Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj schemat przedstawiający administrację publiczną w Polsce i wykonaj ćwiczenia.

R1dlTFUUod4Ba1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat blokowy. Jego główne hasło to administracja publiczna. Od tego hasła prowadzą w dół dwa ramiona: rządowa i samorządowa. Od bloku rządowa prowadzą w dół dwa ramiona do bloków centralna, czyli organy naczelne (Prezes rady Ministrów, Rada Ministrów, ministrowie) oraz inne organy centralne., a także terenowa (czyli administracja zespolona i administracja niezespolona). Opis punktów znajdujących się na ilustracji: 1. Rządowe organy administracji publicznej uzależnione są od organów władzy pochodzących z wyborów powszechnych, w których wszyscy uprawnieni do głosowania Polacy wybierają Sejm RP, dając jednocześnie posłom mandat zadecydowania o składzie rządu (Rady Ministrów), któremu podlegają organy administracji rządowej., 2. Organy władzy samorządowej wyłaniane są w efekcie wyborów przeprowadzanych w poszczególnych jednostkach zasadniczego podziału terytorialnego państwa – mieszkańcy określonej gminy, powiatu czy województwa wyłaniają swoje władze, których zasięg działania ograniczony jest granicami danej jednostki podziału terytorialnego państwa., 3. Centralna administracja rządowa to te organy, których decyzje i działania skierowane są do całego terytorium państwa., 4. Terenowa administracja. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
– wojewoda,
– organy rządowej administracji zespolonej,
– organy niezespolonej administracji rządowej.
Jeśli wynika to z odrębnych ustaw lub zawartego porozumienia, zadania administracji rządowej mogą być również wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty., 5. Naczelne organy administracji rządowej to te, których kompetencje określone zostały w Konstytucji RP. Należą do nich Rada Ministrów, Prezes RM oraz ministrowie., 6. Inne organy centralne. Do administracji rządowej na szczeblu centralnym należą liczne organy i urzędy podporządkowane właściwym ministrom lub bezpośrednio premierowi. Pod nadzorem członków Rady Ministrów działa łącznie kilkadziesiąt takich instytucji, którym powierzono realizację rozmaitych zadań z zakresu administracji rządowej skierowanej do całego terytorium państwa., 7. Administracja zespolona. Należą do niej:
– Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
– Komendant Wojewódzki Policji;
– Kurator Oświaty;
– Wojewódzki Państwowy Inspektor Sanitarny;
– Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny;
– Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
– Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego;
– Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego;
– Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;
– Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej;
– Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
– Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego;
– Wojewódzki Lekarz Weterynarii;
– Wojewódzki Konserwator Zabytków., 8. Administracja niezespolona. Należą do niej:
– szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;
– dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
– dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
– dyrektorzy okręgowych urzędów miar;
– dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
– dyrektorzy urzędów morskich;
– dyrektorzy urzędów statystycznych;
– dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
– graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
– komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej;
– okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
– państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
– regionalni dyrektorzy ochrony środowiska., 9. Prezes Rady Ministrów. Nie jest on tylko primum inter pares (pierwszy wśród równych), lecz jest rzeczywistym szefem i kierownikiem rządu. Ponadto jest samodzielnym, centralnym i naczelnym organem administracji rządowej., 10. Rada Ministrów. Skład Rady Ministrów określony został w art. 147 Konstytucji RP stanowiącym, że składa się ona z Prezesa Rady Ministrów i ministrów, a ponadto w jej skład mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów i przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Zmiany w składzie Rady Ministrów dokonywane są przez prezydenta, lecz nie z jego inicjatywy, a tylko na wniosek Prezesa Rady Ministrów., 11. Ministrowie, zgodnie z Konstytucją RP, dzielą się na ministrów resortowych, czyli powołanych do kierowania określonym działem administracji rządowej, oraz ministrów – członków rządu, powołanych do wypełniania zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów (tradycyjnie nazywani ministrami bez teki). Szczegółowy zakres działania ministra resortowego ustala premier, który w drodze rozporządzenia wskazuje właściwy dział (lub działy), którymi kieruje minister.
Ministrowie niekierujący działami administracji rządowej są także ustanawiani przez premiera, a zakres działania takiego ministra obejmuje zadania i kompetencje przypisane prawnie Prezesowi Rady Ministrów.
Urząd ministra ma charakter polityczny – o powołaniu na to stanowisko decydują względy polityczne, minister uczestniczy w ustalaniu polityki państwa i jest zobowiązany do jej realizowania.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RW6VEjNGvPBHY
Wskaż, jaka jest różnica pomiędzy administracją rządową i samorządową. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RItRPBFLhBbdA
Opisz, jakie jest kryterium podziału na centralne i terenowe organy administracji rządowej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
R1EgbZRdAFwhV
Wyjaśnij, czym charakteryzują się naczelne organy administracji rządowej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
Rrl1FcmXO1mj6
Wskaż, czym różni się terenowa administracja zespolona od niezespolonej. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 5
RloetX1XKqgkc
Wymień, jakie dziedziny działalności prowadzone są przez administrację niezespoloną. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 6
RVJE134UFvDgI
Wskaż, jakimi obszarami zajmuje się administracja zespolona. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
R113tKUglKmLl
Znajdź informacje na temat urzędów wspierających organy władzy wymienione w schemacie w realizacji należących do nich zadań. (Uzupełnij).