Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RsDqp9tNF4hiJ1
Ćwiczenie 1
Estrami kwasów nieorganicznych nazywamy związki powstające w wyniku reakcji alkoholi i kwasów nieorganicznych. Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą tej grupy związków. Możliwe odpowiedzi: 1. W zależności od ilości atomów wodoru, wchodzących w skład cząsteczki kwasu, kwas może reagować z jedną, dwoma lub trzema cząsteczkami alkoholu., 2. Przykładem estru kwasu nieorganicznego jest ester kwasu siarkowego(VI) jakim jest wodorosiarczan(VI) metylu, 3. Siarczan(VI) dimetylu powstaje w wyniku reakcji metanolu z kwasem siarkowym(VI).
RkbgObYaXFOzh1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst wybierając prawidłowe określenie. Triazotan(V)-propano-1,2,3-triol, czyli triazotan(V) glicerolu, 1. materiał wzmacniający, 2. słonawym, 3. wodnista, 4. hydrolizie, 5. TNG, 6. TPG, 7. materiał wybuchowy, 8. oleista, 9. słodkawym, jest to 1. materiał wzmacniający, 2. słonawym, 3. wodnista, 4. hydrolizie, 5. TNG, 6. TPG, 7. materiał wybuchowy, 8. oleista, 9. słodkawym ciecz, która charakteryzuje się 1. materiał wzmacniający, 2. słonawym, 3. wodnista, 4. hydrolizie, 5. TNG, 6. TPG, 7. materiał wybuchowy, 8. oleista, 9. słodkawym, piekącym smakiem. Nie występuje naturalnie w środowisku. Stosowana jest jako 1. materiał wzmacniający, 2. słonawym, 3. wodnista, 4. hydrolizie, 5. TNG, 6. TPG, 7. materiał wybuchowy, 8. oleista, 9. słodkawym. Związek ten jest bardzo wrażliwy na uderzenia i wstrząsy. Ulega 1. materiał wzmacniający, 2. słonawym, 3. wodnista, 4. hydrolizie, 5. TNG, 6. TPG, 7. materiał wybuchowy, 8. oleista, 9. słodkawym i rozkładowi termicznemu.
1
Ćwiczenie 3
R19t5dRceRTma11
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Mucm5qjpPaf1
Uzupełnij substraty i produkty w reakcji estryfikacji alkoholu. Substraty:
alkohol: 1. etanol, 2. metanol, 3. tlenek azotu(V), 4. azotan(V) metylu, 5. woda, 6. azotan(V) propylu, 7. kwas azotowy(V), 8. kwas azotowy(III), 9. kwas siarkowy(VI), kwas: 1. etanol, 2. metanol, 3. tlenek azotu(V), 4. azotan(V) metylu, 5. woda, 6. azotan(V) propylu, 7. kwas azotowy(V), 8. kwas azotowy(III), 9. kwas siarkowy(VI)

Produkty:
produkt organiczny: 1. etanol, 2. metanol, 3. tlenek azotu(V), 4. azotan(V) metylu, 5. woda, 6. azotan(V) propylu, 7. kwas azotowy(V), 8. kwas azotowy(III), 9. kwas siarkowy(VI), produkt nieorganiczny: 1. etanol, 2. metanol, 3. tlenek azotu(V), 4. azotan(V) metylu, 5. woda, 6. azotan(V) propylu, 7. kwas azotowy(V), 8. kwas azotowy(III), 9. kwas siarkowy(VI)
1
11
Ćwiczenie 4

Napisz równanie reakcji otrzymywania siarczanu(VI) difenylu.

R19e97WhW8Crz
Równanie reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R16sg94knlRYS1
Ćwiczenie 4
Zaznacz produkt, który powstanie w reakcji kwasu siarkowego(VI) z fenolem, jeśli użyto ich w stosunku 1:2. Możliwe odpowiedzi: 1. siarczan(VI) difenylu, 2. wodorosiarczan(VI) difenylu, 3. wodorosiarczan(VI) fenylu
1
21
Ćwiczenie 5

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której substratami są etanol i kwas fosforowy(V). Załóż, że proces zachodzi jednoetapowo i w stosunku stechiometrycznym alkohol:kwas równym 3:1.

RNHl2uf7fgFMr
Równanie reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1M3fCbZTOE4Q2
Ćwiczenie 5
Uporządkuj podane estry kwasy fosforowego(V) wraz ze wzrastającą zawartością węgla w cząsteczce. Elementy do uszeregowania: 1. fosforan(V) tripropylu, 2. wodorofosforan(V) dipropylu, 3. diwodorofosforan(V) propylu
1
21
Ćwiczenie 6

Uzupełnij substraty reakcji estryfikacji kwasu nieorganicznego.

RpO2xYnVsptq3
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RripqGspr26eV
Odpowiedź zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RZEDKBIl39KHu2
Ćwiczenie 6
Zaznacz kwasy ulegające reakcji estryfikacji. Możliwe odpowiedzi: 1. kwas siarkowy(VI), 2. kwas azotowy(V), 3. kwas ortofosforowy(V), 4. kwas borowy, 5. kwas chorowodorowy, 6. kwas etanowy, 7. kwas stearynowy
1
21
Ćwiczenie 7

Estry kwasów nieorganicznych mogą ulegać reakcji hydrolizy w środowisku kwasowym. Zapisz równanie takiej reakcji dla siarczanu(VI) dimetylu.

R1HvlGDiCg5hi
Równanie reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RZxbasz9kLkKh2
Ćwiczenie 7
Zaznacz odpowiedź, która poprawnie opisuje odczyn środowiska reakcji estryfikacji. Możliwe odpowiedzi: 1. Kwasowe., 2. Zasadowe., 3. Obojętne., 4. Nie ma znaczenia.
1
21
Ćwiczenie 8

Estry kwasów nieorganicznych mogą ulegać reakcji hydrolizy w środowisku zasadowym. Zapisz równanie takiej reakcji dla azotanu(V) etylu.

RgUrW0Br8ePaE
Równanie reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
R1NpsIUUTE4y82
Ćwiczenie 8
Dokończ poniższe zdanie. Hydroliza estrów może zachodzić w środowisku: 1. kwasowym, 2. zasadowym i obojętnym, 3. kwasowym i obojętnym, 4. zasadowym, 5. kwasowym i zasadowym.
1
RAkKSmgoWoJ0L31
Ćwiczenie 9
Estry kwasów nieorganicznych są związkami istotnymi biologicznie. Przykładem może być DNA. Opisz schemat budowy nukleotydu, przeciągając odpowiednie elementy.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1NRdEPEiZoNt3
Ćwiczenie 9
Uzupełnij tekst. Estry kwasu ortofosforowego(V) to jednocześnie istotne związki biologiczne. Przykładem jest kwas 1. rybozą, 2. deoksyrybonukleinowy, 3. rybonukleinowym, 4. 2‑deoksyrybozą DNA. W jego nukleotydzie wiązanie estrowe znajduje się pomiędzy resztą kwasu ortofosforowego(V) a cukrem, zwanym 1. rybozą, 2. deoksyrybonukleinowy, 3. rybonukleinowym, 4. 2‑deoksyrybozą. Natomiast w kwasie 1. rybozą, 2. deoksyrybonukleinowy, 3. rybonukleinowym, 4. 2‑deoksyrybozą RNA wiązanie estrowe jest pomiędzy resztą kwasu ortofosforowego(V) a cukrem, zwanym 1. rybozą, 2. deoksyrybonukleinowy, 3. rybonukleinowym, 4. 2‑deoksyrybozą.
1
31
Ćwiczenie 10

Napisz równanie reakcji estryfikacji, w której substratami są metanol i kwas ortofosforowy(V). Pamiętaj o zapisaniu wszystkich etapów reakcji. Nazwij wszystkie substraty i produkty.

RPqBCObwzREDp
Równanie reakcji zapisz w zeszycie do lekcji chemii, zrób zdjęcie, a następnie umieść je w wyznaczonym polu.
RujooOxROTL543
Ćwiczenie 10
Dopasuj związki chemiczne z ich właściwościami. WodorosiarczanyVI i siarczanyVI alkilowe (metylowy i etylowy), proste fosforany organiczne - Możliwe odpowiedzi: 1. silne trucizny., 2. barwią płomień palnika na kolor zielony., 3. skrajnie łatwopalne i silnie wybuchowe. Opary azotanuV metylu - Możliwe odpowiedzi: 1. silne trucizny., 2. barwią płomień palnika na kolor zielony., 3. skrajnie łatwopalne i silnie wybuchowe. Borany alkilowe - Możliwe odpowiedzi: 1. silne trucizny., 2. barwią płomień palnika na kolor zielony., 3. skrajnie łatwopalne i silnie wybuchowe.