Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
R16SEh4Ny8oWg
Uzupełnij tekst. Obywatel może złożyć 1. krócej, 2. dwóch miesięcy, 3. wyższej, 4. skargę, 5. dwóch tygodni, 6. niższej, 7. dłużej, 8. sześciu miesięcy, 9. wniosek, 10. dwunastu miesięcy do sądu, gdy zachodzi przewlekłość postępowania (gdy postępowanie trwa 1. krócej, 2. dwóch miesięcy, 3. wyższej, 4. skargę, 5. dwóch tygodni, 6. niższej, 7. dłużej, 8. sześciu miesięcy, 9. wniosek, 10. dwunastu miesięcy niż jest to konieczne do wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych mających znaczenie dla danej sprawy). Dokument składa się do sądu 1. krócej, 2. dwóch miesięcy, 3. wyższej, 4. skargę, 5. dwóch tygodni, 6. niższej, 7. dłużej, 8. sześciu miesięcy, 9. wniosek, 10. dwunastu miesięcy instancji, który ma obowiązek w ciągu 1. krócej, 2. dwóch miesięcy, 3. wyższej, 4. skargę, 5. dwóch tygodni, 6. niższej, 7. dłużej, 8. sześciu miesięcy, 9. wniosek, 10. dwunastu miesięcy rozpatrzyć sprawę i ewentualnie przyznać gratyfikację pieniężną. Ponowną skargę można złożyć po upływie kolejnych 1. krócej, 2. dwóch miesięcy, 3. wyższej, 4. skargę, 5. dwóch tygodni, 6. niższej, 7. dłużej, 8. sześciu miesięcy, 9. wniosek, 10. dwunastu miesięcy bezczynności zaskarżanego sądu.
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. SK 38/02

Prawo do sądu w swym historycznym rozwoju przeszło ewolucję: od prawa do ochrony jednostki przed arbitralnością władzy - do prawa do wymiaru sprawiedliwości (…). Artykuł 45 ust. 1 Konstytucji obejmuje sobą oba te aspekty.

cytat1 Źródło: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2003 r. SK 38/02, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 2.08.2020 r.].
RdkCurY5HOcsq
Wyjaśnij, jak według Trybunału Konstytucyjnego zmieniło się prawo do sądu na przestrzeni stuleci. (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 45

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

cytat2 Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].

Źródło II

1
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r.

Art. 19

(4) Jeżeli władza publiczna naruszy czyjeś prawa, osobie tej przysługuje droga prawna. Jeżeli nie jest uzasadniona inna właściwość, stosowana jest powszechna droga prawna.

cytat3 Źródło: Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r., tłum. Bogusław Banaszak, Agnieszka Malicka, dostępny w internecie: biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RlsNOA60BuOpw
Przeanalizuj fragmenty konstytucji i zaznacz poprawne odpowiedzi.
Polska i Niemcy w swoich konstytucjach zapisały... Możliwe odpowiedzi: 1. prawo do sądu przysługujące każdemu obywatelowi., 2. prawo dochodzenia odpowiedzialności urzędników za decyzje administracyjne., 3. wyłączność dochodzenia praw obywatelskich przed RPO., 4. wyłączność pozasądowego dochodzenia praw obywatelskich.
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Sławomir Weremiuk Czy policjant po służbie nie jest policjantem?

Policjant podejmujący czynności służbowe w czasie wolnym od służby zgodnie z art. 66 Ustawy o Policji korzysta z ochrony przewidywanej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych i nabywa uprawnienia policjanta będącego w służbie. Wszelkie inne czynności podjęte poza czasem służby mogą być jedynie czynnościami podejmowanymi w związku ze służbą.

W związku z powyższym policjant, który podejmuje czynności służbowe w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów dokonuje zatrzymania procesowego. Natomiast w sytuacjach, gdy policjant nie przedstawia się, nie informuje osoby wobec której podejmuje czynności, że jest policjantem, w ocenie KGP, występuje jako obywatel realizujący ujęcie obywatelskie.

cytat4 Źródło: Sławomir Weremiuk, Czy policjant po służbie nie jest policjantem?, 8.12.2008 r., dostępny w internecie: isp.policja.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RyJI7zRuJXUjY
Wymień dwie sytuacje, kiedy policjant korzysta z ochrony prawnej jako funkcjonariusz publiczny. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z materiałami źródłowymi i wykonaj polecenie.

Źródło I

1
Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz Obrona konieczna

Obronę konieczną uzasadnia jedynie bezprawny i bezpośredni zamach. (…)

Broniący nie może jednak działać ze zbyt dużą gwałtownością, a ponadto jego obrona musi być skorelowana czasowo z atakiem. W przeciwnym razie będzie miało miejsce przekroczenie granic obrony koniecznej. Obrona konieczna powinna być bowiem proporcjonalna, czyli wystarczająca do odparcia zamachu.

cytat5 Źródło: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz, Obrona konieczna, dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 17.08.2020 r.].

Źródło II

Jan K. został napadnięty w Warszawie. Napastnik wyciągnął nóż i zażądał oddania portfela oraz kluczyków do samochodu. Jan, nie czekając na rozwój wydarzeń, uderzył atakującego swoją ciężką torbą, odebrał mu nóż i rzucił się na chuligana. Gdy ten zaczął uciekać, Jan ciągle nie dawał za wygraną i pogonił nożownika, raniąc go dwukrotnie.

Indeks górny Źródło: opracowanie własne. Indeks górny koniec

R1JJmgG6CfA0m
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Powszechna deklaracja praw człowieka

Artykuł 5

Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

cytat7 Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka, dostępny w internecie: wikisource.org [dostęp 17.08.2020 r.].
RRhHH64gMreLc
Wyjaśnij, czy złamanie podanego przepisu uprawnia ofiarę do zgłoszenia tego faktu do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. (Uzupełnij).
3
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Marek Krześnicki Dostęp do informacji publicznej – to musisz (i powinieneś) wiedzieć

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. (…)

Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, od każdej reguły są wyjątki – jak choćby informacje o charakterze tajnym czy poufnym. Ale co to właściwie oznacza „sprawa publiczna”, przesądzająca o tym, czy dana informacja jest informacją publiczną? Jak wskazuje się w piśmiennictwie, chodzi o sprawy z zakresu funkcjonowania państwa, gospodarowania mieniem publicznym (…) czy dotyczącego grupy obywateli. Nie będą informacją publiczną dokumenty o charakterze wewnętrznym (…).

cytat9 Źródło: Marek Krześnicki, Dostęp do informacji publicznej – to musisz (i powinieneś) wiedzieć, 10.05.2018 r., dostępny w internecie: bezprawnik.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RiFn27cGWmPU2
Zaznacz, która spośród podanych informacji jest informacją publiczną. Możliwe odpowiedzi: 1. dokumenty szkoleniowe lub terminarze spotkań urzędników, 2. treść wewnętrznej notatki i inne dokumenty o charakterze roboczym, 3. korespondencja mailowa wymieniana między pracownikami danej instytucji, 4. wysokość kosztów ponoszonych przez urząd miasta na połączenia telefoniczne, 5. szczegółowy wykaz rozmów (billing) prowadzonych przez pracowników instytucji
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Anna Jowsa Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”: jestem niewinny, zrobiono ze mnie ofiarę medialną

Jestem niewinny, zrobiono ze mnie ofiarę medialną - powiedział w sądzie Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”, który, według prokuratury, jest pomysłodawcą oszustw metodą „na wnuczka”. (…)

W piątek w sądzie, „Hoss” poirytowany obecnością dziennikarzy na sali rozpraw, powiedział, że jest niewinny, i że to prokuratura zrobiła z niego „ofiarę medialną”.

cytat8 Źródło: Anna Jowsa, Arkadiusz Ł. ps. „Hoss”: jestem niewinny, zrobiono ze mnie ofiarę medialną, 6.10.2017 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 17.08.2020 r.].
RrtxqC9w7YUgb
Wyjaśnij, czy media w opisanej sprawie naruszyły prawo do prywatności. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Anna Dombska Ograniczenia wolności prasy w PRL

W przypadku cenzury wstępnej, w okresie PRL‑u stwierdzenie niezgodności z prawem cenzurowanego tekstu, sprzecznego z interesem władzy, skutkowało zakazem publikacji bądź częściową jego modyfikacją. Modyfikacja polegała na usunięciu zakwestionowanych fragmentów bądź mogła przybierać formę cenzury kreacyjnej polegającej na zmianach i takim kształtowaniu utworu, aby odpowiadał on założeniom władzy. Cenzura dysponowała też środkami prawnymi przewidzianymi w systemie państwa, takimi jak np. konfiskata nakładu czy zakaz wystawiania spektaklu.

cytat10 Źródło: Anna Dombska, Ograniczenia wolności prasy w PRL, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, nr LXXXIV, s. 80.
R1UHW6vmyW1Bt
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).