Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Przewodnik dla nauczyciela

Wprowadzenie

Drodzy Nauczyciele!

„Nowoczesne kształcenie stawia nauczyciela w roli mentora. Odejście nauczyciela od roli „dostarczyciela” wiedzy, który przy tablicy prowadzi wykład, pozwala na rozbudzenie kreatywności uczniów i postawienie ich w roli poszukiwaczy wiedzy” (Koncepcja e‑materiałów do kształcenia zawodowego).

Celem Przewodnika dla nauczyciela jest przedstawienie e‑materiału: Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich dla kształcenia zawodowego zawartego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, z którego nauczyciel i uczeń mogą korzystać podczas zajęć kształcenia zawodowego oraz poza zajęciami, np. w ramach pracy domowej, przygotowania się do lekcji, czy egzaminu zawodowego. 

Nauczycielu, mamy nadzieję, że e‑materiały pozwolą Ci zwiększyć efektywność nauczania. Przewodnik zbudowany jest z następujących elementów:

8

Spis treści

1. Ogólna koncepcja e‑materiału1. Ogólna koncepcja e‑materiału
2. Cele ogólne e‑matriału2. Cele ogólne e‑matriału
3. Struktura e‑materiału3. Struktura e‑materiału
3.1. Materiały multimedialne3.1. Materiały multimedialne
3.2. Obudowa dydaktyczna3.2. Obudowa dydaktyczna
4. Opis zawartości merytorycznej e‑materiału i powiązania między elementami e‑materiału4. Opis zawartości merytorycznej e‑materiału i powiązania między elementami e‑materiału
5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej
5.1. Organizowanie pracy uczniów indywidualnej, w grupach i w zespole podczas zajęć5.1. Organizowanie pracy uczniów indywidualnej, w grupach i w zespole podczas zajęć
5.2. Organizowanie pracy uczniów indywidualnej, w grupach i w zespole poza zajęciami5.2. Organizowanie pracy uczniów indywidualnej, w grupach i w zespole poza zajęciami
5.3. Indywidualizowanie pracy z uczniem/uczniami podczas lekcji i poza nimi5.3. Indywidualizowanie pracy z uczniem/uczniami podczas lekcji i poza nimi
5.4. Organizowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych5.4. Organizowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
6. Opis materiałów sprawdzających6. Opis materiałów sprawdzających
7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z e‑materiału

1

1. Ogólna koncepcja e‑materiału

E‑materiału: „Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich” wspiera osiąganie efektów kształcenia z wybranych jednostek kształcenia określonych dla kwalifikacji CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego:
CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła,
CES.02.3. Sporządzanie zestawów szklarskich,
wyodrębnionej w zawodach szkolnictwa branżowego: operator urządzeń przemysłu szklarskiego 81811, technik technologii szkła 311925.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Cele ogólne e‑materiału

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodach: operator urządzeń przemysłu szklarskiego 81811, technik technologii szkła 311925.
Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadania zawodowego w zakresie kwalifikacji CES.02 Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego:
- obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych.

Celem e‑materiału jest przedstawienie w zrozumiały sposób maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy sporządzaniu zestawów szklarskich, ogólną ich charakterystykę oraz pracę w zestawiarni surowców. Dodatkowo e‑materiał ma wspomóc nauczyciela i ucznia w projektowaniu prostych rysunków technicznych części maszyn i urządzeń. Jest wzbogacony Interaktywnym testem ćwiczeniowym sprawdzającym zasób wiedzy po zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi oraz Słownikiem pojęć zawierającym podstawowe pojęcia związane z pracą operatora szklarskiego w zestawiarni surowców.

E‑materiał ma stanowić pomoc w procesie nauczania/uczenia się w ww. zawodach oraz wspierać osiąganie wybranych efektów kształcenia poprzez podnoszenie jakości procesu dydaktycznego, rozwój kompetencji komunikacyjno‑cyfrowych, lepsze dostosowanie tempa i zakresu nauczania do indywidualnych potrzeb uczącego się, a tym samym przyczynić się do poprawy efektywności pracy dydaktyczno‑wychowawczej. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Struktura e‑materiału

3/.1.

3.1. Materiały multimedialne
Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy oraz nabycie kompetencji zawodowych. E‑materiał „Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich” składa się z trzech materiałów multimedialnych:
Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców,
Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców,
Program ćwiczeniowyDu9VPbtJOProgram ćwiczeniowy: Projektowanie urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3/.2.

3.2. Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDYxfwTdY3Interaktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich.
Słownik pojęć dla e‑materiałuDaKD2BCpESłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.
Przewodnik dla nauczycielaD3HLiDwBRPrzewodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału dla kształcenia zawodowego zawartego na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Przewodnik zawiera opis materiałów multimedialnych, które mają pomóc nauczycielowi w procesie kształcenia – czyli organizowania procesu nabywania przez uczniów wiedzy i umiejętności, ich sprawdzania jako elementu końcowego tego procesu lub diagnozującego – jaką wiedzę i umiejętności uczniowie już posiadają, aby potem indywidualizować proces kształcenia.
Przewodnik dla uczącego sięD1EbsYNqePrzewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.
Netografia i bibliografiaDVcE8ypKaNetografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Opis zawartości merytorycznej e‑materiału i powiązania między elementami e‑materiału

W e‑materiale nauczyciel ma możliwość wykorzystania następujących materiałów multimedialnych:

Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – prezentuje zdjęcia/animację maszyn i urządzeń służących przygotowaniu surowców szklarskich oraz całych zestawów szklarskich do produkcji szkła.
Zawiera charakterystyki przedstawionych maszyn oraz urządzeń wspomagających transport surowców szklarskich, oraz całych zestawów do pieca szklarskiego.
Nauczyciel korzystający z danego materiału multimedialnego ma gotowy zbiór interaktywnych animacji do wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej.
Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji właściwe dla materiału multimedialnego:
CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła
CES.02.2.2) charakteryzuje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.1) rozpoznaje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.2) wskazuje funkcje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.3) określa zakres stosowania części maszyn i urządzeń używanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.4) dobiera części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim na podstawie dokumentacji techniczne
CES.02.2.4) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.1) rozpoznaje dokumentację techniczną i technologiczną związaną z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.2) wymienia czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną
CES.02.2.4.3) wskazuje zakres czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.4) stosuje instrukcje techniczne do obsługi maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.5) na podstawie instrukcji wskazuje zasady organizacji stanowiska pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.3. Sporządzanie zestawów szklarskich
CES.02.3.3) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.1) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.2) wskazuje elementy części maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.3) wskazuje zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.4) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.5) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.6) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.3.7) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.1) wskazuje zasady eksploatacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.2) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.3) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.4.5) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego:
- dobieranie maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego do uzdatniania i poprawy jakości surowców szklarskich,
- dobieranie prostych maszyn i urządzeń niezbędnych w procesie sporządzania zestawu szklarskiego,
- charakteryzowanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas sporządzania zestawów szklarskich.

Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców – przedstawia pracę poznanych wcześniej maszyn i urządzeń zestawarni surowców, przedstawia organizację i przebieg procesów technologicznych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń stosowanych w zestawarni surowców, przedstawia dwa typy pracy nowoczesnych zestawiarni surowców hut szkła.
Nauczyciel może wykorzystać na zajęciach materiał audiowizualny wraz z komentarzem tekstowym (dydaktycznym). Praca zestawiarni ukazana jest w formie sekwencji czynności technologicznych, zawodowych wraz z merytorycznym uzasadnieniem wykonywanych czynności przez operatora szklarskiego w zestawiarni surowców.
Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji właściwe dla materiału multimedialnego:
CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła
CES.02.2.1) sporządza rysunki i części maszyn i urządzeń oraz uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.1.1) wykonuje szkice i rysunki techniczne brył geometrycznych, części maszyn i urządzeń
CES.02.2.1.2) sporządza rysunki wyrobów ze szkła
CES.02.2.1.3) stosuje symbole graficzne i oznaczenia przedstawiające powiązane operacje technologiczne na schematach technologicznych linii produkcyjnych
CES.02.2.1.4) sporządza uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.4) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.1) rozpoznaje dokumentację techniczną i technologiczną związaną z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła CES.02.2.4.2) wymienia czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną
CES.02.2.4.3) wskazuje zakres czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.4) stosuje instrukcje techniczne do obsługi maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.5) na podstawie instrukcji wskazuje zasady organizacji stanowiska pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6) charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowane w produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6.1) rozpoznaje oznaczenia elementów układów sterowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.6.2) wyjaśnia zasady działania układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim 3) odczytuje parametry pracy układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
CES.02.2.7.1) rozróżnia programy komputerowe do wykonywania zadań zawodowych
CES.02.2.7.2) sporządza raporty z wykonanych zadań zawodowych, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.2.7.3) sporządza rysunki techniczne, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.3. Sporządzanie zestawów szklarskich
CES.02.3.2) przygotowuje zestawy szklarskie
CES.02.3.2.1) rozróżnia metody sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.2.2) posługuje się dokumentacją technologiczną do sporządzania zestawu szklarskiego
CES.02.3.2.3) sporządza zestawy szklarskie na podstawie kart technologicznych
CES.02.3.3) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.1) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.2) wskazuje elementy części maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.3) wskazuje zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.4) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.5) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.6) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.3.7) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.1) wskazuje zasady eksploatacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.2) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.3) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.4.5) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego:
- opisywanie pracy maszyn i urządzeń zautomatyzowanych linii sporządzania zestawów szklarskich,
- charakteryzowanie pracy maszyn i urządzeń stosowanych do transportu zestawu szklarskiego do pieca,
- określanie drogi surowców szklarskich we wstępnym procesie sporządzania zestawów szklarskich,
- wskazywanie sposobów obsługi maszyn i urządzeń z zastosowaniem automatycznych systemów sterowania procesami technologicznymi,
- charakteryzowanie zasad technologicznych podczas sporządzania zestawów szklarskich.

