Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
111
Ćwiczenie 1
R1CxHXqscrEgS
Wymień czołowych polityków emigracyjnych stronnictwa TDP i Hotel Lambert
Ćwiczenie 1
R7afeekxefl9E
(Uzupełnij).
R1EEjChfStpxG1
Ćwiczenie 2
Przeczytaj fragment publicystyki emigracyjnej. W jaki sposób działacze emigracyjni oceniali decyzję cara Mikołaja I i swoją rolę w powstaniu listopadowym? Na podstawie uzyskanej wiedzy uzupełnij poniższy tekst. „Amnestia/Emigracja/Amnezja jest przebaczeniem, a my żadnej nie popełniliśmy winy. Nie powstaliśmy przeciw prawemu monarsze, lecz wznieśliśmy broń przeciw uzurpacji/kolonizacji/prowokacji, przeciw władzy, która nigdy naszego nie pozyskała przyzwolenia, wykonaliśmy więc tylko najświętszą powinność”.

Źródło: W. Lewandowski, W. Łukasiewicz, Akt tułaczów polskich, będących we Francji, 1831–1846, s. 136.
Ćwiczenie 2
RnsTM0dvdyF7m
Zapoznaj się z fragmentem publicystyki emigracyjnej. W jaki sposób działacze emigracyjni oceniali decyzję cara Mikołaja I i swoją rolę w powstaniu listopadowym? Na podstawie uzyskanej wiedzy uzupełnij poniższy tekst. „(tu wybierz) Amnestia/Emigracja/Amnezja jest przebaczeniem, a my żadnej nie popełniliśmy winy. Nie powstaliśmy przeciw prawemu monarsze, lecz wznieśliśmy broń przeciw (tu wybierz) uzurpacji/kolonizacji/prowokacji, przeciw władzy, która nigdy naszego nie pozyskała przyzwolenia, wykonaliśmy więc tylko najświętszą powinność”.

Źródło: W. Lewandowski, W. Łukasiewicz, Akt tułaczów polskich, będących we Francji, 1831–1846, s. 136.
R37TSN87E83lq1
Ćwiczenie 3
Które z haseł można uznać za charakterystyczne dla TDP, a które dla Hotelu Lambert? Połącz zdanie z odpowiednią organizacją emigracyjną. 1. Wszystkie mocarstwa na tym ucierpią, jeśli dozwoli się Rosji rozrastać bez miary. Możliwe odpowiedzi: 1. Hotel Lambert, 2. TDP. 2. Zbrodnia na Polsce dokonana przerwała tylko byt polityczny kraju, nie zniszczyła życia narodu. Możliwe odpowiedzi: 1. Hotel Lambert, 2. TDP
RLf6C7qzUUib321
Ćwiczenie 4
Na podstawie informacji zdobytych w lekcji omów specyfikę działaności Hotelu Lambert i Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.
Ćwiczenie 4
R1OMNOhVFrLZL
(Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem. Następnie wykonaj ćwiczenia.

Sławomir Kalembka Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846

W 1839 roku na 5 472 emigrantów polskich we Francji 3 004 pracowało zawodowo. Pośród tych, którzy nie pracowali, oprócz ułomnych wyróżniła się grupa, której podjęcie pracy uniemożliwiła nieznajomość języka. Niemniej takich, którzy nie pracowali z innych powodów – czyli posiadali własne środki utrzymania – była co najmniej 1/5. Wśród pracujących ponad połowa wykonywała zawody umysłowe lub pracowała w handlu. 449 emigrantów uczyło się lub studiowało, 183 zajmowało się drukarstwem, znaczny odsetek pracował na kolei.

Kalembka Źródło: Sławomir Kalembka, Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832–1846, Toruń 1966.

wykres 1

R17lKvkaAhC6x
Wykres kołowy. Lista elementów:
 • Liczba emigrantów ogółem; Wartość: 5472; Udział procentowy: 54,61%
 • Liczba emigrantów pracujących zawodowo; Wartość: 3004; Udział procentowy: 29,98%
 • Liczba emigrantów uczących się/studiujących; Wartość: 449; Udział procentowy: 4,48%
 • Liczba emigrantów niepracujących; Wartość: 1095; Udział procentowy: 10,93%

wykres 2

R1CocpwMpDLi4
Wykres kolumnowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • : Liczba emigrantów niepracujących, posiadających własne środki utrzymania
  • Liczba emigrantów: 1095
 • 2. zestaw danych:
  • : Liczba emigrantów uczących się/studiujących
  • Liczba emigrantów: 449
 • 3. zestaw danych:
  • : Liczba emigrantów pracujących zawodowo
  • Liczba emigrantów: 3004
 • 4. zestaw danych:
  • : Liczba emigrantów ogółem
  • Liczba emigrantów: 5 472
RMVOL7zJcaUAi
Który z przedstawionych wykresów prezentuje zawarte w cytowanym tekście dane? Możliwe odpowiedzi: 1. wykres 1, 2. wykres 2, 3. żaden z nich, 4. oba wykresy
RaKfCEFR8lyp9
Która grupa stanowiła główne zaplecze polityczne Hotelu Lambert? Możliwe odpowiedzi: 1. niepracujący, mający środki utrzymania, 2. pracujący, 3. studenci
R1Jn35VL1WDg4
Której grupy społecznej wyraźnie brakuje wśród emigrantów? Możliwe odpowiedzi: 1. arystokracji, 2. przedstawicieli wolnych zawodów, 3. chłopów
R15423ZuZdIqL
Emigrację stanowiły osoby… Możliwe odpowiedzi: 1. przeważnie bardzo młode., 2. przeważnie w sile wieku., 3. przeważnie w podeszłym wieku.
311
Ćwiczenie 6

Na podstawie tekstu źródłowego oceń, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.

Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815-1849

Demokraci emigracyjni w 1834 roku zebrali 2 840 podpisów pod aktem uznającym Adama Czartoryskiego za „nieprzyjaciela polskiej emigracji”. W uzasadnieniu tej deklaracji przypomniano, że w czasie „rewolucji listopadowej […] ludzie będący u steru władzy wszelkimi sposobami usiłowali ją zamknąć w obrębach małego ułamku starożytnej Polski, który to ułamek kongres wiedeński przezwawszy Królestwem Polskim, na zawsze niewolniczymi pęty przykował do tronu moskiewskiego cara”. […] Adam Czartoryski nie widział potrzeby publicznego tłumaczenia się z zarzutów, jakoby stawiał sobie za jedyny cel „Polskę ośmiu województw”. Okazjonalnie dawał do zrozumienia, że z chwilą gdy emigracyjna dyplomacja udowodni światu, iż car Mikołaj złamał traktaty wiedeńskie, również sami Polacy nie będą tymi traktatami skrępowani i będą mogli upominać się o pełną niepodległość w nieuszczuplonych granicach.

Europa Źródło: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji, 1815-1849, t. 2, red. J. Zajewski, Warszawa 1991, s. 84.
R1KyGDRkZGkTj
Demokraci emigracyjni zbierali głosy poparcia dla projektu powołania księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na tron Polski. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Powyższa akcja świadczyła o tym, że emigracja polityczna we Francji szukała winnych klęski powstania listopadowego i dokonywała trudnych rozliczeń. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przywódca Hotelu Lambert starał się przekonać opinię europejską, że car Rosji jest winny złamania postanowień kongresu wiedeńskiego. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Książę Adam Jerzy Czartoryski był przeciwny odzyskaniu przez Polskę niepodległości, gdyż chciał jedynie przywrócenia Królestwa Polskiego w granicach z 1815 r., czyli złożonego z ośmiu województw. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R18S1rurmRijp
Wyjaśnij, o które osiem województw chodziło emigrantom. (Uzupełnij) Jakie trzy organizmy polityczne wykrojono z Księstwa Warszawskiego decyzją mocarstw uczestniczących w kongresie wiedeńskim w 1815 r.? (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 7

Do 1846 r., mimo młodego wieku, zmarło we Francji przeszło 900 emigrantów. Wiele z  mogił Polaków na francuskich cmentarzach było bezimiennych. Ułóż poemat na cześć zapomnianych emigrantów. Wykorzystaj strofy autorstwa Juliusza Słowackiego (pierwszy wers jest zaznaczony pogrubioną czcionką).

R1GuEuxtgFrF4
Fotografia przestawiająca kawałek pomnika porośniętego mchem. Strofy do wykorzystania podczas tworzenia poematu: Będziemy – wspomnij ty o nas! O, wspomnij! Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne Jeżeli kiedyś jasna i spokojna Na groby nasze, gdzie nas robak toczy; 1. O Polsko! Polsko! Święta! Bogobojna! Obrócisz swe rozwidnione oczy Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska. Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni Skryły się dumać jak łabędzie senne: Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska
Źródło: domena publiczna.

Do 1846 r., mimo młodego wieku, zmarło we Francji przeszło 900 emigrantów. Wiele z  mogił Polaków na francuskich cmentarzach było bezimiennych. Ułóż poemat na cześć zapomnianych emigrantów. Wykorzystaj strofy autorstwa Juliusza Słowackiego (pierwszy wers jest zaznaczony numerem 1).

Wersy do wykorzystania:

1. O Polsko! Polsko! Święta! Bogobojna!

2. Będziemy – wspomnij ty o nas! O, wspomnij!

3. Gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne

4. Jeżeli kiedyś jasna i spokojna

5. Na groby nasze, gdzie nas robak toczy;

6. Obrócisz swe rozwidnione oczy

7. Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska.

8. Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni

9. Skryły się dumać jak łabędzie senne:

10. Wszak myśmy z twego zrobili nazwiska

R7K3cWYGgSzBq
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z opisem ilustracji oraz fragmentem felietonu z XIX wiecznej prasy. Wskaż podobieństwa w sposobie postrzegania emigracji politycznej przez Mickiewicza i Norwida, a następnie odpowiedz na pytanie.
Zapoznaj się z opisem ilustracji oraz fragmentem felietonu z XIX wiecznej prasy. Wskaż podobieństwa w sposobie postrzegania emigracji politycznej przez Mickiewicza i Norwida, a następnie odpowiedz na pytanie.
R11wzrohQ8u7n
Cyprian Kamil Norwid, Zebranie emigracyjne
Źródło: dostępny w internecie: Polona.
1
Adam Mickiewicz Niezgody emigracji naszej

Napada nas tu trochę choroba miejscowa gadania i pisania i proklamacjomania i gorsza jeszcze mania pisania teorii przyszłych konstytucji […], ale choroba ta, jak grypa zaraźliwa, nie jest wcale śmiertelna, pochodzi tylko z braku świeżego powietrza obozowego. […] Wszakże piśmiennictwo nie przeszkadza emigracji jąć się do działania, ile razy wypadnie okoliczność. Zaledwie koledzy rozłożyli papiery, zaostrzyli pióra, poruszyli prasy, aż oto rozchodzi się wieść, że coś ma się stać w Niemczech: i Wiara, podarłszy papier na ładunki, resztą masy drukarskiej wąs poczerniwszy, ruszyła tegoż wieczoru w pole. Nazajutrz drukarze zdziwieni znaleźli oficynę pustą i klamkę kołkiem zatkniętą. A w kilka dni słychać, że jeden z autorów bił się o mil kilkadziesiąt w Niemczech, drugi może walczy w Polsce. […] Pielgrzymi nasi posiadają (jak mówią po staropolsku) jeografię i politykę podeszwianą: wydeptali niemało krajów – a zmuszeni są potęgą i liczbą nieprzyjaciół, tudzież uczuciem wielkim sprawy swojej sięgać myślą daleko w przyszłość i szukać oczyma sprzymierzeńców od Kaukazu do piramid. Najmniejszy fenomen polityczny zwraca ich uwagę.

Adam Mickiewicz Źródło: Adam Mickiewicz, Niezgody emigracji naszej, 1833.
RSGxwk63h3da5
Które cechy emigrantów (zdaniem wieszczów) utrudniały skuteczność ich działań? (Uzupełnij).
RgyhLzTWdZUgb1
Dla uczniów zaawansowanych. Obaj autorzy należeli do Wielkiej Emigracji. Na podstawie ich biografii oceń, czy sami przejawiali cechy, które tu przedstawili. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida