Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RssdY24DFYyGG1
Ćwiczenie 1
Zaznacz, co nie należy do cech podstawowych w formalnej grupie uczniów. Możliwe odpowiedzi: 1. aktywność na zajęciach, 2. obecność na lekcjach, 3. odrabianie prac domowych, 4. posiadanie dobrych notatek
1
Ćwiczenie 2
RqlwknIS0PIG9
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Hierarchiczny charakter struktury społecznej zakłada równość wszystkich obywateli wobec prawa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostka uzyskuje określoną pozycję w grupie dopiero po minimum miesięcznym okresie próbnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Teściowa jest głównym partnerem definiującym rolę męża w rodzinie będącej formalnym małżeństwem. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Manipulacja zestawami ról pozwala na obniżenie napięcia w zestawie statusów. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jednostka może uniknąć konfliktu ról, dokonując prawidłowej alokacji zasobów, jakimi dysponuje. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Sposób odgrywania roli zależy od osobowości jednostki, a jej osobowość w niektórych aspektach jest kształtowana przez pełnione przez nią role społeczne. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
2
Ćwiczenie 3
R18rFOaifUtph
Przyporządkuj wymienione sposoby postępowania do mechanizmów obniżania napięcia w zestawie ról i w zestawie statusów. zestaw ról Możliwe odpowiedzi: 1. zamknięcie relacji, 2. współdziałanie w obrębie podobnych statusów, 3. manipulacja zestawami ról, 4. koncentracja na aspektach roli definiowanych przez najbardziej zaangażowanych partnerów, 5. ochrona przed obserwacją, 6. delegowanie zadań zestaw statusów Możliwe odpowiedzi: 1. zamknięcie relacji, 2. współdziałanie w obrębie podobnych statusów, 3. manipulacja zestawami ról, 4. koncentracja na aspektach roli definiowanych przez najbardziej zaangażowanych partnerów, 5. ochrona przed obserwacją, 6. delegowanie zadań
2
Ćwiczenie 4
R1DmEHZPWzFne
Uzupełnij tekst brakującymi fragmentami. Oba poziomy roli społecznej wywodzą się z odrębnych dziedzin rzeczywistości społecznej. Strukturalnie narzucone nakazy 1. poglądów, 2. wartości, 3. zachowań, 4. postępowania, 5. roli, 6. kontroli są składnikiem grupy społecznej, jej systemu norm i 1. poglądów, 2. wartości, 3. zachowań, 4. postępowania, 5. roli, 6. kontroli – jej struktury społecznej. Osobowościowa definicja roli jest komponentem osobowości jednostki.
Źródło: Jacek Szmatka, Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej, Warszawa 2007, s. 141.
21
Ćwiczenie 5
Rceo0Z8UBnYHy
Wyjaśnij różnicę między zestawem ról a zestawem statusów. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z poniższym fragmentem i wykonaj polecenie.

1
Barbara Szacka Wprowadzenie do socjologii

We współczesnych społeczeństwach przemysłowych praca zawodowa zajmuje w życiu człowieka miejsce centralne, a jego pozycja w społeczeństwie zależy w pierwszym rzędzie od posiadanego zawodu i rodzaju wykonywanej pracy. Doświadczenia związane z pracą z czasem zaczynają określać poglądy nie tylko na samą pracę, ale także na świat i na samego siebie.

cyt1 Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 143.
R1VLicobH791L
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z poniższym zdaniem i wykonaj polecenie.

1
Piotr Sztompka, Marek Kucia Socjologia. Lektury

Generalnie, całościowy układ oczekiwań wobec jednostki przekracza jej możliwości adekwatnego wypełnienia wszystkich zobowiązań z tym związanych.

cyt3 Źródło: Marek Kucia, Piotr Sztompka, Socjologia. Lektury, Kraków 2005, s. 156.
RHvDW52EqKLe0
Opisz, jakie zjawisko mają na myśli autorzy tekstu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj dane na wykresie i wykonaj polecenie.

R1Jj6urIaHBA4
Wykres kolumnowy. Odsetek badanych deklarujących duże poważanie dla poszczególnych zawodów. Lista elementów: 1. zestaw danych:Zawód: lekarzOdsetek badanych deklarujących poważanie: 712. zestaw danych:Zawód: dziennikarzOdsetek badanych deklarujących poważanie: 503. zestaw danych:Zawód: urzędnikOdsetek badanych deklarujących poważanie: 44
Źródło: oprac. na podst.: CBOS, Prestiż zawodów, Komunikat z badań BS 164/2013, cbos.pl [online, dostęp: 07.01.2020].
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R9D0o8kW8X1jj
Wyobraź sobie trzech pracowników różnych firm: dyrektora szpitala, redaktora naczelnego gazety oraz naczelnika urzędu. Czy zajmując jednakową pozycję w swoich firmach, mają taki sam status społeczny? Uzasadnij swoją odpowiedź. (Uzupełnij).