1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Na podstawie poniższej ilustracji rozstrzygnij, jaka średniowieczna procedura została na niej przedstawiona. Uzasadnij swoje zdanie.

Na podstawie opisu ilustracji rozstrzygnij, jaka średniowieczna procedura została na niej przedstawiona. Uzasadnij swoje zdanie.

RskCoAsjnAT9p
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R6WuXXtNgxoOG
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Dopisz do podanych niżej definicji pojęcia.

RbYrmvEgZg903
Definicja | Pojęcie 1. umowa między władzą świecką a duchowną. (Uzupełnij) 2. grupa klasztorów w ramach jednego zakonu, np. zakonu benedyktyńskiego, która podjęła dzieło odnowy życia moralnego w X w. (Uzupełnij) 3. sprzedaż godności i urzędów kościelnych; termin pochodzi od imienia Szymona Maga, który chciał kupić od apostołów dar Ducha Świętego. (Uzupełnij) 4. przekazywanie godności i urzędów kościelnych osobom z własnej rodziny. (Uzupełnij) 5. zebranie duchowieństwa z danej diecezji, metropolii lub kraju, np. odbył się w Wormacji w 1076 r. i podczas niego duchowni podważyli prawowitość wyboru Grzegorza VII na papieża. (Uzupełnij)
11
Ćwiczenie 3

Spośród poniżej podanych osób zaznacz te, które mogły brać udział w wyborze mnicha Hildegarda, przyszłego Grzegorza VII, na papieża. Uzasadnij odpowiedź.

R15MMianAzFxR
Możliwe odpowiedzi: 1. Jan, kardynał biskup Porto, 2. Ubaldo, kardynał biskup Sabiny, 3. cesarz, Henryk IV, 4. Gotfryd III Garbaty, książę Górnej i Dolnej Lotaryngii, 5. Giovanni Minuto, kardynał biskup Tusculum, 6. Hubert, kardynał biskup Palestriny, 7. papież Grzegorz VI
R1aTK5CZB6VAk
(Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj poniższe stwierdzenia i określ, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.

Rpeq3H6qY4TR3
Grzegorz VII był pierwszym biskupem na Stolicy Apostolskiej, który wspierał dzieło reformy Kościoła. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Henryk IV ukorzył się przed papieżem Grzegorzem VII w Canossie, ponieważ uznał swój błąd i poparł dążenia papieża do dominacji nad światem chrześcijańskim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Spór o inwestyturę zakończył się tym, że cesarz utrzymał prawo do mianowania biskupów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższe obrazy przedstawiające ostatnie dwa lata życia papieża Grzegorza VII, a następnie napisz z perspektywy papieskiego kronikarza krótki komentarz do tych wydarzeń.

Zapoznaj się z opisami obrazów przedstawiających ostatnie dwa lata życia papieża Grzegorza VII, a następnie napisz z perspektywy papieskiego kronikarza krótki komentarz do tych wydarzeń.

R1Vdg2pC8ZkF0
Otto von Freising, kronika z XII w.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RRs8viSBAlj1y
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj poniższe stwierdzenia. Przyporządkuj je do kategorii, które określają: władzę papieża nad Kościołem, stosunek papieża do cesarza i innych władców oraz uzasadnienie prymatu papieża w świecie chrześcijańskim.

R1FSNGBJhbBq2
(Uzupełnij)

Indeks dolny Źródło: Grzegorz VII, Dictatus papae, tekst dostępny online: e‑historia.com.pl Indeks dolny koniec

31
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj ilustrację oraz zapoznaj się z fragmentem opracowania historycznego, a następnie wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem ilustracji oraz z fragmentem opracowania historycznego, a następnie wykonaj polecenia.

Grzegorz, biskup, sługa sług bożych, wszystkim arcybiskupom, biskupom, książętom, hrabiom i innym panom Królestwa niemieckiego, broniącym wiary chrześcijańskiej pozdrowienie i błogosławieństwo apostolskie. […] postanowiliśmy Waszym Miłościom podać szczerą prawdę, jak król Henryk [Henryk IV] upokorzony pokutą uzyskał rozgrzeszenie i w jaki sposób cała sprawa po jego zjawieniu się we Włoszech się rozwija. […]

Tymczasem dowiedzieliśmy się o zbliżaniu się króla, który zanim jeszcze stanął we Włoszech, wysłał do nas przodem konne poselstwo, oświadczając gotowość zadośćuczynienia Bogu i św. Piotrowi i dla poprawy życia przyrzekając zachować bezwzględne posłuszeństwo, byle tylko mógł pozyskać od nas łaskę przebaczenia i apostolskiego błogosławieństwa. Gdy wśród długich spornych narad, za pośrednictwem posłów, ostro strofowaliśmy go za jego występki, wreszcie on nie okazując wrogich lub zuchwałych zamiarów, w towarzystwie kilku ludzi zjawił się w mieście Canossie, w którym przebywaliśmy. Tam przez trzy dni stojąc u bram zamku, zdjąwszy szaty królewskie, boso, we włosiennicy, nie pierwej przestał błagać z wielkim płaczem zmiłowania apostolskiego i przebaczenia, aż u wszystkich, którzy tam przybyli i do których uszu owe jęki doszły, wzbudził taką litość i takie współczucie, że wstawiając się za nim z wielu prośbami i łzami, wszyscy dziwili się niezwykłej zatwardziałości mego serca, a niektórzy nawet wołali, że w nas jest nie surowość apostolska, a tyrańska srogość.

W końcu skruchą jego i takim błaganiem wszystkich, którzy tam przybyli, zwyciężeni, zdjąwszy zeń klątwę, przypuściwszy go do łaski wspólności i do łona Świętej Matki Kościoła […]. Potwierdzenie otrzymaliśmy z rąk opata kluniackiego i cór naszych Matyldy i hrabiny Adelajdy oraz innych książąt, biskupów i świeckich […].

B Cytat za: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 128.
RDZDZKn3vbkwF
Księżna Matylda wraz z papieżem Grzegorzem VII przyjmują w Canossie cesarza Henryka IV.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RRwL9Fa34bPuZ
Rozstrzygnij, czy ilustracja znajduje odniesienie do informacji zawartych w źródle. (Uzupełnij). Określ, w jakim celu powstał dokument przytoczony w źródle. Znajdź fragmenty, które uzasadniają twoją opinię. (Uzupełnij). Wyjaśnij, kogo i dlaczego przedstawiono jako mniejszego na ilustracji. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

1

Akt cesarski

W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy. Ja Henryk, z Bożej łaski cesarz rzymski Augustus, dla miłości Boga i Świętego Rzymskiego Kościoła oraz pana papieża Kaliksta i dla zbawienia duszy mojej, odstępuję Bogu, świętym apostołom Pańskim Piotrowi i Pawłowi i świętemu Kościołowi katolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając się we wszystkich kościołach mego królestwa lub cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną konsekrację. Posiadłości i lenna [regalia] św. Piotra, zabrane od wybuchu tego sporu aż po dzień dzisiejszy, tak za czasów mego ojca, jak i za moich, zwracam, o ile je mam w posiadaniu, temuż Św. Kościołowi Rzymskiemu, jeśli zaś których nie posiadam, dopomogę wiernie do ich odzyskania. Posiadłości zaś wszystkich innych kościołów i książąt oraz innych, tak duchownych, jak świeckich, utracone w tej wojnie, zwrócę za radą książąt lub na drodze prawa, o ile je posiadam, te zaś, których nie posiadam, dopomogę wiernie odzyskać. I daję prawdziwy pokój panu papieżowi Kalikstowi i Św. Kościołowi Rzymskiemu i wszystkim, którzy po stronie jego stoją lub stali. A we wszystkich sprawach, w których Św. Kościół Rzymski zażąda ode mnie pomocy, wiernie go wesprę, w tych zaś sprawach, w których skargę przede mną wytoczy, wymierzę mu należną sprawiedliwość. To wszystko działo się za zgodą i radą książąt, który imiona są podpisane: [następują podpisy].

Akt papieski

Ja Kalikst, biskup, sługa sług Bożych, Tobie, umiłowanemu Synowi Henrykowi, z Bożej łaski cesarzowi rzymskiemu Augustowi, zezwalam, aby wybory biskupów i opatów królestwa niemieckiego, którzy podlegają królestwu, dokonywały się w Twojej obecności, bez symonii i jakiegokolwiek gwałtu, w ten sposób, abyś w razie wynikłej między stronami niezgody, za radą lub wyrokiem metropolity i biskupów z tejże prowincji, rozsądniejszej stronie udzielił swej zgody i pomocy. Wybrany zaś niechaj otrzyma od Ciebie za pomocą berła lenna [regalia] i to, co Ci z tego tytułu wedle prawa winien będzie, niech wypłaci. Kto zaś z innych stron cesarstwa zostanie wyświęcony, w ciągu sześciu miesięcy lenna za pomocą berła od Ciebie ma otrzymać, i to, co Ci z tego tytułu wedle prawa winien będzie, niechaj wypełni; z wyjątkiem tego wszystkiego, co oczywiście należy do Kościoła Rzymskiego. W sprawach zaś, w których wniesiesz do mnie skargę i zażądasz pomocy, wedle obowiązku mego urzędu pomocy tej Ci udzielę. Daję prawdziwy pokój Tobie oraz wszystkim, którzy po stronie Twojej są lub byli w czasie tego sporu.

D Źródło: Wiek V–XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, oprac. M. Sobańska‑Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1997, s. 129–130.
RPiqRwXwulhnm
Podaj nazwę cytowanego dokumentu. (Uzupełnij). Udowodnij, że cytowany dokument jest kompromisem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Ułóż przemówienie, które wygłosiłbyś/wygłosiłabyś w imieniu cesarza Henryka IV podczas synodu w Brixen w 1080 roku. Przedstaw w nim racje władzy świeckiej do zwierzchnictwa nad Europą.

R6f9udPKs0o0E
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Osoba Grzegorza VII jest bardzo różnie oceniana przez historyków. Przeanalizuj poniższy tekst, a następnie na jego podstawie i na podstawie własnej wiedzy pozaźródłowej dokonaj oceny postępowania papieża. Zwróć uwagę, jakie podstawy miały jego działania; jakie miał racje do tego, by rościć sobie prawa do zwierzchnictwa nad Europą; czy był to przejaw pychy i żądzy władzy, czy próba uniwersalistycznego zjednoczenia Europy; jakie konsekwencje miało jego wystąpienie dla dalszych dziejów Europy i autorytetu papiestwa.

1
Richard William Southern Kształtowanie średniowiecza

Nowa epoka miała swoich proroków, jak i bojowników, z których największym był Grzegorz VII. O Grzegorzu VII krążyło mnóstwo anegdot. Wszystkie te powiastki świadczą o dramatycznej wprost sile [jego] charakteru. Pontyfikat jego na pewno nie był sukcesem w znaczeniu praktycznym. Swą działalnością papieską nie przyspieszył w najmniejszym stopniu procesu centralizacji władzy w Rzymie ani nie podniósł prestiżu papieża w kalkulacji ludzi praktycznych. Umierał opuszczony przez większość kardynałów; dla tchórzliwych był zbyt niebezpieczny, zbyt zaś gwałtowny dla umiarkowanych; zbyt władczy dla ludzi o pewnej duchowej niezależności. Fantaści uważali go za zbyt giętkiego polityka, a politycy za nadmiernego ryzykanta. Z tej czy innej racji ludzie od niego odchodzili. Synody z ostatnich jego lat (1080–1084) to już tylko cień wspaniałych manifestacji jego potęgi, z których największy był synod laterański w roku 1079; urzędnicy opuścili Grzegorza VII, praca sekretariatu zalegała. U schyłku życia władzy jego nie uznawała bądź kwestionowała większa część Europy. Wszędzie powstał zamęt i chaos. Ale porażka jego, cokolwiek o niej sądzić, była tylko chwilowa. Ta „gorliwość nie dla chwały własnej, lecz dla chwały apostołów” zjednywała ludzi dla nowego ustroju Kościoła z papieżem u jego steru; i z czasem, pod naciskiem potrzeby życia, zaczęła z nową siłą rodzić owoce jego gorliwości.

C Źródło: Richard William Southern, Kształtowanie średniowiecza, tłum. H. Pręczkowska, Warszawa 1970.
RDSL5YwNdXkz3
(Uzupełnij).