Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1S6YA4a9288J1
Ćwiczenie 1
Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Spadek frekwencji wyborczej następuje w okresie kryzysów gospodarczych., 2. W okresie stabilności gospodarczej obywatele odwracają się od partii politycznych., 3. W XXI w. możemy zaobserwować wzrost zainteresowania obywateli sprawami publicznymi., 4. W państwach postsowieckich zaufanie do elit politycznych jest większe i wyraża się wysoką frekwencją wyborczą.
1
Ćwiczenie 2
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
RqT3W6JZKNcqh
Źródło: domena publiczna.
RP8HQO4TFz6aL
Zaznacz właściwe zakończenia zdania.
Zdaniem autora rysunku jednym z powodów spadku zaufania do partii politycznych jest... Możliwe odpowiedzi: 1. brak mechanizmów weryfikujących kandydatów w obrębie partii politycznych., 2. dbałość członków partii o własne interesy., 3. niski poziom kompetencji ekonomicznych członków partii politycznych., 4. brak programów społecznych proponowanych przez partie polityczne.
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
„FT”: partie mainstreamowe w Europie przeżywają kryzys

Kłopoty socjaldemokratów w Niemczech to przejaw szerszego zjawiska; w Europie wiele dominujących niegdyś partii mainstreamu boryka się z egzystencjalnymi wręcz problemami, nie mogąc zatrzymać odpływu zniechęconych wyborców – ocenia we wtorek „Financial Times”. Dominujące niegdyś partie dziś stoją w obliczu egzystencjalnego zagrożenia. Słabe i podzielone przywództwo oraz ideologiczny stupor spotęgowały tylko rozczarowanie wyborców, których dziś w mniejszym niż kiedyś stopniu motywuje przynależność do danej klasy społecznej czy wyznania. Wydaje się, że przewaga gospodarcza nie motywuje już jak dawniej. Rozpadają się koalicje oparte na wspólnych interesach, na których dotąd zasadzały się partie mainstreamowe. Wyborcy coraz bardziej zwracają uwagę na inne sprawy, takie jak zmiany klimatu, imigracja oraz tożsamość narodowa i regionalna – wskazuje dziennik, zauważając przy tym, że te zmiany „znakomicie wykorzystały siły nacjonalistyczne i antyestablishmentowe”.

1 Źródło: „FT”: partie mainstreamowe w Europie przeżywają kryzys, 4.06.2019 r., dostępny w internecie: wgospodarce.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
RVgrcBZt577wt
Zaznacz, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Jednym z przejawów kryzysu partii socjaldemokratycznych jest brak silnego przywództwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Ze względu na przejęcie części postulatów socjalnych przez partie prawicowe socjaldemokraci tracą poparcie, ponieważ nie potrafią zaproponować nowych idei. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wzrost kompetencji społecznych obywateli powoduje, że partie głównego nurtu tracą poparcie na rzecz mniejszych ugrupowań, szybciej reagujących na wyzwania współczesności. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Większość wyborców partii mainstreamowych rezygnuje z udziału w życiu publicznym i skupia się na życiu prywatnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Anna Polańska Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie

Ważnymi formami współczesnego uczestnictwa politycznego są nowe ruchy społeczne. Prognozowało się, iż to właśnie one w najbliższym czasie przyczynią się do załamania pozycji partii politycznych. Jednym z bardziej znaczących wymiarów korelacji pomiędzy partiami a ruchami społecznymi jest problem Nowej Polityki. Jest to określenie dla nowej kategoryzacji socjopolitycznej. Wiąże się z wyłonieniem nowych ugrupowań politycznych, których geneza sięga właśnie ruchów społecznych. Sam ruch społeczny jest oddolnym i pozbawionym instytucjonalności, wspólnym działaniem ludzi w celu zrealizowania łączących ich celów. Mianem tym określamy współczesne ruchy feministyczne, pacyfistyczne czy ekologiczne. Efektem ich działania jest poruszenie w dyskursie politycznym nowo pojawiających się problemów bądź takich, które zostały ponownie poruszone, lecz w innym kontekście niż poprzednio. Do przykładów tych pierwszych można zaliczyć postulaty redukcji zagrożeń, które może powodować proces produkcji energii atomowej czy próba wyeliminowania zanieczyszczeń industrialnych. Natomiast przykładem tych drugich są zachowanie pokoju, kwestie równouprawnienia, zwiększenie partycypacji społeczeństwa w podejmowaniu ważnych decyzji na tle politycznym.

2 Źródło: Anna Polańska, Zmierzch klasycznego podziału partii politycznych na świecie, „Artykuły Naukowe ASO” nr 9 (1)/2017, s. 212.
RD8dMBQHECO4B
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Paweł Kusiak Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska

Już na początku XX w. na problem zwracał uwagę Carl Schmitt. W rozdzieleniu władzy i polityki widział on realizację liberalnej idei negacji państwa na rzecz prawa. Na marginesie poglądów różnych popularnych ówcześnie myślicieli zwrócił uwagę, że liberalna idea nowoczesnego państwa w praktyce ma polegać na zastąpieniu władzy osób naturalnych bądź prawnych rządami abstrakcyjnych norm. W takim państwie kadra urzędnicza miała stać się utożsamiona z państwem samodzielną władzą zwierzchnią. Ideę nowoczesnego państwa miał zaś wyrażać postęp w decentralizacji i samorządności. Zasadnicza działalność takiego podmiotu ograniczyć się miała tylko do tworzenia prawa, czyli ustalania prawnej wartości interesów. Schmitt zwracał też uwagę na to, że tego rodzaju idee cieszą się dużym poparciem. Zauważył, że postulat zniesienia nierzeczowej władzy polityki nad sferą rzeczowej ekonomiki, jednoczy przedstawicieli bardzo wielu grup społecznych. Osoby te mają wierzyć, że z chwilą tryumfu racjonalnego spojrzenia na świat problemy polityczne przestaną istnieć, a uwaga ludzi skoncentrowana będzie tylko na kwestiach techniczno‑organizacyjnych i ekonomiczno‑społecznych. Ekonomiczno‑techniczny sposób myślenia ma nie uwzględniać idei politycznych. Zauważane mają być one tylko wtedy, gdy ktoś dostrzeże w nich środek do realizacji swych ekonomicznych celów. Najistotniejszą konsekwencją takiego sposobu patrzenia na świat jest zdaniem Schmitta fakt, że konieczność moralnej decyzji, czyli istota politycznej idei zostaje pominięta.

3 Źródło: Paweł Kusiak, Postpolityka. W poszukiwaniu istoty zjawiska, „Colloquium” III/2011, s. 160.
Rc3PaTDlwQauI
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zdaniem Carla Schmitta w państwach demokratycznych władza powinna być sprawowana przede wszystkim na podstawie prawa, co oznaczało zastąpienie prawa naturalnego zestawem norm stanowionych przez obywateli. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem Carla Schmitta rządzenie państwem ewoluowało od ideologicznych postulatów części grup społecznych w stronę technokratycznego rozwiązywania problemów ekonomicznych. Uważał, że pragmatyzm działania zastąpi ideologie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zdaniem Carla Schmitta jedynym elementem trwałym w rządzeniu państwem pozostanie sfera moralnej oceny działań politycznych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rządzący, zdaniem Carla Schmitta, powinni zawsze pamiętać, że wyborcy będą zainteresowani ideami głoszonymi przez elity polityczne i bez tych idei bardzo szybką zmienią liderów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
3
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
Zapoznaj się z opisem grafiki i wykonaj ćwiczenie.
R1STAEZeLh0Ks
Źródło: domena publiczna.
Rx4LD497NLnxP
Uzupełnij tekst właściwymi fragmentami wybranymi spośród zaproponowanych poniżej opcji. Autor rysunku zwraca uwagę na niskie 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych młodzieży. Powodem tego zjawiska może być spadek 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych do 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych. Młodzież nie widzi powodu interesowania się 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych, ponieważ partie polityczne nie dostrzegają problemów 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych, do których możemy zaliczyć np. 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych. Młodzież w swoich poglądach jest bardziej 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych, prawicowa lub lewicowa, a prowadzona przez partie polityczne centrowa, czyli 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych polityka nie spełnia oczekiwań młodych obywateli. Skutkiem tego typu postaw jest włączanie się młodzieży w 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych i niechęć do udziału w wyborach lub głosowanie na ugrupowania 1. skrajne, 2. współczesnego świata, 3. zaufania, 4. poparcia, 5. lewicowe, 6. związanych z modą, 7. mało zróżnicowana, 8. ruchy społeczne, 9. tolerancyjna, 10. efekt cieplarniany, 11. ruchy wyznaniowe, 12. sceptyczna, 13. polityką, 14. społeczeństwem, 15. radykalna, 16. centrowe, 17. prawicowe, 18. organizacji pozarządowych, 19. bardzo zróżnicowana, 20. kompetencje społeczne, 21. brak pieniędzy, 22. partii politycznych.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Tadeusz Bodio Polityka jako sztuka bycia wybranym

O koncepcji polityki

„Pierwszym obowiązkiem prezydenta jest zostać wybranym”. W koncepcji tej polityka zostaje sprowadzona do zdobycia rynku politycznego, przede wszystkim poparcia wyborców. Rynkiem tym rządzą prawa podaży i popytu, a oferowany towar wymaga promocji. Bycie wybranym staje się celem samym w sobie, a nie środkiem prowadzącym do realizacji jej tradycyjnego przesłania – roztropnej realizacji wspólnego dobra.

4 Źródło: Tadeusz Bodio, Polityka jako sztuka bycia wybranym, „Magazyn Sztuki” 2004, nr 29.
RMmse3fJu6jmG
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

1
Filip Flisowski Ideologia „zdrowego rozsądku”

Ujawnione ideologie wbrew pozorom zmniejszają emocjonalne napięcie wokół spraw publicznych. Gdy przyjmiemy ideologicznie, że stawiamy na budowanie silnego kapitału społecznego, stanie się dla nas jasne, że potrzebne jest do tego inwestowanie w oświatę, kulturę i instytucje publiczne, a to z kolei pociągnie za sobą podwyżki dla nauczycieli czy rozbudowę bazy przedszkoli. Bez ideologii jesteśmy skazani na wieczne szarpanie się jednej frakcji z drugą, jakichś grup interesów i pojedynczych obywateli, którym coś się „zdroworozsądkowo” wydaje. „Trzeźwo myślący” pan Stanisław może chcieć budować szkołę, a kierująca się „prostą logiką” pani Leokadia – sprywatyzować ten grunt i postawić na nim fabrykę. Jeżeli nie sięgniemy głębiej, nigdy nie rozstrzygniemy tego sporu. Są jeszcze inne pozytywne aspekty kierowania się przez polityka konkretną ideologią. Oto na przykład taka postawa zmniejsza podejście konformistyczne do wykonywanej pracy i podejmowanych decyzji. To z kolei skutkuje osłabieniem korupcji, nepotyzmu, podatności na obce wpływy i wewnętrzne naciski. A zatem czytajcie, drodzy politycy, Arystotelesa, świętego Tomasza, Karola Marksa, Miltona Friedmana czy Michela Foucaulta. Znajdziecie tam znacznie więcej odpowiedzi na pytania „co robić” niż w skaczących słupkach poparcia, kieszeniach sponsorów, kolorowych tabloidach czy internecie.

5 Źródło: Filip Flisowski, Ideologia „zdrowego rozsądku”, 31.08.2019 r., dostępny w internecie: magazynkontakt.pl [dostęp 21.08.2020 r.].
RVU6BDuW7Afyz
Scharakteryzuj poglądy autora tekstu na „politykę bez ideologii”. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).