Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich

Słownik pojęć dla e‑zasobu

1
Instrukcja korzystania ze słownika

Słownik pojęć do e‑zasobu zawiera hasła oraz ich definicje. Hasła zostały ułożone w kolejności alfabetycznej. Wybrane pojęcia zawierają również odsyłacze (linki) do elementów składowych e‑zasobu, w których zostały użyte.

Poprawne korzystanie ze słownika pojęć pozwoli Ci opanować podstawowy zasób słownictwa branżowego oraz ułatwi przyswojenie wiedzy zawartej w materiale w e‑zasobie.

1
agroturystyka
agroturystyka

Jedna z form turystyki wiejskiej oznaczająca wypoczynek w gospodarstwie rolnym zorganizowanym przez rolnika i jego rodzinę. Usługi turystyczne powiązane są z działaniem gospodarstwa rolnego.

atrakcje turystyczne
atrakcje turystyczne

To wszystko to, co może zaciekawić turystę i przyciągnąć go w dane miejsce. Atrakcja wyróżnia się na tle innych miejsc czy rzeczy i ma szczególne cechy przyrodnicze (np. parki narodowe, pustynie) czy kulturowe (np. zamki, muzea). Do atrakcji turystycznych zaliczamy bogactwa, produkty, wizerunki, unikalne miejsca, cechy i atrybuty. O atrakcji turystycznej decydują dostępność (w tym komunikacyjna), walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne. 

baza noclegowa
baza noclegowa

Element zagospodarowania turystycznego, w skład którego wchodzą wszelkiego rodzaju obiekty noclegowe i urządzenia towarzyszące, które pozwalają turystom na przebywanie poza miejscem stałego zamieszkania w warunkach zbliżonych do tych, w których przebywają na co dzień.

budynek inwentarski
budynek inwentarski

Budynek przeznaczony dla zwierząt gospodarskich.

R1FlQ2SMAHnCm
Budynek inwentarski
Źródło: pixabay.com, licencja: CC BY 3.0.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

Budynek służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość.

R1V4wij1HpOXi
Budynek mieszkalny
Źródło: pexels.com, licencja: CC BY 3.0.
cykl życia produktu
cykl życia produktu

Okres od powstania idei produktu do wycofania go z rynku.

R1YamhbfSott8
Przykładowy wykres cyklu życia produktu
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.
dostępność zewnętrzna
dostępność zewnętrzna

Sieć połączeń komunikacyjnych pomiędzy miejscem zamieszkania turysty a celem jego podróży, np. połączenia kolejowe, promowe, lotnicze, autostrady itd.

dostępność wewnętrzna
dostępność wewnętrzna

System połączeń komunikacyjnych umożliwiających turyście poruszanie się po okolicy miejsca pobytu: ścieżki rowerowe, szlaki, kolejki górskie, parkingi.

folklor
folklor

Materialne i niematerialne dziedzictwo kultury ludowej. W jego skład wchodzą: obyczaje, taniec, zwyczaje, muzyka, mowa, stroje czy rękodzieło.

gospodarstwo agroturystyczne
gospodarstwo agroturystyczne

Przedsiębiorstwo turystyczne, które organizuje turystom pobyt we własnym gospodarstwie rolnym.

gospodarstwo rolne
gospodarstwo rolne

Grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem. Stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą z prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

impreza
impreza

Wydarzenie składające się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych oferowanych przez organizatora, tworzących jednolity program i objętych wspólną ceną. Imprezą mogą być np. wczasy, rajd czy wycieczka.

infrastruktura
infrastruktura

Podstawowe urządzenia i instytucje usługowe, które są niezbędne do funkcjonowania jakiegoś systemu.

miejsce/obszar
miejsce/obszar

Złożony rodzaj produktu, wyróżniony ze względu na lokalizację w przestrzeni, posiadający liczne walory turystyczne, np. park narodowy.

obiekt
obiekt

Pojedyncza atrakcja turystyczna połączona z kilkoma usługami towarzyszącymi, np. pałac, muzeum, pomnik przyrody, jaskinia.

pokój gościnny
pokój gościnny

Najczęściej spotykany rodzaj bazy noclegowej, pełniący funkcję sypialni. Pokój gościnny może być jedno-, dwu-, trzy- lub czteroosobowy.

produkt turystyczny
produkt turystyczny

Wszystko, co kupują turyści w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z różnych motywów podróżowania.

rzecz
rzecz
R1Ez2HteAxNYZ
Namiot (przykładowa rzecz)
Źródło: pixabay.com, licencja: CC BY 3.0.

Dobro materialne, które może funkcjonować samodzielnie lub być dodatkiem do innych produktów, np. mapy, przewodniki, pamiątki, plecaki turystyczne, namioty turystyczne czy odzież turystyczna.

slow tourism
slow tourism

To rodzaj wypoczynku w mniej popularnych miejscach, w którym kluczową rolę odgrywa przyroda, jedzenie, dziedzictwo kulturowe, ekologia czy regionalna kuchnia. Slow tourism to spowolnienie wypoczynku i przebywanie dłuższy czas w jednym miejscu.

szlak
szlak

Obszar złożony z wielu miejsc i obiektów, które połączone są wytyczoną, oznakowaną trasą o różnorodnej infrastrukturze turystycznej, np. szlak rowerowy, szlak pieszy, szlak samochodowy, szlak kajakowy.

szopa
szopa

Budynek, najczęściej drewniany, czasem drewniano‑murowany lub murowany, służący do przechowywania urządzeń gospodarczych, drewna, rzadziej węgla lub zwierząt.

R1GAOnOOot92e
Szopa
Źródło: pixabay.com, domena publiczna.
transport
transport

Jest podstawowym warunkiem uprawiania turystyki, gdyż umożliwia przemieszczanie się osób (turystów) do obszarów i miejscowości o walorach turystycznych znajdujących się poza ich miejscem zamieszkania.

RwQNfLTDkw70b
Przykładowy środek transportu
Źródło: pixabay.com, licencja: CC BY 3.0.
turystyka wiejska
turystyka wiejska

Każda forma turystyki, która wykorzystuje walory środowiska wiejskiego i odbywa się na jego terenach oraz umożliwia korzystanie z zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego danego regionu.

usługa
usługa

Czynność związana z turystyką, np. usługa gastronomiczna, usługa hotelarska, usługa przewodnicka, usługa transportowa, usługa ubezpieczeniowa.

R1Hv9LMNehW0r
Usługa gastronomiczna
Źródło: unsplash.com, licencja: CC BY 3.0.
usługa paraturystyczna
usługa paraturystyczna

Czynność niezwiązana bezpośrednio z turystyką, ale służąca lokalnemu rozwojowi i przynosząca korzyści sektorowi turystyki. Są to przykładowo baseny, salony masażu czy transport publiczny. Usługa paraturystyczna służy wspieraniu odpoczynku turystów, zwiększeniu ich doznań i wrażeń w trakcie wypoczynku.

usługi informacyjne
usługi informacyjne

Usługi turystyczne polegające na przekazywaniu informacji turystycznej w celu usprawnienia podróży turystów. Informacja turystyczna zapewnia lepszą orientację w danym miejscu.

R1FD8hRiM2jLk
Usługi informacyjne
Źródło: pixabay.com, licencja: CC BY 3.0.
usługi turystyczne
usługi turystyczne

Wszystkie czynności służące zaspokojeniu materialnych i niematerialnych potrzeb turystycznych człowieka.

RrJ0NHAHsMfsN
Źródło: unsplash.com, domena publiczna.
wydarzenie
wydarzenie

Zdarzenie występujące w dowolnej formie, o niecodziennej tematyce, odbywające się w konkretnym miejscu i czasie. Mogą być to imprezy plenerowe, festiwale, koncerty, imprezy sportowe, dożynki, odpusty.

RvernHH8so3Fp
Przykładowe wydarzenie
Źródło: pixabay.com, domena publiczna.
wieś
wieś

Określenie zasiedlonego odcinka terenu, który historycznie stanowi ukształtowaną jednostkę osadniczą. Mieszkańcy wsi zajmują się głównie pracą na roli, będącą podstawą ich egzystencji. To również przestrzeń umożliwiająca swobodę poruszania się, dająca styczność z naturą oraz możliwość kontaktu ze środowiskiem naturalnym.

RiQYLSWSETzWG
Zdjęcie wsi z perspektywy lotu ptaka
Źródło: freepik.com, domena publiczna.
zdrowa żywność
zdrowa żywność

Żywność, która nie zawiera konserwantów i została wytworzona metodami ekologicznymi, czyli opierającymi się na środkach naturalnych, bez użycia pestycydów i nawozów sztucznych.

RkaROCRJ71MfY
Zdrowa żywność
Źródło: pixabay.com/, domena publiczna.
żywność ekologiczna
żywność ekologiczna

Żywność wysokiej jakości, którą uzyskuje się z produktów roślinnych lub zwierzęcych. Wytwarza się je w gospodarstwie ekologicznym, czyli takim, w którym nie stosuje się chemicznych środków ochrony roślin, sztucznych nawozów, dodatków do pasz czy regulatorów wzrostu.

RWZsKY0GH3Ugf
Żywność ekologiczna
Źródło: freepik.com/, domena publiczna.