Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych – Technik Optyk 325302

bg‑blue

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści

1

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie optyka. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony dla zawodu Technik optyk 325302 branży Mechaniki precyzyjnej 731103 dla wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Cele kształcenia

Wspiera osiąganie celu/ów kształcenia określonego dla kwalifikacji MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

 • Wykonywania pomiarów w optyce okularowej

 • Udzielania informacji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi

 • Wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych

Efekty kształcenia

MEP.03.5. Dopasowywanie pomocy wzrokowych

Uczeń:
2) dopasowuje rozwiązania techniczne stosowane w soczewkach okularowych i kontaktowych do potrzeb klienta
3) klasyfikuje rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych
4) dobiera oprawy okularowe i dopasowuje pomoce wzrokowe do cech anatomicznych klienta zgodnie z zasadami optyki i fizjologii widzenia

MEP.03.6. Wykonywanie pomocy wzrokowych

Uczeń:
5) korzysta z narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonania pomocy wzrokowych

MEP.03.7. Naprawianie pomocy wzrokowych

Uczeń:
3) dobiera i stosuje narzędzia do naprawy pomocy wzrokowych
5) wykonuje naprawy pomocy wzrokowych

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. E‑materiał „Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych” składa się z pięciu materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceD1GdZIs3yInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuDmJxQarMDSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaDD0kuhUPKPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD97vYPLNJPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD5nOd9nh5Netografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDpFLadW7xInstrukcja użytkowania objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy dydaktycznej dla zawodu technik optyk

Praca uczniów podczas zajęć

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces kształcenia zawodowego. Ułatwi on uczniom zapoznanie się oraz zapamiętanie pojęć związanych z narzędziami i urządzeniami wykorzystywanymi do realizacji zadań zawodowych w zawodzie technik optyk.

Praca na lekcji zakłada aktywną postawę zarówno nauczyciela, jak i uczniów. Ważnym założeniem jest praca nad jednym materiałem z zastosowaniem różnych metod, mająca na celu jak najlepsze zapamiętanie informacji.

Praca uczniów w grupach i w zespole klasowym
Film edukacyjny „Dobór soczewek korekcyjnych i wykonywanie okularów”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom film edukacyjny i uprzedza, aby podczas oglądania zapamiętywali jak najwięcej informacji dotyczących różnych urządzeń niezbędnych przy wykonywaniu i naprawie okularów. Uczniowie, którzy nie są w stanie zapamiętać treści ukazanych w filmie, mogą robić notatki.

 • Po zakończeniu oglądania uczniowie zostają podzieleni na maksymalnie 4 grupy.

 • Nauczyciel informuje grupy, że wezmą udział w konkursie - będzie on polegał na odpowiadaniu na pytania związane z obejrzanym materiałem.

 • Grupy losują pytania i za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź uzyskują punkty.

 • Przykładowe pytania konkursowe mogłyby wyglądać następująco:

  • Do czego służy myjka ultradźwiękowa?

  • Czym się różni dioptriomierz lunetowy od dioptriomierza elektronicznego?

  • Jakie zastosowanie ma szlifierka ręczna?

  • Co pozwala sprawdzić polaryskop?

  • Dlaczego trzeba sprawdzać nadruki na soczewkach?

  • Jakie są etapy wykonania okularów?

 • Jeśli dana grupa nie umie odpowiedzieć na wylosowane pytanie, przechodzi ono na grupę następną.

 • Nauczyciel udziela komentarz słowny dotyczący zarówno odpowiedzi poprawnych, jak i nieprawidłowych.

 • Prowadzący może nagrodzić zwycięską grupę ocenami lub ustną pochwałą.

Film instruktażowy „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”
 • Nauczyciel pokazuje uczniom film i prosi o skoncentrowanie się na obsłudze wideocentratora.

 • Po zakończeniu oglądania klasa zostaje podzielona na kilka 4 - osobowych grup. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie instrukcji zawierającej czynności wykonywane z zastosowaniem wideocentratora w celu precyzyjnego doboru okularów dla klienta salonu optycznego.

 • Kiedy instrukcje są gotowe, przedstawiciele grup odczytują je na forum klasowym.

 • Prowadzący zajęcia udziela komentarza do efektów pracy grup.

Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom atlas interaktywny, który pozwoli im poznać takie pojęcia jak np. myjka ultradźwiękowa, polerka do soczewek, lutownica, szabloniarka, centroskop itp.

 • Uczniowie uważnie oglądają galerię z atlasu wraz z opisami, zapamiętując najważniejsze, według nich, informacje.

 • Po obejrzeniu materiału uczniowie sporządzają krótką notatkę na temat elementów wyposażenia pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych. Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy i prosi o dobranie się w pary.

 • Uczniowie zasiadają w dwóch kręgach twarzą do partnera z pary.

 • Na sygnał nauczyciela uczeń w kręgu wewnętrznym referuje swojemu koledze, w ciągu 2‑3 minut, czego dowiedział się, przeglądając e‑materiał. Nie może w tym czasie używać własnych notatek.

 • Drugi uczeń (krąg zewnętrzny) uzupełnia swoje notatki, słuchając wypowiedzi kolegi. W przypadku zauważenia nieścisłości, dopytuje lub wskazuje błąd.

 • Po ustalonym czasie nauczyciel prosi uczniów z zewnętrznego kręgu o przesunięcie się o dwa krzesła w prawo.

 • Teraz uczniowie z zewnętrznego kręgu referują, czego dowiedzieli się, przeglądając e‑materiał, a uczniowie z kręgu wewnętrznego uzupełniają własne notatki.Nauczyciel przeprowadza kilka rund (3‑5). Jeśli zauważa, że uczniowie już nie notują podczas wypowiedzi kolegów - kończy proces.

 • Podsumowując działanie, nauczyciel dopytuje o dokładność notatek. Prosi o odczytanie 2‑3 z nich.

 • Finalnie nauczyciel prosi o refleksję nad ćwiczeniem, w której uwydatnia proces uczenia się poprzez uzupełnianie wiedzy pozyskanej od innych osób.

E‑book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”
 • Nauczyciel pokazuje uczniom zawartość e- booka i prosi, aby zapamiętali jak najwięcej informacji.

 • Uczniowie, którzy mają problem z zapamiętaniem informacji, mogą sporządzić notatki.

 • Następnie prowadzący zajęcia dzieli klasę na 2 grupy, przy czym każda grupa wybiera reprezentanta, który będzie mówił w imieniu jej członków.

 • Każda grupa ma za zadanie przygotować listę pytań dotyczących poszczególnych etapów powstawania okularów korekcyjnych.

 • Po zakończeniu pracy nad pytaniami grupy biorą udział w zabawie. Jedna grupa czyta pytania, a druga na nie odpowiada.

 • Następnie grupy wymieniają się rolami i ta, która odpowiadała na pytania, teraz je zadaje.

 • W razie, gdy grupa nie umie odpowiedzieć na pytania, nauczyciel udziela prawidłowej odpowiedzi.

 • Zabawa może mieć charakter konkursu, czyli rywalizacji między grupami o to, który zespół udzieli więcej poprawnych odpowiedzi.

Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom na lekcji film instruktażowy i prosi, aby notowali ważne według nich informacje dotyczące naprawy zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Klasa zostaje podzielona na kilka 4 - osobowych grup.

 • Prowadzący wprowadza uczniów w to, co będą musieli za chwilę robić. Informuje ich, że będą tworzyli dla uczącego się zawodu optyka instrukcję naprawy okularów krok po kroku. Naprawa będzie obejmowała zausznik oprawy okularowej z fleksem.

 • Pierwsza grupa otrzymuje duży arkusz papieru i wpisuje pierwszą wskazówkę dla potencjalnego optyka. Następnie przekazuje arkusz kolejnej grupie, która dopisuje na nim kolejny krok, jaki powinien wykonać optyk wymieniający zausznik oprawy okularowej z fleksem. Po zapisaniu wskazówki arkusz papieru wędruje do kolejnej grupy i tak powstaje kompletna instrukcja.

 • W przypadku, kiedy dana grupa nie ma pomysłu na to, jaką poradę wpisać, przekazuje arkusz kolejnej grupie. Jeśli jakiś etap naprawy okularów sprawia uczniom szczególne trudności, pomaga im nauczyciel.

 • Prowadzący pozwala grupom zastanowić się nad zapisywanymi wskazówkami, ale kontroluje również czas pracy grup w taki sposób, aby praca nad zdaniem miała dynamiczny charakter.

 • Kiedy instrukcja dla młodego adepta pracy w salonie optycznym jest gotowa, nauczyciel odczytuje efekty pracy uczniów Na tym etapie grupy jak i nauczyciel mogą komentować zapisane wskazówki.

 • Po omówieniu instrukcji nauczyciel pyta uczniów, który etap naprawy okularów wydał im się najtrudniejszy i prosi o uzasadnienie wyboru. Grupy poproszone zostają o przedstawienie swoich opinii.

Interaktywne materiały sprawdzające

Materiały te należy używać w zależności od omawianego fragmentu tematu jako jego uzupełnienie lub przerywnik. Nauczyciel może wprowadzić pracę w parach lub elementy oceny koleżeńskiej, która polega na tym, że po rozwiązaniu zadań uczniowie konsultują odpowiedzi z osobą z ławki. Uczeń powinien móc skorzystać z pomocy nauczyciela i uzyskać od niego informację zwrotną. Każdy materiał multimedialny jest powiązany z konkretnymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

1) Film edukacyjny „Wykonywanie i naprawa okularów” z ćwiczeniem 1.

2) Film instruktażowy - tutorial „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów” z ćwiczeniem 6.

3) Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych” z ćwiczeniem 3.

4) E book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów” z ćwiczeniem 4.

5) Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów” z ćwiczeniami 2 i 5.

Przykładowe zastosowanie podczas lekcji:

 • Nauczyciel omawia zagadnienie z e‑materiału związane z naprawą zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Omawia szczegółowo film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych – okularów”, a jako podsumowanie proponuje wykonanie ćwiczeń 2 i 5.

 • Uczniowie wykonują ćwiczenia w parach i jednocześnie notują prawidłowe odpowiedzi.

Samodzielna praca uczniów podczas zajęć
Film edukacyjny „Dobór soczewek korekcyjnych i wykonywanie okularów”
 • Nauczyciel korzysta z filmu edukacyjnego jako pomocy naukowej podczas prowadzenia lekcji.

 • Każdy z uczniów otrzymuje hasło związane z zastosowaniem danego urządzenia (to samo hasło może otrzymać więcej niż jedna osoba, ale opracowuje je sama) i podczas prezentacji filmu przez nauczyciela skupia się na wynotowaniu informacji związanych z tym hasłem. Może to być np.: „myjka ultradźwiękowa,”, „polaryskop”, „podgrzewacz do opraw z tworzywa”, „dioptriomierz lunetowy”, „dioptriomierz elektroniczny”, „szlifirka ręczna”, „automat szlifierski do obróbki soczewek okularowych” itp.

 • Każdy uczeń w dowolny sposób notuje zdobyte informacje.

 • Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie swoich notatek.

 • Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania uczniów i pomaga im bardziej zrozumieć dany temat.

 • Uczniowie uzupełniają własne notatki i notują informacje przekazywane przez kolegów prezentujących inne hasła.

Film instruktażowy „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom film instruktażowy przedstawiający kolejne czynności optyka przy doborze okularów z użyciem wideocentratora.

 • Uczniowie samodzielnie mają za zadanie określić procedurę zastosowania wideocentratora.

 • Procedura ma mieć postać blokową z zadanymi pytaniami i prostymi odpowiedziami „tak” lub „nie” przekierowującymi do właściwych czynności przy użyciu wideocentratora.

 • Uczniowie przygotowują procedurę w postaci diagramu na podstawie filmu instruktażowego.

 • Nauczyciel prosi wybranych uczniów o zaprezentowanie swojego diagramu.

 • Inni uczniowie w klasie uzupełniają procedurę. Ostatecznie poprawność procedury zatwierdza nauczyciel.

 • Uczniowie wykonują notatkę zdjęciową z kolejnych procedur utworzonych przez kolegów.

Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”
 • Nauczyciel korzysta z atlasu interaktywnego jako pomocy naukowej podczas prowadzenia lekcji.

 • Każdy uczeń dowolny sposób notuje zdobyte informacje.

 • Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie swoich notatek.

 • Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania uczniów i pomaga im bardziej zrozumieć dany temat.

 • Uczniowie uzupełniają własne notatki i notują informacje przekazywane przez kolegów prezentujących inne hasła.

