Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wykorzystywanie produktów z własnego gospodarstwa rolnego i produktów regionalnych

HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego - Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205

1

Przewodnik dla nauczyciela

Spis treści

Spis treści

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania e‑materiałuWskazówki do wykorzystania e‑materiału

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Cele i efekty kształcenia:

E‑materiał przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 dla kwalifikacji: HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

E‑materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:

 • organizowanie prac w gospodarstwie rolnym;

 • organizowanie działalności agroturystycznej;

 • obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym;

Wspiera osiąganie wybranego kształcenia z jednostki efektów kształcenia HGT.10.5 Obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym:

Organizuje usługi żywieniowe uwzględniając produkty regionalne i zasady żywienia.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału:

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

2.1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2.2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy:

2.3. Obudowa dydaktyczna
 • Interaktywne materiały sprawdzająceDO4HWTHeQInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuD1FdDwuaKSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD10NJheToPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDZ3tnYmP6Przewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1Afy1mYHNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaD1GqdVxu4Instrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału

Zawarte w e‑materiale zasoby multimedialne są nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, które znacząco wspomagają kształcenie zawodowe. Poniżej przedstawiono propozycje wykorzystania każdego multimedium podczas zajęć, a także podczas samodzielnej pracy uczniów poza zajęciami.

3.1. Praca uczniów podczas zajęć

Film edukacyjny: Sposoby wykorzystania produktów regionalnych oraz surowców z własnego gospodarstwa rolnego w przygotowywaniu wybranych potraw

Praca całego zespołu klasowego, praca w grupach

Śniegowa kula. Uczniowie w parach odpowiadają na przykładowe pytania:

 • Jakie są rodzaje potraw z mleka i jaj?

 • Co można zrobić z grzybów i ziemniaków?

 • Jak wykorzystać warzywa i owoce?

Następnie łączą się w czwórki, porównują swoje odpowiedzi, uzupełniają je i tworzą wspólną wersję odpowiedzi. Powtarzają te kroki w coraz liczniejszych grupach (ósemki, szesnastki), aż powstanie ogólnoklasowa odpowiedź na pytania. Uczniowie weryfikują odpowiedzi po obejrzeniu wybranych fragmentów filmu edukacyjnego.

Praca w grupach

Plakat. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, które będą pracowały we własnym tempie. Każda grupa ogląda wybrany fragment filmu edukacyjnego oraz wykonuje notatkę na wskazany temat. Uczniowie dyskutują między sobą w grupie, wymieniają się poglądami i ustalają, jak ma wyglądać ich plakat. Następnie wybierają jeden temat i szczegółowo go opisują na plakacie. Na koniec zespoły przedstawiają na forum klasy efekty pracy. Pozostałe grupy oceniają plakaty, biorąc pod uwagę ich atrakcyjność oraz rzetelność zapisanych informacji.

Animacja w 3D: Przygotowanie samodzielnie przez Klienta potrawy z wybranego produktu regionalnego

Praca całego zespołu klasowego

Uczniowie zapoznają się z zawartością animacji w 3D i przygotowują po dwa pytania do ogólnoklasowego quizu pt. Przygotowanie śląskiego piernika tradycyjnego. Propozycje są zbierane do urny i weryfikowane przez chętną/wybraną osobę w celu usunięcia powtarzających się pytań. Ustalane są reguły gry:

 • obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy;

 • za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 2 punkty;

 • za poprawienie osoby, która udzieliła błędnej odpowiedzi, uczestnik otrzymuje 1 punkt;

 • punktację zliczają trzy osoby wybrane do komisji skrutacyjnej.

Rozpoczyna się quiz: chętna/wybrana osoba lub nauczyciel odczytuje pytania, a uczniowie zgłaszają się do odpowiedzi. Gra kończy się po wyznaczonym czasie lub po wyczerpaniu puli pytań. Osoby, które otrzymały największą liczbę punktów, mogą zostać nagrodzone ocenami za aktywność.

3.2. Praca uczniów poza zajęciami

Film edukacyjny: Sposoby wykorzystania produktów regionalnych oraz surowców z własnego gospodarstwa rolnego w przygotowywaniu wybranych potraw

Praca w grupach

Uczniowie przygotowują lekcję odwróconą na bazie filmu edukacyjnego. Zespół klasowy zostaje podzielony na kilka grup, które przygotowują prezentacje multimedialne na temat przydzielonych im zagadnień. Zagadnienia np.:

 • Jak zrobić jaglaki?

 • Potrawy z mleka i jaj w gospodarstwie agroturystycznym

 • Kasze i potrawy z grzybów

 • Warzywa, owoce i przetwory z nich robione

Prezentacje mogą powstawać zdalnie na dostępnych platformach internetowych. Powinny zawierać ilustracje, rysunki, materiały filmowe, a czas ich trwania nie powinien przekroczyć 10 min. Prelegenci mogą też przygotować pytania pobudzające do aktywnego słuchania.

Prezentacje mogą być oceniane wg następujących kryteriów:

 • poprawność merytoryczna;

 • trafny wybór egzemplifikacji wizualnej;

 • estetyka wykonania.

Należy zadbać, by zespoły były zróżnicowane, zarówno pod kątem poziomu kompetencji, jak i możliwości poznawczych i stylów uczenia się, indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów.

Animacja w 3D: Przygotowanie samodzielnie przez Klienta potrawy z wybranego produktu regionalnego

Praca indywidualna i w parach

Uczniowie zapisują minimum pięć pytań dotyczących jego treści. Uwaga – każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie wymieniają się pytaniami między sobą lub między parami. Odpowiedzi prezentują w formie notatek, które publikuję na ZPE.

Praca w parach

Uczniowie w parach, korzystając z generatora krzyżówek na platformie ZPE przygotowują zadania zawierające hasła dotyczące najważniejszych informacji na temat przygotowanie śląskiego piernika tradycyjnego. Następnie udostępniają krzyżówki na platformie ZPE innym parom i je rozwiązują.

Interaktywne materiały sprawdzające

Dają one uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy oraz uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej, stanowiącej równocześnie doskonałą formę nauki. Umożliwiają również ugruntowanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań testowych i praktycznych na egzaminie zawodowym i są to:

 • quiz;

 • zadanie z dobieraniem w pary;

 • zadanie z uzupełnieniem luk w tekście.

Uczniowie mogą wykonać ćwiczenia interaktywne w ramach pracy domowej. W ten sposób oprócz sprawdzenia swojej wiedzy ugruntowują też umiejętności niezbędne do rozwiązywania zadań testowych i praktycznych na egzaminie zawodowym.

3.3. Indywidualizacja pracy z uczniami, w tym z uczniami ze SPE

Dzięki e‑materiałom możliwe jest zindywidualizowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest to istotnie nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), ale również uczniów zdolnych. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępnych dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Ułatwia to dostęp do wiedzy i pozwala na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania‑uczenia się.

Ponadto nauczyciel może też dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów.

Film edukacyjny:
 • podczas pracy z uczeniem z niepełnosprawnością intelektualną nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnianie skomplikowanych procesów, doświadczeń, zjawisk z uwzględnieniem ograniczeń dotyczących myślenia, z odwołaniem do konkretów (dominuje myślenie konkretne, zwolnione tempo, mała szybkość i giętkość, słaby krytycyzm, trudności w definiowaniu pojęć abstrakcyjnych);

 • polecenia i teksty dla uczniów z SPE powinny być formułowane przystępnym i zrozumiałym językiem;

 • instrukcje dla ucznia powinny być krótkie, jednoznaczne i zrozumiałe;

 • zasób słów wykorzystany w poleceniach należy ograniczyć do zestawu niezbędnego dla zrozumienia prezentowanego tekstu - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną nie rozumieją tekstów o charakterze abstrakcyjnym, wymagających logicznego myślenia, wyciągania wniosków, abstrahowania;

 • uczniowie z zaburzeniami zachowania oraz uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą zapoznawać się z filmem stopniowo (np. według wyznaczonego przez nauczyciela planu: I część filmu + zadania, II część filmu + zadania itd.), w celu zminimalizowania ryzyka dekoncentracji i demotywacji.

Animacja 3D:
 • zadania zaproponowane w materiale powinny być dostosowane do możliwości uczniów;

 • nie należy stosować abstrakcyjnych pojęć;

 • informacje zwrotne dla ucznia muszą być jasne i precyzyjne;

 • podczas pracy metodą jigsaw i przy podziale klasy na grupy należy wziąć pod uwagę, aby zespoły były zróżnicowane pod względem możliwości uczniów i sposobów uczenia się; w takiej sytuacji uczniowie zdolni mogą służyć pomocą osobom z trudnościami w nauce (tutoring rówieśniczy);

 • podczas pracy w grupach uczniowie zdolni mogą pełnić funkcję liderów zespołów i pomagać uczniom słabszym.

Przydatne linki do stron internetowych:

Przydatna bibliografia:

 • Borski M., Bariery w otoczeniu osób z niepełnosprawnościami. Zagadnienia wybrane, Wyższa Szkoła Humanitas, 2017.

 • Jurkiewicz P., Rola B., Model pracy z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim, w: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, Warszawa 2010.

 • Wolska D., Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, Kraków 2014.

 • Smith D.D., Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, t. 1, red. Firkowska‑Mankiewicz A., Szumski G, Warszawa 2009.

 • Zabłocki K.J., Upośledzenie umysłowe. Wybrane zagadnienia edukacji i terapii, Płock 2003.

 • Żuraw H., Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Warszawa 2008.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych e‑materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:
 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:
 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:
 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści