Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1
RKtb4BzYjiVHp
Do Marszałka Senatu trafia ustawa. Wymień cztery możliwe scenariusze opisujące to, co może się z nią w Senacie wydarzyć i jakie będzie to miało bezpośrednie konsekwencje. 1. (Uzupełnij) 2. (Uzupełnij) 3. (Uzupełnij) 4. (Uzupełnij).
R1dAiVP22J9RI1
Ćwiczenie 2
Dokończ zdanie.
Wprowadzoną przez senat poprawkę do ustawy uznaje się za przyjętą, o ile sejm nie odrzuci jej... Możliwe odpowiedzi: 1. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów., 2. zwykłą większością głosów., 3. większością ⅗ głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów., 4. większością ⅔ głosów ustawowej liczby posłów.
Rgzh8jkNC2QgO2
Ćwiczenie 3
Powiedz, ile dni ma Senat na rozpatrzenie podanych ustaw: ustawa zwykła, ustawa o zmianie Konstytucji, ustawa, której projekt został uznany za pilny, ustawa budżetowa.
21
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj dane statystyczne dotyczące prac Senatu RP pierwszych ośmiu kadencji i wykonaj polecenie.

R1FupqzOX6oOG

Przycisk umożliwiający pobranie załącznika w formacie pdf.

Źródło: Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez Senat w kadencjach I-VIII, senat.gov.pl [online, dostęp: 18.03.2020].
Plik PDF o rozmiarze 216.88 KB w języku polskim
RmKG1SUSeOGkk
Trzy kadencje, w których sejm skierował do senatu największą liczbę ustaw (IV, V i VII) to jednocześnie kadencje, w których odsetek ustaw, do których senat zgłosił poprawki, jest najwyższy. Wskaż, jaka może być przyczyna takiej zależności. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Jerzy Pilczyński Senat zbędny czy potrzebny

W 1994 r., gdy trwały dyskusje nad kształtem nowej konstytucji, Jerzy Pilczyński tak relacjonował stanowisko lewicy dotyczące utrzymania w nowej konstytucji Senatu:

Opowiadając się za rezygnacją z Senatu, lewica wychodzi z założenia, że względy polityczne uzasadniające dość nieoczekiwanie uzgodnioną przy „okrągłym stole” restytucję tej izby już dawno zdezaktualizowały się. Senat niepotrzebnie więc dubluje izbę pierwszą, jaką jest Sejm.

cytat2 Źródło: Jerzy Pilczyński, Senat zbędny czy potrzebny, dostępny w internecie: archiwum.rp.pl [dostęp 25.09.2019 r.].
RAor18t6b2kQk
Rozstrzygnij, czy w świetle przedstawionych danych teza o tym, że senat jedynie dubluje izbę pierwszą, okazała się słuszna. W uzasadnieniu odpowiedzi powołaj się na dane liczbowe z zestawienia z ćwiczenia 4. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj zadanie.

1
Regulamin Senatu RP

Art. 62

1. Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 jej członków.

2. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących tych komisji. Do posiedzeń wspólnych komisji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące posiedzeń komisji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku wspólnych obrad komisji podejmowanie uchwał wymaga obecności co najmniej 1/3 członków każdej z obradujących komisji.

4. Wnioskiem mniejszości komisji jest wniosek, który:

1) był poddany pod głosowanie i uzyskał co najmniej 2 głosy poparcia, albo

2) został wykluczony przez przyjęcie innego wniosku, ale uzyskał poparcie co najmniej 2 senatorów. (...)

Art. 63

1. W sprawach przekazanych komisji do rozpatrzenia przez Senat, Prezydium Senatu lub Marszałka Senatu komisja przedstawia sprawozdanie. 

2. Wnioski nieprzyjęte przez komisję, na żądanie wnioskodawców, zamieszcza się w sprawozdaniu jako wnioski mniejszości. (...)

regul Źródło: Regulamin Senatu RP, Warszawa 2015.
1
Polska Agencja Prasowa Senacka komisja budżetu i finansów za odrzuceniem poprawek do ustawy o zerowym PIT

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w piątek za przyjęciem bez poprawek ustawy o tzw. zerowym PIT osób do 26. roku życia. Komisja sprzeciwiła się wniesionej w trakcie debaty w Senacie poprawce Jana Rulewskiego wydłużającej okres ulgi do 30. roku życia. [Poparli ją jednak dwaj członkowie komisji – Leszek Czarnobaj i Kazimierz Kleina].

cytat3 Źródło: Polska Agencja Prasowa, Senacka komisja budżetu i finansów za odrzuceniem poprawek do ustawy o zerowym PIT , dostępny w internecie: podatki.gazetaprawna.pl [dostęp 26.09.2019 r.].
RdXC6wVFxpcRs
1. Odpowiedz, jak nazywa się poprawkę do ustawy, której przykładem jest wniosek senatora Rulewskiego. (Uzupełnij). 2. Wskaż, czy poprawka ta będzie, mimo sprzeciwu komisji, głosowana na posiedzeniu senatu. (Uzupełnij).
RZJ0vM9j5QMel2
Ćwiczenie 7
Uzupełnij tekst. Uchwalona przez sejm ustawa jest przekazywana do senatu. Marszałek 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej kieruje ją do właściwej 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej, która w terminie nie dłuższym niż 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej dni opracowuje swoje stanowisko i przedstawia je 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej senatu w formie 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej. Następnie ustawa jest przedmiotem 1. obrad, 2. sprawozdania, 3. 30, 4. uchwały, 5. Sejmu, 6. w komisji, 7. na forum, 8. 18, 9. Senatu, 10. 15, 11. komisji senackiej senatu.
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tabelą i wykonaj zadanie.

Oto wyniki głosowania nad pewną ustawą w senacie:

Stanowisko

Wyniki głosowania

Liczba głosujących

48

Głosowało za

41

Głosowało przeciw

1

Wstrzymało się od głosowania

6

RneOnGvfjo0MI
Napisz, czy ustawa została przegłosowana. W uzasadnieniu odwołaj się do odpowiednich przepisów prawnych. (Uzupełnij).