Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Barbara Kuć

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa VIII

2. Przedmiot

historia

3. Temat zajęć

Różne koncepcje walki z władzą komunistyczną.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest jednym z elementów realizacji podstawy programowej i wynika z bieżącego planu nauczania.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowanie na lekcji narzędzi TIK sprawia, że zajęcia są atrakcyjniejsze dla uczniów ale i nauczycieli. Prowadzą do większego zainteresowania tematem oraz zaangażowania młodzieży. Mogą również pobudzać inwencję twórczą uczniów. Narzędzia TIK pomagają w lepszym zrozumieniu trudnych pojęć i zjawisk historycznych, przyswojeniu i utrwaleniu wiadomości oraz szybkim sprawdzeniu wiedzy. Narzędzia te umożliwiają prowadzenie zajęć w sposób stacjonarny oraz zdalny.

7. Cel ogólny zajęć

Podstawa programowa: XXXVII. Początki komunizmu w Polsce. Uczeń charakteryzuje postawy Polaków wobec władz komunistycznych.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń po lekcji wie, kim byli: Stefan Wyszyński, Jan Nowak‑Jeziorański, Danuta Siedzikówna „Inka”, Jan Rodowicz „Anoda”, Witold Pilecki.

 2. Uczeń po lekcji rozumie pojęcia: Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa, amnestia.

 3. Uczeń po lekcji wyjaśnia, w jakim celu władze ogłaszały amnestie dla żołnierzy podziemia niepodległościowego.

 4. Uczeń po lekcji omawia rolę władz polskich na uchodźstwie po II wojnie światowej;

 5. Uczeń po lekcji charakteryzuje rolę polskiego Kościoła katolickiego po II wojnie światowej w stawianiu oporu władzy komunistycznej.

9. Metody i formy pracy

Etapy lekcji są spójne z modelem uczenia się przez doświadczenie (cykl Kolba).
Metody: burza mózgów, metaplan, analiza tekstów źródłowych, ilustracji oraz ikonografiki
Formy: indywidualna i grupowa.

10. Środki dydaktyczne

Podręcznik do klasy 8 -  „Historia 8”, aut. , P.Szlanta, W Kalwat, A. Zawistowski; wydawnictwa WSiP, str.106
Notatka z lekcji- źródło własne
Prezentacja: Historia pod ostrym kątem: https://www.youtube.com/watch?v=YFXSdqXIhCQ
Epodręczniki.pl:
Żołnierze Niezłomni - https://zpe.gov.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dp82K6yKW
Kardynał S.Wyszyński- https://zpe.gov.pl/a/prezentacja-multimedialna/Dj3mv0P8
Radio Wolna Europa, J.Nowak Jeziorański- https://culture.pl/pl/wydarzenie/60-rocznica-powstania-radia-wolna-europa
Wordwall- ćwiczenie przypominające wiadomości z poprzedniej lekcji
https://wordwall.net/pl/resource/11095320/historia/pocz%c4%85tki-w%c5%82adzy-komunist%c3%b3w-w-polsce-1
Ćwiczenie podsumowujące- opór społeczny wobec komunizmu:
https://wordwall.net/pl/resource/740806/historia/842-op%c3%b3r-spo%c5%82eczny-wobec-komunizmu

11. Wymagania w zakresie technologii

Komputer z dostepem do Internetu, monitor, rzutnik, Messenger

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

   1. Wprowadzenie do tematu.
    2. Podanie tematu zajęć, kryteriów oceny oraz sposobu pracy.
    3. Przekazanie informacji NaCoBeZu, zapisanie najważniejszych zagadnień na tablicy.
    4. Zapytać:
    - Co uczniowie wiedzą na dany temat?
    - Jakie były początki władzy komunistów w Polsce?
    5. Prezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=YFXSdqXIhCQ
    6. Burza mózgów: W jakich obszarach Polacy walczyli przeciwko władzy komunistycznej? (Kościół, podziemie niepodległościowe, Żołnierze Niezłomni, emigracja- zapisać na tablicy tworząc mapę mentalną)

 • Aktywność 2

  • Temat: Jak społeczeństwo walczyło z władzą komunistyczną?

  • Czas trwania: 15min.

  • Opis aktywności:

   1. Jak wyglądały powojenne nastroje społeczne?
    Analiza tekstu źródłowego: Obwieszczenie MBP dotyczące amnestii z Archiwum Państwowego w Przemyślu:
    http://www.skany.przemysl.ap.gov.pl/show.php?zesp=1400&cd=0&ser=17&syg=295 
    2. Dlaczego rozwinęło się podziemie niepodległościowe?
    Analiza plakatu propagandowego z 1945r. Karta pochodzi z gry ZnajZnak wydanej nakładem Instytutu Pamięci Narodowej:
    https://pamiec.pl/ftp/ilustracje/ZnajZnak/PDF/Karta117.pdf
    3. Nauczyciel zadaje pytania:
    - Czy Kościół katolicki włączył się w walkę z władzą komunistyczną? 
    - Jak społeczeństwo walczyło z władzą komunistyczną?

 • Aktywność 3

 • Aktywność 4

  • Temat: Czy wykorzystam zdobytą wiedzę?

  • Czas trwania: 5 min.

  • Opis aktywności:

   1. Uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe uzupełniają części mapy mentalnej i kartki z odpowiedziami przywieszają na tablicy.
    2. Podsumowanie i sformułowanie wniosków.
    3. Uczniowie wykonują interaktywne ćwiczenia wykorzystując wiadomości z zakresu tematu:
    - Dlaczego żołnierze zbrojnego podziemia zdecydowali się na podjęcie walki? https://moje.zpe.gov.pl/a-shared-owner/DO4sXe07F
    - Zabawa podsumowująca- opór społeczny wobec komunizmu:
    https://wordwall.net/pl/resource/740806/historia/842-op%C3%B3r-spo%C5%82eczny-wobec-komunizmu
    4. Nauczyciel zadaje pytania:
    - W jaki sposób możesz wykorzystać zdobytą wiedzę/umiejętności?
    - Czy jest coś, co zmienisz w swoim sposobie myślenia/działania/pracy?

13. Sposób ewaluacji zajęć

Ewaluacją zajęć będzie ankieta, link wysłany uczniom na Messengera:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0EokJrH6EfBK4hJIAWu9Nw0Xhx3j-MAoDPs0PY1R5fr_s5A/viewform

14. Licencja

CC BY‑NC 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

R3gIEzh2RVi7u

Plik DOCX o rozmiarze 14.63 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

dowolna