Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RKnDaAGfSkiYt1
Ćwiczenie 1
Klient sklepu z materiałami budowlanymi szukał odpowiedniej farby do pomalowania swojego mieszkania. Sprzedawca polecał klientowi farby zawierające biel barową, biel wiedeńską oraz błękit pruski. Która z poniższych substancji nie została wymieniona przez sprzedawcę? Możliwe odpowiedzi: 1. Ca(OH)2, 2. BaSO4, 3. CaCO3, 4. FeK[Fe(CN)6] 
R1WIRrkgKVszc1
Ćwiczenie 2
Wysokie stężenie jonów żelaza w wodzie używanej do prania może powodować plamienie ubrań. Oceń, w jaki sposób można pozbyć się jonów żelaza z wody. Możliwe odpowiedzi: 1. używać proszków do prania, które w sowim składzie zawierają jony prowadzące do wytrącenia osadu wodorotlenku żelaza, 2. zakwasić wodę przy pomocy octu (10% roztwór kwasu etanowego), 3. dodać soli kuchennej, 4. zwiększyć ilość wody w pralce
1
Ćwiczenie 3

Uporządkuj etapy procesu otrzymywania magnezu z wody morskiej.

RiIquMnYeT6F4
Elementy do uszeregowania: 1. Proces elektrolizy bezwodnego stopionego chlorku magnezu., 2. Wolne wodorotlenki alkaliczne reagują z jonami magnezu obecnymi w wodzie. Powoduje to wytrącenie wodorotlenku magnezu., 3. Wodorotlenek magnezu poddawany jest działaniu kwasu solnego HCl.
2
Ćwiczenie 4

Poniżej przedstawiono jony, które są źródłem zanieczyszczeń w ściekach, oraz pokazano sposób ich usunięcia.

Jony obecne w ściekach

Odczynnik selektywny

 • PO43-

 • FeCl3

 • Al2SO43

 • Hg2+

 • Cr3+

 • Pb2+

 • Cd2+

 • Sb2+

 • As3+

 • Ni2+

 • Sn2+

 • Na2S

 • Sól trisodowa trójmerkaptotriazyny (TMT)

R1CrcRk9Fh8W6
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • Ni2+

 • dimetyloglioksym — tworzy barwny różowy osad z jonami niklu

RIP4T4tyvW0vW
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • Mg2+

 • CaOH2

RsMLldIUW6T5c
Na podstawie tabeli oraz informacji pochodzących z innych źródeł uzupełnij tekst. Wytrącanie osadów soli przy pomocy odczynników selektywnych / roztworów rozcieńczonych jest podstawą usuwania zanieczyszczeń ze ścieków wodnych. Jony fosforanowe, będące przyczyną obumierania / wzrostu glonów i ograniczenia ilości tlenu w wodzie, można wytrącić za pomocą chlorku żelaza(III) w postaci trudno / dobrze rozpuszczalnych fosforanów żelaza(III) / sodu. W celu identyfikacji i wytrącenia jonów ołowiu / niklu można zastosować zarówno odczynniki pochodzenia organicznego / nieorganicznego jak siarczek sodu, ale także nieorganiczne/organiczne jak dimetyloglioksym. Do wykrycia jonów rtęci /cyny / magnezu stosuje się mleko wapienne o wzorze Ca(OH)2 / {Mg(OH)2.
211
Ćwiczenie 5

Poniżej przedstawiono jony, które są źródłem obecnych zanieczyszczeń w ściekach, oraz pokazano sposób ich usunięcia.

Jony obecne w ściekach

Odczynnik selektywny

 • PO43-

 • As3+

 • FeCl3

 • Al2SO43

 • Hg2+

 • Cr3+

 • Pb2+

 • Cd2+

 • Sb2+

 • As3+

 • Ni2+

 • Sn2+

 • Na2S

 • Sól trisodowa trójmerkaptotriazyny (TMT)

R1CrcRk9Fh8W6
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • Ni2+

 • dimetyloglioksym — tworzy barwny różowy osad z jonami niklu

RIP4T4tyvW0vW
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
 • Mg2+

 • CaOH2

R9ZIJBrTMTOjZ1
Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie w temperaturze 25°C
Źródło: GroMar Sp. z o.o., rozpuszczalność na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004; kolory osadów na podstawie: W. E. White, A Table of solubilities and colors of precipitates for use in a course in qualitative analysis, J. Chem. Educ., 1931., licencja: CC BY-SA 3.0.

Jedno ze źródeł wody zostało zanieczyszczone jonami rtęci(II) i niklu. Korzystając z powyższej tabeli rozpuszczalności oraz informacji do ćwiczenia, zaproponuj metodę, za pomocą której usuniesz z wody oba zanieczyszczenia. Przedstaw sposób postępowania oraz spodziewane obserwacje.

RPXAXJNBLjLFZ
Odpowiedź: (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 6

Do usunięcia jonów fosforanowych(V) ze ścieków, pracownik zakładu oczyszczania ścieków wybrał siarczan(VI) glinu. Zastanów się, jaka reakcja zachodzi w ściekach (zapisz odpowiednie równanie reakcji), i oceń, czy pracownik zaobserwował wytrącanie się osadu.

RpMgKxFKwgxQf
Odpowiedź: (Uzupełnij).
R1Tf1vUHWEAou
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

„Mikrobiologiczna redukcja siarczanów do siarczków(VI) jest prowadzona przez bakterie redukujące siarczany (BRS). (…) W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie możliwością wykorzystania BRS do oczyszczania ścieków, które zawierają metale ciężkie. Wykorzystuje się tu fakt, że BRS w procesie dysymilacyjnej redukcji siarczanów wytwarzają jony siarczkowe, reagujące z zawartymi w ścieku kationami metali ciężkich.

Corg+SO42-BRSHS-+H2S+HCO3-
S2-+Me2+MeS

(…) Wśród obecnie stosowanych technologii unieszkodliwiania ścieków chromowych, najszersze (niemal wyłączne) zastosowanie praktyczne znalazła metoda chemicznej redukcji Cr(VI ) do Cr(III ). (…) Płyn z hodowli BRS można z powodzeniem zastosować do usuwania chromu, występującego w galwanizerskich kwaśnych ściekach chromowych w postaci jonów dichromianowych(VI) Cr 2 O 7 2 . Dodanie do poddawanego oczyszczaniu kwaśnego ścieku chromowego siarkowodoru, pochodzących z hodowli BRS (bakterii redukujących siarczany), pozwalało na zredukowanie chromu(VI) do chromu(III):

Cr2O72-+3H2S+8 H3O+2 Cr3++3S+15H2O

Dalsza obróbka ścieków polega na ich alkalizacji i wytrącaniu nierozpuszczalnego wodorotlenku chromu(III).”

Ilość dozowanych siarczków [mg]

Zawartość wodorotlenku chromu(III) w mieszaninie [%]

pH

215

15,4

5,09

1075

40,1

7,00

1933

50,8

7,96

3243

88,5

8,69

4556

98,5

9,30

6599

92,3

8,23

7655

98,2

8,64

Indeks dolny Źródło: H. Jaworowska‑Deptuch, A. Białek, A. Majoch, Z. Ochal, Usuwanie metali ciężkich ze ścieków galwanizerskich za pomocą jonów siarczkowych wytwarzanych przez bakterie redukujące siarczany, „Przemysł Chemiczny” 2011, nr 90/6. Indeks dolny koniec

R1ArpHVGIUjSJ
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Rp1PazIc3dURi
(Uzupełnij).
R8jWi7WZ2U3Pq
(Uzupełnij).
R1Wc4r7XAWlhD
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Ze względu na swoją toksyczność, arsen jest składnikiem aktywnym wielu pestycydów. Jego zawartość w pestycydzie można oznaczyć wagowo. Załóżmy, że jesteś poproszony o ocenę zawartości arsenu w próbce. W wilgotnej próbce o masie 0,5235 g oznaczano wagowo arsen w postaci siarczku arsenu(III). Zapisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej otrzymywania siarczku arsenu(III). Oblicz zawartość arsenu w suchej masie próbki, skoro jej wilgotność wynosiła 10%.

RtsXBcKnbWaPd
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Riv8Y5YxUYAoz
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

W jednym z mieszkań doszło do morderstwa. W wyniku dochodzenia kryminalistycznego stwierdzono, że przyczyną śmierci było zatrucie z pomocą herbaty zawierającej KCN. Do oznaczenia zawartości jonów cyjankowych wykorzystano metodę analizy wagowej.

Aby przeprowadzić oznaczenie, umieszczono 10 cmIndeks górny 3 herbaty w kolbie, a po zakwaszeniu wywaru kwasem siarkowym(VI) oddestylowano powstały HCN z parą wodną. Jego opary pochłaniano w roztworze NaOH . Po zobojętnieniu zawartości odbieralnika, do destylatu dodano nadmiaru AgNO 3 . Wytrącony osad AgCN odsączono. Po wysuszeniu uzyskano 0,9300 g tej soli. Oblicz wielokrotność dawki śmiertelnej, którą wchłonęła ofiara (masa ciała ofiary wynosiła 70 kg), jeśli wypiła filiżankę (ok. 100 cmIndeks górny 3) herbaty, a dawka śmiertelna dla jonów cyjankowych wynosi 10 mgkg masy ciała.

RAhtVFYd8XOgS
Odpowiedź: (Uzupełnij).
R9Hd3cSIfq0io
(Uzupełnij).