Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Przewodnik dla nauczyciela

5

Spis treści

 1. Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik administracjiWskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu technik administracji

 4. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1
bg‑azure

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik administracji 334306, a także efektów kształcenia określonych w jednostce efektów kształcenia: EKA.01.3 Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych. Tematyka e‑materiał służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony jest dla kwalifikacji:

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;

 • udostępnianie dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym. Wspiera osiąganie wybranych efektów kształcenia z jednostki efektów kształcenia: EKA.01.3 Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych. Uczeń:

 1. korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa,

 2. rozróżnia rodzaj aktu normatywnego ze względu na podmiot, który ten akt stanowi,

 3. korzysta z wewnętrznych aktów prawnych, w tym instrukcji i regulaminów, podczas wykonywania zadań zawodowych.

2

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

bg‑azure

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaje multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji” składa się z trzech materiałów multimedialnych.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDP9ltR76mInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych pojęć prawa i tworzenia wewnętrznych aktów prawnych.

 • Słownik pojęćDtiRAq43DSłownik pojęć zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Poradnik dla nauczycielaDiBFW6g7ZPoradnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Poradnik dla uczącego sięDJGv1lJnpPoradnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD1Bll0lb8Netografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDoLiscMlyInstrukcja użytkowania objaśniają działanie zasobu oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3
bg‑azure

Wskazówki do wykorzystania w pracy dydaktycznej e‑materiału dla zawodu technik administracji

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces uczenia się. Ułatwi uczniom zapamiętanie pojęć prawnych oraz rozpoznawanie różnego typu aktów prawnych. Oto propozycje wykorzystania poszczególnych elementów zasobu w ramach lekcji w samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i całego zespołu klasowego.

Praca uczniów podczas zajęć

Grafika internetowa „Akty prawne w administracji”

Praca całego zespołu klasowego

Uczniowie pracują metodą lekcji odwróconej. Zapoznają się w domu, na podstawie materiału multimedialnego, z kryteriami podziału aktów prawnych w administracji. Podczas lekcji, pod kierunkiem nauczyciela, porządkują materiał. Nauczyciel ustala, jakie zagadnienia sprawiły uczniom najwięcej problemów. Tworzy na tej podstawie listę, która będzie stopniowo objaśniana w trakcie realizacji zajęć. Po omówieniu i wyjaśnieniu spraw zgłaszanych przez uczniów, nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie przykładowych aktów prawnych podanych w spisie dokumentów do właściwej kategorii. 12 dokumentów należy połączyć z właściwą kategorią. Wybrani uczniowie po kolei czytają dokumenty, które znajdują się w spisie i  z pomocą nauczyciela wskazują, do jakiej kategorii zalicza się przykładowy dokument. Następnie opisują go, podkreślając, co go wyróżnia spośród  pozostałych. Opisują dokument, wykorzystując definicję i konkretną realizację. Można przyjąć inną kolejność. Po zapoznaniu się z treścią grafiki interaktywnej oraz wyjaśnieniu przez nauczyciela niezrozumiałych kwestii, nauczyciel czyta nazwę kategorii aktu prawnego, a uczniowie wskazują właściwy dokument.

Indywidualna praca uczniów

Nauczyciel na początku lekcji prosi uczniów, żeby zapoznali się z treścią grafiki internetowej  „Akty prawne w administracji”. Po przeanalizowaniu przez uczniów materiału multimedialnego nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałe kwestie, zwraca uwagę na najważniejsze różnice i podobieństwa między poszczególnymi kategoriami. Następnie przekazuje każdemu uczniowi kartkę ze spisem 12 dokumentów, które należy odnieść do poszczególnych kategorii aktów prawnych. Nauczyciel po 20 minutach samodzielnej pracy uczniów prosi o przyporządkowanie danej kategorii do przykładowego dokumentu i uzasadnienie decyzji.

Infografika „Podstawowe pojęcia prawne”

Praca w grupach

Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy. I grupa dostaje polecenie opisania elementów stosunku prawnego (uczniowie pracujący w wolniejszym tempie). II grupa otrzymuje od nauczyciela dokument, który jest przykładem stosunku prawnego. Zadaniem uczniów jest wskazanie w tym dokumencie poszczególnych elementów stosunku prawnego: podmiotu stosunku prawnego, przedmiotu i treści stosunku prawnego. Uczniowie uzasadniają, odwołując się do definicji stosunku prawnego. Uczniowie pracujący w szybkim tempie mogą znaleźć inne sytuacje, w których ma zastosowanie definicja stosunku prawnego lub znaleźć konkretne przykłady dokumentów. III grupa zapoznaje się z definicją zdarzenia prawnego. Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładów zdarzeń prawnych. Wypisanie tych, które są podane w materiale multimedialnym oraz wymyślenie lub znalezienie pięciu własnych przykładów. Do wykonaniu zadania grupy prezentują na forum klasy efekty swojej pracy. Klasa pod kierunkiem nauczyciela sporządza notatkę. Podsumowaniem lekcji może być kartkówka, w której uczniowie odpowiedzą na pytania dotyczące omawianego materiału.

