Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Pokaż ćwiczenia:
RFJSLQE8NO8oq1
Ćwiczenie 1
Zaznacz wszystkie poprawne uzupełnienia: Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego Możliwe odpowiedzi: 1. jest ciągłe, a jego kształt zależy od rozmiaru ciała, 2. może być opisane funkcją liniową długości fali, 3. jest ciągłe, a jego kształt zależy od temperatury ciała, 4. przesuwa się w kierunku fal krótszych wraz ze wzrostem temperatury ciała
R1DRYJMALJWuv1
Ćwiczenie 2
Zgodnie z prawem Plancka: a) Natężenie promieniowania ciała doskonale czarnego jest odwrotnie proporcjonalne do piątej potęgi długości fali promieniowania: tak / nie b) Natężenie promieniowania ciała doskonale czarnego jest odwrotnie proporcjonalne do temperatury ciała tak / nie
2
Ćwiczenie 3
R1dQlOGJiBORR
Wybierz właściwe słowo tak, aby wyrażenie było poprawne a) energia oscylatorów kwantowych jest ciągła / dyskretna
b) według postulatów Plancka atomy ścian wnęki mogą / nie mogą wymieniać energię/energii z promieniowaniem we wnęce
c) dwa oscylatory drgające z różną częstotliwością mogą / nie mogą mieć równą energię
2
Ćwiczenie 4

Jaka jest jednostka wyrażenia hcλkBT? Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie nie wykonując rachunku jednostek?

2
Ćwiczenie 5
R1VCoUVkMimuu
Oblicz najmniejszą energię oscylatora Plancka drgającego z częstotliwością f = 1 THz (stan podstawowy) oraz energię pierwszego stanu wzbudzonego. Wynik wyraź w meV (milielektronowoltach) z dokładnością do jednej cyfry. Odpowiedzi: stan podstawowy: Tu uzupełnij meV pierwszy stan wzbudzony Tu uzupełnij meV
2
Ćwiczenie 6
RHjR9SZmnQt2l
Zaznacz możliwą, wg teorii Plancka, energię oscylatora kwantowego o częstotliwości f=51015Hz Możliwe odpowiedzi: 1. 23,1 eV, 2. 82,8 eV, 3. 13,4 eV, 4. 101 eV
2
Ćwiczenie 7
RNAgKWvbtT3Sx
Skorzystaj z Prawa Plancka i oblicz radiancję spektralną Słońca dla długości fali 100 nm, 200 nm, 300 nm, 500 nm, 700 nm, 1000 nm, 2000 nm i 3000 nm. Temperatura powierzchni Słońca wynosi ok 5800 K. Skorzystaj z arkusza kalkulacyjnego lub innego oprogramowania umożliwiającego wykonanie obliczeń i rysowanie wykresów (np. gnuplot). Czy otrzymałeś znajomy rozkład natężenia, charakterystyczny dla ciała doskonale czarnego? Odczytaj z wykresu położenie maksimum rozkładu. Podaj położenie maksimum z dokładnością do 50 nm. Odpowiedź: Maksimum rozkładu znajduje się w Tu uzupełnij nm.
3
Ćwiczenie 8
R1cMT8FQSziVQ
Oblicz wartość kwantu energii klocka o masie m = 0,5 kg zawieszonego na sprężynie, wykonującego drgania o amplitudzie A = 10 cm z częstotliwością 5 Hz. Wynik podaj jako wielokrotność 10-33J z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Z ilu kwantów składa się całkowita energia klocka? Wynik podaj jako wielokrotność liczby 1032 z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Odpowiedzi: Energia pojedynczego kwantu: Tu uzupełnij 10-33J Całkowita energia klocka składa się z Tu uzupełnij 1032 kwantów.