1
Pokaż ćwiczenia:
R17LQmTD8epTE11
Ćwiczenie 1
Porównaj model bohatera romantycznego z bohaterem sentymentalnym. Przyporządkuj do każdego typu postaci odpowiednie cechy. bohater sentymentalny Możliwe odpowiedzi: 1. egoistyczny, 2. czuły, 3. przekonany o swej niezwykłości, 4. łagodny, 5. stroniący od tłumu, 6. kierujący się sercem, 7. pełen gwałtownych emocji, namiętności, 8. niewinny, 9. wrażliwy, 10. uczuciowy, 11. zbuntowany, 12. skromny cechy wspólne Możliwe odpowiedzi: 1. egoistyczny, 2. czuły, 3. przekonany o swej niezwykłości, 4. łagodny, 5. stroniący od tłumu, 6. kierujący się sercem, 7. pełen gwałtownych emocji, namiętności, 8. niewinny, 9. wrażliwy, 10. uczuciowy, 11. zbuntowany, 12. skromny bohater romantyczny Możliwe odpowiedzi: 1. egoistyczny, 2. czuły, 3. przekonany o swej niezwykłości, 4. łagodny, 5. stroniący od tłumu, 6. kierujący się sercem, 7. pełen gwałtownych emocji, namiętności, 8. niewinny, 9. wrażliwy, 10. uczuciowy, 11. zbuntowany, 12. skromny
R1ZBHBY6AlwrY11
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst wybranymi sformułowaniami. Najbardziej wyrazistymi cechami bohatera romantycznego są: bunt przeciw zastanemu porządkowi, indywidualizm, wyobcowanie i uczuciowość / kierowanie się miłością i wiarą w Boga, troska o naturę i chęć zmiany świata na lepsze. W imię idei, które były dla niego najważniejsze, bohater romantyczny był gotów na ofiarę z własnego życia. Postawa moralna, której wyrazem jest poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu, to prometeizm / mesjanizm. Jeśli poświęcenie to wymaga naruszenia norm etycznych, mówimy o libertynizmie / wallenrodyzmie. Mimo skłonności altruistycznych bohaterów romantycznych cechowała pycha / skromność. Niejednokrotnie bohater romantyczny to postać umierająca lub obłąkana, gdyż taki stan według romantyków pozwalał na oderwanie od codzienności, którą gardzili / zapewniał lepszą łączność ze światem nadprzyrodzonym.
11
Ćwiczenie 3
Zapoznaj się z fragmentem tekstu Marii Janion na temat kreacji bohatera romantycznego, a następnie oceń prawdziwość stwierdzeń podanych w tabeli. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Zapoznaj się z fragmentem tekstu Marii Janion na temat kreacji bohatera romantycznego, a następnie oceń prawdziwość stwierdzeń podanych w tabeli. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Gorączka romantyczna

Kładzione w tytule utworu imię bohatera (Lambro, Kordian, Wacława dzieje, Lesław, Bruno, Jordan), bohatera będącego przeważnie „dziecięciem wieku” albo „dzieckiem szału” (to również określenie tytułowe), od razu narzucało wyczuwany znakomicie przez współczesnych antagonistów romantyzmu najczęstszy sposób interpretacji rzeczywistości. To mianowicie, że zarówno ona sama, jak i jej oficjalni wykładacze będą zaatakowani przez młodego szaleńca, gorzko wyrzucającego „starym” skamienienie i martwotę serca oraz zdradę wszystkich ideałów. „Młody anioł” bywał bowiem przeważnie buntownikiem, snującym „dzikie marzenia” i „szatańskie myśli”. Dalsze losy rebelianta pozostawały najczęściej w tajemniczym zwieszeniu: nie wiadomo, jakie owoce przyniesie jego miłość, jego wola, jego czyn. „Forma otwarta” romantyzmu sprzyjała tym niedopowiedzeniom, ciągle pisał on swoją „powieść nie skończoną.

pol3 Źródło: Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, s. 116–117.
R15K5uFKQmFQ1
Imię bohatera zawarte w tytule wielu utworów romantycznych sygnalizuje szczególne znaczenie protagonisty. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nazwanie bohatera romantycznego „dziecięciem wieku” albo „dzieckiem szału” ma podkreślić niedojrzałość emocjonalną postaci. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Tajemniczość bohatera romantycznego wynika m.in. z niejasnej, niepełnej biografii. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Metaforyczne zestawienie bohatera romantycznego z aniołem lub szatanem ma podkreślać jego ponadprzeciętność i wyjątkowość. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 4

Połącz cechy i postawy typowe dla bohatera romantycznego z ilustrującymi je cytatami z twórczości Adama Mickiewicza.

R1BkoV2WcrbeV
Możliwe odpowiedzi: 1. dążenie do zemsty, buntu, 2. antyracjonalizm, 3. indywidualizm, 4. przywiązanie do wielkich idei, 5. przekonanie o własnej wyjątkowości Możliwe odpowiedzi: 1. dążenie do zemsty, buntu, 2. antyracjonalizm, 3. indywidualizm, 4. przywiązanie do wielkich idei, 5. przekonanie o własnej wyjątkowości Możliwe odpowiedzi: 1. dążenie do zemsty, buntu, 2. antyracjonalizm, 3. indywidualizm, 4. przywiązanie do wielkich idei, 5. przekonanie o własnej wyjątkowości Możliwe odpowiedzi: 1. dążenie do zemsty, buntu, 2. antyracjonalizm, 3. indywidualizm, 4. przywiązanie do wielkich idei, 5. przekonanie o własnej wyjątkowości Możliwe odpowiedzi: 1. dążenie do zemsty, buntu, 2. antyracjonalizm, 3. indywidualizm, 4. przywiązanie do wielkich idei, 5. przekonanie o własnej wyjątkowości
21
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.
Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj polecenia.
Maria Selewońko Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego

Bohatera romantycznego cechuje przede wszystkim indywidualizm. Szczęście jednostki nie tkwi w podporządkowaniu społeczeństwu i zasadom przez nie stworzonym. W utworach romantycznych następuje zerwanie z tradycją oświeceniową, według której człowiek stanowił integralną część zbiorowości. Bohater romantyczny odczuwa swoją odrębność, jest wierny uznanej przez siebie hierarchii wartości i ma świadomość własnej ponadprzeciętności. Nie znajduje swojego miejsca w tłumie, wręcz przeciwnie – ucieka w odosobnienie. Tu pojawiają się kolejne cechy bohatera romantycznego, jakimi są: osamotnienie, poczucie niezrozumienia przez otoczenie i związek z naturą – pierwotnym tworem nieskażonym jeszcze zupełnie przez destrukcyjną cywilizację. W przyrodzie romantycy dostrzegali odwieczny język, którym Bóg przemawia do człowieka. Potrzeba więzi z naturą okazywała się silniejsza od pragnienia relacji z ludźmi [...]. Odizolowanie sprzyja autorefleksji; bohaterzy romantyczni wnikliwie analizują swój świat przeżyć. Wgląd w samego siebie jest też przejawem wrażliwości na doznania psychiczne.

pol4 Źródło: Maria Selewońko, Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, t. 33, 2015, s. 215–216.
RfzF3gRZZqNu9
Sformułuj własnymi słowami tezę tekstu. (Uzupełnij) Wypisz z tekstu 5 cech typowych dla postawy bohatera romantycznego. (Uzupełnij) Odwołując się do tekstu, podaj dwie przyczyny, które sprzyjają samotności bohatera romantycznego. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Sformułuj dwa argumenty na potwierdzenie tezy, że podany fragment IV części Dziadów mógłby być ilustracją postawy bohatera romantycznego, którą charakteryzuje Mirosława Sielewońko w tekście z ćwiczenia 5.

Adam Mickiewicz Dziady cz. IV

Kamienni ludzie! wy nie wiecie,
Jak ciężka śmierć pustelnika!
Konając patrzy na świat, sam jeden na świecie!
Dłoń mu przychylna powiek nie zamyka!
Żałobne grono łoża nie otoczy,
Nikt nie pójdzie za trumną do wieczności domu,
Garsteczki piasku nie rzuci na oczy,
Zapłakać nie masz komu!

R123sNfKCTHBC
Argument 1 (Uzupełnij) Argument 2 (Uzupełnij).
pol5 Źródło: Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV, [w:] Adam Mickiewicz, Dziady , Warszawa 1974, s. 85.
311
Ćwiczenie 7
Zapoznaj się z tekstem, a następnie wyjaśnij na jego podstawie, z czego może wynikać typowe dla bohatera romantycznego wewnętrzne rozdarcie.
Zapoznaj się z tekstem, a następnie wyjaśnij na jego podstawie, z czego może wynikać typowe dla bohatera romantycznego wewnętrzne rozdarcie.
Maria Sielewońko Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego

Pełen opozycji romantyzm przeciwstawia kultowi indywidualizmu potrzebę łączności z większą zbiorowością. Romantyk z jednej strony skłania się ku refleksyjnej samotności, z drugiej dąży do uczestnictwa w grupie, co wywiera na niego znaczący wpływ. Osoba kształtuje się w twórczości naszych romantyków przede wszystkim w obliczu historii, w powiązaniu z całością narodowej zbiorowości. Wobec tej całości musi zostać usytuowane centrum osoby ludzkiej, by poprzez nią sięgnąć w ogólniejszą „anielską” sferę bytu. Pojawia się problem proporcji między osobą a zbiorowością i światem wartości ponadindywidualnych, problem etycznego ukierunkowania woli. Bohater romantyczny waha się między zbawieniem zbiorowym a indywidualnym, potrzeby duchowe pozostają w sprzeczności ze sobą. [...] Romantyk wyznający daną ideę staje się jej zakładnikiem, zatraca indywidualność w obliczu większej całości [...]; jako istota rozdwojona w sobie musi podejmować ogromny wysiłek, aby [...] nieskończona wolność nie przemieniła się w nieskończoną niewolę.

pol6 Źródło: Maria Sielewońko, Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, [w:] tegoż, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, t. 33, 2015, s. 216.
R88SdArCthKAA
(Uzupełnij).
311
Ćwiczenie 8

Wyjaśnij, jak rozumiesz następujące stwierdzenie...

Maria Sielewońko Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego

Romantycy to kreatorzy własnego wewnętrznego świata. Marzenie romantyczne przeciwstawia sobie dwa miejsca bytowania i dwie rzeczywistości. Czyni to na dodatek w trybie wartościującym. Lepsze jest „tam”, gorsze jest „tutaj”. Dlatego romantyk marzący jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest.

pol6 Źródło: Maria Sielewońko, Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego, [w:] tegoż, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, t. 33, 2015, s. 216.
RQ0OoG9sAFBzJ
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Według badaczki romantyzmu, Marii Janion, niemal wszyscy zrodzeni z inspiracji romantyzmu bohaterowie to ulubieńcy kultury popularnej, dostarczający impulsów do marzeń melodramatycznych, awanturniczych, [...] magicznych. Odpowiedz, który z bohaterów współczesnej kultury popularnej wyrasta twoim zdaniem z inspiracji romantyzmu? Uzasadnij wybór, formułując co najmniej dwa argumenty.

R1PSH8M7WnPOz
Argument 1 (Uzupełnij). Argument 2 (Uzupełnij).