1
Pokaż ćwiczenia:
RlERCANmF05ZO1
Ćwiczenie 1
Wybierz właściwe odpowiedzi.
W którym roku życia człowieka jego osobowość społeczna jest uznawana za ukształtowaną? Możliwe odpowiedzi: 1. 11, 2. 15, 3. 19, 4. 25, 5. 35, 6. 58
R17W6d1wY6JJx1
Ćwiczenie 2
Które z opisów z pewnością nie ilustrują socjalizacji pierwotnej? Opis pierwszy: słonica wpycha trąbą słoniątko do wody. Opis drugi: Ulicą idzie para starszych ludzi, trzymając się pod rękę. Opis trzeci: dłoń niemowlęcia zaciśnięta jest na wskazującym palcu dorosłej osoby. Opis czwarty: mała dziewczynka siedzi na kolanach kobiety. Przed nimi, na stole stoi otwarty laptop. Kobieta i dziecko wspólnie patrzą w ekran laptopa. Opis piąty: widoczna jest pusta droga prowadząca między szpalerem wysokich drzew. Opis szósty: młoda kobieta leży na brzuchu na podłodze, obok, w tej samej pozycji, leży mała dziewczynka. Kobieta pokazuje dziecku książeczkę.
Źródło zdj.: pixabay.com, licencja CC0.
RAnfCJ3SCwqKU21
Ćwiczenie 3
Przeczytaj stwierdzenia zawarte poniżej i zdecyduj, które są prawdziwe, a które fałszywe. Członkowie najbliższej rodziny mogą pełnić role socjalizacyjne również na etapie socjalizacji wtórnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przynależność do grupy zawodowej może być elementem tożsamości społecznej jednostki. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nie można wyznaczyć konkretnego dnia, w którym kończy się socjalizacja pierwotna, a zaczyna socjalizacja wtórna. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Socjalizacja pierwotna kończy się wtedy, kiedy dziecko przestaje już chodzić do żłobka. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Socjalizacja permanentna stanowi podetap w ramach etapu socjalizacji wtórnej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Role społeczne mogą pełnić jedynie te jednostki, których osobowość społeczna została w pełni ukształtowana. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz.
R10k9iLC2hFX82
Ćwiczenie 4
Przypisz poszczególne określenia do dwóch typów efektów socjalizacyjnych: norm i wartości oraz umiejętności. Umiejętności Możliwe odpowiedzi: 1. używanie noża i widelca, 2. kierowanie firmą, 3. miłość, 4. poetycki sposób wysławiania się, 5. sprawiedliwość, 6. powstrzymanie się od robienie innemu człowiekowi tego co nam samym jest niemiłe Normy i wartości Możliwe odpowiedzi: 1. używanie noża i widelca, 2. kierowanie firmą, 3. miłość, 4. poetycki sposób wysławiania się, 5. sprawiedliwość, 6. powstrzymanie się od robienie innemu człowiekowi tego co nam samym jest niemiłe
RYS1pSePRQmSW2
Ćwiczenie 5
W poniższym tekście zaznacz odpowiednie słowa. I tak przez odbicia w oczach innych poznajemy samych siebie. Innymi słowy, to, jak nas widzą inni i jakiego zachowania od nas oczekują, kształtuje nasz własny obraz samych siebie. Na określenie tego naszego ja, które jest zwierciadlanym odbiciem naszego ja w oczach innych, używany jest w socjologii termin jaźń odzwierciedlona, którą można prościej określić jako 1. świadomość, 2. zmysłowość, 3. społecznej, 4. własnej, 5. jednostkowej, 6. odmiennej, 7. tożsamość, 8. osobistej, 9. kolektywnej. (...) W przypadku poczucia tożsamości 1. świadomość, 2. zmysłowość, 3. społecznej, 4. własnej, 5. jednostkowej, 6. odmiennej, 7. tożsamość, 8. osobistej, 9. kolektywnej jednostka widzi swoją osobę jaką różną od innych i niepowtarzalną. Jestem rudy, wysoki przystojny, nie lubię flaków. (...) W przypadku poczucia tożsamości 1. świadomość, 2. zmysłowość, 3. społecznej, 4. własnej, 5. jednostkowej, 6. odmiennej, 7. tożsamość, 8. osobistej, 9. kolektywnej granica nie przebiega między ja a reszta ludzi, ale między my a oni. Jestem Polakiem, lekarzem (...).
/Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 150./
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.
Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. (…)

Rozdział 2
Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki
Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. (…)
Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

RMc5n0RMMyZWT
Rozstrzygnij, czy państwo jest aktywnym podmiotem kształtującym w Polsce proces socjalizacji, czy nie. Odpowiedź uzasadnij. Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

– To nie prawda, że jestem taka sama jak ty.
– Wiadoma sprawa, przecież widać.
– E tam, głupoty gadasz. Ja nie o tym myślę.
– A o czym? No bo, nie do końca rozumiem?
– To jest coś związanego z samopoczuciem. Człowiek jest tym, kim czuje, że jest. Rozmawiałam o tym z mamą. Chodzi o tożsamość czy coś podobnego.
– Aaa, raczej o dowód tożsamości. Czyli paszport na przykład. Więc oboje jesteśmy tacy sami, bo ja go nie mam i ty też nie.
– Nie. Dowód osobisty mi nie jest potrzeby do tego, żebym czuła się jedyna w swoim rodzaju. Ja to ja, a ty to ktoś zupełnie inny. Inaczej myślimy, inaczej się zachowujemy. Oboje jesteśmy wyjątkowi. Ale różni.
– Ale sama przecież mówiłaś, że chłopcy są wszyscy tacy sami. Ja też tak zresztą myślę. I to nie tylko, że chłopcy, ale i dziewczyny – też, że są takie same. Interesuje nas to samo, zachowujemy się tak samo. Oczywiście, że się różnimy. A to dlatego, że inni nas widzą z zewnątrz. Nikt się nie interesuje, jaka jesteś w środku. Mówią o tobie: dziewczyna z miasta, a o Ance, że ze wsi. Jara ich to, że twój stary jest lekarzem, a rodzice Anki mają 300 hektarów i trzy ciągniki z klimą.
– Nie rozumiem Cię. Nie zadawałabym się z tobą, gdybyś nie był wyjątkowy. Dla mnie, jako osoba, masz swoją tożsamość.
– Ja tam nie wiem o co chodzi z tą wyjątkowością. Czuję, że ludzie wsadzają nas do różnych szufladek i wcale mi to nie przeszkadza. Moi starzy na przykład są dziennikarzami i mają fajny samochód. Więc spox. Jestem synem dziennikarzy z wielką bryką. I tyle – to jest mój dowód tożsamości.

RlDBYxqkmxm2Z
Odpowiedz, dlaczego Marcin i Marta się nie rozumieją. (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Dokonaj analizy wykresu i wykonaj polecenie.

RE3PGzwvkIwOR1
Wykres liniowy. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • rok: 1980
  • Dominicantes: 51; Podpis osi wartości: %
 • 2. zestaw danych:
  • rok: 1981
  • Dominicantes: 52.7; Podpis osi wartości: %
 • 3. zestaw danych:
  • rok: 1982
  • Dominicantes: 57; Podpis osi wartości: %
 • 4. zestaw danych:
  • rok: 1983
  • Dominicantes: 51.2; Podpis osi wartości: %
 • 5. zestaw danych:
  • rok: 1984
  • Dominicantes: 52.2; Podpis osi wartości: %
 • 6. zestaw danych:
  • rok: 1985
  • Dominicantes: 49.9; Podpis osi wartości: %
 • 7. zestaw danych:
  • rok: 1986
  • Dominicantes: 52.9; Podpis osi wartości: %
 • 8. zestaw danych:
  • rok: 1987
  • Dominicantes: 53.3; Podpis osi wartości: %
 • 9. zestaw danych:
  • rok: 1988
  • Dominicantes: 48.7; Podpis osi wartości: %
 • 10. zestaw danych:
  • rok: 1989
  • Dominicantes: 46.7; Podpis osi wartości: %
 • 11. zestaw danych:
  • rok: 1990
  • Dominicantes: 50.3; Podpis osi wartości: %
 • 12. zestaw danych:
  • rok: 1991
  • Dominicantes: 47.6; Podpis osi wartości: %
 • 13. zestaw danych:
  • rok: 1992
  • Dominicantes: 47; Podpis osi wartości: %
 • 14. zestaw danych:
  • rok: 1993
  • Dominicantes: 43.1; Podpis osi wartości: %
 • 15. zestaw danych:
  • rok: 1994
  • Dominicantes: 45.6; Podpis osi wartości: %
 • 16. zestaw danych:
  • rok: 1995
  • Dominicantes: 46.8; Podpis osi wartości: %
 • 17. zestaw danych:
  • rok: 1996
  • Dominicantes: 46.6; Podpis osi wartości: %
 • 18. zestaw danych:
  • rok: 1997
  • Dominicantes: 46.6; Podpis osi wartości: %
 • 19. zestaw danych:
  • rok: 1998
  • Dominicantes: 47.5; Podpis osi wartości: %
 • 20. zestaw danych:
  • rok: 1999
  • Dominicantes: 46.9; Podpis osi wartości: %
 • 21. zestaw danych:
  • rok: 2000
  • Dominicantes: 47.5; Podpis osi wartości: %
 • 22. zestaw danych:
  • rok: 2001
  • Dominicantes: 46.8; Podpis osi wartości: %
 • 23. zestaw danych:
  • rok: 2002
  • Dominicantes: 45.2; Podpis osi wartości: %
 • 24. zestaw danych:
  • rok: 2003
  • Dominicantes: 46; Podpis osi wartości: %
 • 25. zestaw danych:
  • rok: 2004
  • Dominicantes: 43.2; Podpis osi wartości: %
 • 26. zestaw danych:
  • rok: 2005
  • Dominicantes: 45; Podpis osi wartości: %
 • 27. zestaw danych:
  • rok: 2006
  • Dominicantes: 45.8; Podpis osi wartości: %
 • 28. zestaw danych:
  • rok: 2007
  • Dominicantes: 44.2; Podpis osi wartości: %
 • 29. zestaw danych:
  • rok: 2008
  • Dominicantes: 40.4; Podpis osi wartości: %
 • 30. zestaw danych:
  • rok: 2009
  • Dominicantes: 41.5; Podpis osi wartości: %
 • 31. zestaw danych:
  • rok: 2010
  • Dominicantes: 41; Podpis osi wartości: %
 • 32. zestaw danych:
  • rok: 2011
  • Dominicantes: 40; Podpis osi wartości: %
 • 33. zestaw danych:
  • rok: 2012
  • Dominicantes: 40; Podpis osi wartości: %
 • 34. zestaw danych:
  • rok: 2013
  • Dominicantes: 39.1; Podpis osi wartości: %
 • 35. zestaw danych:
  • rok: 2014
  • Dominicantes: 39.1; Podpis osi wartości: %
 • 36. zestaw danych:
  • rok: 2015
  • Dominicantes: 39.8; Podpis osi wartości: %
 • 37. zestaw danych:
  • rok: 2016
  • Dominicantes: 36.7; Podpis osi wartości: %
 • 38. zestaw danych:
  • rok: 2017
  • Dominicantes: 38.3; Podpis osi wartości: %
RMd4O5lYf6Gvj
Wskaż, jakie konsekwencje dla globalnego (w wymiarze całego społeczeństwa polskiego) znaczenia Kościoła jako instytucji socjalizującej, ma zjawisko, które można zaobserwować na wykresie. (Uzupełnij).