Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RUyTdYwQLX5Xh
Aktywność obywatelska to… (Uzupełnij).
REdmPfTN0Mu9b
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. wymuszony prawem udział obywateli w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym zarówno państwa, jak i wspólnoty lokalnej., 2. dobrowolny udział obywateli w życiu politycznym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym zarówno państwa, jak i wspólnoty lokalnej., 3. dobrowolny udział obywateli tylko w życiu społeczności lokalnej., 4. jedynie aktywne uczestniczenie w wiecach wyborczych.
Rzyp9A0oOtZap1
Ćwiczenie 2
Wskaż czynniki wpływające na aktywność obywatelską. Możliwe odpowiedzi: 1. zaufanie do instytucji życia publicznego, 2. sieci obywatelskiego zaufania, 3. umiejętności manualne, 4. afiliacja
11
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z ilustracją, a następnie wykonaj polecenie.

R1AnxtnmLxAwC
Źródło: Rosemary Ketchum, domena publiczna.
RbS5210uwqj9N
Podaj, jaki rodzaj aktywności obywatelskiej przedstawiono na ilustracji. (Uzupełnij).
R19u4c1LMwWCV2
Ćwiczenie 4
Zaznacz, które stwierdzenie jest prawdziwe, a które fałszywe. Jednym z zadań państwa jest stworzenie przestrzeni dla aktywności obywateli. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pełnienie funkcji w zarządzie stowarzyszenia jest przejawem aktywności obywatelskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według Roberta Putmana, aktywność obywatelska jest kształtowana wyłącznie przez czynniki historyczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Zaufanie do instytucji publicznych nie jest jednym z czynników kształtujących aktywność obywatelską. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresem, a następnie wykonaj polecenie.

R3QZlwGF8NGMb
Wykres skumulowany. Która z dwóch opinii dotyczących życia społecznego w Polsce jest bliższa Pana(i) poglądom?. Lista elementów: 1. zestaw danych:Sformułowanie: I 2002Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 19W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 79Trudno powiedzieć: 22. zestaw danych:Sformułowanie: I 2004Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 17W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 81Trudno powiedzieć: 23. zestaw danych:Sformułowanie: I 2006Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 19W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 79Trudno powiedzieć: 24. zestaw danych:Sformułowanie: I 2008Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 26W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 72Trudno powiedzieć: 25. zestaw danych:Sformułowanie: I 2010Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 26W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 72Trudno powiedzieć: 26. zestaw danych:Sformułowanie: I 2012Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 23W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 74Trudno powiedzieć: 37. zestaw danych:Sformułowanie: I 2014Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 22W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 75Trudno powiedzieć: 38. zestaw danych:Sformułowanie: I 2016Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi można ufać: 23W stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym: 74Trudno powiedzieć: 3
Oprac. na podst.: CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, cbos.pl [dostęp: 29.04.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ReARkdJG18i1G
Wyjaśnij, jaki stosunek do zaufania społecznego mają Polacy. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

Instytucje

Czy, ogólnie rzecz biorąc, ma Pan(i) zaufanie czy też nie ma Pan(i) zaufania do wymienionych instytucji?

Zdecydowanie mam zaufanie

Raczej mam zaufanie

Zaufanie ogółem

Raczej nie mam zaufania

Zdecydowanie nie mam zaufania

Brak zaufania – ogółem

Trudno powiedzieć 

w procentach

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

43

42

85

6

4

10

5

Caritas

31

52

83

8

3

11

6

PCK

22

57

79

7

3

10

11

Wojsko

23

56

79

8

2

10

11

Harcerstwo

20

53

73

5

1

6

21

Kościół rzymskokatolicki

24

46

70

17

7

24

6

Policja

9

56

65

19

8

23

13

Władze lokalne miasta/gminy

11

53

64

17

6

23

13

Rzecznik Praw Obywatelskich

13

50

63

9

3

12

25

IPN

15

47

62

11

4

15

23

NATO

14

48

62

13

4

17

21

ONZ

13

44

57

13

4

17

26

Unia Europejska

10

46

56

20

7

27

17

Urzędnicy administracji publicznej

3

47

50

25

8

33

17

Sądy

7

38

45

26

16

42

13

Telewizja

4

34

38

36

14

50

12

Rząd

8

30

38

30

20

50

12

Duże przedsiębiorstwa

3

34

37

24

8

32

31

Trybunał Konstytucyjny

7

30

37

23

13

36

27

Sejm i senat

4

26

30

33

21

54

16

Gazety

2

28

30

41

15

56

14

Kościoły innych wyznań

4

25

29

30

13

43

28

Związki zawodowe

2

24

26

26

13

39

35

Partie polityczne

2

18

20

43

22

65

15

tabela Źródło: CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 29.04.2020 r.].

RfZupcGtzOkJ6
Podaj, jaki rodzaj instytucji publicznych cieszy się największym, a jaki najmniejszym zaufaniem Polaków. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj ćwiczenie.

Źródło I

1
Leon XIII Rerum novarum

Prawo wymaga, żeby ani jednostka, ani rodzina nie była pochłaniana przez państwo; jest rzeczą słuszną, by i jednostka, i rodzina miała swobodę działania, jak długo nie zagraża dobru powszechnemu lub nie wyrządza krzywdy bliźniemu.

leon Źródło: Leon XIII, Rerum novarum, tłum. Jan Piwowarczyk, dostępny w internecie: mop.pl [dostęp 14.05.2020 r.].

Źródło II

1
Pius XI Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno

Jak nie wolno jednostkom wydzierać i na społeczeństwo przenosić tego, co mogą wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami, podobnie niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem porządku jest zabierać mniejszym i niższym społecznościom te zadania, które mogą spełnić, i przekazywać je społecznościom większym i wyższym. Wszelka bowiem działalność społeczna winna wspomagać człony społecznego organizmu, nigdy zaś ich nie niszczyć ani nie wchłaniać.

leon2 Źródło: Pius XI, Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego „Quadragesimo anno, „Znak” 1982, nr 80, s. 707–708.

Źródło III

1
Jan Paweł II Encyklika o aktualnych problemach społecznych w stulecie „Rerum novarum”. Centesimus Annus

Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją kompetencji, lecz raczej powinna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspólnego.

jp2 Źródło: Jan Paweł II, Encyklika o aktualnych problemach społecznych w stulecie „Rerum novarum”. Centesimus Annus, dostępny w internecie: mop.pl [dostęp 29.04.2020 r.].
R1KcuMzHDwk7C
Wyjaśnij, jaka zasada dotycząca kształtowania aktywności obywatelskiej została przedstawiona w powyższych fragmentach papieskich encyklik i na czym ona polega. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Piotr Krygiel Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?

Wśród konkretnych rozwiązań systemowych proponowanych w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej respondenci wskazali na wagę szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej i promowania aktywności obywatelskiej przez państwo. Przykładowe opinie postulowały „większy nacisk w systemie edukacji formalnej na promowanie postaw społecznikowskich i pracę zespołową” oraz „systemowe wspieranie i rozbudzanie postaw patriotycznych u młodych osób”, ponieważ „często nawet w partiach prawicowych ten temat jest uważany za nieważny albo nienowoczesny, nie na czasie”. Edukację należy prowadzić, wpajając dzieciom „od najmłodszych lat, że jeżeli same nie zadbają o los swój i swojego kraju, to nikt inny tego nie zrobi”. W kontekście edukacji w szkołach jeden z respondentów zwracał uwagę na niepraktyczne aspekty prowadzonej obecnie edukacji obywatelskiej, wskazując, iż „dzieci uczą się o systemie parlamentarnym, zamiast zrobić projekt, jak założyć stowarzyszenie”. Inny z respondentów podkreślał wagę „wzajemnej kompatybilności” na linii rodzice – szkoła w wychowaniu do życia w społeczeństwie i w państwie. Postulowano także promowanie „wiązania umiejętności społecznych z zawodowymi w jednym wymiarze oraz celów osobistych ze społecznymi”, zwłaszcza na terenach gorzej rozwiniętych ekonomicznie. Część respondentów za ważny element promocji aktywności obywatelskiej przez państwo uznała „czas antenowy w mediach publicznych dla przedstawicieli NGO, którzy mieliby dostęp do opinii publicznej” i „zapraszanie do programów społeczników prezentujących swoją działalność”. W ten sposób można „kreować wizerunek społeczników, promować aktywność obywatelską, a także zmienić ogniskowanie zainteresowania opinii publicznej ze sporów politycznych na dyskurs o rozwiązywaniu problemów ze wsparciem NGO”, jak również doprowadzić do „zmiany wizerunku działaczy społecznych”. Wpisywałoby się to, zdaniem ankietowanych, w walkę z sygnalizowanym już wcześniej „wizerunkiem społecznika‑nieudacznika”. Pomogłoby też „wyrugować przeświadczenie, że wolontariat to praca, za która nie dostaje się wynagrodzenia”, i traktowanie zaangażowania wolontariackiego jako „naiwności”, na co ma wpływ również „nagminne wykorzystywanie młodych ludzi przez system bezpłatnych tzw. praktyk”.

aktywnosc Źródło: Piotr Krygiel, Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?, dostępny w internecie: sobieski.org.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
R246ADcW4BESz
Wyjaśnij, jakie błędy są widoczne w kształtowaniu aktywności obywatelskiej. (Uzupełnij).