Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich

Przewodnik dla nauczyciela

Spis treści

Spis treści

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik turystyki na obszarach wiejskichWskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik turystyki na obszarach wiejskich

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
1

1. Cele i efekty kształcenia

E‑materiał przeznaczony jest dla uczniów kształcących się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich (symbol cyfrowy zawodu 515205) dla kwalifikacji: HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

E‑materiał wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich:

 • przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,

 • realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich.

Wspiera osiąganie efektów kształcenia z jednostek efektów kształcenia:

HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

2) charakteryzuje produkty turystyczne na obszarach wiejskich; 
3) rozróżnia rodzaje turystyki na obszarach wiejskich;

HGT.09.3. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych

1) charakteryzuje imprezy i usługi turystyczne;

HGT.09.4. Realizowanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich

2) realizuje imprezy i usługi turystyczne z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał złożony jest z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera uporządkowane i powiązane ze sobą tematycznie elementy składowe.

 1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału, w tym: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

 1. Materiały multimedialne

Zawiera następujące materiały, które ułatwią uczącemu się przyswojenie wiedzy:

przedstawiająca obsługę turystyczną na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego. Multimedium to pozwala na odbieranie doznań związanych z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu obsługi turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym za pomocą obrazu i dźwięku. Użytkownik aktywnie uczestniczy w wirtualnej rzeczywistości, w której porusza się po różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego i wykonuje część obsługi turystycznej.

która w graficzny, ustrukturyzowany sposób prezentuje informacje na temat różnorodnych produktów turystycznych oraz rodzajów turystyki na obszarach wiejskich.

 1. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDXt4ceHMPInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć związanych z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego;

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuD1GibCvRxSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale;

 • Przewodnik dla nauczycielaD12dWar4uPrzewodnik dla nauczyciela obejmuje sugestie dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej;

 • Przewodnik dla uczącego sięD178Wo02yPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki;

 • Bibliografia i netografiaDamKG63SPBibliografia i netografia stanowią listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał;

 • Instrukcja użytkowaniaDAJjcOyXKInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik turystyki na obszarach wiejskich

1. Praca uczniów podczas zajęć

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces uczenia się. Ułatwi uczniom zapamiętanie różnych czynności pokazanych w materiałach multimedialnych, które związane są z prowadzeniem działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Oto propozycje wykorzystania poszczególnych elementów e‑materiału w ramach lekcji, w samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i całego zespołu klasowego.

Obsługa turystyczna na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego - wycieczka wirtualna - plansza interaktywna

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które wykonują następujące zadania: grupa I – wymienia podstawowe budynki wiejskiego gospodarstwa agroturystycznego oraz określa ich funkcje, grupa II – opisuje wyposażenie pokoi noclegowych, wskazując na ich charakterystyczne elementy, grupa III – wymienia pomieszczenia do spędzania wolnego czasu, podkreślając specyfikę miejsca uzależnioną od pełnionych funkcji, grupa IV – charakteryzuje atrakcje turystyczne przewidziane w ramach realizacji imprezy.

W ramach wędrówki po wirtualnej rzeczywistości uczniowie poznają zadania zawodowe wykonywane przez pracowników gospodarstwa agroturystycznego. Zebranie tych zadań wymaga od uczniów poznania różnych miejsc istotnych dla funkcjonowania gospodarstwa oraz realizacji jego zadań. Nauczyciel, po przedstawieniu przez uczniów wszystkich zadań zawodowych, pyta ich, jakich kompetencji i cech charakteru wymaga od pracownika realizacja kolejnych zadań. Na tej podstawie tworzy na tablicy interaktywnej listę pożądanych cech, którymi powinien wyróżniać się pracownik gospodarstwa agroturystycznego. Uczniowie zastanawiają się, czy spełniają na tym etapie nauki wszystkie wymogi dotyczące kompetencji technika turystyki na obszarach wiejskich.

Produkty turystyczne i rodzaje turystyki na obszarach wiejskich - plansza interaktywna

Nauczyciel dzieli klasę na siedem grup, które otrzymują do opracowania jedno z zagadnień związanych z tematem. Grupa I - rodzaje produktu turystycznego, grupa II - składniki produktu turystycznego, grupa III - cykl życia produktu turystycznego, grupa IV - rodzaje turystyki wiejskiej, grupa V - podstawowe formy aktywności turystycznej na obszarach wiejskich, grupa VI - składniki i cechy produktu turystyki wiejskiej, grupa VII - cechy turystyki wiejskiej poszukiwane przez turystów. Po 15 minutach grupy prezentują w dowolnej formie efekty swojej pracy. Nauczyciel prosi uczniów o wskazanie na podstawie każdego opracowania 10 słów‑kluczy najważniejszych dla prezentowanych zagadnień. Nauczyciel może zaproponować uczniom pracę metodą stacji zadaniowych. W pierwszej części lekcji uczniowie (praca w grupach) zapoznają się z materiałem multimedialnym dotyczącym produktów turystycznych i rodzajów turystyki na obszarach wiejskich. Następnie nauczyciel przygotowuje po jednym pytaniu dotyczącym siedmiu zagadnień związanych z prezentowanym materiałem. Uczniowie w określonym czasie podchodzą do kolejnych stolików, przy których są pytania dotyczące powyższych zagadnień. Każda grupa wykonuje zadania i oddaje nauczycielowi kartkę z odpowiedziami.

Nauczyciel może zaproponować uczniom pracującym w szybszym tempie przygotowanie 5 pytań dotyczących jednego z siedmiu zagadnień dla uczniów z innej klasy. Uczniowie pracujący w wolniejszym tempie opracowują 3 pytania. Oprócz opracowania pytań zadaniem uczniów jest przygotowanie do nich odpowiedzi.

Uczniowie mogą przygotować hasła do krzyżówki podsumowującej zagadnienia dotyczące wybranego materiału multimedialnego. Uczniowie pracujący w szybszym tempie przygotowują 7 haseł oraz przedstawiają propozycję rozwiązania, które wynika z zaproponowanych haseł, uczniowie pracujący w wolniejszym tempie proponują 5 haseł.

Nauczyciel przygotowuje kartki z napisami dotyczącymi produktów turystycznych i rodzajów turystyki na obszarach wiejskich oraz elementami, które dotyczą prezentowanego zagadnienia. Zadaniem uczniów jest połączenie główniej kategorii z przyporządkowanymi jej elementami. Uczniowie pracują w grupach. Nauczyciel nagradza uczniów, którzy najlepiej wykonali zadanie, ocenami lub plusami za aktywność.

2. Praca uczniów poza zajęciami

Praca w grupach

Uczniowie przygotowują lekcję odwróconą. Zespół klasowy zostaje podzielony na kilka grup, które przygotowują prezentacje multimedialne na temat przydzielonych im zagadnień. Prezentacje mogą powstawać zdalnie na dostępnych platformach internetowych. Powinny zawierać ilustracje, rysunki, materiały filmowe, a czas ich trwania nie powinien przekroczyć 10 min. Prelegenci mogą też przygotować pytania pobudzające do aktywnego słuchania.

Prezentacje mogą być oceniane według następujących kryteriów:

 • poprawność merytoryczna;

 • trafny wybór egzemplifikacji wizualnej;

 • estetyka wykonania.

3. Praca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczyciel może zaproponować uczniom z zaburzeniem zachowania, w tym ADHD, metodę pracy polegającą na wchodzenie w role, np. wybrani uczniowie mogą oprowadzać turystów po terenie wirtualnego gospodarstwa agroturystycznego, prezentując atrakcje i propozycje dla tych, którzy zdecydują się skorzystać z oferty firmy. Uczniowie z ADHD mogą wyrażać swoją ekspresję w sposób akceptowany przez nauczyciela.

Inna grupa uczniów ze SPE, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, powinna być uwrażliwiana na punkcie przestrzegania, w szczególności podczas pracy w grupie, zasad i norm obowiązujących w pracy grupowej, gdzie trzeba uwzględniać prawa wszystkich członków do wyrażania własnego zdania.

 • Praca indywidualna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może odbywać się z wykorzystaniem wszystkich pomocy i treści zawartych w e‑materiale, ponieważ zostały one odpowiednio dostosowane do różnych sposobów komunikowania się z uczniem. Oferują np. możliwość odsłuchania tekstów z odpowiednim natężeniem dźwięku, możliwość przeczytania tekstów mówionych przez lektora, powiększanie/pomniejszanie ekranu itp. Każdy materiał można podzielić na części, dzięki czemu zmniejszyć ilość wiedzy do przyswojenia przez ucznia (dla uczniów słabszych lub mniej ambitnych). Ponadto materiały są opatrzone prostymi poleceniami i oferują możliwość powtarzania zadań, różne poziomy trudności zadań, zawierają informacje zwrotne, dzięki którym uczeń może wrócić do multimediów, a także ćwiczenie alternatywne. Wszystkie materiały umożliwiają aktywizowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, docenianie ich wysiłku, zachęcanie do podejmowania kolejnych prób.

 • E‑materiał ułatwia indywidualizację procesu dydaktycznego oraz dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest to istotne nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również uczniów pracujących w szybszym i wolniejszym tempie. Uczniowie pracujący szybciej mogą, w ramach tutoringu rówieśniczego, przygotować notatki (na podstawie notatek szkieletowych od nauczyciela) dla osób, które wolniej zapoznają się z materiałem. Zadania sprawdzające są tak zróżnicowane, aby nauczyciel mógł odpowiednio dobrać je do grupy. Ćwiczenia interaktywne dają uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. E‑materiał może ułatwić dostęp do informacji oraz zlikwidować niektóre bariery społeczne lub komunikacyjne. Wszystkie multimedia mają alternatywną wersję WCAG, co ułatwia dostęp do wiedzy i zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie uczenia się.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych e‑materiałów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co naj‑mniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści