Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Stanisław Witold Kłopot Wykłady ze wstępu do socjologii [maszynopis niepublikowany]

Status sprzedawcy, ucznia szkoły średniej, polityka czy kolegi w grupie rówieśniczej jest innym rodzajem statusu. By zająć określone miejsce w strukturze grupy lub w strukturze globalnego społeczeństwa, jednostka musi aktywizować swoje zasoby: umiejętności, wykształcenie, predyspozycje osobowościowe i charakterologiczne.

3 Źródło: Stanisław Witold Kłopot, Wykłady ze wstępu do socjologii [maszynopis niepublikowany].
R1ZDtSzBgq9rt
Zaznacz rodzaj statusu, do którego odnosi się opis. Możliwe odpowiedzi: 1. osiągnięty, 2. przypisany, 3. czynny, 4. utajony
R5sU5gkmTzj3j1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj wymienione statusy do pasujących kategorii. Przypisane Możliwe odpowiedzi: 1. lider społeczności osiedlowej, 2. arystokrata, 3. imigrant, 4. prezes, 5. profesor, 6. kobieta Osiągane Możliwe odpowiedzi: 1. lider społeczności osiedlowej, 2. arystokrata, 3. imigrant, 4. prezes, 5. profesor, 6. kobieta
RQrwKp7h02hyf21
Ćwiczenie 3
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Status społeczny jednostki to etap socjalizacji, na którym się ona znajduje. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Urok osobisty jest jednym z elementów prestiżu pozycyjnego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Brak jest powiązań między statusem jednostki w grupie a rolą, którą w niej odgrywa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Każdy członek rodziny ma swój odrębny status. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Statusy społeczne mają charakter hierarchiczny. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostkę w danym momencie czasu można scharakteryzować przez więcej niż jeden status utajony. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R26EOxne7KPNT2
Ćwiczenie 4
W poniższym tekście wstaw brakujące słowa. „Powinno być rzeczą zupełnie oczywistą, że zestaw 1. ról, 2. statusami, 3. umiejętności, 4. zawodami, 5. miejscami, 6. pozycji różni się od wzoru strukturalnego, który określany jest przez socjologów jako role złożone (multiple roles). W przyjętym użyciu – role złożone odnoszą się do zespołów ról związanych nie z jednym, ale z wieloma rozmaitymi 1. ról, 2. statusami, 3. umiejętności, 4. zawodami, 5. miejscami, 6. pozycji (…) zajmowanymi przez jednostki (…)”.

Źródło: Robert King Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 1982, s. 414.
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj ćwiczenie.

1
K. M. Słomczyński, K. Janicka, I. Tomescu-Dubrow Zmiany w strukturze klasowej

Zawód

Status ogólny

Wykształcenie

Prestiż zawodu

Osiągane dochody

biznesmen

1,822

0,832

1,603

2,387

menedżer

1,761

1,289

2,166

0,736

rzeczoznawca

1,882

1,610

2,232

0,456

copywriter

0,996

1,249

1,010

0,046

referent

0,323

0,442

0,419

0,730

kierownik biura

0,441

0,544

0,528

0,192

sprzedawca

-0,460

-0,103

-0,460

-0,308

monter

-0,385

-0,262

-0,381

-0,004

rolnik

-0,766

-0,553

-0,777

-0,227

1 Źródło: I. Tomescu-Dubrow, K. Janicka, K. M. Słomczyński, Zmiany w strukturze klasowej, [w:] Strukturalizacja społeczeństwa polskiego. Ewolucja paradygmatu, red. K. Janicka, K. M. Słomczyński, W. Wesołowski, Warszawa 2013, s. 383.
R1YavAidrAO5T
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: zbieżność, rozbieżność). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
RoWkgjPTcEEit31
Ćwiczenie 6
Połącz cytaty z odpowiadającymi im typami prestiżu. prestiż pozycyjny Możliwe odpowiedzi: 1. Najczęściej obecny w myśleniu i zachowaniach (…). Drąży on stale ambicje, poprawia samopoczucie, doprowadza do groteskowych snobizmów, zmusza do podkreślania własnych zalet u ludzi owładniętych dążeniami do sukcesów., 2. Prestiż przyznawany za te atrybuty jest sumaryczną charakterystyką jednostki, skupia w sobie ocenę innych cech, których oceniające osoby nie specyfikują z osobna. W badaniach socjologicznych zwykło się przyjmować, że najlepszym wskaźnikiem globalnego prestiżu jest prestiż wykonywanego przez ludzi zawodu, «zobiektywizowany» jako wypadkowa opinii respondentów., 3. brak pasującego cytatu, 4. Z jednej strony będzie to wyłącznie sprawa wewnętrznych potrzeb niebędących żadnym nakazem i niemotywowanych obawami przed ukaraniem. Na drugim krańcu przymusowych form zachowania istnieje obligatoryjność okazywania prestiżu, np. przedstawicielom najwyższych urzędów władzy. prestiż osobisty Możliwe odpowiedzi: 1. Najczęściej obecny w myśleniu i zachowaniach (…). Drąży on stale ambicje, poprawia samopoczucie, doprowadza do groteskowych snobizmów, zmusza do podkreślania własnych zalet u ludzi owładniętych dążeniami do sukcesów., 2. Prestiż przyznawany za te atrybuty jest sumaryczną charakterystyką jednostki, skupia w sobie ocenę innych cech, których oceniające osoby nie specyfikują z osobna. W badaniach socjologicznych zwykło się przyjmować, że najlepszym wskaźnikiem globalnego prestiżu jest prestiż wykonywanego przez ludzi zawodu, «zobiektywizowany» jako wypadkowa opinii respondentów., 3. brak pasującego cytatu, 4. Z jednej strony będzie to wyłącznie sprawa wewnętrznych potrzeb niebędących żadnym nakazem i niemotywowanych obawami przed ukaraniem. Na drugim krańcu przymusowych form zachowania istnieje obligatoryjność okazywania prestiżu, np. przedstawicielom najwyższych urzędów władzy. prestiż zinstytucjonalizowany Możliwe odpowiedzi: 1. Najczęściej obecny w myśleniu i zachowaniach (…). Drąży on stale ambicje, poprawia samopoczucie, doprowadza do groteskowych snobizmów, zmusza do podkreślania własnych zalet u ludzi owładniętych dążeniami do sukcesów., 2. Prestiż przyznawany za te atrybuty jest sumaryczną charakterystyką jednostki, skupia w sobie ocenę innych cech, których oceniające osoby nie specyfikują z osobna. W badaniach socjologicznych zwykło się przyjmować, że najlepszym wskaźnikiem globalnego prestiżu jest prestiż wykonywanego przez ludzi zawodu, «zobiektywizowany» jako wypadkowa opinii respondentów., 3. brak pasującego cytatu, 4. Z jednej strony będzie to wyłącznie sprawa wewnętrznych potrzeb niebędących żadnym nakazem i niemotywowanych obawami przed ukaraniem. Na drugim krańcu przymusowych form zachowania istnieje obligatoryjność okazywania prestiżu, np. przedstawicielom najwyższych urzędów władzy. prestiż sytuacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. Najczęściej obecny w myśleniu i zachowaniach (…). Drąży on stale ambicje, poprawia samopoczucie, doprowadza do groteskowych snobizmów, zmusza do podkreślania własnych zalet u ludzi owładniętych dążeniami do sukcesów., 2. Prestiż przyznawany za te atrybuty jest sumaryczną charakterystyką jednostki, skupia w sobie ocenę innych cech, których oceniające osoby nie specyfikują z osobna. W badaniach socjologicznych zwykło się przyjmować, że najlepszym wskaźnikiem globalnego prestiżu jest prestiż wykonywanego przez ludzi zawodu, «zobiektywizowany» jako wypadkowa opinii respondentów., 3. brak pasującego cytatu, 4. Z jednej strony będzie to wyłącznie sprawa wewnętrznych potrzeb niebędących żadnym nakazem i niemotywowanych obawami przed ukaraniem. Na drugim krańcu przymusowych form zachowania istnieje obligatoryjność okazywania prestiżu, np. przedstawicielom najwyższych urzędów władzy.
Źródło: Henryk Domański, Prestiż, Wrocław 1999, s. 36–44.
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Thomas Hardy Więzy miłości. Juda nieznany

Co dzień, co godzinę, gdy ruszał na poszukiwanie pracy, widział, jak studenci wychodzą na ulice i wracają, ocierał się o nich, słyszał ich głosy, notował w pamięci ich ruchy. W rozmowach bardziej myślących odnajdywał wątki własnych myśli, dzięki długim i usilnym przygotowaniom, jakie prowadził przed przybyciem do Christmanster. A jednak znajdował się od nich tak daleko, jakby mieszkał na antypodach. I tak rzeczywiście było. Omijali młodego robotnika w białej bluzie, z pyłem kamiennym na fałdkach odzieży, wcale go nie widząc ani nie słysząc jego głosu; patrzyli przez niego jak przez szklaną szybę na znajome przedmioty poza nim. Kimkolwiek byli dla niego, on dla nich w ogóle nie istniał; a przecież marzył, że przyjeżdżając tutaj, zbliży się do ich życia.

2 Źródło: Thomas Hardy, Więzy miłości. Juda nieznany, Zakrzewo 2016, s. 93.
R1Ke6emc3p4Z6
Nazwij statusy postaci opisywanych we fragmencie oraz ułóż je w porządku hierarchicznym (na pierwszym miejscu powinny się znaleźć role o wyższym statusie społecznym). (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z materiałem źródłowym i wykonaj ćwiczenie.

RYWsQMdhw9yuo
Wykres punktowy. Zbieżność czynników statusu. Lista elementów: 1. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 1; Podpis osi wartości: dochodydochody: 12. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 2; Podpis osi wartości: dochodydochody: 13. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 3; Podpis osi wartości: dochodydochody: 14. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 1; Podpis osi wartości: dochodydochody: 35. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 3; Podpis osi wartości: dochodydochody: 36. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 2; Podpis osi wartości: dochodydochody: 27. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 3; Podpis osi wartości: dochodydochody: 38. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 5; Podpis osi wartości: dochodydochody: 19. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 2; Podpis osi wartości: dochodydochody: 210. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 4; Podpis osi wartości: dochodydochody: 411. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 5; Podpis osi wartości: dochodydochody: 612. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 5; Podpis osi wartości: dochodydochody: 213. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 7; Podpis osi wartości: dochodydochody: 614. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 6; Podpis osi wartości: dochodydochody: 615. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 4; Podpis osi wartości: dochodydochody: 216. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 5; Podpis osi wartości: dochodydochody: 517. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 3; Podpis osi wartości: dochodydochody: 318. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 1; Podpis osi wartości: dochodydochody: 619. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 5; Podpis osi wartości: dochodydochody: 520. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 6; Podpis osi wartości: dochodydochody: 621. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 10; Podpis osi wartości: dochodydochody: 1022. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 8; Podpis osi wartości: dochodydochody: 723. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 9; Podpis osi wartości: dochodydochody: 824. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 7; Podpis osi wartości: dochodydochody: 725. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 6; Podpis osi wartości: dochodydochody: 726. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 3; Podpis osi wartości: dochodydochody: 527. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 10; Podpis osi wartości: dochodydochody: 1028. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 9; Podpis osi wartości: dochodydochody: 929. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 7; Podpis osi wartości: dochodydochody: 830. zestaw danych:wykształcenie: wykształcenie: 8; Podpis osi wartości: dochodydochody: 7
Punkty na wykresie to jednostki charakteryzowane ze względu na wartości dwóch cech: wykształcenia i dochodów [na skali od 0 (niski) do 12 (wysoki)]. Zauważ, że w niektórych zakresach punkty układają się we wzór świadczący o zbieżności czynników statusu, w innych – o rozbieżności.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1OeHbmzwZEps
Wykres.
3
Ćwiczenie 8
Rc0mNEIxb4MBN
(Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida