Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RMeDoa8vpF96v1
Ćwiczenie 1
Uzupełnij tekst. Referendum wojewódzkie może zostać zarządzone przez 1. urzędu wojewódzkiego, 2. 5, 3. wojewodę, 4. 10, 5. mieszkańców, 6. sejmik województwa lub przeprowadzone na wniosek 1. urzędu wojewódzkiego, 2. 5, 3. wojewodę, 4. 10, 5. mieszkańców, 6. sejmik województwa. W tym drugim przypadku inicjator referendum powinien zebrać co najmniej taką liczbę podpisów mieszkańców województwa, która jest równa 1. urzędu wojewódzkiego, 2. 5, 3. wojewodę, 4. 10, 5. mieszkańców, 6. sejmik województwa% osób uprawnionych do głosowania w tej jednostce samorządowej.
R14Mu1oGKJYff1
Ćwiczenie 2
Zaznacz organy, które mogą brać udział w procedurze zarządzania referendum lokalnego. Możliwe odpowiedzi: 1. rada gminy, 2. sejmik wojewódzki, 3. wojewódzki sąd administracyjny, 4. Najwyższa Izba Kontroli, 5. minister spraw wewnętrznych
2
Ćwiczenie 3
RvD3lVuf2UJVx
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Referendum powiatowe może dotyczyć tylko takich kwestii, które mieszczą się w granicach zadań i kompetencji organów powiatu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Mieszkańcy gminy mogą się w drodze referendum samoopodatkować. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Referendum lokalne może się odbyć tego samego dnia, co wybory samorządowe w całym kraju. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstami i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r

Art. 125

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

1 Źródło: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].

Źródło II

1
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Art. 2
1. W referendum lokalnym, zwanym dalej „referendum”, mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:

1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;
3) w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

2. Przedmiotem referendum gminnego może być również:

1) odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2) samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy. (…)

Art. 4
Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:

1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;
2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa. (…)

Art. 55
1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 35liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

2 Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
R19JFsIMYrExd
Podaj dwie różnice między referendum ogólnokrajowym a referendum lokalnym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z poniższym materiałem i wykonaj polecenie.

Wybory do rady gminy Bałtów z dn. 21 października 2018
liczba osób uprawnionych do głosowania: 3037
liczba oddanych głosów: 2055
frekwencja: 67,7%

Referendum w sprawie odwołania rady gminy z dn. 24 listopada 2019
liczba osób uprawnionych do głosowania: 3017
liczba oddanych głosów: 1277
frekwencja: 43,8%
za odwołaniem rady gminy: 1208
przeciwko odwołaniu rady gminy: 43

Indeks górny Źródło: oprac. na podst.: Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy w Bałtowie, zarządzone na dzień 24 listopada 2019 r., kielce.kbw.gov.pl [online, dostęp: 15.10.2020]. Indeks górny koniec

R1Hz31zxmTk8z
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z fragmentem artykułu prasowego i wykonaj zamieszczone pod nim polecenie.

1
Tomasz Zakrzewski Rada miejska nie chce referendum w sprawie odwołania Burmistrza Boguszowa‑Gorc

Burmistrz Boguszowa‑Gorc Jacek C. na skutek prokuratorskich zarzutów dotyczących przyjęcia łapówki od grudnia zeszłego roku przebywa w areszcie.

Pomysłodawcami przeprowadzenia referendum odwoławczego byli radni z klubu „Razem dla Boguszowa‑Gorc”. Szanse na rozpisanie referendum przez radnych nie były duże, ponieważ wnioskodawcy w radzie miasta nie mają wymaganej większości.

Radni murem za Jackiem C.

Zgodnie z przepisami prawa, żeby rada miasta rozpisała referendum odwoławcze, musi poprzeć to 35 radnych. Takiej większości na czwartkowej sesji nie udało się uzyskać. Za przeprowadzeniem referendum zagłosowało pięciu radnych z klubu „Razem dla Boguszowa‑Gorc”. Trzech radnych wstrzymało się od głosu, a pięciu głosowało przeciwko rozpisaniu referendum.

3 Źródło: Tomasz Zakrzewski, Rada miejska nie chce referendum w sprawie odwołania Burmistrza Boguszowa‑Gorc, 26.08.2019 r., dostępny w internecie: referendumlokalne.pl [dostęp 3.12.2019 r.].
R18DZDt3hyQHb
Wyjaśnij, czy inicjatorzy opisanego wyżej referendum mogą do niego doprowadzić inną drogą, niż opisana w tekście. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj ćwiczenie.

1
Mateusz Pniewski Szpital chce wziąć kredyt. Zabezpieczeniem dworzec multimodalny?

Sytuacja ekonomiczno‑finansowa Szpitala Specjalistycznego w Sanoku jest zła. Stąd 31 października radni powiatu przyjęli Program Naprawczy dla placówki. Aby go realizować, potrzebne są pieniądze. Pojawiła się potrzeba wzięcia kredytu. (…) Wzięcie 50‑milionowego kredytu dla powiatu to jednak zadanie niewykonalne. Pojawił się więc pomysł, aby zabezpieczeniem kredytu był majątek miejski. Stąd obecność radnych i burmistrza. Przypomnijmy: radni powiatowi przyjęli uchwałę, która zabezpiecza kredyt w wysokości 17 mln zł. Na 10 mln zł wyceniono nieruchomości powiatu. To jest razem 27 mln zł. Brakuje więc 23 mln do pełnego zabezpieczenia. – Padły propozycje, aby zabezpieczeniem była Arena Sanok, Centrum Rehabilitacji i Sportu czy Dworzec Multimodalny. To była abstrakcja, jak się ich słuchało – mówi bez ogródek Niżnik. Radny Sebastian Niżnik niejednokrotnie podkreślał, że winnym sytuacji ekonomiczno‑finansowej w szpitalu jest dyrektor.

4 Źródło: Mateusz Pniewski, Szpital chce wziąć kredyt. Zabezpieczeniem dworzec multimodalny?, 1.12.2019 r., dostępny w internecie: esanok.pl [dostęp 3.12.2019 r.].
Rf7dq40UUgIZl
Rozstrzygnij, czy w opisanym powyżej przypadku możliwe jest przeprowadzenie referendum w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców powiatu w celu wsparcia finansowego szpitala. Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się ze źródłami i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

Art. 55

Warunki ważności referendum

1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 35 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

2 Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
R1R00EsgtdF7J
Wykres. Czy jesteś za tym, aby w przyszłości Wrocław ubiegał się o organizację imprez kulturalnych i sportowych o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 i The World Games 2017? Lista elementów:
  • Nie; Wartość: 14426; Udział procentowy: 28,2%
  • Tak; Wartość: 36682; Udział procentowy: 71,8%
Uprawnionych do głosowania było 490 347 osób.
Oprac. na podst. Referendum lokalne 2015, bip.um.wroc.pl [online, dostęp: 11.12.2019].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R167XuUylC5cE
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).