archeologia
archeologia

nauka pomocnicza historii, która próbuje zbadać i odtworzyć życie człowieka na podstawie śladów jego działalności w przeszłości

historia
historia

nauka badająca życie i działalność człowieka w przeszłości

kamień z Rossetty
kamień z Rossetty

kamienna płyta, na której zostały wyryte teksty w trzech typach pisma, z których jedno pochodziło z Grecji, a dwa z obszaru starożytnego Egiptu; porównanie tych pism umożliwiło odczytanie egipskich hieroglifów

kodeks Hammurabiego
kodeks Hammurabiego

kamienna stela, należąca do najstarszych i najlepiej zachowanych zbiorów praw z obszaru Babilonii

tympanon
tympanon

pole w górnej części portalu w kształcie półkola lub ostrołuku wypełnione najczęściej płaskorzeźbą

źródła historyczne
źródła historyczne

wszelkie pozostałości po działalności człowieka w przeszłości; dzielą się materialne i niematerialne;

do źródeł materialnych zaliczamy:

- źródła pisane np. kroniki, roczniki,listy, wspomnienia;
- źródła niepisane np. szczątki naczyń, przedmioty codziennego użytku, dzieła sztuki, zamki, świątynie

do źródeł niematerialnych zaliczamy:

- legendy, obyczaje, tradycje, wierzenia, pieśni;