1
Pokaż ćwiczenia:
R17ddtKDedwgq1
Ćwiczenie 1
Wskaż rodzaj energetyki OZE, który będzie szczególnie rozwijany w kraju zgodnie z dokumentem „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” Możliwe odpowiedzi: 1. wodna z rzek, 2. wodna z fal morskich, 3. wiatrowa na lądzie, 4. wiatrowa na morzu
RjATVG6AqFiS11
Ćwiczenie 2
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org.
RuEKQHAk81j5A
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3

Mapa przedstawia rozmieszczenie istniejących i budowanych podziemnych magazynów gazu (PMG), czyli mających dużą zdolność magazynową naturalnych przestrzeni, do których wtłacza się gaz. Ich celem jest zaspokajanie szczytowego zapotrzebowania na ten surowiec, zapewnienie dostaw podczas awarii i przerw w dostawach czy pokrycie długotrwałego oraz zwiększonego zapotrzebowania w sezonie zimowym. Przyczyniają się one także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Rozbudowa do 2030 r. PMG do poziomu min. 4 mld m³ (wzrost o ⅓ pojemności w stosunku do 2020 r.) zapewni lepsze warunki popularyzacji tzw. gazów zdekarbonizowanych (tj. biogazu, biometanu i wodoru), które – obok gazu ziemnego – stanowią paliwa pomostowe w transformacji energetycznej Polski. Celem wykorzystania tych gazów jest zastępowanie wysokoemisyjnych stałych paliw kopalnych (węgla).

R1TEnrpZGJ0k3
Mapa stanu i rozwoju systemu gazowego Polski
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie danych własnych i Gaz-System S.A., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CEmF7x81bX1
Wskaż dwie formacje geologiczne, które są wykorzystane w Polsce do budowy PMG. Możliwe odpowiedzi: 1. Warstwy wodonośne, 2. Wyeksploatowane złoża gazowe i ropno-gazowe, 3. Nieczynne kopalnie węgla kamiennego, 4. Pokłady soli kamiennej (kawerny solne)
2
Ćwiczenie 4

Uzupełnij tabelę opisami elementów infrastruktury gazowej i naftowej, które były w 2021 r. budowane bądź rozbudowywane w Polsce.

R8uZAsZI0DXQ2
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1NOuiDSDcGTa
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1ZxLsZXFImcl2
Ćwiczenie 5
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1Wx4ogN2s0uZ2
Ćwiczenie 6
Łączenie par. Wskaż, które zdanie jest prawdziwe.. Motorem napędowym krajowego sektora kosmicznego jest udział Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) od 2012 r. i powstanie – dwa lata później – Polskiej Agencji Kosmicznej z siedzibą w Gdańsku.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Już w latach 90. XX w. na orbicie umieszczony został PW-Sat, pierwszy polski satelita skonstruowany przez studentów Politechniki Warszawskiej oraz naukowców z Centrum Badań Kosmicznych PAN.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sektor kosmiczny w Polsce jest zdominowany przez kilka dużych przedsiębiorstw działających w branży ICT, obronnej i lotniczej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Polskie firmy sektora kosmicznego jako obszar działalności kosmicznej wskazywały najczęściej „Wykorzystanie danych satelitarnych, bazy danych” oraz „Oprogramowanie kosmiczne: naziemne i pokładowe”. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Według Polskiej Strategii Kosmicznej (PSK) – zatwierdzonej w 2017 r. – do 2030 r. polski sektor kosmiczny ma być zdolny do skutecznego konkurowania w Europie, a jego obroty wyniosą min. 3% obrotów rynku europejskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. PSK zakłada zbudowanie do 2030 r. narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi oraz zapewnienie dostępności usług satelitarnych systemów łączności i nawigacji oraz rozwój technologii rakietowych.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 7

Na podstawie poniższych tekstów opracuj definicję „inteligentnej kopalni”.

Indeks górny Inteligentna kopalnia ma się charakteryzować nowoczesnymi rozwiązaniami przekładającymi się na większą efektywność i podnosić bezpieczeństwo pracy górników, tak by byli oni odciągnięci od miejsc szczególnie niebezpiecznych. Automatyzacja i informatyzacja w zakładach wydobywczych to znak czasów. W znacznej mierze będą one bazować na elektronice, jednak bez ludzi się w nich nie obejdzie. Indeks górny koniec

Indeks górny Źródło: Górnictwo 4.0, czyli inteligentne kopalnie to w Polsce wcale nie science fiction, wnp.pl (dostęp 31.03.2021). Indeks górny koniec

Indeks górny Jastrzębska Spółka Węglowa chce – przy wsparciu konsultantów zagranicznych i krajowych naukowców – zastosować w tym roku w jednym ze swoich rejonów wydobywczych nowy w polskim górnictwie węgla kamiennego, tzw. kotwiowy typ obudowy wyrobisk. […] Obudowa kotwiowa ma postać cięgien (kotwi) umieszczanych w otworach wykonanych w stropie i po bokach wyrobiska. Głowica kotwi znajduje się w wywierconym otworze, a jej końcowa część podtrzymuje zewnętrzną warstwę skalną. Taki sposób jest tańszy od stosowanej obudowy podporowej i – jak zapewnia wielu specjalistów – równie bezpieczny i efektywny. Indeks górny koniec

Indeks górny Źródło: JSW pracuje nad projektem inteligentnej kopalni. Dostęp w: BiznesAlert.pl (dostęp 31.03.2021). Indeks górny koniec

R1WwAnmb8a50T
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Na podstawie tabeli oceń, czy jest prawdopodobne osiągnięcie w 2040 r. prognozowanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wartości wskaźników mierzących innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na poziomie krajowym i zagranicznym. Odpowiedź uzasadnij.

Wskaźnik

Wartość bazowa

Wartość „aktualna”

Wartość w roku 2020 (prognoza)

Wartość w roku 2040 (prognoza)

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych (innowacyjnych) w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przedsiębiorstwach przemysłowych

4,4% (2014 r.)

4,3 (2019 r.)

5,0%

8,0%

Nakłady na działalność B + R w relacji do PKB (ceny bieżące)

1,0% (2015 r.)

1,21% (2018 r.)

1,7%

2,5%

Indeks górny Źródło: Główny Urząd Statystyczny Indeks górny koniec

RdWMNnoUmxO40
(Uzupełnij).