1
Pokaż ćwiczenia:
RzVKBryffPo1G1
Ćwiczenie 1
Wskaż cechy wspólne dla wszystkich form mesjanizmu polskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Idea nawiązywania do wielkich filozofów niemieckich., 2. Idea misji., 3. Idea Mesjasza., 4. Idea zbrojnej walki o wolność.
R3IxDkZHf1FIs1
Ćwiczenie 2
Wskaż zdanie, które opisuje postać Hoene-Wrońskiego. Możliwe odpowiedzi: 1. Doznał objawienia, tworzył nowe wzory matematyczne, był wynalazcą, nie czuł się Polakiem., 2. Doznał dwóch objawień, miał wielu wiernych wyznawców, chciał reformy Kościoła., 3. Doznał objawienia, tworzył nowe wzory matematyczne, był wynalazcą, nawiązywał do Hegla., 4. Doznał dwóch objawień, miał wielu wyznawców, tworzył nowe wzory matematyczne, był wynalazcą, chciał reformy Kościoła.
1
R199FJJAmXsSI11
Ćwiczenie 3
Zdjęcie pierwsze przedstawia łazika kosmicznego Łunochod 1. Łazik ma cztery pary kół, dzięki którym się porusza. Kształtem przypomina stożek ścięty, tyle że jest odwrócony podstawą do góry. Zdjęcie drugie przedstawia krajobraz miejski. To Noailles, dzielnica Marsylii. Widać tu szeroką ulicę, którą otaczają kamienice. Ulicą porusza się tramwaj. Widać przechodzących ludzi. Obraz trzeci przedstawia rysunek matematyczny. Ukazane są dwie skrzyżowane ze sobą osie: pionowa i pozioma. Od osi tych narysowane są łuki idące w przeciwnym kierunku do ruchów wskazówki zegara. Dodatkowo przedstawiane są tu trzy trójkąty, które przywodzą na myśl swoim kształtem łopaty wiatraka. Opisy: 1. Koła zwarte, zwane też ferogonowymi. Pozwalały obniżyć osie pojazdu, dzięki czemu poruszał się on stabilniej. W czasach Wrońskiego zupełnie nieopłacalne przy produkcji karet i dorożek. 2. Projekt zespołu maszyn hydraulicznych przepompowujący wodę z pobliskiej rzeki do miejskiej kanalizacji. Okazał się tak skuteczny, że nadwyżki wody wykorzystano do nawadniania pól. 3. Wprowadzenie w matematyce specjalnych wyznaczników, pozwalających na badania możliwości rozwijania funkcji w szeregi. Używane przede wszystkim do obliczania współczynników szeregu funkcyjnego.
1
Ćwiczenie 3
R1Hg6WPEyagxz
Przeanalizuj wielkie odkrycia i wynalazki Hoene-Wrońskiego i połącz je w pary z opisami ich funkcji. Koła zwarte, zwane też ferogonowymi. Możliwe odpowiedzi: 1. Okazał się tak skuteczny, że nadwyżki wody wykorzystano do nawadniania pól., 2. Używane przede wszystkim do obliczania współczynników szeregu funkcyjnego., 3. Pozwalały obniżyć osie pojazdu, dzięki czemu poruszał się on stabilniej. W czasach Wrońskiego zupełnie nieopłacalne przy produkcji karet i dorożek. Projekt zespołu maszyn hydraulicznych przepompowujący wodę z pobliskiej rzeki do miejskiej kanalizacji. Możliwe odpowiedzi: 1. Okazał się tak skuteczny, że nadwyżki wody wykorzystano do nawadniania pól., 2. Używane przede wszystkim do obliczania współczynników szeregu funkcyjnego., 3. Pozwalały obniżyć osie pojazdu, dzięki czemu poruszał się on stabilniej. W czasach Wrońskiego zupełnie nieopłacalne przy produkcji karet i dorożek. Wprowadzenie w matematyce specjalnych wyznaczników, pozwalających na badania możliwości rozwijania funkcji w szeregi. Możliwe odpowiedzi: 1. Okazał się tak skuteczny, że nadwyżki wody wykorzystano do nawadniania pól., 2. Używane przede wszystkim do obliczania współczynników szeregu funkcyjnego., 3. Pozwalały obniżyć osie pojazdu, dzięki czemu poruszał się on stabilniej. W czasach Wrońskiego zupełnie nieopłacalne przy produkcji karet i dorożek.
RLNHPGcWjDSsA11
Ćwiczenie 4
Zaznacz poprawne słowa w poniższym tekście o Towiańskim: Towiański prowadził działalność we Francji/pod zaborami/w Rosji, gdzie założył Koło Sług Sprawy Bożej. Była to formalna grupa przypominająca sektę/szkołę/Kościół. Jej orientacja okazała się skrajnie antyracjonalistyczna/racjonalistyczna/filozoficzna. Mistrz Andrzej głosił potrzebę reformy/zniszczenia/zastąpienia Kościoła, a także nakazywał swym uczniom rozwój duchowy/wojskowy/filozoficzny, aby stali się gotowi do bycia mesjaszami/zbrojnej rewolucji/walki z Rosją.
R1FFg58s2UN1U2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij poniższy tekst o Cieszkowskim poprawnymi odpowiedziami. Cieszkowski doznał 1. Ojcze nasz, 2. Bóg i Palingeneza, 3. Prolegomena do historiozofii, 4. Hegel, 5. jednego objawienia, 6. Bytu, 7. Kant, 8. trzy epoki, 9. siedem epok, 10. szeregu objawień, 11. Herder, 12. Czynu, 13. cztery epoki, 14. dwóch objawień, 15. Myśli, w wyniku czego stworzył koncepcję mesjaniczną. Wyłożył ją w dziele 1. Ojcze nasz, 2. Bóg i Palingeneza, 3. Prolegomena do historiozofii, 4. Hegel, 5. jednego objawienia, 6. Bytu, 7. Kant, 8. trzy epoki, 9. siedem epok, 10. szeregu objawień, 11. Herder, 12. Czynu, 13. cztery epoki, 14. dwóch objawień, 15. Myśli. Według niej dzieje ludzkie dzielą się na 1. Ojcze nasz, 2. Bóg i Palingeneza, 3. Prolegomena do historiozofii, 4. Hegel, 5. jednego objawienia, 6. Bytu, 7. Kant, 8. trzy epoki, 9. siedem epok, 10. szeregu objawień, 11. Herder, 12. Czynu, 13. cztery epoki, 14. dwóch objawień, 15. Myśli. Ostatnia z nich będzie epoką 1. Ojcze nasz, 2. Bóg i Palingeneza, 3. Prolegomena do historiozofii, 4. Hegel, 5. jednego objawienia, 6. Bytu, 7. Kant, 8. trzy epoki, 9. siedem epok, 10. szeregu objawień, 11. Herder, 12. Czynu, 13. cztery epoki, 14. dwóch objawień, 15. Myśli. Tworząc swą historiozofię, nawiązywał do niemieckiego myśliciela, którym był 1. Ojcze nasz, 2. Bóg i Palingeneza, 3. Prolegomena do historiozofii, 4. Hegel, 5. jednego objawienia, 6. Bytu, 7. Kant, 8. trzy epoki, 9. siedem epok, 10. szeregu objawień, 11. Herder, 12. Czynu, 13. cztery epoki, 14. dwóch objawień, 15. Myśli.
R1LbvJ0S63nXU21
Ćwiczenie 6
Zaznacz, która cecha lub idea pojawia się w mesjanizmie danego myśliciela. Idea dziejowej misji Polaków. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Stworzenie ruchu religijnego. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Prywatne objawienie. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Tworzenie polskiej filozofii narodowej. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Uwielbienie dla Hegla. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Tworzenie rewolucyjnych wynalazków. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Ważne odkrycia na polu matematyki. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski. Pierwszeństwo w filozoficznym użyciu terminu 'mesjanizm'. Możliwe odpowiedzi: Hoene-Wroński, Towiański, Cieszkowski
1
RcjL0gF3IThsH21
Ćwiczenie 7
Przypomnij sobie filozofię dziejów Hegla i historiozofię Cieszkowskiego. Wskaż zmiany, jakich dokonał polski filozof w heglizmie.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 7
RmbUawNaPxm61
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wynotuj powody, przez które mesjaniczne idee zyskiwały na popularności w kręgach polskiej emigracji.
Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wynotuj powody, przez które mesjaniczne idee zyskiwały na popularności w kręgach polskiej emigracji.
1

Pojawienie się Towiańskiego w Paryżu we wrześniu 1841 roku odbiło się głośnym echem – wileński prorok przybył wykładać swe nauki. Wcześniej przekonał do siebie Mickiewicza, czyniąc z niego najbardziej zaufanego ucznia i pełnomocnika we wszystkich sprawach. W jego imieniu wieszcz napisał do emigracji list zapraszający na uroczystą mszę w Notre Dame. Po niej Towiański objawił swą naukę, inicjując tym samym działalność Koła Sług Sprawy Bożej. Szybko przybywało mu zwolenników, a wśród nich można wymienić wielu znakomitych intelektualistów epoki, jak chociażby Słowackiego, dla którego akces do Koła wymuszał pokajanie się przed Mickiewiczem. Co sprawiło, że tak wielu polskich imigrantów stało się wiernymi wyznawcami Mistrza Andrzeja? Jakim cudem człowiek tak wielki, jak Mickiewicz, stał się jego pokornym sługą, a Słowacki, krnąbrny, młody buntownik, podporządkował się jego woli, puszczając w niepamięć wszystkie spory z Mickiewiczem?

Klęska powstania listopadowego zmusiła wielu powstańców do ucieczki do Francji, w celu uniknięcia represji. Byli to ludzie skrzywdzeni, czekający okazji na czynną, aktywną walkę narodowowyzwoleńczą. Im dłużej trwał czas bezczynności, tym bardziej nie zgadzali się na sytuację, w której pozostała im samotna wegetacja na obczyźnie. Był to grunt doskonały pod krzewienie utopijnych wizji, bez których życie stawało się nieznośne. Dlatego rewelacje, jakie głosił Towiański, zyskiwały na atrakcyjności. Pociągającymi były idee rychłego zmartwychwstania ojczyzny, boskiej opieki i posłannictwa naszego narodu oraz zbawienia całej ludzkości dzięki polskiej ofierze.

Tworzona przez Towiańskiego doktryna nigdy nie stała się filozofią, ze względu na jej wręcz antyfilozoficzny charakter była pewnym światopoglądem religijnym. Swoim wyznawcom Towiański nakazywał zwrócić się ku własnemu wnętrzu, żyć jak pustelnik w społeczeństwie i spędzać dnie na duchowym umartwianiu. Akt takiego poświęcenia, dobrowolnego cierpienia, miał przemienić człowieka, stworzyć go na nowo i w oczach samego Boga uczynić godnym do czynów wielkich. Wyrzeknięcie się historii i świata miało spowodować powrót do tegoż świata pod nową postacią – człowieka zmieniającego historię. Potrzeba mi wielkich ludzi, każdy z was albo musi zostać wielkim człowiekiem, albo niech pęknie – mawiał mistrz Andrzej. Działalność Koła ograniczać miała się do tworzenia wielkich ludzi, którzy godni będą życia w nowym, przez Boga zesłanym świecie, a jednocześnie takich, którzy samą postawą dadzą Bogu świadectwo, że na zaistnienie tegoż świata są gotowi. Jeden z towiańczyków pisał nawet: Mistrz po Chrystusie jest zwiastunem Słowa na epokę drugą.

Jednak w Kole rychło poczęło dochodzić do fermentu i spięć. Wyznawcy odczuwali rozczarowanie i rozgoryczenie nakazami mistrza. Czas mijał, a żadne cudowne, irracjonalne wydarzenia nie miały miejsca, nie było żadnego znaku od Boga, że czas dokonać wielkiej rewolucji, która obali despotów, wyzwoli nękane ludy i doprowadzi do zmartwychwstania Polski. Wyznawcy, dotąd pewni, że dzięki mistrzowi Bóg wróci porządek dawnej Europy, a nową Polskę zagwarantuje, zaczęli opuszczać Towiańskiego. Jako pierwszy z Koła wystąpił Słowacki, wyrażając swój żal i rozczarowanie. Z czasem Mistrza Andrzeja opuścił nawet jego najbardziej zaufany uczeń - Mickiewicz.

Rm7fISsJeQBG8
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 9
Zapoznaj się z poniższym tekstem, w którym Cieszkowski charakteryzuje naród Słowian (Polaków). Na jego podstawie wynotuj cechy naszego narodu, które świadczą o tym, że to właśnie Polakom Bóg przypisał dziejową misję zainicjowania ostatniej, szczęśliwej epoki dziejów ludzkich.
Zapoznaj się z poniższym tekstem, w którym Cieszkowski charakteryzuje naród Słowian (Polaków). Na jego podstawie wynotuj cechy naszego narodu, które świadczą o tym, że to właśnie Polakom Bóg przypisał dziejową misję zainicjowania ostatniej, szczęśliwej epoki dziejów ludzkich.
1
August Cieszkowski Ojcze nasz

Szczep to ogromny, rozległy i silny, – niezmierną przestrzeń świata zalegający, – a przecież odpowiedniego w dziejach świata udziału dotąd pozbawiony, owszem nad podziw poniżony i sponiewierany, – jakby umyślnie przez Opatrzność do przyszłych powołań zachowany. (…)

Szczep do nowej sprawy powołany, już z natury nie swawolny, ale wolny, nie walczący, ale waleczny – do boju zawsze gotów, ale nie łaknący tego, – nie napastujący sąsiadów, choćby bez ustanku przez nich napastowany, ale ludom bliźnim z zapałem i z poświęceniem w pomoc nadbiegają cynie tylko bez własnej, ale nawet wbrew własnej korzyści, (…).

Raczej obronny niż zaczepny, nie nosił on nigdy w potocznem życiu owej nieodstępnej u Germana broni, ale owszem, ilekroć mu sąsiad pozwolił, żelezce dzid swoich przekuwał na lemiesze. Ani zbrojny, ani rozbrojony, ani awanturniczy, ani koczujący, – ani podbojów, ani łupów chciwy, – ale owszem, pobożny i spokojny, – dobrowolny i gościnny, – wesoły i śpiewny, – w domu zamiłowany, a do ziemi nad wyraz przywiązany.

1 Źródło: August Cieszkowski, Ojcze nasz, t. 1, Poznań 1922, s. 145–147.
R13ou50TBGcW1
(Uzupełnij).