Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RxNOxhWOD9lQm1
Ćwiczenie 1
Wybierz właściwe dokończenie zdania: Utrata siedlisk nie jest skutkiem Możliwe odpowiedzi: 1. wydobywania paliw kopalnych, 2. industrializacji i urbanizacji, 3. intensyfikacji rolnictwa, 4. kompensacji środowiskowej
RuqJsYVE3eei21
Ćwiczenie 2
Wybierz prawidłową odpowiedź na pytanie:

Co stanie się z mieszkańcami lasu, kiedy na jego terenie powstanie nowe osiedle? Możliwe odpowiedzi: 1. Nic się nie zmieni – mieszkańcy lasu będą nadal żyć tak, jak poprzednio., 2. Gatunki leśne zostaną zniszczone przez maszyny używane do budowy osiedla., 3. Gatunki zostaną zmuszone do znalezienia sobie nowego miejsca do życia., 4. Populacje gatunków zwiększą się, bo zyskają nową przestrzeń do życia.
RbiHp4DatvqQh1
Ćwiczenie 3
Uszereguj we właściwej kolejności następstwa nadmiernej eksploatacji środowiska. Elementy do uszeregowania: 1. Spadek liczebności populacji, 2. Zwiększenie konkurencji między populacjami, 3. Izolacja małych populacji, 4. Zagrożenie wyginięciem gatunku, 5. Skutek nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska, 6. Zmniejszenie areału odpowiedniego dla gatunku, 7. Ograniczenie dostępności nisz ekologicznych
R1LWGrGL8bjfL2
Ćwiczenie 4
Przyporządkuj podane odpowiedzi do kategorii. Możliwe kategorie: Gatunek, Siedlisko, Zagrożenie ze strony ludzi. Możliwe odpowiedzi: Kumak nizinny, Morświn zwyczajny, Lasy świerkowe, Bałtyk, Wycinka starych drzew, Turystyka motorowodna, Tereny trawiaste, Sóweczka zwyczajna, Zalesianie nieużytków, Rak szlachetny, Chemikalia rolnicze, Zalesianie nieużytków
R1IqWH8Kyt1i32
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj wymienione zagrożenia do odpowiedniego działu. Działy: Gospodarowanie ziemią, Gospodarowanie wodą, Bariery migracyjne Możliwe zagrożenia: 1. Intensywna gospodarka leśna, 2. Drogi o dużym natężeniu ruchu, 3. Regulacja rzek i potoków, 4. Obszary rolnicze bez zadrzewień, 5. Obszary bez zbiorników wodnych, 6. Melioracje, 7. Intensywna gospodarka rolna
RNTtLrC9Tzrta2
Ćwiczenie 6
Spośród podanych wybierz dwa sposoby poprawy sytuacji traszki. Możliwe odpowiedzi: 1. zachowanie stanowisk rozrodu traszki (żwirownie, glinianki i starorzecza), 2. regulacja rzek i potoków, melioracja gruntów, 3. sadzenie na polach drzew i zakładanie tam stawów, 4. ekstensywna gospodarka rolna i leśna
31
Ćwiczenie 7
RFkA0mgt5xs98
Wyjaśnij, dlaczego utrata siedlisk prowadzi do zmniejszenia liczebności populacji zwierząt aż do wyginięcia gatunków. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
R14iSJHBgqCvw
Omów, w jaki sposób można minimalizować negatywne skutki fragmentacji siedlisk spowodowanej rozbudową dróg i szos. (Uzupełnij).