Nauczyciel, w ramach pracy z powyższym materiałem multimedialnym, może podzielić klasę na dwie grupy. Uczniowie pracujący w szybszym tempie otrzymują pytanie: Jaki jest związek między normą prawną a sankcją? Ponadto mają podać własne przykłady złamania norm obyczajowych lub moralnych, które nie skutkują sankcjami prawnymi. Druga grupa, uczniów pracujących w wolniejszym tempie, definiuje stosunek prawny, wykorzystując infografikę oraz dostępne materiały internetowe
i przekazane przez nauczyciela.

Nauczyciel podaje przykłady norm prawnych, może je wyświetlać na rzutniku lub wręczyć uczniom kartki z zapisaną normą, każda grupa otrzymuje inną normę prawną.  Uczniowie po pięciu minutach przeznaczonych na przygotowanie odpowiedzi, próbują wskazać na przykładach nauczyciela hipotezę, dyspozycję, sankcję oraz określić elementy stosunku prawnego. Można wykonać to zadanie metodą stacji zadaniowych. Nauczyciel na każdej stacji podaje przykład, do którego uczniowie dopasowują hipotezę, dyspozycję, sankcję i określają elementy stosunku prawnego. Każda stacja to inny przykład do rozwiązania.

Dokumentacja interaktywna „Wewnętrzne akty prawne w administracji”

Praca całego zespołu klasowego

Uczniowie uzupełniają brakujące słowa w formularzu, które wybierają z kafeterii. Nauczyciel zwraca uwagę na powtarzające się, typowe dla aktów prawnych zwroty, wyrażenia. Uczniowie wypisują najczęściej powtarzające się sformułowania.  Nauczyciel zadaje pytanie, dlaczego tak ważne jest, by używać określonych zwrotów, sformułowań, tworząc akty prawne. Jakie mogą być konsekwencje używania niewłaściwych słów, wieloznacznych określeń.

Wybrani uczniowie prezentują na forum klasy wypełnienie każdego z dokumentów. Dzielą się swoimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi tworzenia aktów prawnych.

Interaktywne materiały sprawdzające
 • Uczniowie wspólnie wypełniają ćwiczenia (np. na klasowej tablicy interaktywnej), na bieżąco konsultując odpowiedzi (praca zespołu klasowego). Test sprawdzający znajdujący się na końcu tej części można zadać jako zadanie domowe. Utrwali on wiedzę uczniów w zakresie najważniejszych zagadnień dla tego tematu oraz przygotuje do pytań na pisemnym egzaminie zawodowym.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiały umożliwiają pracę uczniów poza zajęciami lekcyjnymi. Mogą oni samodzielnie zapoznać się z multimediami i sporządzić notatki porządkujące wiedzę. Po zapoznaniu się z infografiką Podstawowe pojęcia prawne uczniowie mogą indywidualnie przygotować notatkę w postaci mapy myśli, w której przedstawią źródła prawa, normy prawne i inne w formie najwygodniejszej do zapamiętania. Mogą w dowolnej formie, nie używając słów, przedstawić źródła prawa,  normę prawną, hipotezę, dyspozycję i sankcję. Ten sam sposób może być wykorzystany w pracy grupowej. Uczniowie w formie prezentacji multimedialnej przygotowują informacje dotyczące grafiki internetowej  Akty prawne w administracji. Po zapoznaniu się z materiałami multimedialnymi uczniowie mogą przygotować po trzy pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru sprawdzające stopień zrozumienia  i zapamiętania treści materiałów multimedialnych. Pytania mogą zostać wykorzystane do stworzenia quizu podsumowującego zajęcia.

Indywidualizacja pracy z uczniem

E‑materiał ułatwia indywidualizację procesu dydaktycznego oraz dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów.  Jest to istotne nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również uczniów pracujących w szybszym i wolniejszym tempie. Uczniowie pracujący szybciej mogą, w ramach tutoringu rówieśniczego, przygotować notatki (na podstawie notatek szkieletowych od nauczyciela) dla osób, które wolniej zapoznają się z materiałem. Zadania sprawdzające  są tak zróżnicowane, aby nauczyciel mógł odpowiednio dobrać je do grupy. Dokumentacja interaktywna oraz ćwiczenia interaktywne dają uczniowi możliwość sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i uzyskania szybkiej i precyzyjnej informacji zwrotnej.

E‑materiał może ułatwić dostęp do informacji oraz zlikwidować niektóre bariery społeczne lub komunikacyjne. Wszystkie multimedia mają alternatywną wersję WCAG, co ułatwia dostęp do wiedzy i zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie uczenia się.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4
bg‑azure

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Rj9fAkBkGX5A7
(Uzupełnij).