Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1OSi5CgPvhIo1
Ćwiczenie 1
Do cech postawy dionizyjskiej należą... Możliwe odpowiedzi: 1. Odkrywanie porządku świata rzeczywistego., 2. Odwzorowywanie przedmiotów rzeczywistych., 3. Stan onirycznego upojenia., 4. Chaos i twórczy pęd., 5. Tworzenie świata pozoru., 6. Chęć przekroczenia rzeczywistości i rozpłynięcia się w zbiorowym przeżyciu estetycznym.
11
Ćwiczenie 2

Odpowiedz, dlaczego, w interpretacji nietzscheańskiej, wino słusznie jest uważane za symbol Dionizosa.

RrPQUkBOLPPp1
(Uzupełnij).
R1Guo4QS9iXHy1
Ćwiczenie 3
W poniższym zestawieniu znajdują się zdania dotyczące mitycznego Dionizosa. Oceń ich prawdziwość. Był synem Zeusa i Leto.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Pierwotnie był bóstwem trackim. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Był bogiem piękna i prawdy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jego symbolem był wieniec z kiści winogron. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Grecy wyobrażali go sobie jako sympatycznego grubaska z kielichem wina. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 4
Porównaj opisy dwóch ilustracji ukazujących odmienne wyobrażenia o Dionizosie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego jego późniejsze przedstawienia byłyby nieakceptowalne dla antycznych Greków.
Porównaj opisy dwóch ilustracji ukazujących odmienne wyobrażenia o Dionizosie. Odpowiedź na pytanie, dlaczego jego późniejsze przedstawienia byłyby nieakceptowalne dla antycznych Greków.
RwJshhXA4M8Am
Obraz pierwszy. Ukazuje orgię podczas bachanaliów. Widoczna jest tu grupa nagich bogów i bogiń, którzy piją wino. Ciała bogów są półludzkie, półzwierzęce. Dochodzi do aktów seksualnych, pijaństwa. Obraz drugi przedstawia marmurowy, starożytny posąg. To postać młodego, proporcjonalnie zbudowanego mężczyzny o pięknym ciele i twarzy.
R7sX9Hd7qG4IT
(Uzupełnij).
R1JSbyJ4gpkgA2
Ćwiczenie 5
Wskaż poprawną definicję pojęcia amor fati. Możliwe odpowiedzi: 1. Postawa polegająca na umiłowaniu własnego losu i chęci kierowania własnym życiem., 2. Postawa typowa tylko dla boga Dionizosa, której człowiek nie jest w stanie przyjąć, ale może ją poczuć dzięki przeżyciu estetycznemu., 3. Postawa wynikająca z połączenia postaw apollińskiej i dionizyjskiej., 4. Postawa określająca grecki ideał piękna.
2
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wskaż zdania poprawnie opisujące jego treść.
Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wskaż zdania poprawnie opisujące jego treść.
1
Tomasz Macios Narodziny, czyli śmierć tragedii

W roku 1886 Nietzsche napisał jednak Próbę samokrytyki, którą poprzedził kolejne wydanie swej pierwszej książki. Przedmowa ta była wyrazem zarówno przekonania filozofa co do ważności – rozpatrywanych jednak z nowej perspektywy – poruszonych w Narodzinach tragedii problemów, jak i przyznaniem się do popełnionych w książce błędów i pomyłek. Najbardziej gorzką z nich okazało się być właśnie uznanie Wagnera za dionizyjskiego odnowiciela tragedii z ducha muzyki. Ostrze krytyki zostało wymierzone również przeciw Schopenhauerowi, drugiemu byłemu mistrzowi, którego zwolennikiem był nota bene także sam Wagner. Reprezentowaną przez nich filozofię i muzykę uznał Nietzsche po latach za szczytowy przejaw dekadencji i nihilizmu.

3 Źródło: Tomasz Macios, Narodziny, czyli śmierć tragedii, [w:] Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, tłum. L. Staff, Kraków 2006, s. 108.
RKEC9oAPyf5yq
Możliwe odpowiedzi: 1. Wagner miał odtworzyć grecki dramat dzięki swojej muzyce, ale nigdy nie spełnił tego zadania., 2. Muzyka Wagnera była dla młodego Nietzschego spełnieniem dionizyjskiego ideału., 3. Wagner i Schopenhauer okazali się dla Nietzschego wyrazicielami upadku naszej kultury., 4. Z czasem Nietzsche porzucił podział na ducha apollińskiego i dionizyjskiego.
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj poniższy fragment Narodzin tragedii, a następnie odpowiedz, jakie dziedziny sztuki przypisałby Nietzsche Apollowi, a które Dionizosowi.

Zapoznaj się z poniższym fragmentem Narodzin tragedii, a następnie odpowiedz, jakie dziedziny sztuki przypisałby Nietzsche Apollowi, a które Dionizosowi.

1
Fryderyk Nietzsche Narodziny tragedii

Zyskamy wiele dla wiedzy estetycznej, doszedłszy nie tylko do logicznego wniosku, lecz do bezpośredniej pewności zapatrywania, że postępowy rozwój sztuki wiąże się z dwoistością żywiołów apollińskiego i dionizyjskiego: podobnie, jak pokolenie od dwoistości płci zależy, przy ustawicznej walce i w pewnych odstępach czasu tylko zjawiającemu się pojednaniu. Mian tych zapożyczamy u Greków, którzy odsłaniają badaczowi głębokie tajnie swego poglądu na sztukę wprawdzie nie w pojęciach, lecz we wnikliwie wyraźnych postaciach swego świata bogów. Z obu ich bóstwami sztuki, Apollinem i Dionizosem wiąże się nasze poznanie, że w świecie greckim istnieje ogromne przeciwieństwo pochodzenia i celów między sztuką obrazową apollińską i nieobrazową sztuką muzyki, dionizyjską: oba tak różne prądy idą równolegle, najczęściej w otwartej z sobą rozterce, pobudzając się wzajem do coraz nowszych, silniejszych porodów, by w nich uwiecznić walkę owych przeciwieństw, dla których wspólne miano »sztuka« pozornie tylko jest mostem; aż wreszcie zjawiają się złączone przez cudowny akt metafizyczny »woli« helleńskiej i w tym złączeniu stwarzają w końcu zarazem dionizyjskie i apollińskie dzieło sztuki; tragedię attycką.

R1GCxPi7a6L9x
(Uzupełnij).
cw7 Źródło: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Kraków 2006, s. 19.
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj poniższy fragment Narodzin tragedii i odpowiedz, na czym polegała „zbrodnia” Eurypidesa.

R1Eed3Ll9UxBD
(Uzupełnij).
1
Fryderyk Nietzsche Narodziny tragedii

Dionizos był już wypłoszony ze sceny tragicznej i to przez moc demoniczną przemawiającą przez Eurypidesa. I Eurypides był w pewnym znaczeniu tylko maską: przemawiającym przezeń bóstwem był nie Dionizos, ani też Apollo, lecz zgoła nowonarodzony demon, zwany Sokratesem. Oto nowe przeciwieństwo: dionizyjskość i sokratyzm, i ono zgubiło dzieło sztuki tragedii greckiej. Chociaż Eurypides stara się pocieszyć nas swym odwołaniem, na nic to: wspaniała świątynia leży w gruzach i cóż nam pomoże biadanie burzyciela i jego wyznanie, że była to najpiękniejsza z wszech świątyń? A nawet to, że sędziowie sztuki wszystkich czasów za karę Eurypidesa w smoka zmienili — kogóż zadowoli to marne wynagrodzenie?

cw8 Źródło: Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, Kraków 2006, s. 57.