Program ćwiczeniowyDu9VPbtJOProgram ćwiczeniowy: Projektowanie urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich – prezentuje prosty program ćwiczeniowy do wykonania poszczególnych elementów rysunku technicznego. Program zawiera zakładki np. wiedza, gdzie uczący się może zapoznać się z zasadami tworzenia rysunków technicznych, a następnie krok po kroku jest prowadzony przez samouczek, aby wykonywać poszczególne elementy rysunku technicznego, aż do wykonania zadań związanych z tworzeniem własnych projektów zadaniowych – rysowaniem elementów budowy maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich.
Nauczyciel korzystający wraz z uczniami z narzędzia może wykorzystywać program komputerowy do projektowania obiektów, elementów maszyn z możliwością zapisania efektów pracy, może dokonywać charakterystyki dokumentacji technicznej.
Efekty kształcenia oraz kryteria weryfikacji właściwe dla materiału multimedialnego:
CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła
CES.02.2.1) sporządza rysunki i części maszyn i urządzeń oraz uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.1.1) wykonuje szkice i rysunki techniczne brył geometrycznych, części maszyn i urządzeń
CES.02.2.1.2) sporządza rysunki wyrobów ze szkła
CES.02.2.1.3) stosuje symbole graficzne i oznaczenia przedstawiające powiązane operacje technologiczne na schematach technologicznych linii produkcyjnych CES.02.2.14) sporządza uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.2) charakteryzuje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.1) rozpoznaje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.2) wskazuje funkcje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.3) określa zakres stosowania części maszyn i urządzeń używanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.4) dobiera części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim na podstawie dokumentacji techniczne
CES.02.2.3) charakteryzuje właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.1) klasyfikuje właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.3) określa zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w przemyśle szklarskim w zależności od wymagań eksploatacyjnych i technologicznych
CES.02.2.4) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.1) rozpoznaje dokumentację techniczną i technologiczną związaną z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła CES.02.2.4.2) wymienia czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną
CES.02.2.4.3) wskazuje zakres czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.4) stosuje instrukcje techniczne do obsługi maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.5) na podstawie instrukcji wskazuje zasady organizacji stanowiska pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6) charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowane w produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6.1) rozpoznaje oznaczenia elementów układów sterowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.6.2) wyjaśnia zasady działania układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim 3) odczytuje parametry pracy układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
CES.02.2.7.1) rozróżnia programy komputerowe do wykonywania zadań zawodowych
CES.02.2.7.2) sporządza raporty z wykonanych zadań zawodowych, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.2.7.3) sporządza rysunki techniczne, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.2.8) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
CES.02.2.8.1) wymienia cele normalizacji krajowej
CES.02.2.8.2) podaje definicje i cechy normy
CES.02.2.8.3) rozpoznaje oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
CES.02.2.8.4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności.

Cele szczegółowe materiału multimedialnego:
- określanie zasad wykonania rysunków technicznych,
- wykonywanie prostych rysunków technicznych części maszyn,
- rozróżnianie podstawowych właściwości materiałów konstrukcyjnych części maszyn i urządzeń,
- odczytywanie prostych rysunków technicznych.

Wskazane materiały multimedialne wraz z obudową dydaktyczną są powiązane ze względu na osiągnięcie ogólnego celu opracowanego e‑materiału.
Jest to nowoczesna pomoc dydaktyczna wspomagająca proces uczenia się/nauczania. Przedstawione elementy składowe e‑materiału stanowią całość obrazującą wstępne procesy sporządzania zestawów szklarskich.
Materiały multimedialne w formie Galerii grafik dają możliwość zapoznania się z maszynami i urządzenia służącymi do przygotowania, uzdatniania, obróbki surowców szklarskich oraz transportu zestawów szklarskich do pieców.
Animacja przedstawia pracę wskazanych maszyn i urządzeń w nowoczesnych zestawieniach surowców, zaś Program ćwiczeniowy do projektowania umożliwia przestawienie prostych rysunków technicznych maszyn i urządzeń zestawiarni lub gotowych wyrobów szklanych, celem zapoznają z dokumentacją techniczną prowadzoną w przemyśle szklarskim.
Uczący się ma też możliwość po zapoznaniu się z danymi materiałami multimedialnymi wykonania ćwiczeń w formie Interaktywnych materiałów sprawdzających w myśl metody dydaktycznej – utrwalanie nabytej wiedzy, a następnie dokonania samooceny i kontroli własnej wiedzy. W Interaktywnych materiałach sprawdzających znajduje się test ćwiczeniowy stanowiący podsumowującą całość pracy z e‑materiałem oraz ćwiczenia powiązane z danymi materiałami.
Obudowa dydaktyczna w formie Netografii oraz bibliografii warunkuje proces samokształcenia uczącego się.

E‑materiał jako pomoc dydaktyczna dla uczniów zawodów szkolnictwa branżowego: operator urządzeń przemysłu szklarskiego oraz technik technologii szkła służy nowoczesnemu kształceniu zawodowemu, by w zmieniającym się świecie informatyzacji i rozwoju przemysłu 4.0 w atrakcyjny sposób dostarczać uczniom treści zgodne z aktualną wiedzą i rozwojem technologii przemysłowej.

E‑materiał jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego uczącego się, jego mentora oraz pracodawców zainteresowanych przygotowaniem pracowników do pracy zawodowej, czy pozyskaniem wykwalifikowanej, młodej kadry pracowniczej.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej

5.1.

5.1. Organizowania pracy uczniów indywidualnej, w grupach i w zespole podczas zajęć

- praca indywidualna uczniów – przykładem pracy indywidualnej uczniów może stać się program ćwiczeniowy do projektowania, gdzie uczniowie samodzielnie zapoznają się z programem ćwiczeniowym do projektowania (lub ze wstępną pomocą nauczyciela), potem wykonują poszczególne ćwiczenia programu ćwiczeniowego związane np. z wymiarowaniem danej bryły stanowiącej część maszyny szklarskiej. Poszczególne elementy programu dają uczniowi możliwość zapisania pracy, a następnie sprawdzenia poprawności wykonania zadania.

- praca uczniów w grupach – nauczyciel na zajęciach dzieli uczniów na grupy, poszczególne grupy zapoznają się z Galerią grafik maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich, a następnie wykonują ćwiczenie przydzielonej danej grupie, np.: Ćwiczenie: Zapoznajcie się z Galerią grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – wypiszcie:
Grupa 1 – urządzenia stosowane podczas rozdrabniania surowców szklarskich.
Grupa 2 – urządzenia stosowane do oczyszczania surowców szklarskich używanych do zestawów szklarskich.
Grupa 3 – urządzenia stosowane do suszenia i przesiewania surowców szklarskich. Grupa 4 – urządzenia stosowane do mieszania i obróbki zestawów szklarskich.

Następnie wybierzcie jedno wypisane urządzenie oraz dokonajcie charakterystyki tego urządzenia (zapiszcie nazwę urządzenia, do czego służy, zalety pracy).

Każda z grup pracuje zgodnie z zasadami pracy grupowej, a na koniec przedstawia na forum klasy efekty wykonanego ćwiczenia oraz zostaje oceniona.

- praca z całym zespołem klasowym – nauczyciel na zajęciach z całym zespołem klasowym pracuje metodą tekstu przewodniego. 
Tekst przewodni opracowany przez nauczyciela jest dla ucznia „przewodnikiem”, który prowadzi go po wyznaczonym zakresie tematycznym. Nauczyciel określa problem do rozwiązania: sporządzenie zestawu szklarskiego. Formułuje cele lekcji, które chce osiągnąć: opanowanie istotnych informacji na temat sporządzania zestawów szklarskich, aktywne przyswajanie wiedzy podczas lekcji, praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości. Praca zespołu odbywa się w następujących etapach:
Informacje – grupa lub uczeń powinien mieć jasno określoną drogę postępowania (rozwiązania problemu).
Planowanie – pytania prowadzące po danym obszarze wiedzy, powinny kierować grupę lub ucznia do właściwego zaplanowania działania praktycznego.
Ustalenia – w tym etapie uczeń/zespół powinien porozmawiać z nauczycielem i przedstawić mu swoje dotychczasowe działania. Nauczyciel weryfikuje pracę i ewentualnie koryguje błędy.
Realizacja – jest to etap wykonywania przez ucznia lub jego grupę przemyślanego i zaplanowanego działania. W tej fazie nauczyciel również powinien zwracać uwagę na prawidłowość pracy. W razie występowania trudności zadawać pytania naprowadzające lub formułować wskazówki.
Sprawdzanie – grupa uczniów lub uczeń powinien samodzielnie sprawdzić poprawność wykonanego zadania. Można mu to ułatwić poprzez odpowiednio sformułowane pytania kontrolne.
Analiza – to ostatni etap pracy grupy lub ucznia. Teraz warto się zastanowić czy zadanie zostało dobrze wykonane.

W pracy grupowej na wstępie nauczyciel ustala pytania prowadzące ucznia po danym obszarze wiedzy. Na wstępie przedstawia pytania, a każdy z uczniów dokonuje zapisu odpowiedzi na pytania w zeszycie przedmiotowym.
Pytania prowadzące, np.:
1. Jakie czynności składają się na proces sporządzania zestawu szklarskiego sposobem ręcznym?
2. Jakie urządzenia są stosowane podczas poszczególnych czynności sporządzania zestawu szklarskiego?
3. Jaka jest kolejność naważania surowców podczas sporządzania zestawu szklarskiego?
4. Jakie środki ochrony osobistej pracownika są stosowane podczas sporządzania zestawu szklarskiego? 

Pytania skupiają uwagę uczniów na prezentowanych treściach, uczeń dodatkowo rozwija umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji. Nauczyciel w drugiej fazie sprawdza wraz z zespołem klasowym poprawność udzielonych odpowiedzi, jednocześnie dokonując już planowania i wykonania przydzielonych zadań grupowych. W tym celu dzieli klasę na zespoły, które wykonują przydzielone zadanie praktyczne, np.

Zadanie: Dobierzcie recepturę zestawu szklarskiego na wyprodukowanie bezbarwnego szkła gospodarczego, korzystając z danych instrukcji, uzasadnijcie opisowo swój wybór.

Zestawy surowców do wytopu szkła gospodarczego

R19adn90ptgDf

- zapiszcie kolejność naważania surowców szklarskich, a następnie wybierzcie grupowego laboranta (niech pamięta o stroju ochronnym i środkach ostrożności), który dokona odważenia potrzebnych surowców szklarskich według dobranej receptury, uwzględniając podany skład zestawu i ilość surowców. Pojemniki z odważonymi surowcami ponumerujcie flamastrem zgodnie z tabelą instrukcji oraz ustawcie je w kolejności technologicznej przestrzeganej przy sporządzaniu zestawu i jego mieszaniu. Tak przygotowane surowce pozostawcie do oceny.
Nauczyciel wraz z zespołem klasowym dokonuje analizy końcowej. Uczniowie wskazują, które etapy rozwiązania zadania sprawiły im trudności. Nauczyciel powinien podsumować całe zadanie, wskazać, jakie umiejętności były ćwiczone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać na przyszłość.
Wskazana praca lekcji z całym zespołem klasowym może stanowić podsumowanie obejrzanej animacji pracy zautomatyzowanej zestawiarni surowców.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5.2.

5.2. Organizowania pracy uczniów indywidualnej i w grupach poza zajęciami (np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej)

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych metodą lekcji odwróconej (flipped classroom), gdzie uczniowie mają możliwość przygotowania się do lekcji. Przykładem takiej pracy niech stanie się Animacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców – uczniowie po zapoznaniu się w domu z animacją uczestniczą na zajęciach w dyskusji na temat typów pracy zestawarni surowców, wskazują mocne i słabe strony pracy wybranych typów zestawiarni.
Nauczyciel może prowadzić dyskusję lub nadzorować wybraną pracę w grupach, tak aby uczniowie wykorzystywali to, czego nauczyli się z danego zasobu.
Innymi materiałami do pracy własnej uczniów poza zajęciami jest dostępność Interaktywnych materiałów sprawdzających w formie testu ćwiczeniowego (lub ćwiczeń sprawdzających), co daje uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy oraz uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej, stanowiącej równocześnie doskonałą formę nauki. Umożliwia również ugruntowanie umiejętności niezbędnych do rozwiązywania zadań testowych i praktycznych na egzaminie zawodowym.

Istota lekcji odwróconej może polegać na zapoznaniu się przez uczniów z omawianym multimedium, np. słowami kluczowymi i nagraną animacją, dodatkowo innymi materiałami nt. zestawiarni surowców z Internetu – przed zajęciami. Podczas właściwej lekcji wiedzę tę powinni porządkować, poszerzać, wykorzystywać w praktyce, do rozwiązywania problemów np. w pracy grupowej. Nauczyciel w sposób zaplanowany inicjuje proces nauki, wprowadzając temat i formułując cele. Następnie udostępnia uczącym się materiały i zadania do samodzielnego wykonania. Nauczyciel zmienia swój sposób działania, przenosząc nacisk na procesy poznawcze zachodzące u uczących się. Metodę odwróconej lekcji można stosować do pojedynczych zajęć dydaktycznych, jak i do większych partii materiału. Przygotowanie indywidualne w domu do lekcji odwróconej na podstawie Animacji 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców, będzie stanowić wyjście do osiągnięcia przez uczniów – zaplanowanych przez nauczyciela celów lekcji. Po wprowadzeniu na lekcji tematu, który powinien jednocześnie inspirować uczniów do zapoznania się z danym materiałem oraz wykonaniem przez uczniów ćwiczeń/zadań do danej lekcji – celem doskonalenia swojej wiedzy na dany temat. Nauczyciel może wprowadzić temat poprzez zadanie ciekawego pytania kluczowego, np. W jakiej zestawiarni surowców będę pracować za dwa lata?

Na lekcji uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy, zadaniem każdej z grup jest przedstawienie zalet pracy zestawiarni: zautomatyzowanej, pneumatycznej. Swoją pracę grupy uczniów przedstawiają w atrakcyjny sposób, tak aby pozostali uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z pracą w danym typie zestawiarni, mogli zastanowić się gdzie chcieliby pracować i dlaczego? (pytanie to może stanowić podsumowanie pracy każdego ucznia na danych zajęciach lekcyjnych). 

Temat: W jakiej zestawiarni surowców będę pracować za dwa lata? 

Grupa 1: Na podstawie Animacji 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców – przedstawcie zalety pracy automatycznej zestawiarni surowców. Zalety pracy zestawiarni wypiszcie na dużym arkuszu papieru. Czas na wykonanie zadania w grupie 15 minut. Przedstawcie swoją pracę na forum klasy.

Grupa 2: Na podstawie Animacji 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców – przedstawcie zalety pracy pneumatycznej zestawiarni surowców. Zalety pracy zestawiarni wypiszcie na dużym arkuszu papieru. Czas na wykonanie zadania w grupie 15 minut. Przedstawcie swoją pracę na forum klasy.

Praca uczniów w zespole powinna zostać podsumowana oraz oceniona. Uczniowie na zajęcia lekcji odwróconej powinni przyjść przygotowani, a w szkole wykonają praktyczne zadania i ćwiczenia utrwalająco‑sprawdzające.
Co, gdy uczeń nie zapozna się z materiałami? W takim przypadku zaleca się przesunąć odpowiedzialność na stronę ucznia, np. może usiąść z boku podczas zajęć i nadrobić zaległość – niestety, najprawdopodobniej w ten sposób straci element praktyczny. Proponuje się dać też czas, by za pomocą tutoringu rówieśniczego – uczniowie, którzy zapoznali się z materiałami, przedstawili je (streścili) tym, którzy tego nie zrobili. Na początku lekcji dobrze jest wyjaśnić wszelkie wątpliwości, odpowiedzieć na pytanie uczniów np. z czym mieli problem? – to także jest istotą flipped classroom. Podczas lekcji w klasie nauczyciel inicjuje pracę w parach, grupach. Uczący się tworzą daną charakterystykę w ciekawej formie interaktywnej zaproponowanej przez siebie lub uzgodnionej z nauczycielem, z wykorzystaniem np. tablicy multimedialnej. Trzeba pamiętać, że uczniowie muszą mieć cały czas możliwość korzystania z materiałów, z których się przygotowywali (a więc ważny jest stały dostęp do Internetu).
Wykonana przez uczniów praca umożliwi im ugruntowanie swojej wiedzy i umiejętności. Warto skupić się zarówno na tym, co uczniowie oceniają pozytywnie, jak i tym, co w ich odczuciu było negatywne. Na takie podsumowanie nigdy nie powinno zabraknąć czasu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5/.3.

5.3. Indywidualizowania pracy z uczniem/uczniami podczas zajęć i poza nimi

Praca uczniów na lekcji, w trakcie zajęć powinna być tak zorganizowane przez nauczyciela, aby zapewnić każdemu uczniowi warunki sprzyjające maksymalnemu rozwojowi osobowości, dlatego należy uwzględnić prowadzenie lekcji na tzw. kilku poziomach nauczania, m.in.:
- stosowanie metod polisensorycznego, czyli wielozmysłowego uczenia się z wykorzystaniem materiałów multimedialnych.
- pracę uczniów w grupach warunkowaną np. poprzez podział uczniów z różnymi uzdolnieniami, umiejętnościach i wiadomościami – tak, aby mogli oni wymienić się swoimi spostrzeżeniami, pomagać sobie, uczyć się od siebie, wymienić opinie czy uwagi na temat realizowanego ćwiczenia. Walorem takiej pracy jest wykorzystanie możliwości uczniów zdolniejszych do wyjaśniania niezrozumiałych zagadnień kolegom, którzy wymagają dodatkowych wyjaśnień. Na początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi są bierni, często tylko przysłuchują się wypowiedziom swoich kolegów w zespole, stopniowo rozpoczynają własną aktywność i wykorzystują swój potencjał. Wszyscy uczniowie nabierają wiary we własne możliwości, często w ten sposób mogą uzupełnić brakujące wiadomości.
- pracę uczniów w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie z określaniem limitu czasu na daną pracę, z zastosowaniem kart pracy (o różnym stopniu trudności, sposobach czy formach wykonania) do danej lekcji, które umożliwią każdemu uczniowi przerabianie kolejnych partii materiału.
- stosowanie wszelkich możliwych form kontroli wiedzy i umiejętności.
- ocenianie postępów ucznia z uwęgleniem możliwości, wysiłku i wkładu pracy na zajęciach.
Przykładem pracy uczniów na zajęciach niech stanie się katalog maszyn i urządzeń pracujących w zestawiarni, uczniowie udzielają sobie informacji wg określonego klucza, np. nazwij maszynę, do czego służy maszyna, na którym etapie sporządzania zestawu szklarskiego pracuje dana maszyna.

Przykładem indywidualizacji procesu dydaktycznego jest przydzielanie zróżnicowanych zadań/prac – uczniom, (tym, którzy mają trudności z opanowaniem materiału oraz tym, którzy szybko przyswoili materiał i mogą go poszerzać, wykorzystywać w praktyce, do rozwiązywania problemów). Można też wykorzystać metodę tutoringu rówieśniczego, który pozwala na naukę według własnego planu, we własnym tempie, w komfortowych warunkach i bezpiecznych relacjach. Uczniowie mają możliwość dostosowania wielu elementów sytuacji edukacyjnej do siebie. Proponuje się następujące zasady:
Określenie celów nauczania. Należy określić zamierzone cele nauczania, zarówno w odniesieniu do tutorów (uczniów), jak i tutee (podopiecznych uczniów). Nauczyciel wprowadza uczniów w omawianą tematykę materiału multimedialnego. Zapoznaje uczniów z efektami kształcenia oraz celami lekcji. Uczniowie próbują wyznaczać sobie sami „mikro cele”.
Podział ról. Na podstawie informacji o uczniach oraz ich indywidualnych potrzeb należy ustalić dokładne zasady współpracy w grupie. Na potrzeby wykonywanego zadania uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe grupy, w których będą je wykonywać. Dobór uczniów pracujących w jednym zespole jest niezwykle ważny. W każdej z grup powinni znaleźć się uczniowie wykazujący zdolności do sprawnego przygotowania zadania, którzy mają większe doświadczenie, wiedzę i poziom kompetencji oraz tacy, którzy mogą doświadczać trudności w omawianym zakresie. Taka propozycja zapewni uczącym się zadowalające efekty i da możliwość wszystkim grupom równą i sprawiedliwą rywalizację. Tutorzy będą pomagać tutee w przygotowaniu zadania oraz w utrwalaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Uczniowie razem będą pochylać się nad celem swoich działań, nad materiałami, nad zadaniami – ci, którzy są bieglejsi, mogą tłumaczyć wykonanie zadania uczniom mniej biegłym. Ale wszyscy pracują razem nad zagadnieniem. Ta metoda zakłada równość, jedyna różnica dotyczy stopnia opanowania materiału. Warto zwracać również uwagę na interakcje pomiędzy uczniami – wzajemną akceptację szacunek, rozumienie siebie wzajemnie. Aby ta strategia działała – powinna towarzyszyć jej atmosfera bezpieczeństwa, współpracy, relacyjności. Każdy z członków danego zespołu powinien mieć przypisaną rolę uwzględniającą jego umiejętności. Tutor otrzymuje od nauczyciela odpowiedzi do zadań/pytań prowadzących. Kiedy zespół ukończy ich rozwiązywanie, tutor sprawdza efekty pracy. Taki podział ról z jednej strony umożliwia utrwalenie i doskonalenie materiału przez tutorów, z drugiej natomiast zachęca do zaangażowania i kreatywności w nauce tutee. Metoda tutoringu rówieśniczego sama z siebie nie kształtuje umiejętności współpracy - ona jedynie otwiera przestrzeń do kształtowania takich umiejętności, to znaczy, że np. podczas wspólnej pracy może dojść do konfliktów i zadrażnień – stąd niezwykle wiodąca rola uważnego nauczyciela, który takie konflikty powinien moderować. 
Przejrzysta metoda. Grupy, wykonują przydzielone zadanie praktyczne, np. przygotujcie prezentację multimedialną dotyczącą urządzeń pracujących w pneumatycznej zestawiarni surowców. Tu, należy upewnić się, że ustalone zasady i procedury są przejrzyste i zrozumiałe zarówno dla tutora, jak i tutee. Wszystkie grupy rozpoczynają zajęcia, opracowując plan pracy i przygotowując swoje zadania (prezentacja multimedialna) z pomocą pytań prowadzących. Tutorzy czuwają nad poprawnością wykonywanych zadań/pytań, które można tak zróżnicować, aby każdy z uczniów miał możliwość zmierzenia się z problemem bez niepotrzebnego stresu czy zniechęcenia. Nauczyciel nie ingeruje w wybory uczniów, przyjmuje rolę obserwatora wspierającego przebieg zajęć.
Wsparcie tutorów (uczniów). Może polegać na swoistej superwizji z nauczycielem przed zajęciami i po zajęciach – omówienie pracy, a potem podsumowanie działań lub podzielenie się z całym zespołem klasowym, omawiając wspólnie napotykane trudności oraz poszukując najbardziej efektywnych form oddziaływań. Uczniowscy tutorzy mogą mieć nieco więcej wiedzy przedmiotowej albo większą biegłość w wykonywaniu zadań z danego zagadnienia. (na podstawie http://poradniapp-slupca.pl/tutoring-rowiesniczy/).
Podsumowanie lekcji. Po ukończonej lekcji przeprowadzone zostaje podsumowanie wyznaczonych celów i efektów pracy. Nauczyciel może wyświetlić na tablicy interaktywnej pytania podane na początku lekcji. Uczniowie udzielają odpowiedzi poprzez przygotowane prezentacje multimedialne. Nauczyciel wspólnie z grupami analizuje ich refleksje na temat przeprowadzonych zajęć. 
Wskazówki dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniami zaangażowanymi w proces tutoringu rówieśniczego:
- pozwól uczniom samodzielnie opracować plan pracy – umożliwi to wykształcenie poczucia sprawstwa i kompetencji wśród zaangażowanych w pracę uczniów,
- naucz swoich uczniów sygnalizowania trudności, zwracania się o pomoc, pracuj nad tym, by nie obawiali się zadawania pytania Tobie i kolegom,
- pamiętaj, by chwalić efekty pracy i w akceptowalny sposób informować o porażkach, np. „Doceniam to, jak bardzo się starasz, jednak to zadanie rozwiązałabym inaczej”,
- umożliwiaj uczniom w trakcie zajęć wymianę wiedzy i doświadczeń – dzięki temu wzbudzisz w nich ciekawość świata (uczniowie wiedzą bardzo dużo, często więcej, niż nam się wydaje),
- dyskretnie nadzoruj tutoring rówieśniczy, aby uczniowie w obu rolach (tutora i  tutee) czuli się bezpiecznie, mieli poczucie autonomii i kompetencji,
- nie ingeruj przedwcześnie w kontakt tutorski między uczniami, aby tutor mógł sam znaleźć sposób na wsparcie rówieśnika,
- umożliwiaj wszystkim uczniom podejmowanie roli tutora, jak i tutee, aby mogli się przekonać, że w jakichś obszarach są fachowcami, czy nawet ekspertami,
- zachęcaj uczniów (zarówno tutora, jak i  tutee) do gromadzenia swoich prac, co umożliwi późniejsze analizy i ocenę efektywności,
- staraj się motywować uczniów do korzystania z niekonwencjonalnych metod nauczania – sugeruj tworzenie fiszek, rysunków, korzystanie z aplikacji,
- zachęcaj uczniów do samodzielnej ewaluacji (np. poprzez stworzenie do tego specjalnych kart ewaluacyjnych) – tak, by w parze lub grupie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i oświadczeniami (na podstawie http://poradniapp-slupca.pl/tutoring-rowiesniczy/).
Wskazówki dla uczących się na temat tutoringu rówieśniczego. Uczniów należy wprowadzić do tej metody, poświęcić czas na to, by mogli zrozumieć sens takiej formy pracy i przede wszystkim – że jest to forma pracy na lekcji, a nie towarzyskiego przerywnika podczas zajęć.

