.pl (dostęp 17.06.2021). Indeks górny koniec

1

rozwój społecznyrozwój społecznyrozwój społeczny rozumiany może być jako wzrost wolności ludzi oraz możliwości życia w taki sposób, jaki jest dla nich wartościowy. W tak rozumianym rozwoju chodzi więc o zwiększenie możliwości wyboru. Pojęcia wolności oraz „możliwości” (ang. capabilites) mają zdecydowanie szersze znaczenie niż pojęcia potrzeb podstawowych. Tak rozumiana jakość życia nie jest tworzona tylko przez przychód i bogactwo. Przychód nie określa, czy dana osoba jest zdrowa, czy też została wyposażona w wiedzę pozwalającą na zmianę jej pozycji społecznej.

Indeks górny Źródło: UNDP, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012. Dostępne w internecie: euroreg.uw.edu.pl (dostęp 17.06.2021). Indeks górny koniec

Postęp społecznypostęp społecznyPostęp społeczny rozumiany jest jako zdolność społeczeństwa do zaspokajania podstawowych potrzeb swoich obywateli i używania narzędzi, które pozwalają podnosić jakość życia, uzupełnia się on z ideą zrównoważonego rozwoju. Sam wzrost PKB nie wystarczy, jeżeli głównym celem ma być poprawa jakości życia. W długoterminowej perspektywie poza PKB należy uwzględnić także wskaźniki społeczne.

Zróżnicowanie warunków życia powoduje, że w Polsce są regiony, do których chętnie przybywa coraz więcej osób, oraz takie, z których coraz więcej osób wyjeżdża. Porównanie poziomu rozwoju społecznego poszczególnych województw, powiatów czy gmin jest możliwe dzięki stosowaniu różnorodnych wskaźników. Mogą to być między innymi:

  • ilość łóżek w szpitalach na 1000 mieszkańców,

  • liczba lekarzy na 100 000 mieszkańców,

  • odsetek analfabetów,

  • liczba studentów na 1000 mieszkańców,

  • odsetek ludności z wykształceniem wyższym i średnim,

  • dzienna wartość kaloryczna diety,

  • stały dostęp do internetu na 1000 mieszkańców.

Jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społecznego jest dostęp do edukacji. Miarą powszechności kształcenia jest np. współczynnik skolaryzacji bruttowspółczynnik skolaryzacji bruttowspółczynnik skolaryzacji brutto. Jest to stosunek ogólnej liczby uczniów poszczególnych poziomów nauczania do liczby ludności ogółem, w grupie wiekowej odpowiadającej danym stopniom nauczania. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym w Polsce wzrósł z 12,9% w roku akademickim 1990/1991 do 53,8% w roku akademickim 2010/2011, a następnie spadał, osiągając poziom 47,6% w roku akademickim 2015/2016.

RBXCBoBfwVWCF
Współczynnik skolaryzacji brutto w latach 1990–2016
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych studenckamarka.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

Największe ośrodki akademickie zlokalizowane są w miastach o dużej liczbie mieszkańców i są to publiczne uniwersytety lub uczelnie techniczne. Od wielu lat Warszawa jest miastem, w którym uczy się największa liczba studentów w Polsce, znajduje się tam także największa uczelnia – Uniwersytet Warszawski. W roku akademickim 2018/19 na 67 uczelniach w Warszawie kształciło się 219,6 tys. studentów. Stanowili oni 17,8% ogólnej liczby studentów polskich uczelni.

Indeks górny Źródło: studenckamarka.pl. Indeks górny koniec

Edukacja wpływa w dużej mierze na dorosłe życie ludzi, m.in. przekłada się na wysokość zarobków oraz stan zdrowia. Stan zdrowia jest ważnym miernikiem poziomu życia ludności. W dużym stopniu zależy od jakości i dostępności opieki zdrowotnej i infrastruktury medycznej.

Ważnym wskaźnikiem w pomiarze rozwoju społecznego, który daje obraz stanu zdrowia społeczeństwa, jest przeciętna oczekiwana długość trwania życia. 

RR4BnhxO495Th
Przeciętne dalsze trwanie życia w 2019 r. według województw
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych stat.gov.pl, licencja: CC BY-SA 3.0.

Wskaźniki zdrowia, edukacji i zamożności można zebrać w jeden wskaźnik LHDILHDILHDI – lokalny wskaźnik rozwoju społecznego.

RL7BQrbozTMs4
Mapa rozwoju społecznego (LHDI – lokalny wskaźnik rozwoju społecznego) w Polsce w ujęciu powiatowym
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie UNDP, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, licencja: CC BY-SA 3.0.
R5kvchdnTvUj6
Wartość LHDI według województw z podziałem na: HI (wskaźnik zdrowia), EI (wskaźnik edukacji), WI (wskaźnik zamożności)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie UNDP, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, licencja: CC BY-SA 3.0.

LHDI wykorzystuje następujące dane: 

  • zdrowie: oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka, współczynnik zgonów na nowotwory i choroby serca,

  • edukacja: odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej (przedział wiekowy 3–4 lata), średnia z wyników egzaminu ósmoklasisty (tylko dla części matematyczno‑przyrodniczej),

  • zamożność: średni poziom zamożności mieszkańców.

RRrtimWypaEKn1
LHDI ogółem według województw
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie UNDP, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012, licencja: CC BY-SA 3.0.

LHDI nie jest rankingiem powiatów i województw – pokazuje jedynie, w jaki sposób regiony osiągają taką, a nie inną wartość LHDI, np. przez dobrą alokację środków czy inwestycje w kapitał ludzki, co zwiększa tzw. „możliwości” ich mieszkańców.

Miarą rozwoju społecznego jest nie tylko ilościowy rozwój gospodarczy, ale również stopień uczestnictwa społeczeństwa w procesie wzrostu. Jeżeli państwo jest bogatsze, to więcej środków przeznacza na finansowanie sfery społecznej, na rozbudowę infrastruktury społecznej oraz na inwestycje, których efekty mogą być widoczne dopiero po wielu latach. Poziom rozwoju społecznego w konkretnym roku jest efektem odpowiednich inwestycji w kapitał ludzki w latach poprzednich.

W Polsce, tak jak w innych krajach, rozwój społeczny jest zróżnicowany przestrzennie. Oprócz tradycyjnych różnic rozwoju gospodarczego i poziomu życia, które są widoczne między miastami i obszarami wiejskimi oraz między wschodem i zachodem kraju, dynamicznie rośnie przewaga metropolii nad obszarami peryferyjnymi. Coraz wyraźniejsze są także kontrasty jakości życia wewnątrz dużych miast. Intensywny rozwój ciągle odnotowują miejscowości, na obszarze których wydobywa się lub przetwarza surowce mineralne. Zamożność samorządów przekłada się na nowe inwestycje podnoszące poziom rozwoju społecznego.

Przyczynami zróżnicowania poziomu rozwoju społecznego w Polsce jest nasza przeszłość historyczna (m.in. zabory, zmiany granic) oraz silny rozwój przemysłu w czasach PRL‑u tylko w wybranych regionach. Transformacja społeczno‑gospodarcza po 1990 roku oraz przystąpienie do UE przyczyniły się do poprawy poziomu rozwoju społecznego Polski. W ostatnich latach największy wzrost wartości LHDI zanotowano w województwach lubuskim i łódzkim. W przypadku łódzkiego i lubuskiego znacząco przez ostatnie lata zwiększyła się przeciętna długość życia, relatywnie poprawiają się dochody mieszkańców. Jeżeli chodzi o powiaty, największa dynamika rozwoju miała miejsce w powiatach: nowosolskim, jaworskim, kolbuszowskim, łaskim, kępińskim, krakowskim, a także w miastach: Łódź (choć tutaj wynika to z wydłużania się średniej długości życia powodowanego opuszczaniem miasta przez osoby w wieku produkcyjnym), Sopot i Biała Podlaska. Najmniejsze zmiany dotyczą powiatów: goleniowskiego, starachowickiego, opatowskiego, sandomierskiego, buskiego, pyrzyckiego, myśliborskiego, choszczeńskiego, jeleniogórskiego, włoszczowskiego oraz pińczowskiego. Pogorszenie się wartości LHDI spowodowane jest często ujemnym przyrostem naturalnym, zwiększającą się liczbą zgonów, a także istotnym pogorszeniem się wyników edukacyjnych, np. w powiecie pińczowskim.

Indeks górny Źródło: UNDP, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2012. Dostępne w internecie: euroreg.uw.edu.pl (dostęp 17.06.2021). Indeks górny koniec

Polecenie 1

Korzystając z poniższego tekstu i mapy, porównaj pozycję wybranych polskich regionów na tle regionów UE we wskaźniku SPI EU (regionalny wskaźnik postępu społecznego UE). Wyjaśnij przyczyny różnic.

1

EU Regional Social Progress Index - SPI EU 2016 przedstawia obraz rozwoju społecznego w 272 regionach należących do 28 państw członkowskich UE w oparciu o wiarygodne źródła danych wspólnych dla wszystkich regionów, zarówno ilościowych (np. EUROSTAT), jak i jakościowych (np. dane Gallup). Analizie poddano w sumie 50 odrębnych wskaźników, dotyczących m.in. śmiertelności niemowląt, przeludnienia, liczby zabójstw, dostępu do szerokopasmowego internetu w gospodarstwach domowych czy też jakości powietrza i tolerancji. Analizowane są czynniki, które wpływają na jakość życia. Najwięcej punktów w zestawieniu zdobyły regiony leżące w państwach skandynawskich. Trzy pierwsze miejsca należą odpowiednio do: Upper Norrland w Szwecji, Central Jutland w Danii i Capital Region of Denmark (Dania). W Unii Europejskiej nadal występuje duże zróżnicowanie poziomów rozwoju społecznego. Region, który znalazł się na czele rankingu, Upper Norrland, uzyskał 82,33 punktów na 100 możliwych, a południowo‑wschodnia Bułgaria, która uzyskała najniższy wynik, zdobyła tylko 39,72 punktów.

Jak na tym tle wypadają polskie województwa? Najwyżej, bo odpowiednio na 193. i 194. miejscu zostały sklasyfikowane województwo pomorskie (60,52 punkty) i podlaskie (60,44 punkty). Podobny poziom osiągnęły m.in. francuska Korsyka, grecka Kreta, hiszpańska Andaluzja czy włoska Umbria, jak również kilka regionów czeskich i słowackich. Najniżej w rankingu spośród polskich regionów znalazło się województwo śląskie, które z 53,79 punktami znalazło się na 250. pozycji. Różnica pomiędzy najwyżej a najniżej sklasyfikowanym polskim województwem wynosi 6,73 punktów. Różnice w wynikach nie zależą wyłącznie od poziomu zamożności określanego wskaźnikiem PKB na jednego mieszkańca. Są regiony o bardzo podobnej sile gospodarczej, a równocześnie całkowicie różnym poziomie rozwoju społecznego. Upper Norrland ma taki sam poziom PKB na jednego mieszkańca jak Bukareszt w Rumunii, natomiast pod względem postępu społecznego uzyskał o ponad 30 punktów więcej. Region oceniony najniżej (południowo‑wschodnia Bułgaria) jest jednym z najbiedniejszych regionów UE, tymczasem województwo podlaskie uzyskało 20 punktów więcej, mimo podobnego poziomu PKB na jednego mieszkańca.

Indeks górny Źródło: I. Pichola, Polskie województwa na średnim poziomie rozwoju społecznego w UE, 12.10.2016, deloitte.com (dostęp 17.06.2021) Indeks górny koniec

R1Vbz0w7CqMBI
Wskaźnik SPI EU opiera się na trzech wymiarach: podstawowe potrzeby ludzkie, podstawy dobrostanu, a także możliwości rozwoju.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1

Najnowsze pomiary wskazują najniższy poziom SPI w regionach Rumunii i Bułgarii, a najwyższy w regionach skandynawskich i w Holandii. Postęp społeczny jest na wysokim poziomie także w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Irlandii i Zjednoczonym Królestwie. Dobrze wypadły Belgia, Francja i Hiszpania, choć niektóre regiony tych państw osiągnęły zdecydowanie gorszy wynik od reszty kraju. Niektóre regiony Grecji i południa Włoch uzyskały bardzo słabe wyniki. Z kolei Estonia, kilka regionów w Czechach i wschodniej Słowenii uplasowały się dość wysoko, pomimo względnie niskiego poziomu rozwoju.

Indeks górny Źródło: Określanie postępu społecznego, ec.europa.eu (dostęp 17.06.2021). Indeks górny koniec

R1O4KgUnWyKIr
(Uzupełnij).

Słownik

rozwój społeczny
rozwój społeczny

jest ukierunkowanym procesem społecznym, w wyniku którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych

postęp społeczny
postęp społeczny

całościowy rozwój danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego, przybliżający je do określonego, wartościowanego pozytywnie stanu

współczynnik skolaryzacji brutto
współczynnik skolaryzacji brutto

wyrażony procentowo stosunek liczby wszystkich osób uczących się na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia (w przypadku szkolnictwa wyższego 19‑24 lata)

współczynnik skolaryzacji netto
współczynnik skolaryzacji netto

stosunek (również wyrażony procentowo) liczby osób uczących się w nominalnym wieku kształcenia na danym poziomie do całej populacji osób będących w wieku nominalnie przypisanym temu poziomowi kształcenia

LHDI
LHDI

(ang. Local Human Development Index) lokalny wskaźnik rozwoju społecznego

HDI
HDI

wskaźnik rozwoju społecznego, WRS – syntetyczny miernik opisujący stopień rozwoju społeczno‑ekonomicznego poszczególnych krajów, opracowany w 1990 roku przez pakistańskiego ekonomistę Mahbuba ul Haqa