Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podczas reakcji jądrowych emitowane są cząstki. Co się jednak stanie, gdy te cząstki napotkają kolejne jądra? Wtedy te jądra się rozpadną i wyrzucą cząstki, te z kolei zderzą się z innymi jądrami, które również się rozpadną i... tak właśnie powstaje reakcja łańcuchowa.

RyMRRvEAyxgPj
Do przeprowadzenia niekontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jąder atomowych nie potrzeba zbyt wiele: wystarczy odpowiednia ilość właściwego materiału. W przypadku bomby Fat Man zrzuconej na Nagasaki, której eksplozja pochłonęła ponad 40 tysięcy istnień ludzkich, był to pluton‑239 w ilości zaledwie 6 kg
Źródło: AutorCharles Levy / U.S. Army, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
 • deficyt masy;

 • definicja promieniowania jądrowego;

 • rodzaje promieniowania jonizującego i jego właściwości;

 • aktywność pierwiastka i jej jednostka w układzie SI;

 • prawo rozpadu promieniotwórczego;

 • definicja reakcji jądrowej;

 • zastosowania izotopów promieniotwórczych w przemyśle, medycynie i nauce;

 • zależność energii wiązania od liczby nukleonów.

Ich opracowanie znajdziesz materiałach:

Nauczysz się
 • opisywać reakcję łańcuchową;

 • uzupełniać zapisy rekcji rozszczepienia.

Enrico Fermi, urodzony w 1901 r., był uważany za bardzo zdolnego fizyka. Już w 1926 r. opublikował prace na temat cząstek, które obecnie nazywamy fermionamifermionyfermionami (należą do nich m.in. elektron, proton czy neutron).
1934 r. prowadził badania nad sztucznymi pierwiastkami promieniotwórczymi (odkrytymi przez Irenę i Fryderyka Joliot‑Curie). Próbował w ten sposób znaleźć odpowiedź na pytanie, czy można zwiększyć promieniotwórczość ciał poprzez naświetlanie ich neutronami (odkrytymi dwa lata wcześniej).

Na drodze strumienia neutronów stawiał różne materiały. Planował użyć ołowiu jako swego rodzaju filtra, ale pewnego dnia wpadł na pomysł, aby między źródłem neutronów a badanym materiałem (srebrna folia) umieścić parafinę zamiast ołowiu. Efekt był zdumiewający: naświetlane srebro zaczęło bardzo intensywnie promieniować.

RetnqggMTO5i3
Schemat doświadczenia Fermiego
Źródło: Gromar Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.0.

Stosowanie materiałów wykonanych z innych substancji nie dawało podobnych efektów. Fermi zrozumiał, że kluczowe jest ich spowolnienie, gdyż neutrony są wówczas lepiej pochłaniane przez srebro.
Dlaczego parafina spowalnia przechodzące przez nią neutrony? Posłużmy się analogią do zderzających się kul bilardowych. Kule o jednakowych masach mogą się zderzyć w taki sposób, że jedna z nich się zatrzyma, a druga zostanie wprawiona w ruch (dzięki przekazanej energii). Jeśli kule znacznie różnią się od siebie pod względem masy (np. piłeczka pingpongowa zderza się z kulą bilardową), istnieje duża szansa na to, że kula o mniejszej masie odbije się od kuli o większej masie i prawie nie zmieni swojej prędkości (a zatem i energii kinetycznej).

Oznacza to, że jeżeli neutron uderza w jądro o małej masie, to strata energii jest duża, a jeżeli uderza w jądro o dużej masie – prawie w ogóle nie traci energii. Parafina, która składa się głównie z węglowodorów, czyli jąder lekkich (węgla i wodoru), w doświadczeniu Fermiego pełniła funkcję spowalniacza neutronów.

Dalsza historia badania zjawiska rozszczepienia jąder ciężkich związana jest z nazwiskami niemieckich i austriackich uczonych, takich jak Lise MeitnerLise MeitnerLise Meitner, Otto HahnOtto HahnOtto Hahn, Fritz StrassmannFritz StrassmannFritz StrassmannOtto FrischOtto FrischOtto Frisch.

W wyniku bombardowania uranu neutronami odkryto atomy baru – pierwiastka, który ma masę atomową dwa razy mniejszą od masy atomowej uranu. Proces ten nazwano rozszczepieniem jądra atomowegorozszczepienie jądra atomowegorozszczepieniem jądra atomowego. Stwierdzono także, że fragmenty rozszczepionego jądra atomu uranu mają bardzo dużą energię.

1944 r. Otto Hahn otrzymał za odkrycie rozszczepienia jądra Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. Spodziewano się, że Lise Meitner otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Tak się jednak nie stało, ale odkryty (a właściwie wyprodukowany) w 1982 r. pierwiastek o liczbie porządkowej 109 został nazwany „meitner”.

R1To7tDETueym
Animacja przedstawiająca rozszczepienie jądra izotopu uranu (92^235)U.

Analiza wykresu energii wiązania jąder przypadającej na jeden nukleon w różnych pierwiastkach prowadzi do wniosku, że najsilniej związane są nukleony w jądrach żelaza i w jądrach pierwiastków o liczbach masowych zbliżonych do liczby masowej żelaza (nikiel, molibden). Właściwa energia wiązania jest mniejsza dla jąder zwierających zarówno więcej, jak i mniej nukleonów.

Jeśli z jednego jądra powstają dwa, mamy do czynienia z większym deficytem masy na jeden nukleon w każdym z nowo powstałych jąder. Innymi słowy sumaryczna masa wszystkich produktów rozszczepienia jest mniejsza od masy jądra przed rozszczepieniem. Co się stało z brakującą masą? Zgodnie ze wzorem E=Δmc2 została ona zamieniona na energię. Przykładowo: dla jądra o 240 nukleonach energia wiązania przypadająca na jeden nukleon jest większa o ok. 0,8 MeV niż dla jądra o 120 nukleonach. Oznacza to, że podczas rozpadu jądra o 240 nukleonach wydzieli się energia równa ok. 200 MeV (dla porównania energia uzyskana przy rozpadzie cząsteczki trotylu wynosi w przybliżeniu 30 eV). Energia będąca rezultatem reakcji rozszczepienia jądra przybiera głównie postać energii kinetycznej nowo powstałych jąder i neutronów oraz promieniowania gamma.

Składowe wyzwalanej energii w procesie przemian jądrowych

Składowe wyzwalanej energii

Wartość

Energia kinetyczna fragmentów rozszczepienia (XY)

167

Energia kinetyczna neutronów

5

Energia promieniowania beta

17

Energia promieniowania gamma

7

Razem

196

Reakcję rozszczepienia jądra uranu Indeks górny 235 Indeks górny koniecU możemy zapisać następująco:

U92235+n01U92236Kr3691+Ba56142+3n01

Reakcja rozszczepienia jądra plutonu Indeks górny 239 Indeks górny koniecPu może zachodzić według kilku schematów:

Pu94239+n01Ba56144+Sr3894+2n01

lub

Pu94239+n01Sb51130+Tc43107+3n01

a jego wynikiem mogą być pary zupełnie innych jąder, np. Rb37Cs55 lub Br35La57. Jak widać, zazwyczaj jedno z jąder ma większą masę. Podział na części o równych masach zdarza się bardzo rzadko.

Naukowców badających to zjawisko zaskoczyło to, że mogło się ono samo podtrzymywać. Każda reakcja rozpadu wytwarzała kolejne neutrony, które bombardowały sąsiadujące jądra i powodowały kolejne reakcje rozszczepienia. Proces ten trwał, dopóki dostępne były jądra izotopu uranu. Wszystkie opisane tutaj procesy składają się na tzw. reakcję łańcuchowąreakcja łańcuchowareakcję łańcuchową.

R1CgOdRiUIgwc
Animacja przedstawiająca reakcję łańcuchową.

Aby mogła zajść reakcja łańcuchowa, muszą zostać spełnione pewne warunki. Reakcja ta nie zachodzi w metalicznym uranie, ponieważ izotop Indeks górny 235 Indeks górny koniecU stanowi zaledwie 0,7% jego składu, a pozostałe 99,3% to słabo promieniotwórczy izotop Indeks górny 238 Indeks górny koniecU, który pochłania neutrony, ale nie prowadzi to do reakcji rozszczepienia. Ponadto masa izotopu Indeks górny 235 Indeks górny koniecU musi być wystarczająco duża, by neutrony wywołały reakcję łańcuchową i nie opuściły próbki. Musi zostać przekroczona masa krytycznamasa krytycznamasa krytyczna, powyżej której reakcja łańcuchowa zachodzi samorzutnie.

W bombach atomowych dochodzi do wybuchu, gdy dwie części substancji radioaktywnej zostaną połączone i ich masa sumaryczna przekroczy masę krytyczną. Gwałtownie zachodząca reakcja łańcuchowa wyzwala wówczas ogromne ilości energii. Gdy dwie części substancji są oddalone od siebie, w każdej z nich reakcja rozszczepienia się wygasza.

Polecenie 1

Kiedy na zewnątrz próbki uranu wydobędzie się więcej neutronów: gdy stanowi ona jedną całość czy gdy jest podzielona na dwie równe części? Odpowiedź uzasadnij.

RK7z3XKgopRQN1
(Uzupełnij).

Podsumowanie

 • Rozszczepienie jądra atomowego polega na podziale jądra na dwa (rzadziej na trzy) fragmenty – jądra innych pierwiastków lub ich izotopów, w tym co najmniej dwa, dla których liczba masowa A>20. Jest rezultatem pochłonięcia cząstki (najczęściej neutronu) lub promieniowania γ. Rozszczepieniu jądra towarzyszy emisja promieniowania jonizującego.

 • Reakcje jądrowe najczęściej zachodzą w wyniku wychwytu neutronów przez jądro. Neutrony nie oddziałują elektrycznie z jądrami izotopów promieniotwórczych (jądra te – jak wszystkie jądra atomowe – mają ładunek dodatni), co upraszcza zaplanowanie i przeprowadzenie reakcji jądrowych.

 • Reakcja łańcuchowa zachodzi samorzutnie. W wyniku każdej reakcji rozszczepienia powstają co najmniej dwie cząstki (neutrony), które bombardują sąsiednie jądra atomowe. Cząstki zostają pochłonięte przez jądra, które się rozpadają i wytwarzają następne neutrony. Proces zachodzi lawinowo w całej objętości substancji.

 • Reakcji łańcuchowej towarzyszy wydzielanie olbrzymich ilości energii będącej skutkiem deficytu masy. W wyniku reakcji rozszczepienia jądra uranu U92235 wydziela się energia wynosząca ok. 200 MeV.

 • Deficyt masy to różnica między masą jądra przed rozpadem, a sumą mas wszystkich nukleonów uzyskanych w wyniku reakcji. W wypadku reakcji rozszczepienia jest dodatni i podlega przemianie w energię (zgodnie ze wzorem ΔE=mc2).

 • Reakcja łańcuchowa nie zachodzi w każdych warunkach. Materiał rozszczepialny musi przekroczyć masę krytyczną.

 • Izotop uranu U92238 jest metalem o słabych właściwościach promieniotwórczych, ponieważ zawiera tylko 0,7%, niestabilnego uranu U92235. Izotop Indeks górny 235 Indeks górny koniecU ulega wymuszonemu rozszczepieniu wskutek bombardowania neutronami. Wychwyt neutronów przez izotop Indeks górny 238 Indeks górny koniecU nie prowadzi do łańcuchowej reakcji rozszczepienia.

Zadania podsumowujące moduł

Rvl2ILEoaYwHu1
Ćwiczenie 1
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. Zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Szczególnym przypadkiem reakcji rozszczepienia jądra jest reakcja łańcuchowa. Jest to reakcja rozszczepienia jądra, która może się rozwijać podobnie jak chemiczne reakcje spalania., 2. Reakcja rozszczepienia, zachodzi zawsze gdy bombardujemy jądra pierwiastków ciężkich neutronami., 3. Neutrony wytworzone w pojedynczym procesie rozszczepienia mogą inicjować kolejne procesy rozszczepienia. Jeśli średnio więcej niż jeden z wytworzonych neutronów zainicjuje nową reakcję, to liczba rozszczepień rośnie lawinowo. Taki proces nazywamy reakcją łańcuchową.
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R1Ya4WCZFK4sX2
Ćwiczenie 2
Poniżej widzisz schematy reakcji rozszczepienia izotopu uranu 235U. Zaznacz te, które zostały prawidłowo zapisane. Możliwe odpowiedzi: 1. U92235+n01Sr3895+Xe54138+3·n01, 2. U92235+n01Sr3894+Xe54140+2·n01, 3. U92235+n01Sr3895+Xe54138+2·n01, 4. U92235+n01Sr3894+Xe54140+3·n01
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 3

Izotop uranu Indeks górny 235 Indeks górny koniecU, który został poddany bombardowaniu neutronami, rozpadł się zgodnie z poniższym schematem reakcji:

U92235+n01Zr4098+YZ2A2+2·n01

Skorzystaj z układu okresowego pierwiastków i zidentyfikuj pierwiastek Y.

R1WErcwDbEuOl
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4

Podczas bombardowania neutronami termicznymi jądro izotopu Indeks górny 235 Indeks górny koniecU rozpada się według ogólnego schematu:

U92235+n01XZ1A1+YZ2A2+k·n01+energia

przy czym wydzielana energia wynosi ok. 10-11 J. Oszacuj ilość uzyskanej energii pochodzącej z rozpadu 10 g izotopu uranu Indeks górny 235 Indeks górny koniecU.

R1QcntaoRSaDV
(Uzupełnij).

Słownik

fermiony
fermiony

wszystkie cząstki elementarne (elektrony, pozytony, neutrino, leptony μ) o spinie połówkowym, które podlegają statystyce Fermiego-Diraca; w jednym stanie kwantowym mogą znajdować się co najwyżej dwa fermiony.

masa krytyczna
masa krytyczna

masa próbki pierwiastka promieniotwórczegopierwiastek radioaktywnypierwiastka promieniotwórczego, niezbędna to podtrzymywania reakcji łańcuchowejreakcja łańcuchowareakcji łańcuchowej.

reakcja łańcuchowa
reakcja łańcuchowa

reakcja będąca serią kolejnych reakcji rozszczepienia. Każda reakcja rozszczepienia wytwarza co najmniej dwie cząstki (neutrony), które bombardują sąsiednie jądra. Cząstki zostają pochłonięte przez jądra, które się rozpadają i wytwarzają następne neutrony. Proces zachodzi lawinowo w całej objętości substancji; reakcji łańcuchowej towarzyszy wydzielanie olbrzymiej ilości energii. Reakcja łańcuchowa zachodzi samorzutnie.

rozszczepienie jądra atomowego
rozszczepienie jądra atomowego

podział jądra na dwa (rzadziej trzy) fragmenty – jądra innych pierwiastków lub ich izotopów, w tym co najmniej dwa, dla których liczba masowa A>20. Jest rezultatem pochłonięcia cząsteczki (najczęściej neutronu) lub promieniowania γ; rozszczepieniu towarzyszy emisja promieniowania jonizującego.

Enrico Fermi28.11.1954Chicago29.09.1901Rzym
R1Lf9QE5aelai
Enrico Fermi
Źródło: Department of Energy. Office of Public Affairs, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Enrico Fermi

[enriko fermi] Jeden z najbardziej uzdolnionych fizyków wszech czasów. Jako pierwszy skonstruował reaktor jądrowy. Brał czynny udział w pracach nad bombą atomową (projekt Manhattan). Wniósł nieoceniony wkład do fizyki teoretycznej – stworzył statystykę kwantową dla cząstek o spinie połówkowym (statystyka Fermiego-Diraca).

Otto Frisch22.09.1979Cambridge01.10.1904Wiedeń
R1DCsbL17SPuV
Otto Frisch
Źródło: Los Alamos National Laboratory, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Otto Frisch

[ato frysz] Fizyk urodzony w Austrii, który swoje prace prowadził na terenie Wielkiej Brytanii. Otto Frisch razem ze swoją ciotką Lise Meitner opisał teoretycznie reakcję rozszczepienia jądra uranu.

Otto Hahn28.07.1968Getynga08.03.1879Frankfurt nad Menem
R1CUXHp7ip0ds
Otto Hahn
Źródło: Nobel foundation, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Otto Hahn

[ato han] Niemiecki fizyk, chemik, współodkrywca reakcji rozszczepienia jądra uranu, za co w 1944 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Odkrywca zjawiska izomerii jąder atomu oraz izotopów Ra228, Ac228, Th228 i proaktynu.

Lise Meitner27.10.1968Cambridge7.11.1878Wiedeń
RW0liabALRpIv
Lisa Meitner
Źródło: N.N., dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Lise Meitner

[liz majtna] Współpracowniczka Ottona Hahna, uważanego za prekursora technologii jądrowej. MeitnerHahne wspólnie odkryli zjawisko odrzutu promieniotwórczego i trwały izotop proaktynu. Ze względu na swoje żydowskie pochodzenie Meitner musiała opuścić Niemcy. W Szwecji prowadziła badania w Instytucie Nobla, a następnie na Uniwersytecie Technicznym w Sztokholmie. Pod koniec życia przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkała razem ze swoim siostrzeńcem Otto Frischem.

Fritz Strassmann22.04.1980Moguncja22.02.1902Boppard (powiat Rhein‑Hunsrück) w Niemczech
R1O49CKLNj8ck
Fritz Strassmann
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Fritz Strassmann

[fryc sztrasman] Niemiecki chemik, który razem z Otto Hahnem odkrył zjawisko rozszczepienia jądra uranu, za co w 1944 r. obaj badacze otrzymali wspólnie Nagrodę Nobla. Prowadził także prace nad praktycznym wykorzystaniem promieniotwórczości, m.in. do określania wieku tworów geologicznych.

pierwiastek radioaktywny1
pierwiastek radioaktywny

– pierwiastek, który w wyniku rozpadu jądra emituje promieniowanie alfa, beta i gamma.

Lise Meitner27.10.1968Cambridge7.11.1878Wiedeń
RW0liabALRpIv
Lisa Meitner
Źródło: N.N., dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Lise Meitner

[liz majtna] Współpracowniczka Ottona Hahna, uważanego za prekursora technologii jądrowej. MeitnerHahne wspólnie odkryli zjawisko odrzutu promieniotwórczego i trwały izotop proaktynu. Ze względu na swoje żydowskie pochodzenie Meitner musiała opuścić Niemcy. W Szwecji prowadziła badania w Instytucie Nobla, a następnie na Uniwersytecie Technicznym w Sztokholmie. Pod koniec życia przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkała razem ze swoim siostrzeńcem Otto Frischem.

Otto Hahn28.07.1968Getynga08.03.1879Frankfurt nad Menem
R1CUXHp7ip0ds
Otto Hahn
Źródło: Nobel foundation, dostępny w internecie: http://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Otto Hahn

[ato han] Niemiecki fizyk, chemik, współodkrywca reakcji rozszczepienia jądra uranu, za co w 1944 r. został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Odkrywca zjawiska izomerii jąder atomu oraz izotopów Ra228, Ac228, Th228 i proaktynu.

Fritz Strassmann22.04.1980Moguncja22.02.1902Boppard (powiat Rhein‑Hunsrück) w Niemczech
R1O49CKLNj8ck
Fritz Strassmann
Źródło: Tomorrow Sp.z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Fritz Strassmann

[fryc sztrasman] Niemiecki chemik, który razem z Otto Hahnem odkrył zjawisko rozszczepienia jądra uranu, za co w 1944 r. obaj badacze otrzymali wspólnie Nagrodę Nobla. Prowadził także prace nad praktycznym wykorzystaniem promieniotwórczości, m.in. do określania wieku tworów geologicznych.

Otto Frisch22.09.1979Cambridge01.10.1904Wiedeń
R1DCsbL17SPuV
Otto Frisch
Źródło: Los Alamos National Laboratory, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Otto Frisch

[ato frysz] Fizyk urodzony w Austrii, który swoje prace prowadził na terenie Wielkiej Brytanii. Otto Frisch razem ze swoją ciotką Lise Meitner opisał teoretycznie reakcję rozszczepienia jądra uranu.