 • W ramach utrwalenia zdobytej wiedzy każdy uczeń ma za zadanie wykonanie krzyżówki uwzględniającej przedstawione w atlasie informacje.

 • Uczeń ma stworzyć hasła do krzyżówki i opracować graficznie jej wygląd.

 • Ważne w jego pracy jest to, aby do każdej sytuacji stworzył trzy hasła krzyżówki.

 • Przygotowaną krzyżówkę (podpisaną imieniem i nazwiskiem) przekazuje nauczycielowi, który, mieszając materiały, rozdaje losowe krzyżówki uczniom.

 • Nowe zadanie w tym temacie to samodzielne rozwiązanie przez uczniów otrzymanej krzyżówki.

 • Nauczyciel nadzoruje proces rozwiązywania krzyżówek, ale ekspertami są jej autorzy. To oni w przypadku nieścisłości udzielają odpowiedzi. Nauczyciel jedynie zarządza procesem.

E‑book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”
 • Podczas zajęć nauczyciel pokazuje uczniom zawartość e- booka. Omawia zawartość e‑materiału. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z etapami powstawania okularów korekcyjnych.

 • Nauczyciel prosi każdego z uczniów o przygotowanie 5 pytań dotyczących treści zawartych w e- booku.

 • Każdy uczeń w oparciu o e book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów” stara się ułożyć 5 pytań quizowych z czterema odpowiedziami i zaznaczoną odpowiedzią poprawną.

 • Uczniowie prezentują swoje pytania podczas zajęć w taki sposób, że reszta klasy (każdy uczeń z osobna) wskazuje właściwą, jedną z czterech odpowiedzi. Autor pytania koryguje ich odpowiedzi. Jeśli sam wskazuje niewłaściwą lub niejednoznaczną odpowiedź, koryguje to nauczyciel.

 • Następnie nauczyciel wyświetla kolejny raz zawartość e- booka i wskazuje obszary ważne, które nie zostały ujęte w pytaniach uczniów.

Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom film instruktażowy przedstawiający naprawę zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Po obejrzeniu e- materiału każdy uczeń otrzymuje od prowadzącego karteczki z różnymi czynnościami, które wykonuje optyk przy naprawie okularów, a konkretnie oprawy okularowej z fleksem.

 • Zadaniem uczniów jest ułożenie karteczek we właściwej kolejności.

 • Po wykonaniu zadania chętni uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Nauczyciel weryfikuje poprawność wykonania zadania, a uczniowie poprawiają ewentualne błędy w kolejności ułożenia karteczek.

 • Uczniowie mogą zrobić zdjęcia efektów swojej pracy, aby przed sprawdzianem zajrzeć do nich i powtórzyć materiał.

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Nauczyciel wyświetla interaktywne materiały sprawdzające podczas zajęć.

 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują 6 zadań.

 • Nauczyciel daje szansę na udzielenie prawidłowych odpowiedzi każdemu z uczniów, wyznacza odpowiednią ilość czasu na ich wykonanie.

 • W przypadku problemów z rozwiązaniem zadań - nauczyciel udziela pomocy w zrozumieniu zagadnień i naprowadza na poprawną odpowiedź.

 • Nauczyciel po uzyskaniu prawidłowych rozwiązań wyjaśnia każde z nich, aby pomóc w ich zrozumieniu uczniom, którzy nie znają na nie odpowiedzi.

 • Prawidłowo rozwiązane zadania mogą być wyświetlane przez nauczyciela, na przykład na tablicy interaktywnej.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych poprzez „researching w sieci” na bazie ćwiczeń z e‑materiału. Jest to sposób podobny do lekcji odwróconej, ale skupiający się na poszukiwaniu informacji, których uczeń nie posiada i nie ma „oczywistego” dostępu do nich.

Praca indywidualna
Przed lekcją
 • Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć nakazuje uczniom zapoznanie się z e‑materiałami: filmem edukacyjnym „Wykonywanie i naprawa okularów”, filmem instruktażowym - tutorialem „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”, atlasem interaktywnym „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”, e bookiem „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”, filmem instruktażowym - tutorialem „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”. Dzięki temu podczas zajęć lekcyjnych łatwiej będzie im posługiwać się wiedzą specjalistyczną niezbędną w pracy technika optyka.

 • Równocześnie przekazuje im zestaw pytań, które przygotował dla uczniów. Odpowiedzi na pytania te zawarte są w udostępnionych uczniom materiałach, które przeprowadzają ucznia przez wiedzę niezbędną do wykonywania i naprawy pomocy

 • Pytania podzielone są na 3 bloki tematyczne: urządzenia niezbędne w pracy optyka, etapy powstawania okularów korekcyjnych, naprawa zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Każdy uczeń wybiera jeden blok tematyczny i odpowiada na pytania do niego.

 • Po odpowiedzi na te pytania uczeń przesyła opracowany materiał do nauczyciela np.: e‑mailem i przychodzi na lekcję przygotowany i gotowy do dalszych działań (już na lekcji).

Podczas lekcji
 • Nauczyciel zatwierdza materiały (odpowiedzi na pytania) przesłane przez ucznia.

 • Teraz uczeń zabiera się za realizację działań na lekcji.

 • Nauczyciel daje mu zadanie: przygotowanie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem informacji zawartych w e- materiałach oraz w innych źródłach informacji na temat, który wybrał, odpowiadając na pytania udostępnione przez nauczyciela: urządzenia niezbędne w pracy optyka, etapy powstawania okularów korekcyjnych, naprawa zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Nauczyciel w trakcie pracy uczniów nad prezentacjami sprawdza ich postępy i odpowiada na ewentualne pytania.

 • Prezentacje są przedstawiane na zajęciach przez wybranych uczniów, a pozostali przesyłają je nauczycielowi.

 • Na podstawie wykonanych prac uczniowie są potem odpowiednio oceniani.

 • Ostatnim etapem jest analiza w postaci pytań, np.: Co sprawiło ci trudności?, Co wykonałeś bez problemu?, Czy jesteś zadowolony z efektów swojej pracy?

Praca w grupach
Przed lekcją
 • Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy.

 • Zadaniem grup uczniów jest przygotowanie gry edukacyjnej, w której niezbędne jest wykorzystanie wiedzy na temat: urządzenia niezbędne w pracy optyka, etapy powstawania okularów korekcyjnych, naprawa zausznika oprawy okularowej z fleksem.

 • Gra powinna mieć stopniowalny poziom trudności i powinna być przeznaczona dla całego zespołu klasowego.

 • Każda grupa musi przygotować kompletną grę wraz z zasadami.

Podczas lekcji
 • Grupy prezentują swoje koncepcje gier na forum klasy.

 • Nauczyciel weryfikuje wszystkie pomysły, biorąc pod uwagę ich jakość merytoryczną oraz realność wykonania.

 • Klasa wybiera najlepszą grę i gra w nią. Jest to okazja do zweryfikowania wiedzy uczniów na temat wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych.

 • Na podstawie wykonanych prac, grupy są odpowiednio oceniane.

 • Ostatnim etapem jest analiza w postaci pytań, np.: co sprawiło grupie trudności?, co grupy wykonały bez problemu? Na co zwróciłbyś uwagę, przygotowując grę następnym razem?, Czy jesteś zadowolony z efektów swojej pracy?

Wykorzystanie e‑materiału do indywidualizacji pracy z uczącymi się

E‑materiał daje możliwość samodzielnej pracy ucznia, współpracy w grupie przy wspólnym uczestniczeniu w procesie edukacyjnym i indywidualizację procesu dydaktycznego podczas zajęć i poza nimi poprzez samodzielny wybór ucznia lub wymuszony przez nauczyciela poziom trudności wykonywanych czynności i zadań. Przy pracy samodzielnej nauczyciel indywidualizuje proces poprzez dostosowanie zastosowanego e‑materiału do możliwości percepcyjnych ucznia. Sposób przekazywania wiedzy i budowania umiejętności ucznia będzie zależał od dużej mierze od nauczyciela i prowadzenia przez niego procesu dydaktycznego. Dodatkowo oprawa dydaktyczna zastosowana przy omawianiu zagadnień daje szerokie pole do popisu dla uczącego. Zastosowanie materiałów pozwala realizować zasadę „nigdy tak samo”, w której praktycznie ten sam zakres materiału może być ujęty na wiele sposobów. Zapobiega to monotonii w procesie nauczania i uczenia się przez uczniów. Przy pracy w grupie nauczyciel prowadzi proces grupowy, rozwijając nie tylko zasób związany z wiedzą, ale też umiejętność uczenia się przez uczniów (w grupie i samodzielnie) oraz przyjmowania różnych ról grupowych (czasem takich, w których uczniowie czują lekki dyskomfort). Pozwala to budować umiejętności społeczne. Przyjmowanie ról w grupie w połączeniu z różnorodnością zadań dopasowaną do ucznia stanowi wyzwanie dla nauczyciela i uczniów. Daje też wiele możliwości. Ważnym elementem, który uatrakcyjnia i indywidualizuje proces dydaktyczny, jest pozostawienie przez nauczyciela przestrzeni do błędów. Dzięki temu uruchamiają się procesy wsparcia uczniów przez siebie nawzajem i uczenia się od siebie. Wspiera to naturalną potrzebę zdobywania informacji. Interaktywne materiały sprawdzające dają uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. Ich zróżnicowanie pozwala dotrzeć z informacją zwrotną i wskazać, na różne sposoby, zakres materiału konieczny do powtórzenia. Jednocześnie nakłaniają do podejmowania kolejnych prób poprawnego ich uzupełnienia.

Wykorzystanie e‑materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ważnym elementem przy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przy użyciu e‑materiału jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i dopasowanie treści oraz formy materiału do możliwości psychofizycznych uczniów. Oznacza to w praktyce „prowadzenie” ucznia przez materiał poprzez zadawanie dodatkowych pytań i udzielaniu szczegółowych odpowiedzi lub w przypadku uczniów zdolnych - pozostawienie więcej swobody.

Ważnym aspektem pracy z materiałem będzie także przydzielanie zadań do pracy w małych grupach (parach), w których jedna osoba radzi sobie z opanowaniem materiału dobrze, ale dodatkowa rolą tego ucznia będzie wsparcie osoby, która potrzebuje dodatkowych wyjaśnień. W szczególnych przypadkach może taka osoba potrzebować wsparcia nauczyciela wspierającego, a jego zadania samodzielne mogą obejmować proste polecenia. Odtwarzanie każdego e materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Ułatwia to dostęp do wiedzy i pozwala na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania uczenia się. Nauczyciel może dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów:

1) Film edukacyjny „Wykonywanie i naprawa okularów”

 • uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub dysleksją należy dać więcej czasu na wykonanie zadań, zwłaszcza pisemnych; nauczyciel powinien formułować jasne, krótkie polecenia i często je powtarzać; może je również sformułować w formie pisemnej.

2) Film instruktażowy „Zastosowanie wideocentratora do precyzyjnego doboru okularów”

 • uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinni mieć jasno określone zadania i przydzielone obowiązki, tak aby czuli się potrzebni i odpowiedzialni.

3) Atlas interaktywny „Wyposażenie pracowni wykonywania i napraw pomocy wzrokowych”

 • uczniowie słabowidzący mogą skorzystać z nagrań głosowych do atlasu;

 • przy podziale klasy na grupy należy wziąć pod uwagę, aby zespoły były zróżnicowane pod względem możliwości uczniów i sposobów uczenia się; w takiej sytuacji uczniowie zdolni mogą służyć pomocą osobom z trudnościami w nauce (tutoring rówieśniczy);

 • przy pracy z atlasem zdjęć należy zadbać o to, aby uczniowie z dysleksją, zaburzeniami zachowania oraz uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mieli więcej czasu na wykonanie zadań.

4) E‑book „Urządzenia do wykonywania i naprawy okularów”

 • uczniowie słabowidzący mogą poprosić kolegę/koleżankę o przeczytanie wybranego rozdziału e booka;

 • uczniom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i/lub dysleksją należy dać więcej czasu na wykonanie zadań;

 • uczniowie zdolni mogą poszerzyć wiadomości, wyszukując w dostępnych źródłach dodatkowe informacje i w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania.

5) Film instruktażowy - tutorial „Naprawa pomocy wzrokowych - okularów”

 • uczniowie nieśmiali i mający problemy z wypowiadaniem się na forum klasowym nie powinni być proszeni o zabieranie głosu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

RoXLUrobLPzYD
(Uzupełnij).