Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Rodzaje sadzy

BUD.05. Wykonywanie robót kominiarskich - Kominiarz 713303

bg‑green

Przewodnik dla nauczyciela

s

Spis treści

Cele i efekty kształceniaCele i efekty kształcenia

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu: kominiarzWskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu: kominiarz

Wymagania techniczneWymagania techniczne

Cele i efekty kształcenia

Cele i efekty kształcenia

E‑materiał uwzględnia treści, które pozwolą na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie: kominiarz 713303. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

E‑materiał przeznaczony jest dla kwalifikacji BUD.5. Wykonywanie robót kominiarskich.

Wspiera osiąganie celów kształcenia określonych dla kwalifikacji:

BUD.5. Wykonywanie robót kominiarskich:

 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją przewodów kominowych.

Wspiera osiąganie wybranych efektów kształcenia z jednostek efektów kształcenia:

BUD.5.3. Konserwowanie przewodów kominowych:

Uczeń:

2) charakteryzuje rodzaje paliw,

3) charakteryzuje procesy zachodzące podczas spalania paliw,

6) charakteryzuje urządzenia grzewcze.

E‑materiał pozwala nabywać:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe, 

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Struktura e‑zasobu

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Struktura e‑materiału

Wszystkie elementy e‑materiału są ze sobą powiązane tematyką. W każdym z nich znajdują się niezbędne informacje, które umożliwią przyswojenie wiedzy z zakresu prac wykonywanych w ramach robót kominiarskich, w tym z czynnościami związanymi z budową i konserwacją przewodów kominowych.

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z jego zawartością: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają różnego rodzaju multimedia, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy.

E‑materiał Rodzaje sadzy składa się z dwóch materiałów multimedialnych:

Galeria zawiera zdjęcia przedstawiające różne rodzaje sadzy, a także dymów i paliw, które ją wytwarzają. Każdemu zdjęciu towarzyszy opis zawierający informacje na temat składu danej substacji oraz jej funkcji, a także nagranie audio.

Infografika zawiera ustrukturyzowane informacje na temat rodzajów sadzy (sadza szklista, mazista, popiół), a także właściwości poszczególnych typów sadzy, rodzajów dymów i paliw, z których powstaje sadza.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDekaeYxykInteraktywne materiały sprawdzające - dzięki atrakcyjnym formom uczeń sprawdzi poziom opanowania wiedzy z zakresu rodzajów sadzy, jakie mogą wystąpić w kominie (ich właściwości i pochodzenie).

 • Słownik pojęć do e‑materiałuD1njQq1TsSłownik pojęć do e‑materiału - zawiera specjalistyczne słownictwo, które występuje w całym e‑materiale wraz z wyjaśnieniami/definicjami.

 • Przewodnik dla nauczycielaDuBgV0nhJPrzewodnik dla nauczyciela - oto podpowiedź, w jaki sposób można wykorzystać e‑materiał w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięD14o95i3PPrzewodnik dla uczącego się - to wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaD2avZoAu2Netografia i bibliografia - stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDKFu2JCILInstrukcja użytkowania - objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Wskazówki do wykorzystania e‑zasobu w pracy dydaktycznej dla zawodu: kominiarz

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej dla zawodu: kominiarz

1. Praca uczniów podczas zajęć

E‑materiał stanowi nowoczesną pomoc dydaktyczną wspomagającą proces uczenia się. Pozwala uczniom zapoznać się z informacjami na temat prac wykonywanych w ramach robót kominiarskich, w tym z czynnościami związanymi z budową i konserwacją przewodów kominowych. Poniżej przedstawione są propozycje wykorzystania poszczególnych elementów materiału w ramach lekcji, samodzielnej pracy ucznia, pracy w grupach i całego zespołu klasowego.

Galeria zdjęć

Nauczyciel prezentuje zdjęcia. Uczniowie w parach, grupach lub całą klasą (burza mózgów) charakteryzują rodzaje sadzy, a także dymów i paliw, które ją wytwarzają.

Praca w grupach

Uczniowie zostają podzieleni na cztero-, sześcioosobowe grupy. Każdej grupie zostaje przydzielonych kilka ilustracji z galerii zdjęć. Zadaniem uczniów jest wypisanie np. na karteczkach samoprzylepnych jak największej liczby cech konkretnych rodzajów sadzy, dymów i paliw. Grupa tworzy spójne streszczenie materiału, obejmujące cechy konstytutywne, a następnie przedstawia pozostałym zespołom swoje wyniki.

Strategia ta, „Bierz i dawaj”, angażuje uczniów do jak najbardziej kompleksowego przygotowania się do prezentacji, a następnie do dzielenia się wiedzą.

Praca całego zespołu klasowego

Nauczyciel wyświetla galerię. Następnie proponuje uczniom zabawę w „Jeden z dziesięciu”. Dziesięcioro uczniów wciela się w rolę graczy. Pozostali uczniowie naradzają się i przygotowują pulę pytań wraz z odpowiedziami dotyczącymi zagadnień i problemów, które zostały przedstawione w galerii. Pytania nie mogą się powtarzać, powinny być też poprawnie sformułowane (nad ich zasadnością i poprawnością czuwa nauczyciel). Uczestnicy mają prawo do jednej błędnej odpowiedzi, druga oznacza koniec zabawy.

Infografika

Praca całego zespołu klasowego

Uczniowie zapoznają się z pojęciami zamieszczonymi w infografice. Nauczyciel na tablicy zapisuje hasła – słowa kluczowe: sadza szklista, mazista, popiół. Uczniowie poproszeni są o wypisanie na karteczkach samoprzylepnych wszystkich skojarzeń dotyczących tego aspektu, a następnie przyklejenie karteczek na tablicy. Nauczyciel dba o to, aby nie pojawiły się tam pojęcia zdublowane. Po zbudowaniu mapy pojęć uczniowie opisują, na jej podstawie, cechy sadz.

Praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Uczniowie poproszeni są o zapoznanie się z infografiką przed zajęciami. Grupa uczniów (2‑5 osób) przygotowuje się do zaprezentowania tego materiału, wcielając się w rolę ekspertów. Istotne jest, aby zachęcić ekspertów do zapoznania się z innymi dostępnymi źródłami. Podczas zajęć moderatorzy rozpoczynają dyskusję panelową, określając temat i przedstawiając ekspertów. Eksperci prezentują swoje tezy. Moderatorzy zachęcają do dyskusji, udzielają głosu, pilnują czasu wypowiedzi, podsumowują etapy dyskusji, jeśli zachodzi taka potrzeba – interweniują (nie dopuszczają do kłótni), zbierają wszystkie tezy i wnioski, zapisując je na tablicy.

Interaktywne materiały sprawdzające

Są to ćwiczenia przewidziane do samodzielnego rozwiązania przez uczniów. Nauczyciel może jednak wprowadzić pracę w parach lub elementy oceny koleżeńskiej, która polega na tym, że po rozwiązaniu zadań uczniowie konsultują odpowiedzi z osobą z ławki. Można też zastosować indywidualne rozwiązywanie zadań i wspólne omówienie odpowiedzi przez cały zespół klasowy, kiedy rozwiązania są wyświetlane na tablicy multimedialnej. W każdym z tych wariantów uczeń powinien móc skorzystać z pomocy nauczyciela i uzyskać od niego informację zwrotną.

2. Praca uczniów poza zajęciami

Uczniowie, korzystając ze słownika pojęć, mogą powtórzyć materiał przedstawiony na lekcjach bądź przygotować się do przyszłych zajęć. Galeria zdjęć oraz infografika stanowią interesujące materiały umożliwiające samokształcenie.

Po obejrzeniu galerii zdjęć uczeń może samodzielnie przygotować notatki np. w formie „Przemyślnika”, czyli swobodnego notowania refleksji, w których adresatem i odbiorcą jest on sam.

Uczniowie mogą przygotowywać do infografiki autorskie notatki w formie mapy myśli, które zaprezentują podczas lekcji.

3. Indywidualizacja pracy z uczniem

Indywidualizacja pracy z uczniem powinna rozwijać mocne strony ucznia i zachęcać do rozwijania słabszych stron.

Dzięki e‑materiałom możliwe jest zindywidualizowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Jest to istotne nie tylko ze względu na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale również uczniów zdolnych. Odtwarzanie każdego e‑materiału jest możliwe również w trybie dostępności, który zawiera alternatywne wersje materiałów dostępne dla użytkowników z dysfunkcjami wzroku, słuchu, co ułatwia przyswojenie wiedzy i pozwala na zlikwidowanie niektórych barier społecznych i komunikacyjnych, a także umożliwia wyrównywanie szans w procesie nauczania‑uczenia się.

Ponadto nauczyciel może też dostosować pracę z każdym materiałem do indywidualnych potrzeb uczniów.

Galeria

Uczniowie z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z audiodeskrypcji;

uczniowie z zaburzeniami zachowania mogą prowadzić samodzielne, urozmaicone graficznie notatki bądź szkicować - odtwarzać grafiki; pozwoli im to skupić uwagę;

uczniowie zdolni mogą zaproponować interesujące rozwiązania dotyczące wykorzystania multimedium;

uczniowie mający problem z wypowiedziami na forum klasy mogą pracować samodzielnie bądź w małych grupach.

Infografika

Uczniowie z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z audiodeskrypcji;

uczniowie z zaburzeniami zachowania mogą uzupełniać mapę myśli przy tablicy i zapisywać propozycje innych uczniów, co pozwoli im rozładować napięcie, a jednocześnie będą mieli konkretne zadanie do wykonania, co pomoże im skupić uwagę;

uczniowie zdolni mogą pełnić funkcję liderów grup i pomagać uczniom słabszym;

uczniowie mający problemy z wypowiedziami na forum klasy mogą przygotować samodzielnie notatki, prezentując je niewielkiej grupie.

Dzięki podejściu indywidualnemu możemy różnicować także zakres np. interaktywnych materiałów sprawdzających poprzez wybór zadania sprawdzającego wybrany zakres wiedzy lub umiejętności.

Wymagania techniczne

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy;

 • OS X 10.11.6 lub nowszy;

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM.

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100;

 • Firefox w wersji 62.0.2;

 • Safari w wersji 11.1;

 • Opera w wersji 55.0.2994.44;

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0;

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124.

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym;

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści