Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
RsDUmoXPfA2sl1
Ćwiczenie 1
Wymyśl trzy pytania na kartkówkę związane z tematem lekcji.
R12SZlAXDrFF31
Ćwiczenie 1
Możliwe odpowiedzi: 1. Józef Maria Hoene-Wroński, 2. Adam Mickiewicz, 3. Marian Zdziechowski, 4. Andrzej Towiański, 5. August Cieszkowski
R1ZHPZxeAe9HB1
Ćwiczenie 2
Wskaż, które idee są niezbędne, aby można było określić daną koncepcję mianem mesjanizmu. Możliwe odpowiedzi: 1. idea misji, 2. idea pasji, 3. idea grożącej apokalipsy, 4. idea Mesjasza, 5. idea Królestwa Bożego na ziemi
ROIUXzyMxcHyO1
Ćwiczenie 3
Dopasuj przedstawicieli mesjanizmu do jego trzech form. mesjanizm filozoficzny Możliwe odpowiedzi: 1. Mickiewicz, 2. Zdziechowski, 3. Towiański, 4. Wroński, 5. Braun, 6. Cieszkowski mesjanizm antyfilozoficzny Możliwe odpowiedzi: 1. Mickiewicz, 2. Zdziechowski, 3. Towiański, 4. Wroński, 5. Braun, 6. Cieszkowski neomesjanizm Możliwe odpowiedzi: 1. Mickiewicz, 2. Zdziechowski, 3. Towiański, 4. Wroński, 5. Braun, 6. Cieszkowski
R14XtijFQXveq11
Ćwiczenie 4
Wskaż cechy występujące w mesjanizmach trzech wieszczów. antyfilozoficzne zacięcie. Możliwe odpowiedzi: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. misja dziejowa Polski. Możliwe odpowiedzi: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. racjonalizm, rozumność procesu dziejowego. Możliwe odpowiedzi: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. idea Królestwa Bożego na ziemi. Możliwe odpowiedzi: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński.
21
Ćwiczenie 5

Opisz własnymi słowami, co oznaczają poniższe pojęcia.

R1azIOxBILP0D
mesjanizm (Uzupełnij) millenaryzm (Uzupełnij) misjonizm (Uzupełnij) pasjonizm (Uzupełnij) apokaliptyzm (Uzupełnij).
ROl2IqTmAlr1F21
Ćwiczenie 6
Wskaż poprawne twierdzenia. Możliwe odpowiedzi: 1. Wroński nie wskazał ani mesjasza zbiorowego, ani mesjasza jednostkowego, bo jedynym mesjaszem była filozofia mesjaniczna, której był powiernikiem., 2. Cieszkowski uważał, że jedynym mesjaszem jednostkowym w dziejach był Chrystus, a jedynym mesjaszem zbiorowym (narodem wybranym) będą Polacy, którzy zainicjują trzecią epokę dziejów., 3. Zdziechowski był neomesjanistą, ale w wyniku współczesnych mu wydarzeń historycznych popadł w apokaliptyzm., 4. Do antyfilozoficznego nurtu polskiego mesjanizmu należeli Towiański, Mickiewicz i Słowacki.
31
Ćwiczenie 7

Poniżej znajduje się fragment Ojcze nasz Cieszkowskiego. Zapoznaj się z jego treścią i opisz metodę podziału dziejów, która została w nim przedstawiona.

August Cieszkowski Ojcze nasz

A tak trzecia Epoka świata korzystać będzie ze wszystkich strat i boleści, przez poprzednie wieki doznane, — tak jak natura organiczna korzysta właśnie ze wszystkich fizycznych i chemicznych kataklizmów, którym obszar nasz ziemski w wiekach wykształtu swego ulegał. — Jak bez owych kosmicznych rewolucyi, nie byłby się usposobił nasz glob do wydania i utrzymania życia organicznych jestestw, owych misternych arcydzieł i celów przyrodzenia,  — tak też bez owych społecznych wstrząśnień, bez historycznych zapadnień i wzniesień, bez owych rozdarć i napływów, owych składów i rozkładów, niebyłaby się usposobiła Ludzkość do wydania i utrzymania organicznych społeczeństw, których stosunek do poprzedzających społecznych kształtów jest właśnie taki jaki zachodzi między żywym organizmem, a martwemi lub chaotycznemi siłami pierwotnej natury.

Dwie więc ubiegłe Epoki, są dopiero dwoma podrzędnemi piętrami najwyższego przybytku Ludzkości, dwiema potęgami stanowiącemi dopiero czynniki potęgi trzeciej — owej epoki organicznej mającej wszystkie sporne siły i luźne żywioły w poprzedzających epokach objawione, do żywotnej zgody doprowadzić, — mającej dopełnić czego tamtym brakowało, — wznieść, co poniżonem, skojarzyć co rozerwanem, rozwiązać co zawikłanem, — odzyskać co zatraconem, nagrodzić co zasłużonem, zbawić co potępionem było.

ciesz Źródło: August Cieszkowski, Ojcze nasz , t. 1, Poznań 1922, s. 122.
Rq8klUFsSHPg4
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z fragmentami Manifestu neomesjanistycznego, który stworzył współczesny mesjanista Rafał Tichy. Odpowiedz, jakie cechy mesjanizmu znane ci z lekcji Tichy przyjmuje, a które odrzuca.
Zapoznaj się z fragmentami Manifestu neomesjanistycznego, który stworzył współczesny mesjanista Rafał Tichy. Odpowiedz, jakie cechy mesjanizmu znane ci z lekcji Tichy przyjmuje, a które odrzuca.
Rafał Tichy Manifest neomesjanistyczny

Czas na apokalipsę. Czas przebudzić jeźdźców czasów ostatecznych. Czas ożywić ducha mesjanizmu. Czas, by ten duch, uśpiony przez ostatnie stulecia cywilizacji zachodniej, znów zaczął krążyć nad Europą. I nie chodzi tu bynajmniej tylko o pamięć o Mesjaszu umęczonym pod Ponckim Piłatem. Ta pamięć zawsze była i jest obecna w wierze Kościoła. Gdy mówimy o mesjanizmie, chodzi nam o nadzieję skierowaną ku przyszłości i przez to nadającą inny, głębszy sens temu, co się wydarzyło w przeszłości i dzieje tu i teraz. Chodzi o oczekiwanie na Mesjasza, o wypatrywanie znaków Jego powtórnego przyjścia i przygotowywanie gruntu pod apokalipsę, która to przyjście rozpęta. (…) Bez mesjanizmu chrześcijańska wizja historii staje się zmierzającym do nikąd ciągiem bardziej czy mniej szczęśliwych wydarzeń. (…) Cel, jaki sobie stawiamy, to ożywienie ducha mesjanizmu w obszarze kultury współczesnej, w debacie publicznej, chcemy, by apokaliptyczna wizja świata na nowo rozpalała umysły teologów, filozofów i historiozofów, by budziła natchnienie poetów i malarzy, by w jej odgłosy wsłuchali się muzycy, jej dramatyzm zauważyli reżyserzy, a ilustracyjną atrakcyjność oddali twórcy komiksów i plakatów. (…) Chcemy spierać się o rzeczy zasadnicze, metafizyczne i eschatologiczne. (…) Historiozoficzny optymizm w sosie konserwatywnym jest inną pobożną odmianą millenarystycznej ułudy obiecującej zwycięstwo racji chrześcijańskiej i patriotycznej w tym świecie. W świecie nieprzemienionym ogniem apokalipsy. Takiego zwycięstwa nie będzie.

rt Źródło: Rafał Tichy, Manifest neomesjanistyczny, [w:] Czterdzieści i cztery. 44: Pismo apokaliptyczne, Warszawa 2009, s. 54–59.
R13TJMLpok7hr
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Własnymi słowami wyjaśnij, czym jest filozofia narodowa.

RTMhq8WwMGb6q
(Uzupełnij).