Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w opisie grafiki, zwracając szczególną uwagę na cechy języka potocznego. Zanotuj własne przykłady każdego z rejestrów języka.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi w opisie grafiki, zwracając szczególną uwagę na cechy języka potocznego. Zanotuj własne przykłady każdego z rejestrów języka.
R18B2JVlKEF6d
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wypisz z wierszy Juliana Tuwima Przy okrągłym stoleColloquium niedzielne na ulicy wyrazy i wyrażenia charakterystyczne dla języka potocznego, mówionego.

R1HfyOp5TS0Ed1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat. Głównym jego elementem jest hasło język potoczny. Od tego elementu rozchodzą się trzy strzałki wskazujące na różne opozycje, w które wchodzi język potoczny: 1. język mówiony i pisany, 2, język oficjalny i nieoficjalny, 3. Język literacki i nieliteracki. Opis punktów znajdujących się na ilustracji: 1. język mówiony - język pisany Różnice pomiędzy tymi dwiema formami komunikacji występują na różnych poziomach. W języku mówionym wspomagamy się gestami, możemy coś dodać i uzupełnić, wyjaśnić nieporozumienia. Jest on nastawiony głównie na skuteczność komunikacji. Posługując się językiem pisanym, jesteśmy pozbawieni mowy ciała, a nasze wypowiedzi mają charakter zamkniętej całości. Stosując język mówiony, często posługujemy się elipsami, przeważają zdania proste. Występują liczne powtórzenia, a słownictwo jest znacznie uboższe niż w języku pisanym., 2. język oficjalny - język nieoficjalny Zarówno język oficjalny, jak i nieoficjalny mogą występować w odmianie mówionej i pisanej. Wyróżniamy je ze względu na kryterium ról społecznościowych pełnionych przez uczestników komunikacji. W odmianie oficjalnej mieści się np. język naukowo-techniczny czy urzędowy. Zawiera on wiele terminów specjalistycznych, kancelaryzmów itp. Najczęściej jest dużo bardziej skomplikowany pod względem składniowym i leksykalnym niż język nieoficjalny, którego używamy w kontaktach prywatnych. Pojawia się w nim znacznie więcej wyrażeń ekspresywnych, zaś niewiele terminów. Do odmiany nieoficjalnej wliczamy gwary i środowiskowe warianty języka., 3. język literacki - język nieliteracki O ile język potoczny mógłby istnieć bez języka literackiego, o tyle istnienie języka literackiego bez potocznego jest niemożliwe. Język literacki można rozumieć w znaczeniu szerokim jako wzorcowy (ogólny) lub w znaczeniu wąskim jako język literatury pięknej.