Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RfcG1SATlPGhP
Dokończ zdanie.
Wielką Emigracją nazywamy emigrację spowodowaną... Możliwe odpowiedzi: 1. klęską w powstaniu styczniowym., 2. klęską konfederacji barskiej., 3. upadkiem powstania kościuszkowskiego., 4. klęską w powstaniu listopadowym.
RMa5eIxItatoo1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij. Do pierwszej emigracji politycznej z ziem polskich doszło w 1. 1772, 2. 1795, 3. 1797, 4. 1832 roku.
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marian Zagórniak Polska w czasach walk o niepodległość (1815–1864)

Po klęsce powstania listopadowego na Królestwo Polskie i biorącą udział w powstaniu ludność dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej spadły surowe represje. W Królestwie do sądzenia winowajców powołany został Najwyższy Sąd Kryminalny. (…)

W Królestwie ogłoszono wprawdzie amnestię, ale nie objęła ona członków Rządu Narodowego, posłów na sejm, uczestników nocy listopadowej i tych wszystkich, którzy opuścili kraj, udając się na emigrację. Na wielką skalę nastąpiły konfiskaty dóbr i majątków. (…) Dziesięciu przywódców powstania (w tym księcia Czartoryskiego i Lelewela) skazano zaocznie na ścięcie toporem, a dwieście kilkadziesiąt osób – na powieszenie. (…) Ciężki los spotkał żołnierzy wojska polskiego. W zasadzie zostali oni wcieleni do wojska carskiego na 15 lat, a żołnierze 4. pułku piechoty, który wziął udział w wydarzeniach nocy listopadowej po stronie podchorążych – na 25 lat.

cytat6 Źródło: Marian Zagórniak, Polska w czasach walk o niepodległość (1815–1864), Kraków 2001, s. 143.
R1JJXEx8MEtnA
Podaj, w jaki sposób byli traktowani przez władze carskie uczestnicy powstania listopadowego. Wyjaśnij, jakie były tego konsekwencje. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Paweł Olbrycht Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość

(…) W historii Polski procesy migracyjne były związane najczęściej z sytuacją polityczną lub ekonomiczną. Dominującą formą mobilności Polaków już od XIX wieku były migracje zarobkowe, związane z podejmowaniem zatrudnienia za granicą. Do dużych ruchów emigracyjnych doszło w latach 70. i 80. XIX wieku. Celem wyjazdów były przede wszystkim Stany Zjednoczone i Brazylia. Emigrowali ubodzy mieszkańcy wsi zaboru rosyjskiego i Galicji. Wielu z nich było analfabetami i robotnikami niewykwalifikowanymi. W kraju trudnili się rolnictwem lub pracą przynoszącą bardzo niskie dochody. Były to wyjazdy „za chlebem”. Z założenia miały mieć charakter sezonowy. Emigranci chcieli zarobić pieniądze na zakup ziemi w ojczyźnie, aby w ten sposób podnieść swój status społeczny. Jednak po osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych większość aklimatyzowała się, zostawała na stałe, ściągała rodziny i znajomych (tzw. emigracja łańcuchowa).

cytat4 Źródło: Paweł Olbrycht, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2014, nr 2, s. 21.

Źródło II

1
Paweł Olbrycht Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość

(…) Dominującą formą poakcesyjnej mobilności Polaków są czasowe migracje zarobkowe. Zdecydowana większość wyjeżdżających przebywa za granicą krócej niż 12 miesięcy. Tendencja ta uległa odwróceniu w latach 2006‑2007, kiedy to migranci długoterminowi stanowili większość, co świadczy o tym, że migracja sezonowa może się przekształcić w migrację osiedleńczą (stałą). (…)

cytat5 Źródło: Paweł Olbrycht, Migracje zarobkowe Polaków – przeszłość i teraźniejszość, „Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego” 2014, s. 28.
R1duf7iClcRrg
Porównaj XIX-wieczną emigrację zarobkową z jej współczesnym odpowiednikiem. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Atlas polskiej obecności za granicą

Emigracja Polaków (…) nabrała dynamiki już w drugiej połowie XIX wieku. (…) Posługując się danymi z sondażu (…) z 2012 r., w którym badani mogli zadeklarować polskie pochodzenie, (…) obecnie mieszka [tam] 9 659 207 osób polskiego pochodzenia.

cytat1 Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Atlas polskiej obecności za granicą, dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 19.02.2020 r.].
R6yfwFfZfXKj2
Wyjaśnij, gdzie zamieszkuje opisana w tekście Polonia. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się ze materiałem źródłowym i wykonaj polecenie.

Źródło I

R1EYZrSvQOPJ3
Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Ateny 2008
Źródło: Michał Koziczyński, licencja: CC BY-SA 3.0.

Źródło II

1
Kancelaria Senatu Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Informujemy, że szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski ogłosił otwarty nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 października 2018 r., a zakończy według następującego harmonogramu:

– dla ofert z kierunków media polonijne oraz pomoc charytatywna i socjalna – 9 listopada 2018 r.,

– dla ofert z kierunku wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 16 listopada 2018 r.,

– dla ofert z kierunku edukacja i infrastruktura polonijna – 23 listopada 2018 r.,

– dla ofert z kierunku kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 30 listopada 2018 r.

Celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz tych środowisk.

cytat2 Źródło: Kancelaria Senatu, Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r., dostępny w internecie: magazynpolonia.com [dostęp 19.02.2020 r.].
R1c34D9qUX3MU
Podaj, jaka instytucja odpowiada za organizację Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ewa Malcher Nowa strategia promocji Polski za granicą

Polonia jako potencjał promocyjny

Zgodnie z koncepcją marki narodowej wykreowanej przez Simona Anholta, obywatele zamieszkujący inne państwo stają się najlepszym źródłem narodowej komunikacji. To przez aktywność Polonii Polska jest w stanie w najefektywniejszy sposób kształtować swój wizerunek za granicą. Każdy nasz rodak mieszkający poza ojczyzną to jeden honorowy ambasador naszego kraju. Biorąc pod uwagę, że za granicą jest nas, według różnych szacunków, łącznie ponad 20 mln, to do dyspozycji władz polskich pozostaje gotowy do działania nieformalny wielomilionowy korpus dyplomatyczny. Najlepszą formą wsparcia środowisk polonijnych jest w naszej ocenie zwiększenie dotacji na ich bieżącą działalność, która powinna odbywać się w ścisłej współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Współpraca opierałaby się na zasadach komunikowania bieżących kierunków polskiej promocji.

Potencjał Polonii nie jest jednak ograniczony wyłącznie do funkcji czysto marketingowych. Przedstawiciele środowisk polonijnych mają również potencjał ekonomiczny i kulturalno‑edukacyjny. Rodacy, wzbogacając się za granicą, zwiększają swoją siłę nabywczą w Polsce, robią zakupy, inwestują lub po prostu przesyłają środki finansowe najbliższym. Polscy emigranci, co więcej, nie tylko podtrzymują tradycję i kulturę, ale również przekazują tę wiedzę i zwyczaje kolejnym pokoleniom, np. poprzez naukę języka, polskie szkoły, a nawet poprzez tradycyjne obchodzenie polskich świąt i obrządków. Dzięki podtrzymaniu tych zwyczajów i tradycji na rynek pracy wchodzi nowe pokolenie Polonii, w pełni rozumiejące przemiany technologiczne i doskonale poruszające się we współczesnym świecie. To nowe pokolenie może stać się doskonałym atutem w promocji Polski.

cytat3 Źródło: Ewa Malcher, Nowa strategia promocji Polski za granicą, 22.12.2019 r., dostępny w internecie: dziennikzwiazkowy.com [dostęp 19.02.2020 r.].
Rho8toAKV9Otl
Opisz, dlaczego należy wspierać polskie organizacje polonijne. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Dokonaj analizy tabeli i wykonaj polecenie.

Czasowa emigracja Polaków (powyżej 3 miesięcy) w latach 2010–2017 (suma w tys.) [wg GUS]

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ogółem

2000

2060

2130

2196

2320

2397

2515

2540

Wybrane kraje:
Austria

29

25

28

31

34

36

39

40

Belgia

45

47

48

49

49

52

54

54

Dania

19

21

23

25

28

30

32

33

Francja

60

62

63

63

63

64

64

64

Grecja

16

15

14

12

9

8

8

7

Hiszpania

48

40

37

34

32

30

29

28

Holandia

92

95

97

103

109

112

116

120

Irlandia

133

120

118

115

113

111

112

112

Niemcy

440

470

500

560

614

655

687

703

Norwegia

50

56

65

71

79

84

85

85

Szwecja

33

36

38

40

43

46

49

50

Wielka Brytania

580

625

637

642

685

720

788

793

Włochy

92

94

97

96

96

94

93

92

tvn24 Źródło: Gabiela Sieczkowska, "Chciałbym, żeby Polacy byli w Polsce". Emigracja nadal rośnie, ale wolniej, 3.09.2019 r., dostępny w internecie: konkret24.tvn24.pl [dostęp 8.07.2020 r.].

R8O8hxkbdetiL
Podaj, jakie tendencje w czasowej emigracji Polaków z lat 2010–2017 wynikają z powyższego zestawienia. (Uzupełnij).