1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami stanowiącymi fragmenty z dzieł polskich naukowców okresu dwudziestolecia międzywojennego. Określ, jaką dziedzinę nauk reprezentowali ich autorzy.

Tekst 1

Trudno jest człowiekowi przytomnemu przeżywać dwa sprzeczne przekonania równocześnie i świadomie. [...] Człowiek w stanie pełnego czuwania, kiedy przytomnie i jasno myśli, unika, ile może, sądów sprzecznych, a z dwóch sądów przedstawionych sprzecznych jeden uważa wtedy za fałszywy, choć nie zawsze wie, który właśnie jest w danym wypadku fałszywy.

1 Cytat za: W. Witwicki, Psychologia, t. 1, Warszawa 1962, str. 380-381.

Tekst 2

Że prawo, męstwo dobre serce godne są szacunku a oszukaństwo, głoszenie kłamstw ze strachu, znęcanie się nad słabszym - godne pogardy, to jest równie oczywiste, jak to, że cukier jest słodki, a sól słona. I nie potrzeba żadnych uzasadnień pozaludzkich.

2 Cytat za: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 98.
R9f9hNpQzMx4H
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się ze zdjęciami przedstawiającymi trzech naukowców z okresu dwudziestolecia międzywojennego, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój nauki, a następnie dopasuj do nich właściwy podpis.

R1KtFvYat3hRW
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1AEY7WSCC1u8
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
2
Ćwiczenie 3

Przeanalizuj mapę i rozstrzygnij, które ze stwierdzeń podanych poniżej jest prawdziwe, a które fałszywe.

Zapoznaj się z opisem mapy i rozstrzygnij, które ze stwierdzeń podanych poniżej jest prawdziwe, a które fałszywe.

R1aUVFDlFqPSW
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R7BG8xDa1gyGe
Łączenie par. . Najwięcej szkół wyższych powstało na terenie dawnego Królestwa Polskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie polskie szkoły wyższe stanowiły uczelnie nowo utworzone po odzyskaniu niepodległości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W największych ośrodkach akademickich (np. Warszawa, Kraków, Lwów) funkcjonowało nawet kilka uniwersytetów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W II RP kształcenie wyższe miało charakter elitarny.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcjonowanie szkół wyższych nie miało wpływu na stopień analfabetyzmu wśród społeczeństwa.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Najwięcej ośrodków akademickich powstało na obszarze, znajdującym się przed I wojną światową w ramach państwa habsburskiego.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj poniższe opisy, a następnie przeciągnij je we właściwe miejsce w tabeli.

R11PY50fdoBQ0
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
21
Ćwiczenie 5

Szkolnictwo wyższe, podobnie jak szkoły na poziomie podstawowym i średnim, zostało na początku lat 30. objęte reformą. Jej autorem był minister wyznań i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz. Zapoznaj się z fragmentem ustawy wprowadzającej zmiany w szkolnictwie wyższym, a następnie wyjaśnij, powołując się na konkretne przykłady zawarte w ustawie, dlaczego została ona odebrana przez środowisko akademickie w sposób zdecydowanie negatywny.

1
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r., o szkołach akademickich

Art. 1. (1) Szkoły akademickie zorganizowane są na zasadzie wolności nauki i nauczania. Zadaniem ich jest prowadzenie badawczej i twórczej pracy naukowej lub artystycznej, wdrażanie do samodzielnych badań naukowych lub twórczości artystycznej, kształcenie i wychowywanie słuchaczy na świadomych swych obowiązków obywateli Rzeczypospolitej, oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodów, wymagających naukowego opanowania danej gałęzi wiedzy i samodzielnego sądu o wchodzących w ich zakres zagadnieniach teoretycznych i praktycznych.
(2)  Założenie i zwinięcie szkoły akademickiej oraz nadanie istniejącej już szkole praw szkół akademickich wymaga aktu ustawodawczego.
(3)  Szkoły akademickie noszą nazwy: uniwersytetów, wszechnic, politechnik, akademij, szkól głównych; nazw tych nie wolno używać szkołom nieakademickim.
(4)  Szkoły akademickie posiadają osobowość prawną.
(5)  Szkoły akademickie posiadają wyłączne prawo nadawania akademickich stopni naukowych.

(...)

Art. 4. (1) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jest władzą naczelną szkół akademickich i sprawuje nad niemi zwierzchni nadzór,
(2) Celem omawiania spraw, dotyczących ogółu szkół akademickich, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata, zjazd rektorów wszystkich szkół akademickich. Zjazdowi przewodniczy Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub jego delegat, Uchwały zjazdu mają charakter opinii.

Art 5. (...) (4) Zebranie profesorów rozważa zagadnienia nauczania i wychowania, oraz wypowiada na żądanie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub rektora opinje w sprawach, dotyczących szkoły lub nauki.

(...)

Art 30. (1) Habilitację przeprowadza rada wydziałowa. Warunkiem dopuszczenia do habilitacji jest posiadanie stopnia doktora. Od obowiązku wykazania się stopniem doktorskim mogą być zwolnieni przez radę wydziałową artyści, wybitni fachowcy, a wyjątkowo także wybitni badacze naukowi.
(...)
(11) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może na wniosek rady wydziałowej cofnąć docentowi prawo wykładania.

(...)

Art. 41. (1) Akademickie stopnie naukowe są dwa: niższy i wyższy. Statut szkół (wydziałów) artystycznych może nadawanie stopni naukowych ograniczyć do stopnia niższego. Stopniem wyższym we wszystkich szkołach akademickich jest stopień doktora, który można otrzymać po uzyskaniu stopnia niższego, przedstawieniu pracy naukowej i złożeniu egzaminów doktorskich. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może dla obywateli państw obcych ustalić odmienne zasady uzyskiwania wyższego stopnia naukowego.

(...)

Art 42. (...) (2) Całkowite lub częściowe zawieszenie wykładów, ćwiczeń lub czynności zakładów zarządza rektor, wnosząc niezwłocznie sprawę pod obrady senatu. W razie uchwalenia przez senat cofnięcia zawieszenia, rektor może bądź zarządzić wznowienie zawieszonych czynności, bądź też sprawę przedstawić Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do rozstrzygnięcia.
(3) Zawieszenia tego dokonać może również Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, do którego należy wówczas także decyzja o wznowieniu zawieszonych czynności.
(4) Jeżeli inne środki zawiodą, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może zarządzić czasowo zamknięcie szkoły w całości lub w częściach. Decyzja taka może być połączona z zarządzeniem nowych wpisów po otwarciu przez Ministra szkoły, względnie jej części.

3 Źródło: Ustawa z dnia 15 marca 1933 r., o szkołach akademickich, dostępny w internecie: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19330290247/O/D19330247.pdf.
R168gQK9DiRqR
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 6

Przeanalizuj wykres i diagram, a następnie spośród podanych poniżej stwierdzeń wybierz te, które na podstawie danych zawartych w źródłach można uznać za prawdziwe.

Rx1OU5lHBB0h3
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.

Indeks górny Źródło: A. Bajerski, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, s.76. Indeks górny koniec

REu56CIsFiMxg
Rozmieszczenie uczelni wyższych w roku akademickim 1937/38.
Źródło: Contentplus.pl na podstawie: A. Bajerski, Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski, Poznań, 2016 r., str. 73, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ra3UlbXwPPQbN
Możliwe odpowiedzi: 1. Na terenie II Rzeczypospolitej w okresie dwudziestolecia międzywojennego zdecydowanie przeważały uczelnie o charakterze technicznym., 2. Liczba studentów podejmujących naukę na szczeblu wyższym zależała od tego, ile uczelni znajdowało się w danym mieście., 3. Studenci decydując się na naukę na wyższym poziomie chętniej wybierali uczelnie o profilu humanistycznym., 4. Najwięcej studentów wybierało kierunki uniwersyteckie., 5. Największy wzrost zanotowały uczelnie znajdujące się na obszarze dawnego zaboru niemieckiego., 6. Największy spadek znaczenia w okresie dwudziestolecia międzywojennego stał się udziałem uczelni lwowskich i krakowskich.
R1QHobmZQ5nuF
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 7

Stefan Banach należał do grupy najwybitniejszych matematyków swoich czasów. Został on upamiętniony na różne sposoby. Poniżej znajduje się kilka miejsc związanych z osobą uczonego. Zapoznaj się z biografią Banacha zamieszczoną na https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Banach, a następnie na tej podstawie napisz krótkie inskrypcje, które mogłyby potencjalnie zostać zamieszczone przy wskazanych pomnikach lub budynkach. Podpisy te nie muszą mieć formy równoważnikowej.

RtEtgfLTTuDlI
Pomnik Stefana Banacha przy dawnym budynku Instytutu Matematyki w Krakowie.
Źródło: Pawel Swiegoda, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.
R1G5liwZCv8jj
Grób Riedlów, w którym został pochowany Stefan Banach na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Źródło: M3thinx, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RiVT8DG0qbjJb
Odsłonięty w 2016 roku na krakowskich Plantach pomnik Stefana Banacha i Otto Nikodyma.
Źródło: Uuuxxxyyyzzz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
RfmC5eyYVdjtF
Kawiarnia szkocka, dziś już nieistniejąca, znajdowała się przy starym gmachu uniwersytetu we Lwowie.
Źródło: Stanisław Kosiedowski, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
RsGpPT9QJGyez
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Ćwiczenie 7
RNwU4T81oYUeY
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z poniższym tekstem i wykonaj polecenia.

K. Popiński System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945

Ministerstwo poprzez ustawy określało programy studiów i liczbę obowiązkowych egzaminów. Wykłady nie były prowadzone według jednolitych programów szczegółowych. Studenci przygotowywali się do egzaminów na podstawie lektury, gdyż tematyka zaliczanych wykładów i seminariów nie musiała się pokrywać z zakresem wymagań egzaminacyjnych. Bardziej uporządkowane były studia na takich kierunkach, jak prawo czy medycyna, gdzie student mógł przejść na wyższy rok tylko po zdaniu obowiązkowych egzaminów na roku niższym. Na wielu innych wydziałach studenci wszystkich lat słuchali samych wykładów, a do seminariów byli dopuszczani na podstawie decyzji profesora. Student, aby zaliczyć rok czy semestr, musiał uzyskać w indeksie potwierdzenie uczestnictwa w pewnej liczbie zajęć, jednak bez obowiązku uczestnictwa w tych zajęciach. Obecność nie była sprawdzana, ponieważ wychodzono z założenia, iż na uniwersytet przychodzą studiować osoby dojrzałe i rozumiejące konsekwencje swoich poczynań.

4 Źródło: K. Popiński, System szkolnictwa wyższego w II Rzeczypospolitej i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni polskich po 1945, dostępny w internecie: https://dbc.wroc.pl/Content/72305/Popinski_System_szkolnictwa_wyzszego.pdf.
RVrM1lZ7PfcF8
Wskaż różnice w organizacji kształcenia wyższego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i współcześnie. (Uzupełnij) Wyjaśnij, dlaczego ukształtowany po odzyskaniu niepodległości model organizacji kształcenia nie był kontynuowany. (Uzupełnij) Który z tych modeli uważasz za bardziej efektywny i dlaczego? (Uzupełnij).