Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RDvbxz0YURXjy
W toku negocjacji dyplomatycznych Aleksander I traktował tego polityka jako największego wroga, dążył on bowiem do poróżnienia Prus z Rosją i storpedowania żądań cara. Polityk ten reprezentował interesy Austrii na kongresie. Wskaż właściwe nazwisko. Możliwe odpowiedzi: 1. Charles Maurice Talleyrand, 2. Klemens von Metternich, 3. Karl Hardenberg, 4. Robert Stewart Castlereagh
1
Ćwiczenie 2
RDwcJuwG7TO3J
Wstaw brakujące wyrazy. Taktyka dyplomacji (uzupełnij) w Wiedniu była bardzo przejrzysta: zmusić (uzupełnij) do podziału Księstwa Warszawskiego albo mnożyć warunki i domagać się restytuowania Polski w takim kształcie terytorialnym, aby postulat ten został odrzucony przez samego cara. (uzupełnij) bowiem nie zechce się przeciwstawić własnej armii i elicie rządzącej, bo te na odbudowę Polski w granicach przedrozbiorowych nigdy się nie zgodzą. Możliwe odpowiedzi: francuskiej,austriackiej, Mikołaj I, Mikołaja I, Metternich, Metternicha.
Źródło: Władysław Zajewski, Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji , 1815-1849. Kongres Wiedeński i Święte Przymierze, t. 1, Warszawa 1991, s. 43.
11
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z fragmentem wspomnień Johanny Schopenhauer.

J. Schopenhauer [...] wspomnienia młodości

Zajęcie [miasta] w roku 1814 przez wojska rosyjskie, przy nikłym współudziale Prus, nie przesądziło jeszcze o przyszłości miasta, gdyż sprawę granic miał dopiero rozsądzić kongres w Wiedniu, na który pięciu […] senatorów opracowało memoriał dla swego przedstawiciela, doktora Wilhelma Keidla. Wykluczano możliwość ponownego zajęcia [miasta] przez Prusy, nie chciano tworzenia wolnego miasta, ale domagano się przyłączenia do powstającego przy wsparciu Rosji Królestwa Kongresowego. W maju 1814 roku złożył Keidel carowi […] memoriał, a następnie udał się do Paryża, gdzie zetknął się z Adamem Czartoryskim. Czartoryski zachwycony był działalnością Keidla i wyprawił go do Londynu. Tam znalazł on poparcie w kołach wielkich kupców i w stronnictwach opozycyjnych, ale premier […] i minister spraw zagranicznych [byli mu przeciwni].

2 Źródło: J. Schopenhauer, [...] wspomnienia młodości, Gdańsk 2010, s. 342–343.
RsvSfXbiQ5Mt7
Dopasuj właściwe określenia do twierdzeń:. 1. Wcielenie miasta do Prus. 2. Włącznie miasta w obręb Królestwa Polskiego. 3. Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska. Możliwe odpowiedzi: Oczekiwały, Pragnęły zapobiec
211
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj mapę oraz tekst źródłowy z ćwiczenia 3. Następnie uzupełnij dziennik.

R1Hap9qjNor6p
Podział ziem polskich w 1815 r.
Źródło: Contentplus.sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R3BdzoxIjA3iX
Wyjaśnij, dlaczego misja Wilhelma Keidla w Londynie zakończyła się porażką. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 5
R9GUFh7sadYt9
Przypomnij sobie kongresowe ustalenia dotyczące ziem polskich. Wśród podanych niżej rozwiązań, które pojawiły się w toku obrad kongresu, wskaż te, które doczekały się realizacji. Możliwe odpowiedzi: 1. likwidacja Wolnego Miasta Gdańska, 2. nadanie Królestwu Polskiemu konstytucji, 3. odbudowa Rzeczypospolitej w granicach z 1772 roku, 4. oddanie Rosji Krakowa i Zamościa, 5. powiązanie Królestwa Polskiego z ziemiami pod zaborem rosyjskim, 6. przesunięcie granic pruskich nad Wisłę i Narew, 7. Przyłączenie Gdańska do Królestwa Kongresowego, 8. swoboda handlu na Wiśle, 9. utworzenie Wolnego Miasta Krakowa, 10. utworzenie Wolnego Miasta Torunia, 11. uznanie za legalny i obowiązujący podział Polski z 1795 roku, 12. zatrzymanie rosyjskiej ekspansji na linii Wisły
211
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj mapę ziem polskich z 1795 roku, z epoki napoleońskiej oraz z 1815 roku (patrz ćw. 4). Następnie wśród podanych niżej sformułowań (ocen historyka) wybierz jedno. Uzasadnij je pisemnie, podając kilka (2‑4) argumentów.

RZT07YtCLd2xI
Mapa Rzeczpospolitej i obszarów zajętych przez zaborców.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.
RsmqRa4rbMkkX
Mapa Europy w czasie epoki napoleońskiej 1799 - 1812 r.
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.

1. Obaj niemieccy zaborcy ponieśli straty w porównaniu z trzecim rozbiorem Rzeczypospolitej na korzyść Petersburga, ale nieco zyskali w porównaniu do granic napoleońskich.

2. Granice „wiedeńskie” były dla Romanowów korzystniejsze niż te z 1797 roku.

3. W 1815 roku nieistnienie Rzeczypospolitej uzyskało poparcie Europy.

R1XwD9cMXcROO
Wybierz termin ze słownika i podaj jego znaczenie.
R1HeMdyn294ha
Sprawdź (przypomnij sobie), kto i w jaki sposób usankcjonował rozbiory Polski w XVIII w. Wskaż, kto i w jaki sposób wyraził w Wiedniu zgodę na przynależność ziem dawnej Rzeczypospolitej do państw zaborczych. czy mówimy o tych samych państwach, czy też o znacznym poszerzeniu ich liczby? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z informacjami podanymi poniżej, następnie oceń poprawność zdań (prawda/fałsz) zamieszczonych w tabeli.

Jerzy Skowronek Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego

Wbrew utrwalającym się podziałom kraju między trzech zaborców Polacy zachowali i pogłębiali świadomość przynależności do jednego narodu. W okresie ponapoleońskim naród nasz liczył prawdopodobnie około 6,5‑7,5 mln. Położenie poszczególnych części narodu było bardzo zróżnicowane. Pod względem prawnym i politycznym najkorzystniejsza była sytuacja Polaków zamieszkujących Królestwo Polskie (ok. 2‑3,5 mln) i Wolne Miasto Kraków (ok. 90‑100 tys.), stanowiących łącznie około 30‑40 % społeczeństwa polskiego. Nieco gorsza – w zaborze rosyjskim (prawdopodobnie 1 mln), a jeszcze gorsza – pod panowaniem Prus (2‑2,5 mln) i Austrii (2 mln Polaków). Na ziemiach litewsko‑ruskich i ukraińskich (także w zaborze austriackim – w Galicji Wschodniej), na Pomorzu Zachodnim oraz w niektórych regionach Śląska, Warmii i Mazur Polacy mieszkali wśród ludności należącej do innych narodów. Litwini, Białorusini, Rusini oraz ludność niemiecka lub zniemczona stanowili tam dużą, a zazwyczaj przeważającą część ludności. Polacy należeli do wyższych (tzn. zamożniejszych i bogatych, uprzywilejowanych i oświeconych) grup społeczeństwa na ziemiach litewsko‑ruskich i ukraińskich, a z kolei na Pomorzu czy Śląsku tworzyli przede wszystkim niższą […] jego część – masy ludowe (chłopów i robotników).

3 Źródło: Jerzy Skowronek, Od Kongresu Wiedeńskiego do Nocy Listopadowej, Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, t. III, Warszawa 1987, s. 6–7.
Rh7LF3gpkIlje
Wskaż prawdziwość podanych stwierdzeń: 1. Po kongresie wiedeńskim aż 30-40 % Polaków zamieszkiwało nowo utworzone państwa: Królestwo polskie i Rzeczpospolitą Krakowską. 2. Na Śląsku, Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach Polacy stanowili przeważającą część ludności. 3. W okresie powiedeńskim najkorzystniejsza pod względem prawnym i politycznym była sytuacja Polaków zamieszkujących Królestwo Polskie i Wolne Miasto Kraków. 4. W okresie ponapoleońskim naród polski liczył prawdopodobnie około trzy i pół miliona. 5. Zamieszkujący zabór rosyjski Polacy należeli z reguły do elit społecznych. 6. Na Śląsku i Pomorzu Polacy należeli z reguły do warstw ludowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 8

Przyjrzyj się XIX‑wiecznej francuskiej litografii i odpowiedz na pytania.

R1JsyhzMgZUiW
Vayron, Francja dla mnie, litografia z 1815 r.
Źródło: Polona, domena publiczna.
RslpB1nbryjsh
W jaki sposób rysownik skomentował obrady kongresu wiedeńskiego? (Uzupełnij).