Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści

1

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodach technik górnictwa podziemnego 311703, górnik eksploatacji podziemnej 811101. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony dla kwalifikacji

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż wyodrębnionej w zawodach technik górnictwa podziemnego 311703, górnik eksploatacji podziemnej 811101

Podstawa programowa

Cele kształcenia

Wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji: GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż:

 • wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,

 • wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż.

Efekty kształcenia

Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

Uczeń:

7) rozróżnia metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych,

11) charakteryzuje maszyny oraz urządzenia stosowane podczas drążenia, przebudowy i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych.

Wydobywanie kopalin

Uczeń:

2) charakteryzuje maszyny, urządzenia, sprzęt i instalacje stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu wyposażenia i materiałów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

 1. WprowadzenieDwABxrX60Wprowadzenie
  Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

 2. Materiały multimedialne
  Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób Film edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalinD179J24SdFilm edukacyjny Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin to film przedstawiający zasady stosowane przy eksploatacji maszyn. Zasób Wizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowychDVQaKNCmvWizualizacja modelu w grafice 3D Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych to wizualizacja modelu w grafice 3D przedstawiająca wygląd oraz charakterystyczne cechy konkretnych urządzeń, niezbędnych w transporcie i urabianiu kopalin. Zasób Grafika interaktywna Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalinDPRMY2NiXGrafika interaktywna Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin jest to galeria zdjęć w formie grafik interaktywnych, prezentująca rzeczywiste zdjęcia maszyn stosowanych w transporcie kopalin. Zasób Gra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalinDFwhzhiToGra edukacyjna Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin to gra edukacyjna systematyzująca wiedzę ucznia odnośnie do wyboru właściwych maszyn i urządzeń.

 3. Obudowa dydaktyczna

  • Interaktywne materiały sprawdzająceDdEFoMbWFInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności zawartych w e‑materiale.

  • Słownik pojęć dla e‑materiałuDlRn4qCwYSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

  • Przewodnik dla nauczycielaDSQCkVYLFPrzewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

  • Przewodnik dla uczącego sięD9T19hVflPrzewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

  • Netografia i bibliografiaDMZAznWBpNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

  • Instrukcja użytkowaniaDPStnX6dEInstrukcja użytkowania objaśnia działanie zasobu oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wykorzystanie e‑materiału w trakcie zajęć

Praca uczniów w grupach i w zespole klasowym

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces kształcenia zawodowego. Ułatwi on uczniom zapamiętanie pojęć związanych z maszynami transportu i urabiania kopalin.

Praca na lekcji zakłada aktywną postawę zarówno nauczyciela, jak i uczniów.

Ważnym założeniem jest praca nad jednym materiałem na różne sposoby i za pomocą różnych technik, mająca na celu jak najlepsze zapamiętanie informacji.

Poniżej znajdują się propozycje wykorzystania poszczególnych elementów zasobu w ramach lekcji, w samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i pracy całego zespołu klasowego.

Film edukacyjny „Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin”
 • Nauczyciel prezentuje uczniom na lekcji film edukacyjny przedstawiający budowę maszyn przeznaczonych do transportu i urabiania kopalin oraz zasadę ich działania.

 • Zadaniem uczniów podczas oglądania filmu jest sporządzanie notatek i zapamiętywanie jak największej liczby informacji.

 • Po obejrzeniu e‑materiału prowadzący dzieli klasę na trzy grupy, którym przydziela do omówienia inny rodzaj maszyny: przenośnik taśmowy, kombajn i wyciąg szybowy.

 • Każda z grup ma za zadanie szczegółowo opisać budowę danej maszyny oraz sposób jej działania.

 • Grupy otrzymują kartki papieru formatu A4 oraz flamastry i na tych kartkach opisują dany rodzaj maszyny. Na tym etapie nauczyciel monitoruje pracę grup i służy im pomocą w razie problemów z wykonaniem zadania.

 • Po zapisaniu wszystkich informacji grupy wymieniają się kartkami z innymi grupami, a te mają za zadanie uzupełnić podane treści.

 • Grupy przestawiają na forum klasy wyniki swojej pracy.

 • Nauczyciel komentuje poprawność wykonania zadania i nagradza ocenami grupę, która najlepiej wywiązała się z zadania.

Wizualizacja modelu w grafice 3D „Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych”
 • Nauczyciel prezentuje wizualizację 3D dotyczącą budowy różnych typów maszyn i urządzeń do transportu i urabiania kopalin oraz omawia ich poszczególne elementy.

 • Uczniowie uważnie przypatrują się wizualizacji i notują, według nich, najważniejsze informacje.

 • Po obejrzeniu materiału uczniowie sporządzają krótką notatkę na temat rodzajów maszyn i urządzeń do transportu i urabiania kopalin, która zawiera informacje o np. budowie kombajnów ścianowych, kombajnów chodnikowych, przenośników ścianowych i chodnikowych, czy wyciągów szybowych oraz zasadzie ich działania.

 • Nauczyciel dzieli klasę na pół i prosi o dobranie się w pary.

 • Uczniowie zasiadają w dwóch kręgach twarzą do partnera z pary.

 • Na sygnał nauczyciela uczeń w kręgu wewnętrznym referuje swojemu koledze, w ciągu 2‑3 minut, o czym się dowiedział, przeglądając wizualizację 3D „Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych”.

 • Nie może w tym czasie używać własnych notatek.

 • Drugi uczeń (krąg zewnętrzny) uzupełnia swoje notatki, słuchając wypowiedzi kolegi. W przypadku zauważenia nieścisłości, dopytuje lub wskazuje błąd.

 • Po ustalonym czasie nauczyciel prosi uczniów z zewnętrznego kręgu o przesunięcie się o dwa krzesła w prawo.

 • Teraz uczniowie z zewnętrznego kręgu referują, czego dowiedzieli się, przeglądając wizualizację 3D, a uczniowie z kręgu wewnętrznego uzupełniają własne notatki.

 • Nauczyciel przeprowadza kilka rund (3‑5). Jeśli zauważa, że uczniowie już nie notują podczas wypowiedzi kolegów, kończy proces.

 • Podsumowując działanie, nauczyciel dopytuje uczniów o dokładność notatek. Prosi o odczytanie 2‑3 z nich.

 • Finalnie nauczyciel prosi o refleksję nad ćwiczeniem, w której uwydatnia proces uczenia się poprzez uzupełnianie wiedzy pozyskanej od innych osób.

Grafika interaktywna „Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin”
 • Uczniowie dzieleni są na grupy. Każda grupa otrzymuje pulę grafik maszyn i urządzeń do transportu kopalin.

 • Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie uporządkowanie grafik do dwóch zbiorów: maszyn i urządzeń do transportu kopalin oraz maszyn i urządzeń do urabiania kopalin.

 • Po tym działaniu uczniowie dopisują na kartkach i umieszczają poniżej poprawne nazwy do grafik.

 • Teraz nauczyciel używając galerii zdjęć sprawdza poprawność przydzielonych grafik do grup i ich opisów.

 • Nauczyciel w razie potrzeby udziela komentarza do nieprawidłowych informacji.

 • Uczniowie tworzą notatki z zajęć.

Gra edukacyjna „Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin”
 • Wykorzystanie gry edukacyjnej jest doskonałym sposobem na przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

 • Uczniowie podczas lekcji logują się za pomocą telefonów komórkowych na platformie Microsoft Teams i zostają podzieleni przez nauczyciela na kilka zespołów.

 • Każda z grup otrzymuje dostęp do gry pt. „Rodzaje maszyn i urządzeń do transportu kopalin”.

 • Nauczyciel informuje grupy, że zadaniem każdej z nich będzie zagranie w grę poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania. Prowadzący zajęcia uprzedza, że za każdą poprawną odpowiedź naliczane będą punkty dodatnie, a za złą odpowiedź - punkty ujemne. Wygra ta grupa uczniów, która uzyska największą ilość punktów. Czas zagrania w grę to maksymalnie 15 minut.

 • Po upływie 15 minut grupy chwalą się rezultatami swojej pracy.

 • Następnie uczniowie rozmawiają z nauczycielem o trudnościach podczas odpowiadania na pytania.

 • Na zakończenie zajęć prowadzący chwali uczniów za zaangażowanie w zajęcia i nagradza najlepszą grupę w dowolny sposób (ocena opisowa lub wpis oceny do dziennika).

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Nauczyciel wyświetla interaktywne materiały sprawdzające podczas zajęć (najlepiej pod koniec lekcji, gdyż materiały te służą utrwaleniu wiedzy ucznia) i zachęca uczniów do wspólnego rozwiązywania zadań.

 • Nauczyciel daje szanse na udzielenie prawidłowych odpowiedzi każdemu z uczniów, wyznacza odpowiednią ilość czasu na ich wykonanie.

 • W przypadku problemów z rozwiązaniem zadań - nauczyciel udziela pomocy w zrozumieniu zagadnień i naprowadza na poprawną odpowiedź.

 • Nauczyciel po uzyskaniu prawidłowych rozwiązań wyjaśnia każde z nich, aby pomóc w ich zrozumieniu uczniom, którzy nie znają na nie odpowiedzi.

Słownik pojęć dla e‑materiału
 • Nauczyciel drukuje hasła wraz z ich omówieniem zawartych w słowniku pojęć dla e- materiału, ale w taki sposób, aby oddzielić hasła od definicji.

 • Uczniowie zostają podzieleni na lekcji na 8 grup, z których każda otrzymuje cztery hasła i cztery definicje.

 • Zadaniem każdej grupy jest przyporządkowanie hasła do odpowiadającej mu definicji. Czas wykonania zadania to 5 minut.

 • Ćwiczenie jest doskonałym uzupełnieniem pracy uczniów na lekcji i pozwala utrwalić zdobytą wiedzę.

Samodzielna praca uczniów podczas zajęć

Film edukacyjny „Zasady eksploatacji maszyn do transportu i urabiania kopalin”
 • Nauczyciel pokazuje uczniom na lekcji film edukacyjny, który przedstawia budowę maszyn przeznaczonych do transportu i urabiania kopalin oraz zasadę ich działania.

 • Uczniowie podczas oglądania filmu sporządzają własne notatki.

 • Po zakończeniu oglądania nauczyciel rozmawia z uczniami na temat zasady działania poszczególnych maszyn.

 • Uczniowie otrzymują też pytania na spostrzegawczość związane z obejrzanym filmem, np.: „Z jakich elementów składa się przenośnik taśmowy?”; „W jaki sposób pracuje kombajn chodnikowy?”; „Jak działa wyciąg szybowy?”.

 • Prowadzący zajęcia rozdaje każdemu uczniowi komplet małych karteczek przedstawiających poszczególne elementy przenośnika oraz warunki pracy kombajnu i wyciągu.

 • Zadaniem uczniów jest ich odpowiedni podział w ciągu 10 minut.

 • Uczniowie pracują samodzielnie i bez pomocy nauczyciela.

 • Gdy kończą zadanie, ochotnicy odczytują napisy z karteczek ułożone według właściwego według nich podziału.

 • Kiedy wszyscy chętni przedstawią swoje propozycje, nauczyciel koryguje ewentualne błędy uczniów i przedstawia właściwe odpowiedzi.

 • Pod koniec zajęć prowadzący odpowiada na ewentualne pytania uczniów.

Wizualizacja modelu w grafice 3D „Budowa kombajnów chodnikowych, kombajnów ścianowych, strugów, przenośników ścianowych, przenośników taśmowych oraz górniczych wyciągów szybowych”
 • Nauczyciel korzysta z wizualizacji 3D jako pomocy naukowej podczas prowadzenia lekcji.

 • Każdy z uczniów otrzymuje hasło związane z budową różnych typów maszyn i urządzeń do transportu i urabiania kopalin (to samo hasło może otrzymać więcej niż jedna osoba, ale opracowuje je sama) i podczas prezentacji wizualizacji 3D przez nauczyciela skupia się na wynotowaniu informacji związanych z tym hasłem. Może to być np.: kombajn chodnikowy, kombajn ścianowy, przenośnik taśmowy, przenośnik ścianowy, wyciąg szybowy itp.

 • W dowolny sposób notuje zdobyte informacje.

 • Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie swoich notatek.

 • Nauczyciel odpowiada na ewentualne pytania uczniów i pomaga im bardziej zrozumieć dany temat.

 • Uczniowie uzupełniają własne notatki i notują informacje przekazywane przez kolegów prezentujących inne hasła.

Grafika interaktywna „Maszyny i urządzenia służące do transportu kopalin”
 • Uczniowie otrzymują pulę grafik maszyn i urządzeń do transportu kopalin.

 • Zadaniem uczniów jest przyporządkowanie poprawnych nazw do grafik bez podglądania ich opisów. Na kartce wypisują kolejne nazwy poszczególnych maszyn.

 • Kolejny krok to sprawdzenie poprawnie przyporządkowanych nazw.

 • Jeśli nazwa została przyporządkowana niepoprawnie, uczeń ma za zadanie ułożyć na oddzielnej kartce (Karta z pytaniami) 3 pytania testowe (pytanie i cztery odpowiedzi, z czego jedna jest poprawna) dotyczące tego środka transportu. Uczeń zna poprawna odpowiedź, ale nie zaznacza jej na kartce z pytaniami.

 • Uczniowie wymieniają się kartką z pytaniami. Teraz mają odpowiedzieć na otrzymane od kolegi pytania i oddać do sprawdzenia autorowi pytań.

 • Autor pytań sprawdza odpowiedzi i udziela informacji zwrotnej.

 • Nauczyciel w razie potrzeby udziela komentarza w sytuacjach nierozstrzygniętych, kiedy istnieje różnica zdań pomiędzy autorem pytania a uczniem na nie odpowiadającym co do poprawności odpowiedzi. Sytuację omawia na forum klasy.

 • Nauczyciel prosi po przeczytanie wszystkich pytań i poprawnych odpowiedzi na nie powstałych z analizy galerii zdjęć.

 • Uczniowie tworzą notatki, które są poprawnymi odpowiedziami na pytania testowe (notuje odpowiedzi ze wszystkich pytań, które pojawiły się na zajęciach).

Gra edukacyjna „Dobór maszyn i urządzeń do transportu kopalin”
 • Wykorzystanie gry edukacyjnej jest doskonałym sposobem na przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

 • Na początku zajęć nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie najważniejszych zagadnień związanych z maszynami i urządzeniami do transportu kopalin.

 • Po omówieniu zagadnień nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie gry edukacyjnej poświęconej rodzajom maszyn.

 • Uczniowie podczas lekcji logują się za pomocą telefonów komórkowych na platformie Microsoft Teams i uzyskują dostęp do gry pt. „Rodzaje maszyn i urządzeń do transportu kopalin”.

 • Prowadzący zajęcia uprzedza, że za każdą poprawną odpowiedź ucznia naliczane będą punkty dodatnie, a za złą odpowiedź- punkty ujemne. Im więcej punktów uzyska uczeń, tym lepiej. Czas zagrania w grę to maksymalnie 15 minut.

 • Po upływie 15 minut uczniowie chwalą się rezultatami swojej pracy.

 • Następnie uczniowie rozmawiają z nauczycielem o trudnościach podczas odpowiadania na pytania.

 • Na zakończenie zajęć prowadzący chwali uczniów za zaangażowanie w zajęcia.

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Nauczyciel wyświetla interaktywne materiały sprawdzające podczas zajęć.

 • Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania.

 • Nauczyciel daje szansę na udzielenie prawidłowych odpowiedzi każdemu z uczniów, wyznacza odpowiednią ilość czasu na ich wykonanie.

 • W przypadku problemów z rozwiązaniem zadań - nauczyciel udziela pomocy w zrozumieniu zagadnień i naprowadza na poprawną odpowiedź.

 • Nauczyciel po uzyskaniu prawidłowych rozwiązań wyjaśnia każde z nich, aby pomóc w ich zrozumieniu uczniom, którzy nie znają na nie odpowiedzi.

 • Prawidłowo rozwiązane zadania mogą być wyświetlane przez nauczyciela, na przykład na tablicy interaktywnej.

Słownik pojęć dla e‑materiału
 • Nauczyciel wyświetla uczniom słownik pojęć dla e- materiału, zwracając uwagę na strukturę opracowanych w nim haseł.

 • Uczniowie mają za zadanie stworzenie 4 dowolnych haseł encyklopedycznych dotyczących maszyn i urządzeń do transportu kopalin. Wybrane przez nich hasła nie mogą pokrywać się z już zawartymi w słowniku pojęć.

 • Tworzenie haseł odbywa się w OneNote, przy użyciu smartfonów lub komputerów, co umożliwia uczniom dołączanie do tekstu materiałów multimedialnych, np. zdjęć lub filmów.

 • Każdy uczeń ma 20 minut na stworzenie swoich haseł słownikowych.

 • W trakcie wykonywania zadania nauczyciel kontroluje pracę uczniów i udziela im wskazówek w razie ewentualnych problemów.

 • Końcowym etapem lekcji jest wyświetlenie klasie efektów pracy poszczególnych osób i ich omówienie pod kątem poprawności merytorycznej.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.1

Wykorzystanie e‑materiału poza zajęciami

E‑materiał ułatwia nauczycielowi prowadzenie zajęć dydaktycznych metodą lekcji odwróconej (flipped classroom). Wskazane jest, aby uczniowie przyswoili sobie informacje z filmu, wizualizacji 3D, galerii zdjęć, gry edukacyjnej i słownika pojęć. Dzięki temu podczas zajęć lekcyjnych łatwiej będzie im posługiwać się słownictwem specjalistycznym.

Praca indywidualna

Przed lekcją
 • Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć nakazuje uczniom zapoznanie się z e- materiałami. Dzięki temu podczas zajęć lekcyjnych łatwiej będzie im posługiwać się słownictwem specjalistycznym.

 • Równocześnie przekazuje im zestaw pytań, które przygotował dla uczniów. Odpowiedzi na pytania te zawarte są w udostępnionych uczniom materiałach, które przeprowadzają ucznia przez wiedzę niezbędną w zakresie maszyn i urządzeń do transportu i urabiania kopalin.

 • Pytania te obejmują zagadnienia, które w postaci zadań są zawarte w interaktywnych materiałach sprawdzających. Nauczyciel musi tylko przeformułować zadanie na pytanie, na które uczeń musi znaleźć odpowiedź.

 • Po odpowiedzi na te pytania uczeń przesyła opracowany materiał do nauczyciela np.: e‑mail'em i przychodzi na lekcję przygotowany i gotowy do dalszych działań (zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce).

Podczas lekcji
 • Nauczyciel zatwierdza materiały (odpowiedzi na pytania) przesłane przez ucznia.

 • Teraz uczeń zabiera się za realizację zadania praktycznego.

 • Nauczyciel daje mu zadanie: W kopalni doszło do awarii jednej z maszyn. Co mogło być przyczyną tego zdarzenia. Zaplanuj jej naprawę.

 • Uczeń planuje naprawę maszyny, opisując kolejne etapy jej przebiegu.

 • Po zakończeniu planowania przedstawia swoje pomysły nauczycielowi.

 • Ostatnim etapem jest analiza w postaci pytań, np.: Co sprawiło ci trudności?; Co wykonałeś bez problemu?; Na co zwróciłbyś uwagę, przygotowując się do planowania naprawy?; Czy jesteś zadowolony z efektów swojej pracy?

Praca w grupach

Przed lekcją
 • Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy i każdej z nich przydziela określony temat: przenośnik taśmowy, kombajn chodnikowy, wyciąg szybowy.

 • Zadaniem grup uczniów jest przygotowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem informacji zawartych w e- materiałach oraz w innych źródłach informacji, a także przesłanie go nauczycielowi.

 • Nauczyciel przed lekcją sprawdza przesłany materiał i zwraca go z komentarzami lub zezwala na wykonanie dalszych działań na lekcji.

Podczas lekcji
 • Prezentacje są przedstawiane na zajęciach i omawiane przez grupy uczniów.

 • Nauczyciel uzupełnia informacje, tłumaczy i wspiera uczących się.

 • W przypadku pytań - nauczyciel udziela odpowiedzi i pomaga lepiej zrozumieć dane zagadnienie.

 • Na podstawie wykonanych prac, grupy są odpowiednio oceniane.

 • Uczniowie notują pozyskane informacje.

 • Ostatnim etapem jest analiza w postaci pytań, np.: Co sprawiło grupie trudności?; Co grupy wykonały bez problemu?; Na co zwrócilibyście uwagę, przygotowując prezentację następnym razem?; Czy jesteście zadowoleni z efektów swojej pracy?

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.2

Wykorzystanie e‑materiału do indywidualizacji pracy z uczącymi się

E‑materiał daje możliwość samodzielnej pracy ucznia, współpracy w grupie przy wspólnym uczestniczeniu w procesie edukacyjnym i indywidualizację procesu dydaktycznego podczas zajęć i poza nimi poprzez samodzielny wybór ucznia lub wymuszony przez nauczyciela poziom trudności wykonywanych czynności i zadań.
Przy pracy samodzielnej nauczyciel indywidualizuje proces poprzez dostosowanie zastosowanego e‑materiału do możliwości percepcyjnych ucznia. Uczniowie mogą biernie oglądać film edukacyjny, wizualizację 3D, galerię zdjęć czy grę edukacyjna, czynnie uczestniczyć w zadaniach zbliżonych do zawodowych podczas wcielania się w rolę pracownika kopalni. Uczeń zawsze może też zajrzeć do poszczególnych materiałów po dawkę brakującej wiedzy. Sposób przekazywania wiedzy i budowania umiejętności ucznia będzie zależał w dużej mierze od nauczyciela i prowadzenia przez niego procesu dydaktycznego. Dodatkowo oprawa dydaktyczna zastosowana przy omawianiu zagadnień daje szerokie pole do popisu dla uczącego. Zastosowanie materiałów pozwala realizować zasadę „nigdy tak samo”, w której praktycznie ten sam zakres materiału może być ujęty na wiele sposobów. Zapobiega to monotonii w procesie nauczania i uczenia się przez uczniów. Przy pracy w grupie nauczyciel prowadzi proces grupowy, rozwijając nie tylko zasób związany z wiedzą, ale też umiejętność uczenia się przez uczniów (w grupie i samodzielnie) oraz przyjmowania różnych ról grupowych (czasem takich, w których uczniowie czują lekki dyskomfort). Pozwala to budować umiejętności społeczne. Przyjmowanie ról w grupie w połączeniu z różnorodnością zadań dopasowaną do ucznia stanowi wyzwanie dla nauczyciela i uczniów. Daje też wiele możliwości. Ważnym elementem, który uatrakcyjnia i indywidualizuje proces dydaktyczny, jest pozostawienie przez nauczyciela przestrzeni do błędów. Dzięki temu uruchamiają się procesy wsparcia uczniów przez siebie nawzajem i uczenia się od siebie. Wspiera to naturalną potrzebę zdobywania informacji.
Interaktywne materiały sprawdzające dają uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej. Ich zróżnicowanie pozwala dotrzeć z informacją zwrotną i wskazać, na różne sposoby, zakres materiału konieczny do powtórzenia. Jednocześnie nakłaniają do podejmowania kolejnych prób poprawnego ich uzupełnienia.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.3

Wykorzystanie e‑materiału do pracy z uczącymi się o specjalnych potrzebach edukacyjnych

E‑materiał ułatwia samodzielną pracę ucznia oraz indywidualizację procesu dydaktycznego. Wszystkie multimedia przedstawiają informacje na temat zagrożeń w zakładach górniczych z innej strony. Różne formy multimedialne mogą zaspokajać różne sposoby odbioru informacji, kanały percepcji i sposoby przyswajania wiedzy.
Niesie to za sobą możliwość zastosowania najlepszego multimedium dedykowanego do każdego ucznia i znosi bariery społeczne i komunikacyjne oraz zapewnia wyrównywanie szans, jeśli dany uczeń pracował będzie w grupie rówieśniczej.
Dodatkowo odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

R1KMDuC4Lmpfc
(Uzupełnij).

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści