Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się ze schematem, zwracając uwagę, w jakich aspektach rodzina jako grupa społeczna różni się od innych znanych ci grup, a w jakich aspektach jest podobna. Następnie wykonaj zadania.

Rodzina z punktu widzenia typologii grup społecznych

RptEl9DyjfDTL1
Ilustracja przedstawia mamę i tatę trzymających za ręce małe dziecko. Wszyscy stoją na plaży i patrzą w kierunku morza. Oto następujące opisy zamieszczone na ilustracji. 1. Rodzina jest grupą pierwotną Podstawą więzi są osobiste styczności między członkami rodziny mające charakter emocjonalny. W przypadku rodziny jej pierwotny charakter warunkuje fundamentalne znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. Po pierwsze, poprzez funkcję prokreacyjną rodzina zapewnia reprodukcję społeczeństwa. Po drugie, w rodzinie realizowana jest socjalizacja pierwotna. Po trzecie, poprzez grupy pierwotne następuje transmisja systemu aksjonormatywnego, czyli wartości, norm, wzorów zachowań od społeczeństwa do jednostki. Pod tym względem rodzina jest grupą wyróżnioną. Po czwarte, w grupach pierwotnych pozostaje człowiek przez całe życie. Zmienia się ich skład w czasie kolejnych etapów biografii osobniczej jednostki, jednakże tak w dzieciństwie, jak i w dojrzałym wieku jednostka uczestniczy w życiu rodzinnym bądź w rodzinie pochodzenia lub też w rodzinie założonej przez siebie., 2. Rodzina jest grupą nieformalną Nieformalny charakter rodziny wynika z faktu, że do jej założenia nie jest niezbędna formalizacja (jak na przykład w przypadku partii politycznej). Wprawdzie małżeństwo jako dominująca podstawa rodziny musi być sformalizowane, ale małżonkowie nie muszą zakładać rodziny w sensie socjologicznym i – w tym samym sensie – stanowią parę, a nie grupę społeczną. Nieformalnego charakteru rodziny nie zmienia fakt, że rodzina (i jednocześnie małżeństwo) podlega ochronie prawnej państwa polskiego. Jest ona taką opieką otoczona ze względu na istotną funkcję, którą pełni w stabilizowaniu ładu społecznego (dwa główne akty prawne stojące na straży integralności rodziny i chroniące jej interesy to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Nieformalny charakter rodziny wynika ze spełnienia przez ten rodzaj grupy społecznej następujących warunków: zbudowana jest na podstawie nieformalnych więzi, w sposób nieformalny definiowane są poszczególne role (rodziców, dzieci, dziadków etc.). Także kontrola społeczna ma nieformalny charakter., 3. Rodzina jest grupą małą Znane są rodziny o złożonej strukturze (na przykład klanowej), które można traktować jak duże grupy społeczne. Ten typ rodzin ma jednak charakter historyczny, a współcześnie występuje jedynie poza śródziemnomorskim kręgiem kulturowym. W znanych ci społeczeństwach rodzina jest małą grupą społeczną. Dominującym dziś typem nie jest już nawet rodzina wielopokoleniowa, tylko rodzina nuklearna (rodzice + dzieci). Badania socjologiczne realizowane obecnie w Polsce pokazują, że tzw. 2 + 2 stanowi dominujący typ struktury współczesnej rodziny polskiej – zarówno na wsi, jak i w mieście., 4. Rodzina jest grupą ekskluzywną Rodzina jest grupą ekskluzywną z kilku powodów. Wejście do rodziny odbywa się przez urodzenie lub przysposobienie. Każdy inny człowiek wchodzący do rodziny (zięć, synowa) musi spełnić jakieś kryteria: na przykład wyznawać tę samą religię, być tej samej narodowości, mieć dobrą pozycję ekonomiczną. W zależności od kontekstu społeczno-historycznego, w którym definiowane są idealne cechy partnerów, w procedurach naboru mamy do czynienia z przewagą cech instrumentalnych bądź osobowościowych (albo ważne są jedne i drugie).
Źródło: mario0107, domena publiczna.
Ćwiczenie 1
R1cIRSLTVXYY8
Scharakteryzuj grupę przyjaciół, do której należysz w kategoriach typologii grup społecznych. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
R1JFihgx2zSOF
Przeprowadź wywiad z kimś z rodziny (osobą pracującą), by na tej podstawie scharakteryzować wszystkie odstępstwa od typologicznych charakterystyk zespołu pracowniczego tej osoby (na przykład wszystkie przejawy nieformalnych relacji, jeśli jest to grupa formalna). (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida