Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
11
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RDk1yV0RXvLzU
Po zdymisjonowaniu przez Ludwika Filipa szefa rządu François Guizota, jego następcą został: Możliwe odpowiedzi: 1. Louis Eugène Cavaignac, 2. Alfons de Lamartine, 3. Louis Adolphe Thiers, 4. Ludwik Napoleon
21
Ćwiczenie 2
RoUniRYhVEwyk
Dopasuj do dat widocznych na osi czasu odpowiednie wydarzenia związane z Wiosną Ludów i rewolucją lutową we Francji. 22 II 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 23 II 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 24 II 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 28 II 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 23 IV 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 22 VI 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota 10 XI 1848 Możliwe odpowiedzi: 1. wybór Ludwika Napoleona na prezydenta, 2. pierwsze wolne wybory, 3. abdykacja Ludwika Filipa, 4. dekret w sprawie robotników i bezrobotnych, 5. wprowadzenie zakazu wydawania bankietów, 6. pierwsze posiedzenie Komisji Rządu do Spraw Robotników, 7. dymisja François Guizota
11
Ćwiczenie 3
RXNAPwhXzrY7w
Łączenie par. Rozstrzygnij, które spośród podanych zdań są prawdziwe a które fałszywe.. Rewolucyjne wystąpienia w Europie połowy XIX w. były związane wyłącznie z dążeniami narodowowyzwoleńczymi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwsze barykady zaczęły powstawać na ulicach Paryża na początku lutego 1848 r.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kadencja pełnienia funkcji prezydenta Francji, według Konstytucji z 4 listopada 1848 r., trwała 4 lata.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Na wybuch rewolucji lutowej we Francji wpływ miała polityka zagraniczna prowadzona przez rząd.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Głównym hasłem robotników podczas czerwcowych wystąpień w 1848 r. było: „Oddamy trzy miesiące naszej nędzy w służbę Republiki". Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Bankiety organizowane przez Francuzów były reakcją na decyzje polityczne Ludwika Filipa i jego środowiska.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
1
211
Ćwiczenie 4

Przyjrzyj się ilustracji, przeczytaj opis i odpowiedz na pytania.

R1AQNxMijB3tH
Obrońcy barykady w Paryżu. Ilustracja pochodzi z biografii XIX-wiecznego myśliciela Karola Marksa, głównego ideologa socjalizmu, komunizmu, a także praw robotniczych i obywatelskich. Marks był twórcą pojęcia walki klas, według której ścierają się interesy dwóch grup: ludzi, którzy posiadają środki produkcji. oraz ludzi, którzy ich nie mają i są zmuszeni pracować u tych pierwszych.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RpEsegNREpnvT
Z jakiego okresu rewolucji 1848 roku pochodzi ten rysunek i kogo przedstawia. Jak myślisz, dlaczego ta ilustracja pojawiła się w biografii K. Marksa? (Uzupełnij).
Ćwiczenie 4
R1UzQHDP1MXzY
(Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Przyjrzyj się zdjęciu i przeczytaj fragment notki biograficznej, a następnie wykonaj polecenia.

Zapoznaj się z opisem zdjęcia i przeczytaj fragment notki biograficznej, a następnie wykonaj polecenia.

RC4h8ddrUUWvK
Źródło: G. Julien, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Urodził się w Madrycie, gdzie jego ojciec był generalnym inspektorem finansów w czasie rządów Józefa Bonaparte. […] Domagał się zrównania płac oraz podporządkowania interesów indywidualnych wspólnemu dobru. Jego wniosek o powołanie ministerstwa pracy, złożony w lutym 1848 r., został oddalony, lecz w zamian tego stworzono rządową komisji pracy. […] W czasie zamieszek w maju omal nie stracił życia. Uznany za głównego winnego niepowodzenia wprowadzanej reformy, uciekł z fałszywym paszportem do Londynu.

R1BeF4572A9UE
Dopasuj odpowiednie nazwisko do przedstawionej osoby: Możliwe odpowiedzi: 1. Ludwik Filip, 2. Louis Blanc, 3. Adolph Thiers, 4. Ludwik Cavaignac
R1GeGiJCWv1VO
Napisz, jaką rolę odegrała ta osoba w czasie rewolucji, podaj pełną nazwę organu, na którego czele stała. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6
R1F9NWCjN63Ln
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
311
Ćwiczenie 7
RkhYkG3fNO6VV
Francuski poeta i działacz rewolucyjny, a także członek Rządu Tymczasowego Alphonse de Lamartine w trakcie ogłaszania Francji republiką nie wziął do rąk czerwonego sztandaru, który chciano mu przekazać. Wyjaśnij symbolikę jego zachowania i powiąż ją z zachowaniem burżuazji w ostatnim akcie rewolucji, nazywanym „dniami czerwcowymi” (Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z fragmentem wspomnień Aleksandra Guttrego, pochodzącego z Wielkopolski polskiego spiskowca i powstańca, a następnie wykonaj polecenie.

Aleksander Guttry W przededniu wiosny ludów. Wspomnienia z r. 1846-48

[…] Ale z nadchodzącą wiosną r. 1848‑go zerwana na Zachodzie burza rewolucyjna przeszła jak huragan przez Europę całą i wstrząsnęła aż do posad tronami z Bożej łaski. […] Niech więc nikt nie lekceważy wypadków z owej pamiętnej w dziejach naszych epoki. Lata 1846 i 47 jako iskra elektryczna, brzemienna miłością Ojczyzny, podziałały przeważnie na usposobienie ludu wielkopolskiego, w roku zaś 48 odebrał on prawdziwy, choć krwawy chrzest obywatelstwa…

D Źródło: Aleksander Guttry, W przededniu wiosny ludów. Wspomnienia z r. 1846-48, Wilno 1921.
RTe7nAp9193p9
Wyjaśnij znaczenie, pojawiającego się w tekście określenia „trony z Bożej łaski” w kontekście wydarzeń rewolucyjnych Wiosny Ludów. (Uzupełnij).