Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Przeanalizuj poniższą mapę przedstawiającą sytuację międzynarodową w Europie przed wybuchem II wojny światowej i dopasuj do zaznaczonych na niej cyfr odpowiednie opisy, wybierając spośród podanych poniżej.

RQWHf2MzrD3Oq
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1YKodb2o5H2X
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
RfEohHbIBvRMj
Połącz opisy z odpowiednimi miejscami. Obszar zdemilitaryzowany na mocy postanowień traktatu wersalskiego; jego ponowną militaryzację ogłosił Hitler w 1936 r., co stało się jawnym dowodem na łamanie przez Rzeszę podpisanego po zakończeniu I wojny światowej układu wersalskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Kraj Sudetów, 2. Nadrenia, 3. Zagłębie Saary, 4. Górny Śląsk, 5. Polskie województwo pomorskie Obszar słynący z wydobycia węgla, jeden z najbogatszych na terenie Niemiec; na mocy postanowień traktatu wersalskiego z 1919 r. pozostawiony pod zarządem Ligi Narodów, a po przeprowadzonym w 1935 r. plebiscycie przyłączony na powrót do Niemiec. Możliwe odpowiedzi: 1. Kraj Sudetów, 2. Nadrenia, 3. Zagłębie Saary, 4. Górny Śląsk, 5. Polskie województwo pomorskie Obszar w propagandzie niemieckiej nazywany „polskim korytarzem”, oddzielający Niemcy od Prus Wschodnich; w 1938 r. Hitler wysunął żądania przyłączenia głównego miasta do III Rzeszy, co spotkało się ze sprzeciwem i odmową ze strony rządu polskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Kraj Sudetów, 2. Nadrenia, 3. Zagłębie Saary, 4. Górny Śląsk, 5. Polskie województwo pomorskie Obszary słynący z wydobycia węgla; na mocy plebiscytu z 1921 r. oraz w wyniku przeprowadzonych tam powstań podzielony pomiędzy Niemcy i Polskę. Możliwe odpowiedzi: 1. Kraj Sudetów, 2. Nadrenia, 3. Zagłębie Saary, 4. Górny Śląsk, 5. Polskie województwo pomorskie Obszar przynależny do Czechosłowacji i przyłączony 1 października 1938 r. do Niemiec na mocy układu monachijskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Kraj Sudetów, 2. Nadrenia, 3. Zagłębie Saary, 4. Górny Śląsk, 5. Polskie województwo pomorskie
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z poniższymi fragmentami, a następnie ułóż je w odpowiedniej kolejności tak, aby wydarzenia w nich opisane tworzyły właściwy ciąg przyczynowo‑skutkowy. Następnie wybierz spośród poniższych propozycji najwłaściwszy twoim zdaniem tytuł do tego fragmentu. Uzasadnij odpowiedź.

RR4JRbDcterjZ
Elementy do uszeregowania: 1. „Rząd radziecki w połowie kwietnia zaproponował […] Francji i Wielkiej Brytanii zawarcie sojuszu trójstronnego, w którym trzy państwa miały udzielić sobie wszelkiej pomocy, łącznie z wojskową, w wypadku agresji niemieckiej na którekolwiek z nich. Proponowany układ był skierowany swym ostrzem przeciwko Niemcom hitlerowskim”., 2. „Układ w tej formule wywołał ostry sprzeciw Warszawy, ponieważ ograniczał jej suwerenność, ale przede wszystkim zezwalał praktycznie na wejście Armii Czerwonej do Polski. Takie obawy były zgłaszane również przez inne państwa graniczące ze ZSRS […]”., 3. „Sytuacja nie zmieniła się nawet po przyjęciu 23 lipca w większości postulatów radzieckich przez Paryż i Londyn. […] Jednak Stalin był już zdecydowany na zawarcie sojuszu z III Rzeszą. W dwa dni później ZSRS zerwał dalsze rokowania z Zachodem, obarczając jednostronnie Wielką Brytanię i Francję winą za brak owocnych rozwiązań […]”., 4. „Mimo powstałych trudności w rokowaniach strona zachodnia była gotowa iść na kompromis. Dotychczasowe rozmowy wskazywały jednak, że intencją rządu radzieckiego było mnożenie trudności, a nie ich rozwiązywanie. Takie stanowisko wynikało z niechęci Stalina do zawarcia układu z Wielką Brytanią i Francją […]”., 5. „[…] Już dwa dni po dymisji Litwinowa [w maju 1939 r. – przyp. aut.] radziecki radca ambasady w Berlinie prowadził sondaż w niemieckim ministerstwie spraw zagranicznych w sprawie zawarcia układu ekonomicznego między oboma państwami […]. Rozpoczęły się intensywne rozmowy, które oznaczały także zbliżenie stanowisk politycznych [między III Rzeszą a ZSRS – przyp. aut.]”.
Źródło cytatów: J. Tyszkiewicz, E. Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX, PWN, Warszawa 2020, s. 333.
R1U9PVZYKgWKw
Możliwe odpowiedzi: 1. Położenie międzynarodowe Stalina ulega wzmocnieniu, 2. Nowy sojusznik Hitlera, 3. Podwójna gra Stalina, 4. Sygnały zmiany nastawienia ZSRS wobec III Rzeszy, 5. Wojna nieunikniona
RPhT1CnDon56D
Uzasadnienie (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i rozstrzygnij, które z nich jest prawdziwe, a które fałszywe.

R1Uw3jgi7VtOj
Państwa zachodnie – Wielka Brytania i Francja – poszukując sojusznika przeciwko Hitlerowi, były gotowe przystać na wszystkie żądania Stalina. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Obaj przywódcy, Stalin i Hitler, mieli ekspansjonistyczne cele i dążyli za wszelką cenę do ich realizacji. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Główne ostrze hitlerowskiej polityki wojennej skierowane było przeciwko państwom zachodnim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Hitler wierzył, że państwa zachodnie będą kontynuowały politykę łagodzenia sporów (tzw. appeasementu). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Dokończ zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród niżej podanych.

Na XVIII Zjeździe Partii Komunistycznej w marcu 1939 r. Józef Stalin powiedział, że Związek Sowiecki nie zamierza „wyciągać kasztanów z ognia”. Oznaczało to, że…

RWfU5Y3HKkVID
Możliwe odpowiedzi: 1. nie zamierzał on zapraszać Hitlera do Moskwy i częstować go rosyjską specjalnością kulinarną., 2. nie zamierzał on ryzykować układu z Hitlerem, zważywszy na nieszczere motywy przywódcy III Rzeszy., 3. dążył do porozumienia z państwami zachodnimi, ale one, nieufnie nastawione do przywódcy radzieckiego oraz komunizmu, uważały Hitlera za tzw. mniejsze zło., 4. nie zamierzał dać się wykorzystać państwom zachodnim i zaangażować w konflikt z Hitlerem, gwarantując tym samym bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii i Francji.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie odpowiedz na pytania.

Odpada więc kwestia Polskę oszczędzić, pozostaje decyzja, przy pierwszej nadarzającej się okazji napaść na Polskę. Nie można wierzyć, że powtórzy się Czechosłowacja. Dojdzie do walki. Zadanie – to izolowanie Polski. Powodzenie w izolacji Polski jest rozstrzygające. To sprawa zręcznej polityki, by izolować Polskę.

D Źródło: Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914–1989, PWN, Warszawa 2014, s. 363.
R1HRYQNwd57OL
Co Hitler miał na myśli, mówiąc, że nie będzie drugiej Czechosłowacji? (Uzupełnij) Dlaczego celem polityki Hitlera tuż przed wybuchem wojny było izolowanie Polski? (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i wyjaśnij, dlaczego zawarcie paktu o nieagresji Stalin uważa za lepszą alternatywę niż sojusz z państwami zachodnimi: Francją i Wielką Brytanią.

Sprawa wojny czy pokoju weszła w stadium krytyczne. Jeżeli zawrzemy traktat z Anglią i Francją, Niemcy będą zmuszone odstąpić od planów agresji, ustąpić wobec stanowiska Polski. Będą też szukać ułożenia stosunków z mocarstwami zachodnimi. W ten sposób będziemy mogli uniknąć wybuchu wojny, ale dalszy rozwój wydarzeń poszedłby wówczas w niewygodnym dla nas kierunku. Natomiast jeśli przyjmiemy niemiecką propozycję zawarcia z nimi paktu o nieagresji, umożliwi to Niemcom atak na Polskę i tym samym interwencja Anglii i Francji stanie się faktem dokonanym. Gdy to nastąpi, będziemy mogli z pożytkiem dla nas czekać na odpowiedni moment dołączenia do konfliktu lub osiągnięcia celu w inny sposób. Wybór jest więc dla nas jasny: powinniśmy przyjąć propozycję niemiecką, a misję wojskową francuską i angielską odesłać grzecznie do domu.

E Źródło: Andrzej Garlicki, Historia 1939–1996/97. Polska i świat, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
RQAPqlWVxoyJV
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeanalizuj poniższą ilustrację autorstwa Davida Lowa zamieszczoną w „Evening Standard” we wrześniu 1939 r. Dokonaj jej interpretacji, odwołując się do elementów graficznych.

Zapoznaj się z opisem ilustracji autorstwa Davida Lowa zamieszczoną w „Evening Standard” we wrześniu 1939 r. Dokonaj jej interpretacji, odwołując się do przedstawionych w niej elementów.

RaS5n96UtMqe8
Napis przy postaci po lewej: Witam, jak wierzę, największą szumowinę ludzkości?. Napis przy postaci po prawej: Witam, jak przypuszczam, krwawego zabójcę robotników?.
Źródło: Wikimedia Commons, tylko do użytku edukacyjnego.
RrgHyJEL5opa3
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższe dane statystyczne i odpowiedz na pytanie, czy Hitler liczył się z tym, iż po ataku na Polskę dojdzie do wojny światowej. Odpowiedź uzasadnij.

Źródło 1

RoottHvtu0Lsx
Wykres kolumnowy. Niemieccy pracownicy przymusowi, maj 1939 – maj 1943 r. (w milionach). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Dziedzina: przemysł razem
  • rok 1939: 10.9
  • rok 1940: 10.1
  • rok 1941: 10.3
  • rok 1942: 9.9
  • rok 1943: 10.6
 • 2. zestaw danych:
  • Dziedzina: produkcja żelaza i stali
  • rok 1939: 0.35
  • rok 1940: 0.33
  • rok 1941: 0.36
  • rok 1942: 0.36
  • rok 1943: 0.41
 • 3. zestaw danych:
  • Dziedzina: wydobycie węgla
  • rok 1939: 0.59
  • rok 1940: 0.58
  • rok 1941: 0.61
  • rok 1942: 0.62
  • rok 1943: 0.69
 • 4. zestaw danych:
  • Dziedzina: wytwórstwo
  • rok 1939: 3.75
  • rok 1940: 3.78
  • rok 1941: 4.21
  • rok 1942: 4.36
  • rok 1943: 4.81
 • 5. zestaw danych:
  • Dziedzina: budownictwo
  • rok 1939: 0.91
  • rok 1940: 0.71
  • rok 1941: 0.72
  • rok 1942: 0.51
  • rok 1943: 0.44
 • 6. zestaw danych:
  • Dziedzina: konsumpcja
  • rok 1939: 3.58
  • rok 1940: 2.94
  • rok 1941: 2.84
  • rok 1942: 2.54
  • rok 1943: 2.59

Źródło 2

R1ZpDBgK6XUxk
Wykres kolumnowy. Robotnicy przemysłowi pracujący w sektorze militarnym (w tysiącach). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1939 r.
  • liczba robotników (w tysiącach): 100
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1940 r.
  • liczba robotników (w tysiącach): 229
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1941 r.
  • liczba robotników (w tysiącach): 249
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1942 r.
  • liczba robotników (w tysiącach): 256
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1943 r.
  • liczba robotników (w tysiącach): 278

Źródło 3

RtvOPxtl0MNtC
Wykres kolumnowy. Dochód otrzymywany z opodatkowania w latach 1938–1943 (w milionach marek). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1938 r.
  • dochód (w milionach marek): 17
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1939 r.
  • dochód (w milionach marek): 23
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1940 r.
  • dochód (w milionach marek): 27
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1941 r.
  • dochód (w milionach marek): 32
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1942 r.
  • dochód (w milionach marek): 34
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: 1943 r.
  • dochód (w milionach marek): 34

Źródło 4

RLDzDE4z3RfIo
Wykres. Kobiety zatrudnione w przemyśle w Trzeciej Rzeszy i w Wielkiej Brytanii (w procentach). Lista elementów:
 • Trzecia Rzesza w 1939 r.; Udział procentowy: 25,2%
 • Trzecia Rzesza w 1943 r.; Udział procentowy: 32,9%
 • Wielka Brytania w 1939 r.; Udział procentowy: 17,3%
 • Wielka Brytania w 1943 r.; Udział procentowy: 24,5%

Źródło 5

R1bfJEROuNYZn
Wykres liniowy. Dochód narodowy brutto wydawany na zbrojenia w Trzeciej Rzeszy, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w latach 1933–1945 (w procentach). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Rok: 1933
  • Trzecia Rzesza: 4
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 2
 • 2. zestaw danych:
  • Rok: 1934
  • Trzecia Rzesza: 6
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 2
 • 3. zestaw danych:
  • Rok: 1935
  • Trzecia Rzesza: 10
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 1
 • 4. zestaw danych:
  • Rok: 1936
  • Trzecia Rzesza: 12
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 3
 • 5. zestaw danych:
  • Rok: 1937
  • Trzecia Rzesza: 16
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 4
 • 6. zestaw danych:
  • Rok: 1938
  • Trzecia Rzesza: 20
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 5
 • 7. zestaw danych:
  • Rok: 1939
  • Trzecia Rzesza: 23
  • Stany Zjednoczone: 1
  • Wielka Brytania: 20
 • 8. zestaw danych:
  • Rok: 1940
  • Trzecia Rzesza: 40
  • Stany Zjednoczone: 2
  • Wielka Brytania: 60
 • 9. zestaw danych:
  • Rok: 1941
  • Trzecia Rzesza: 48
  • Stany Zjednoczone: 11
  • Wielka Brytania: 62
 • 10. zestaw danych:
  • Rok: 1942
  • Trzecia Rzesza: 56
  • Stany Zjednoczone: 30
  • Wielka Brytania: 64
 • 11. zestaw danych:
  • Rok: 1943
  • Trzecia Rzesza: 60
  • Stany Zjednoczone: 44
  • Wielka Brytania: 60
 • 12. zestaw danych:
  • Rok: 1944
  • Trzecia Rzesza:
  • Stany Zjednoczone: 44
  • Wielka Brytania: 59
 • 13. zestaw danych:
  • Rok: 1945
  • Trzecia Rzesza:
  • Stany Zjednoczone: 40
  • Wielka Brytania: 52
R15VcbECeEQak
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).