Praca uczniów poza zajęciami, z wykorzystaniem materiałów multimedialnych daje możliwość utrwalania i poszerzania wiadomości przez uczniów, np. poprzez przydzielenie uczniom zróżnicowanych ćwiczeń: obowiązkowych, dodatkowych dla chętnych oraz ćwiczeń zaproponowanych przez samych uczniów. Ćwiczenia wprowadzane przez nauczyciela z wykorzystaniem materiałów multimedialnych powinny mieć zróżnicowaną formę pod względem stopnia trudności, sposobu i formy wykonania; mogą być wzbogacone podaniem przez nauczyciela dodatkowej instrukcji (wskazówek technicznych, czy merytorycznych) do wykonania danego ćwiczenia. Przykładem pracy uczniów poza zajęciami, mogą być następujące ćwiczenia:

Ćwiczenie 1: Odpowiedź na pytanie: dlaczego surowce szklarskie powinny być przygotowane w odpowiedniej formie przed wprowadzeniem do zestawu szklarskiego? 

Ćwiczenie 2: Wykonaj prezentację wyznaczonego przez siebie tematu na podstawie animacji: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców. 

Swoje opracowania z ćwiczeń uczniowie oddają do sprawdzenia nauczycielowi. Zaproponowane formy pracy uczniów poza zajęciami powinny być sprawdzone, poprawiane i oceniane przez nauczyciela. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5.4.

5.4. Organizowanie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Dbając o indywidualizację procesu nauczania, należy pamiętać o konieczności dostosowania wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkich uczniów obowiązują treści podstawy programowej, dlatego też proces indywidualizacji może odbywać się tylko na poziomach: warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia oraz ich właściwe ocenianie. Nauczyciel, pracując z młodzieżą o SPE może opracować wskazówki do pracy wynikające z trudności w uczeniu się, które będą odnosiły się do:
- pracy na zajęciach, np. dostosowanie wymagania do możliwości ucznia, stosowanie wyjaśnień do ćwiczeń i zadań, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnych technik i metod pracy, dostosowanie tempa pracy ucznia, stosowanie częstych pochwał i zachęt, stwarzanie warunków do wielokrotnego powtarzania i utrwalania materiału oraz oceniania, np. nie omawiać na forum klasy błędów popełnionych przez ucznia, przy ustalaniu oceny należy brać pod uwagę różne czynniki, stosować korzystną dla ucznia ocenę opisową, pokazującą mocne i słabe strony jego pracy.
Przykładem pracy dla uczniów o SPE mogą być ćwiczenia, które różnicują poziomy trudności, a uczniowie zdolniejsi powinni pomagać uczniom słabszym lub tworzyć jeden obszar zdobywanych wiadomości i umiejętności.

Ćwiczenie 1. Na podstawie Galerii grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – w zespole podpiszcie nazwy urządzeń stosowanych do rozdrabniania surowców szklarskich.
Nauczyciel musi mieć przygotowane wydruki maszyn i urządzeń, wpiera zespół uczniów o SPE podczas wykonywania ćwiczenia lub wyznacza innego odpowiedzialnego ucznia, tzw. lidera grupy.

Ćwiczenie 2. Na podstawie Galerii grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – w zespole podpiszcie elementy budowy urządzenia stosowanego do rozdrabniania surowców szklarskich.
Nauczyciel musi mieć przygotowane wydruki maszyn i urządzeń, wpiera zespół uczniów o SPE podczas wykonywania ćwiczenia lub wyznacza innego odpowiedzialnego ucznia, tzw. lidera grupy.

Ćwiczenie 3. Na podstawie Galerii grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – w zespole opracujcie charakterystykę pracy urządzenia stosowanego do rozdrabniania surowców szklarskich. Wyjaśnijcie pracę urządzenia na forum.

Grupy są odpowiedzialne za swoją pracę, a wszystkie wykonane ćwiczenia będą tworzyć jedną całość pracy uczniowskiej, całego zespołu klasowego. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Opis materiałów sprawdzających

W e‑materiale nauczyciel ma możliwość skorzystania z ćwiczeń powiązanych z danym materiałem, stanowiących rodzaj materiałów sprawdzających dla uczącego się:
- Interaktywne materiały sprawdzająceDYxfwTdY3Interaktywne materiały sprawdzające – stanowią test ćwiczeniowy składający się z 15 zadań zamkniętych. Test utrwalający wiedzę uczniów w zakresie zagadnień e‑materiału przygotowuje do rozwiązywania zadań na pisemnym/teoretycznym egzaminie zawodowym.
- Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik: Maszyny stosowane w zestawiarniach surowców – zawiera treści pomagające rozwiązać trzy ćwiczenia, których celem jest utrwalenie wiadomości zakresu wiedzy dotyczącej maszyn i urządzeń pracujących przy właściwym przygotowaniu surowców szklarskich do produkcji oraz maszyn i urządzeń pracujących w zestawiarni surowców. 
- Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D: Maszyny i urządzenia pracujące w dziale automatycznej zestawiarni surowców – zawiera treści pomagające rozwiązać cztery ćwiczenia, których celem jest utrwalenie wiadomości z zakresu maszyn i urządzeń pracujących w zestawieniach surowców, ich głównych zadań oraz przygotowujących cały zestaw szklarski do pieca szklarskiego. 
- Program ćwiczeniowyDu9VPbtJOProgram ćwiczeniowy: Projektowanie urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich – zawiera treści pomagające rozwiązać jedno ćwiczenie, którego celem jest utrwalenie wiadomości z zakresu opracowania rysunku technicznego. Multimedium stanowi element ćwiczeniowy i już w samym multimedium znajdują się ćwiczenia do wykonania dla ucznia. 
Zagadnienia sprawdzające z e‑materiału wspierają osiąganie wybranych efektów kształcenia oraz spełniają kryteria weryfikacji właściwe dla omawianych multimediów:
CES.02.2. Podstawy produkcji szkła oraz wyrobów ze szkła
CES.02.2.1) sporządza rysunki części maszyn i urządzeń oraz uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.1.1) wykonuje szkice i rysunki techniczne brył geometrycznych, części maszyn i urządzeń
CES.02.2.1.2) sporządza rysunki wyrobów ze szkła
CES.02.2.1.3) stosuje symbole graficzne i oznaczenia przedstawiające powiązane operacje technologiczne na schematach technologicznych linii produkcyjnych CES.02.2.1.4) sporządza uproszczone schematy technologiczne linii produkcyjnych
CES.02.2.2) charakteryzuje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.1) rozpoznaje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.2) wskazuje funkcje części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.3) określa zakres stosowania części maszyn i urządzeń używanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.2.4) dobiera części maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim na podstawie dokumentacji techniczne
CES.02.2.3) charakteryzuje właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.1) klasyfikuje właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.2) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.3.3) określa zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w przemyśle szklarskim w zależności od wymagań eksploatacyjnych i technologicznych
CES.02.2.4) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.1) rozpoznaje dokumentację techniczną i technologiczną związaną z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.2) wymienia czynności związane z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną CES.02.2.4.3) wskazuje zakres czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.4) stosuje instrukcje techniczne do obsługi maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.4.5) na podstawie instrukcji wskazuje zasady organizacji stanowiska pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń w procesie produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6) charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowane w produkcji szkła i wyrobów ze szkła
CES.02.2.6.1) rozpoznaje oznaczenia elementów układów sterowania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.6.2) wyjaśnia zasady działania układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim 3) odczytuje parametry pracy układów sterowania pracą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim
CES.02.2.7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
CES.02.2.7.1) rozróżnia programy komputerowe do wykonywania zadań zawodowych CES.02.2.7.2) sporządza raporty z wykonanych zadań zawodowych, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.2.7.3) sporządza rysunki techniczne, wykorzystując programy komputerowe
CES.02.2.8) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
CES.02.2.8.1) wymienia cele normalizacji krajowej
CES.02.2.8.2) podaje definicje i cechy normy
CES.02.2.8.3) rozpoznaje oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej CES.02.2.8.4) korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności.
CES.02.3. Sporządzanie zestawów szklarskich
CES.02.3.2) przygotowuje zestawy szklarskie
CES.02.3.2.1) rozróżnia metody sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.2.2) posługuje się dokumentacją technologiczną do sporządzania zestawu szklarskiego
CES.02.3.3) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.1) rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.2) wskazuje elementy części maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.3) wskazuje zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.4) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.5) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.3.6) obsługuje maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.3.7) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do sporządzania zestawów szklarskich
CES.02.3.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.1) wskazuje zasady eksploatacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.2) wskazuje sposoby przeglądów, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.3) planuje czynności przed uruchomieniem, w trakcie obsługi i po zatrzymaniu maszyn i urządzeń do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca
CES.02.3.4.4) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców zgodnie z instrukcjami
CES.02.3.4.5) przeprowadza bieżącą konserwację maszyn i urządzeń stosowanych do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieca.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

7. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści