Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RgsviP8PzZ9391
Ćwiczenie 1
Dokończ zdanie.
Sądem właściwym do rozpoznania kasacji jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia jest… Możliwe odpowiedzi: 1. Sąd Najwyższy., 2. sąd, który wydał wyrok., 3. sąd wyższej instancji w stosunku do sądu, który wydał wyrok., 4. każdy sąd, do którego trafia kasacja.
R1OziuDtS7JxQ1
Ćwiczenie 2
Zaznacz, która z podanych zasad obowiązuje w polskim modelu procesu karnego. Możliwe odpowiedzi: 1. zasada jednoinstancyjności, 2. zasada instancyjności, 3. zasada rozpatrywania sprawy karnej w trzech instancjach, 4. zasada rozpatrywania sprawy karnej w czterech instancjach
RaPNGBYS9JAuN1
Ćwiczenie 3
Zaznacz możliwe rozstrzygnięcia sądu odwoławczego w stosunku do orzeczenia sądu I instancji. Możliwe odpowiedzi: 1. utrzymanie wyroku sądu I instancji w mocy, przesłanie wyroku do zaopiniowania wójtowi gminy, 2. utrzymanie wyroku sądu I instancji w mocy, zmiana tego wyroku, uchylenie wyroku, 3. uchylenie wyroku sądu I instancji i wystąpienie do Najwyższej Izby Kontroli o jego weryfikację
R1bUXzXpl1LOy2
Ćwiczenie 4
Uzupełnij tekst w taki sposób, aby przyporządkować zakres działania do właściwego sądu. Sąd okręgowy Możliwe odpowiedzi: 1. orzeka w I instancji w sprawach o zbrodnie oraz występki zastrzeżone do jego właściwości; rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji przez sądy rejonowe., 2. rozpoznaje odwołania od wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli., 3. rozpoznaje środki odwoławcze od wydanych w I instancji orzeczeń sądów okręgowych i inne sprawy przekazane mu w drodze ustawy., 4. rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie. Sąd apelacyjny Możliwe odpowiedzi: 1. orzeka w I instancji w sprawach o zbrodnie oraz występki zastrzeżone do jego właściwości; rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji przez sądy rejonowe., 2. rozpoznaje odwołania od wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli., 3. rozpoznaje środki odwoławcze od wydanych w I instancji orzeczeń sądów okręgowych i inne sprawy przekazane mu w drodze ustawy., 4. rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie. Sąd Najwyższy Możliwe odpowiedzi: 1. orzeka w I instancji w sprawach o zbrodnie oraz występki zastrzeżone do jego właściwości; rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji przez sądy rejonowe., 2. rozpoznaje odwołania od wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli., 3. rozpoznaje środki odwoławcze od wydanych w I instancji orzeczeń sądów okręgowych i inne sprawy przekazane mu w drodze ustawy., 4. rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie. Możliwe odpowiedzi: 1. orzeka w I instancji w sprawach o zbrodnie oraz występki zastrzeżone do jego właściwości; rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji przez sądy rejonowe., 2. rozpoznaje odwołania od wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli., 3. rozpoznaje środki odwoławcze od wydanych w I instancji orzeczeń sądów okręgowych i inne sprawy przekazane mu w drodze ustawy., 4. rozpoznaje kasacje oraz środki odwoławcze i inne sprawy w wypadkach określonych w ustawie.
R1DwLouwH2Qsa2
Ćwiczenie 5
Uzupełnij poniższe artykuły Kodeksu postępowania karnego, wskazując właściwy środek odwoławczy (apelacja) lub środek zaskarżenia (kasacja). Art. 524. §1. Termin do wniesienia (tu wybierz) 1. apelacji, 2. apelacja, 3. apelację, 4. kasacji, 5. kasacja, 6. kasację dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 444. §1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje (tu wybierz) 1. apelacji, 2. apelacja, 3. apelację, 4. kasacji, 5. kasacja, 6. kasację.

Art. 525. §1. Strona wnosi (tu wybierz) 1. apelacji, 2. apelacja, 3. apelację, 4. kasacji, 5. kasacja, 6. kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu odwoławczego.

Art. 445. §1. Termin do wniesienia (tu wybierz) 1. apelacji, 2. apelacja, 3. apelację, 4. kasacji, 5. kasacja, 6. kasację wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.
31
Ćwiczenie 6
R1f0KDm3tnH3P
Podaj, na czym polega zakaz „reformationis in peius”. (Uzupełnij).

Materiały źródłowe do ćwiczeń 7 i 8.

Źródło I

1
Stanisław Waltoś Proces karny. Zarys systemu

Zarzuty odwoławcze to twierdzenia strony o uchybieniach popełnionych przez sąd pierwszej instancji. Zarzuty mają zawsze odcień subiektywny, bez względu na ich odbicie w faktach. (…)
Przyczyna odwoławcza to uchybienie, które stwierdzone przez organ odwoławczy powoduje określone następstwa procesowe w stosunku do zaskarżonego orzeczenia. W przeciwieństwie do zarzutów przyczyny są więc do pewnego stopnia zobiektywizowane.
Rozróżnia się przyczyny względne i bezwzględne.
Przyczyna względna to uchybienie, które wywołuje następstwa procesowe tylko wtedy, gdy było ono treścią zarzutu strony w środku odwoławczym. Jeśli strona nie podniosła go w swej apelacji lub zażaleniu, sąd przechodzi nad nim w zasadzie do porządku dziennego. (…)
Przyczyna bezwzględna to uchybienie, które wywołuje następstwa procesowe zawsze, bez względu na to, czy było treścią zarzutu strony. Organ odwoławczy zawsze musi je wziąć pod uwagę, a więc niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu na treść orzeczenia.

proces Źródło: Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s. 541–542.

Źródło II

1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 438
Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
1) obrazy przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu;
1a) obrazy przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w pkt 1, chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu;
2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;
4) rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

Art. 439
§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40;
2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;
3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;
6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;
7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11;
10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.
§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 9–11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.

kpk Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl.
31
Ćwiczenie 7
RCRy7X18C43LF
Na podstawie materiałów źródłowych wyjaśnij różnicę pomiędzy zarzutami i przyczynami odwoławczymi. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
RyJGh2kDoZQFp
Na podstawie materiałów źródłowych wyjaśnij różnicę pomiędzy względnymi i bezwzględnymi przyczynami odwoławczymi. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Przeanalizuj podaną sytuację i wykonaj polecenie.

Wyrokiem sądu I instancji z dnia 01.08.2019r. skazano oskarżonego na karę jednego roku pozbawienia wolności za popełnienie przestępstwa eutanazji. W dniu 07.08.2019 r. skazany, działając przez swojego obrońcę, wystąpił do sądu z wnioskiem o doręczenie mu tego wyroku z uzasadnieniem. Wyrok z uzasadnieniem został doręczony skazanemu w dniu 17.08.2019 r., a w dniu 01.09.2019 r. obrońca skazanego wniósł apelację.

Indeks górny Źródło: opracowanie własne. Indeks górny koniec

RU0QYLJZMssdQ
Zdecyduj, czy apelacja skazanego będzie podlegała rozpatrzeniu przez sąd II instancji. Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 10

Zapoznaj się z treścią dokumentu oraz fragmentami Kodeksu postępowania karnego i wykonaj ćwiczenie.

R1MIMtCJAu4ox
Oprac. na podst.: Sąd Rejonowy w Sieradzu, Wzory pism, sieradz.sr.gov.pl [dostęp 20.12.2021].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego

Art. 24. § 1. Sąd rejonowy orzeka w pierwszej instancji we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu.
§ 2. Sąd rejonowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 25. (…) § 2. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.
§ 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.

Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy.
§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (...)

Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga.
§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie.

Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.
§ 2. Strona może złożyć pisemną odpowiedź na środek odwoławczy.

Art. 444. § 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja. (...)

Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. § 2. Apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wywołuje skutki określone w art. 422 i podlega rozpoznaniu; apelację taką można uzupełnić w terminie określonym w § 1.

kpk Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl.
RM8YIHeSrDJ1v
Przeanalizuj przytoczone przepisy prawne i do każdego fragmentu apelacji oznaczonego literą przyporządkuj odpowiedni przepis, który zadecydował o treści tego fragmentu. A Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. B  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. C  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. D  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. E  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. F  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. G  Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 427 § 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie., 2. Art. 25. § 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę., 3. Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem., 4. Art. 428. § 1. Środek odwoławczy wnosi się na piśmie do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie., 5. Art. 427. § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się domaga., 6. Art. 425. § 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo uzasadnienie orzeczenia. (…), 7. Art. 425. § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy.