Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z ilustracją interaktywną i wykonaj ćwiczenia.

Osoby uczestniczące w rozprawie karnej

RySwFu8PZy0Db1
Ilustracja interaktywna przedstawia wnętrze sali sądowej i opisuje rolę osób biorących udział w rozprawie sądowej. Na wprost trzy osoby ubrane w togi, siedzące za stołem. Postać siedząca pośrodku ma powieszony na szyi złoty łańcuch z godłem państwowym, to sędzia. Obok niego siedzą ławnicy. Bokiem do stołu sędziowskiego stoi biurko, na którym stoi laptop, zasiada za nim protokolant. Naprzeciw stołu sędziowskiego, za pulpitem stoi świadek lub biegły sądowy. Po lewej stronie schematu biurko, za którym siedzi prokurator i pokrzywdzony lub oskarżyciel posiłkowy. Po drugiej stronie biurko, za którym siedzi adwokat. Za nim siedzi oskarżony. Naprzeciw stołu sędziowskiego zasiada publiczność. Opis punktów znajdujących się na ilustracji: 1. sędzia funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności, 2. ławnik niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości; udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości został zagwarantowany w art. 182 Konstytucji, 3. oskarżony za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, 4. prokurator organ władzy państwowej, którego zadaniem jest wykrywanie i ściganie przestępstw oraz wnoszenie i popieranie aktu oskarżenia przed sądem; prokurator jest funkcjonariuszem publicznym prokuratury, uprawnionym do samodzielnego wykonywania czynności, 5. adwokat prawnik świadczący pomoc prawną, w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, 6. oskarżyciel posiłkowy instytucja polskiego postępowania karnego, która pozwala pokrzywdzonemu działać obok prokuratora (oskarżyciel posiłkowy uboczny) lub zamiast niego (oskarżyciel samoistny) w postępowaniu karnym, 7. świadek osoba fizyczna, która w procesie toczącym się przeciwko innej osobie, składa zeznania o faktach i właściwościach, które spostrzegła; pod odpowiedzialnością karną jest zobowiązana do mówienia tylko prawdy; możliwość odmowy zeznań istnieje tylko wówczas, gdy zeznania mogą obciążyć świadka osobiście lub osoby z jego najbliższej rodziny, 8. biegły sądowy osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, 9. pokrzywdzony w rozumieniu polskiego prawa karnego procesowego jest nim ten, czyje dobro prawne – takie jak życie, zdrowie, mienie lub cześć – zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, 10. protokolant urzędnik państwowy, który ściśle współpracuje z sędzią; do jego zadań należy m.in. protokołowanie rozpraw oraz wprowadzanie danych do systemu informatycznego, 11. publiczność publiczność może brać udział w każdym postępowaniu karnym, które nie jest wyłączone z jawności
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
RBSF0fOS5hkGR
Oceń rolę oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym. Odwołaj się do przykładów znalezionych w internecie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1My3TKkrsA5d
Wymień, w jakich przypadkach świadek może odmówić składania zeznań. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 3
RAZ05qKlH3P6O
Oceń rolę ławników jako czynnika społecznego w procesie karnym. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
RwW62MR4O3gGe
Podaj przykłady zawodów, których przedstawiciele są powoływani jako biegli sądowi. (Uzupełnij).
1
Pokaż ćwiczenia:
R13Y73mGsRVR82
Ćwiczenie 5
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Oskarżonym jest… Możliwe odpowiedzi: 1. osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia., 2. osoba, której przedstawiono zarzuty., 3. osoba, która dochodzi w ramach postępowania karnego roszczeń majątkowych., 4. osoba, która wnosi do sądu prywatny akt oskarżenia.
REF0ba6Gcs9FV2
Ćwiczenie 6
Zdecyduj, które zdania w odniesieniu do oskarżonego w postępowaniu karnym są prawdziwe, a które fałszywe. Ma prawo do wyboru obrońcy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma obowiązek składania wyjaśnień. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie ponosi odpowiedzialności za treść fałszywych wyjaśnień. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie ma obowiązku dowiedzenia niewinności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma obowiązek poddania się testowi prawdomówności (za pomocą wariografu). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma obowiązek podania tożsamości. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma prawo zadawania pytań świadkom i biegłym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ma prawo do odwołania wyjaśnień złożonych w postępowaniu przygotowawczym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz