Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
11
Ćwiczenie 1

Wyobraź sobie, że przygotowujesz wystawę na temat mobilizacji społeczeństwa polskiego przed wybuchem II wojny światowej. Zdjęcia są już wybrane, ale niestety pomieszały się podpisy do nich. Dopasuj je.

RBDiwux439ID7
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
Źródło: domena publiczna.
ROo8HHkDXkrdn
(Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i określ, które są prawdziwe, a które fałszywe.

R93vMo9Ery8Fl
Fundusz Obrony Narodowej obejmował działania mające na celu doinwestowanie i dozbrojenie armii lądowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Powstanie Funduszu Obrony Morskiej i Funduszu Obrony Narodowej było spontaniczną akcją społeczną, wyrazem dobrej woli społeczeństwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akcje podejmowane przez społeczeństwo polskie polegały głównie na zbieraniu pieniędzy, które następnie przekazywano rządowi polskiemu, a ten zakupywał potrzebny sprzęt. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kapitał Funduszu Obrony Narodowej, oprócz wpłat osób prywatnych, tworzyły dary od różnych instytucji, wpływy ze sprzedaży wojskowych nieruchomości oraz dotacje skarbu państwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. W dzieło zbierania funduszy na armię zaangażowane były różne grupy społeczne – bez względu na pochodzenie klasowe, wiek i narodowość. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Gromadzenie środków na inwestycje wojskowe i dozbrajanie armii zainicjowano za późno – dopiero wtedy, gdy Hitler zaczął występować z roszczeniami do Gdańska. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
11
Ćwiczenie 3

W maju 1939 r. ukazał się specjalny numer czasopisma „Polska”, w całości poświęcony sprawom związanym z Funduszem Obrony Narodowej. Zapoznaj się z poszczególnymi szpaltami i przyporządkuj do nich właściwe tytuły. Wskaż, który z poniższych fragmentów mógłby być akapitem otwierającym, a który zamykającym.

RmSjyo1B9Y7Cj
Fragment 1
Tytuł: 1. Wielki egzamin, 2. Nasza odpowiedź, 3. Płyną nieprzerwanym strumieniem, 4. Drogocenny deszcz, 5. Pomnik spiżowy
„Do najgłębszych i najważniejszych uczuć społeczeństwa polskiego – miłości, przywiązania do armii i zrozumienia jej roli w życiu Państwa i Narodu Polskiego odwołał się lat temu trzy – w kwietniu 1936 r. – Prezydent Rzeczypospolitej, podpisując dekret o Funduszu Obrony Narodowej. […] Ofiarność na Fundusz Obrony Narodowej miała stać się zaprzeczeniem wszystkich wad, które w przeszłości nieraz obcy wytykali Polakom, miała stać się manometrem mierzącym prężność duchową Polaków […]. Ofiarność na Fundusz Obrony Narodowej miała odpowiedzieć na pytanie – czy jesteśmy narodem businessmanów cz patriotów, czy jesteśmy narodem »dojutrków«, czy też ludzi budujących Polskę mocarstwową”.

Fragment 2
Tytuł: 1. Wielki egzamin, 2. Nasza odpowiedź, 3. Płyną nieprzerwanym strumieniem, 4. Drogocenny deszcz, 5. Pomnik spiżowy
„[…] Dzisiaj nasze »świadectwo dojrzałości« ma wypełnione wszystkie rubryki. W rubryce ofiarności na dozbrojenie armii – mamy notę – bardzo dobrze.
A więc odpowiedzieliśmy na pytanie czy jesteśmy narodem businessmanów czy patriotów. Odpowiedzieliśmy także na wszystkie inne zadane społeczeństwu polskiemu pytania”.

Fragment 3
Tytuł: 1. Wielki egzamin, 2. Nasza odpowiedź, 3. Płyną nieprzerwanym strumieniem, 4. Drogocenny deszcz, 5. Pomnik spiżowy
„I wtedy, na drugi dzień po ogłoszeniu dekretu w prasie rozpoczęły napływać ofiary na F.O.N. Odtąd płynęły nieprzerwanych strumieniem – złotówki, setki, tysiące, miliony… Dawał na F.O.N. – Lwów i Poznań, Pińsk i Chorzów, Stanisławów i Tczew, Słonim i Wieluń, Łowicz i Borysław”.

Fragment 4
Tytuł: 1. Wielki egzamin, 2. Nasza odpowiedź, 3. Płyną nieprzerwanym strumieniem, 4. Drogocenny deszcz, 5. Pomnik spiżowy
„Sytuacja ogólnoeuropejska zaczęła się gwałtownie zaostrzać. Szereg narodów opanowała psychoza strachu przed wojną i przeciwnikiem. […] Odpowiedzią Polski na bluff jednej części Europy, a strach – drugiej części było i jest pogotowie moralne i techniczne do wojny. Na hasło: jesteśmy silni, zwarci i gotowi – całe społeczeństwo stanęło do apelu – pokryto ponad 400 milionów Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, a ofiarność na F.O.N. wzrosła o 1200%”.

Fragment 5
Tytuł: 1. Wielki egzamin, 2. Nasza odpowiedź, 3. Płyną nieprzerwanym strumieniem, 4. Drogocenny deszcz, 5. Pomnik spiżowy
„Na F.O.N. nadsyłają wytworne panie brylantowe kolie, a biedne służące skromne pierścionki i złote krzyżyki. W przesyłkach nadchodzących tysiącami do Ministerstwa Spraw Wojskowych znaleźć można: zegarki srebrne i złote, kolczyki, medale pamiątkowe […]”.
Źródło: tekst dostępny online: jbc.bj.uj.edu.pl.
R13D2NMvL8lP9
Akapit otwierający: (Wybierz: fragment 1, fragment 2, fragment 3, fragment 4, fragment 5) Akapit zamykający: (Wybierz: fragment 1, fragment 2, fragment 3, fragment 4, fragment 5).
211
Ćwiczenie 4

Przeanalizuj kalendarium ostatnich dwóch miesięcy przed wybuchem II wojny światowej i wykonaj polecenia.

R1Ye24tCj7I6e
23.6.1939 1 , 2.7.1939 Jakub Bujak, Janusz Klarner, Adam Karpiński oraz Stefan Bernadzikiewicz jako pierwsi zdobywają himalajski siedmiotysięcznik Nanda Devi , 3.7.1939 Marian Chodacki, komisarz generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku, składa w Warszawie sprawozdanie z pogarszającej się sytuacji we wzajemnych stosunkach , 6.7.1939 Rada Ministrów dzięki wprowadzeniu oszczędności w innych obszarach budżetu, przeznacza dodatkowe 5 mln złotych na potrzeby armii , 10.7.1939 Płk Stanisław Koc i ambasador RP przy Dworze św. Jakuba Edward Raczyński wracają do Londynu by wznowić rozmowy w sprawie pomocy Wielkiej Brytanii dla Polski. Premier Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain, podczas swojego wystąpienia w Izbie Gmin, zapewnia o wsparciu dla II RP , 11.7.1939 Do Warszawy docierają pierwsze informacje o zbliżeniu stosunków między III Rzeszą a Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich , 13.7.1939 III Rzesza naciska na Francję, by ta nie ingerowała w „sferę niemieckich interesów” , 14.7.1939 Ruszają prace przy budowie polskich umocnień na północ od Mławy (tzw. linia mławska) , 15.7.1939 2 , 16.7.1939 Prezydent RP Ignacy Mościcki bierze udział w uroczystościach rozpoczęcia żniw w Spale , 17.7.1939 Brytyjski generalny inspektor wojsk zamorskich gen. Edmund Ironside z wizytą w Polsce (do 21 lipca) , 20.7.1939 Incydent na granicy między Polską i Wolnym Miastem Gdańsk: niedaleko miejscowości Trzcionka zginął polski żołnierz usiłujący zatrzymać gdańskich strażników, którzy nielegalnie przekroczyli granicę , 22.7.1939 Do Polski dociera z Francji 50 czołgów Renault R-35 , 23.7.1939 Przemówienie gdańskiego gauleitera NSDAP Alberta Forstera wyraźnie wskazuje na to, że w Gdańsku trwają przygotowania militarne zwrócone przeciwko Polsce , 25.7.1939 Polscy kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski przekazują Brytyjczykom wyniki swoich prac i egzemplarz niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma , 26.7.1939 Delegacje niemiecka i sowiecka postanawiają rozszerzyć prowadzone rozmowy handlowe o problematykę polityczną , 27.7.1939 Lokalne powodzie w Polsce , 29.7.1939 Joachim von Ribbentrop poleca niemieckiemu ambasadorowi w Moskwie, by przekazał stronie sowieckiej propozycję zawarcia układu , 30.7.1939 W Londynie trwają negocjacje nad udzieleniem Polsce pożyczki na dozbrojenie armii, dzień później, podczas debaty w Izbie Gmin, padają przychylne głosy na ten temat , 2.8.1939 3 , 3.8.1939 Samochód polskiego komisarza generalnego RP w Wolnym Mieście Gdańsku, wiozący inspektora celnego Siekierskiego, zostaje obrzucony petardami na granicy Wolnego Miasta i Prus Wschodnich , 4.8.1939 - 5.8.1939 4 , 6.8.1939 5 , 9.8.1939 Przebywający w Berlinie ambasador III Rzeszy w Polsce Hans von Moltke otrzymuje nakaz pozostania w Niemczech i zakaz kontaktowania się ze stroną polską , 10.8.1939 W rozmowie z niemieckim chargé d’affaires wiceminister spraw zagranicznych Mirosław Arciszewski stanowczo sprzeciwia się niemieckim ingerencjom w sprawy między Polską a WM Gdańskiem , 12.8.1939 W Moskwie rozpoczynają się rozmowy delegacji wojskowych Wielkiej Brytanii, Francji i Związku Sowieckiego na temat porozumienia trójstronnego , 13.8.1939 W Polsce zostaje zarządzona druga częściowa mobilizacja alarmowa , 14.8.1939 6 , 15.8.1939 7 , 16.8.1939 Francuska dyplomacja stara się nakłonić Polskę do przychylnego ustosunkowania się do sowieckiej propozycji interwencji w razie wojny , 17.8.1939 Umiera Wojciech Korfanty – polityk i publicysta, polski działacz narodowy na Śląsku, jeden z czołowych przywódców Chrześcijańskiej Demokracji , 18.8.1939 Naciski attaché wojskowych Wielkiej Brytanii i Francji na Polskę w sprawie sowieckich propozycji wkroczenia w razie wojny. Ze strony polskiej pada odmowa, potwierdzona przez ministra Becka dzień później , 20.8.1939 Hitler zwraca się do Stalina z prośbą o przyjęcie von Ribbentropa najpóźniej do 23 sierpnia, następnego dnia Stalin wyraża zgodę , 21.8.1939 Niemiecka policja na Śląsku opieczętowuje polskie biblioteki i drukarnie , 22.8.1939 Stan czujności w urzędach wojskowych i mobilizacja alarmowa korpusów granicznych w Polsce. Tymczasem Hitler wyznacza datę inwazji na 26 sierpnia , 23.8.1939 8 , 24.8.1939 W Polsce rozpoczyna się tajna mobilizacja kartkowa , 25.8.1939 9 , 26.8.1939 10 , 27.8.1939 11 , 28.8.1939 W III Rzeszy w ramach wprowadzania gospodarki wojennej ogłoszono bez zapowiedzi kartkowy system racjonowania żywności , 30.8.1939 12 , 31.8.1939 O godz. 0.30 w nocy Adolf Hitler podpisuje rozkaz ostatecznie wyznaczający termin ataku na Polskę na 1 września, godz. 4.45
Źródło: dostępne w internecie: lato39.pl.
R16kbXJVJYXLU
rozpoczynają się wakacje, a dzień później ogólnopolskie obchody Dni Morza Możliwe odpowiedzi: 1. 1
R1KiTTIjbRI7l
Do cyfr z datami na osi czasu dopasuj konkretne wydarzenia spośród podanych poniżej. Rozpoczynają się wakacje, a dzień później ogólnopolskie obchody Dni Morza Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 W Polsce trwają obchody rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Zawarcie polsko-angielskiej umowy w sprawie pożyczki na potrzeby armii (8 mln funtów szterlingów) Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Zaostrzenie stosunków między II RP a WM Gdańskiem, którego władze utrudniają pracę polskich inspektorów celnych Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Uroczystości rocznicowe wymarszu z Oleandrów Pierwszej Kompanii Kadrowej Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Marszałek Kliment Woroszyłow pyta dyplomatów francuskich i brytyjskich o możliwość wejścia oddziałów Armii Czerwonej na terytorium II RP w razie agresji niemieckiej na Polskę Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Po złożonej dzień wcześniej deklaracji von Ribbentropa co do zainteresowania wizytą w Moskwie rozpoczynają się rozmowy na ten temat. W Polsce obchodzone są uroczystości rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 W Moskwie von Ribbentrop i Mołotow podpisują pakt o nieagresji na 10 lat, towarzyszy mu tajny aneks o podziale Polski i wyznaczeniu stref wpływów Związku Sowieckiego i III Rzeszy Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 W Londynie podpisany zostaje traktat o wzajemnej pomocy między II RP a Wielką Brytanią. Do Gdańska z „wizytą przyjaźni” przypływa pancernik „Schleswig-Holstein”. Mussolini odmawia udziału w wojnie z Polską po stronie Niemiec. Hitler odwołuje decyzję o ataku Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Hitler wydaje rozkaz podjęcia ataku na Polskę 1 września. W Warszawie wizyta sowieckiego ambasadora Nikołaja Szaronowa u ministra Becka ma pokazać, że mimo układu z III Rzeszą Związek Sowiecki pragnie poprawnych stosunków z Polską Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 W całej Polsce mieszkańcy kopią rowy przeciwlotnicze. Hitler w odpowiedzi na propozycje pokojowe francuskiego premiera Édouarda Daladiera kategorycznie żąda Gdańska i eksterytorialnego korytarza przez Pomorze Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939 Prezydent RP zarządza mobilizację powszechną Możliwe odpowiedzi: 1. 5. 6 sierpnia 1939, 2. 10. 26 sierpnia 1939, 3. 7. 15 sierpnia 1939, 4. 4. 4–5 sierpnia 1939, 5. 12. 30 sierpnia 1939, 6. 9. 25 sierpnia 1939, 7. 3. 2 sierpnia 1939, 8. 8. 23 sierpnia 1939, 9. 11. 27 sierpnia 1939, 10. 1. 23 czerwca 1939, 11. 2. 15 lipca 1939, 12. 6. 14 sierpnia 1939
R1HH4nQg79YnK
Podczas ostatnich dwóch miesięcy przed wybuchem wojny organizowano obchody wielu rocznic. Wskaż jakich i opisz, jakie znaczenie miało ich świętowanie. (Uzupełnij) Wskaż dwa wydarzenia, które twoim zdaniem najbardziej przyczyniły się do eskalacji konfliktu podczas wakacyjnych miesięcy, i uzasadnij, dlaczego właśnie je wybrałeś/wybrałaś. (Uzupełnij).
211
Ćwiczenie 5

Przeanalizuj poniższe dane statystyczne i wykonaj polecenia.

RPN5kowtdAO8n
Wykres kolumnowy. Budżet wybranych państw europejskich w latach 1921-1936. Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Niemcy (r.m)
  • cały budżet państwa w miliardach: 8.2
 • 2. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Francja (fr.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 50.0
 • 3. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Wielka Brytania ( f.s.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 1.0
 • 4. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Włochy (lir.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 21.0
 • 5. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Czechosłowacja (kor.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 8.9
 • 6. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Jugosławia (din.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 10.0
 • 7. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Rumunia (lei)
  • cały budżet państwa w miliardach: 30.0
 • 8. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Węgry (pengő)
  • cały budżet państwa w miliardach: 1.2
 • 9. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Bułgaria (lew)
  • cały budżet państwa w miliardach: 7.2
 • 10. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Belgia (fr.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 11.1
 • 11. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Hiszpania (pes.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 4.5
 • 12. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Litwa (li.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 0.25
 • 13. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Szwajcaria (fr.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 0.5
 • 14. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Szwecja (kr.)
  • cały budżet państwa w miliardach: 1.09
 • 15. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Polska (zł)
  • cały budżet państwa w miliardach: 2.4
Źródło: fon.com.pl.
Rn9NVPqKAPE73
Wykres kolumnowy. Wydatki na cele militarne w wybranych państwach europejskich w latach 1921-1936 (w procentach względem całego budżetu). Lista elementów:
 • 1. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Niemcy (r.m)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 11
 • 2. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Francja (fr.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 14
 • 3. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Wielka Brytania ( f.s.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 16
 • 4. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Włochy (lir.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 22
 • 5. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Czechosłowacja (kor.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 22
 • 6. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Jugosławia (din.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 20
 • 7. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Rumunia (lei)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 25
 • 8. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Węgry (pengő)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 8
 • 9. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Bułgaria (lew)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 14
 • 10. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Belgia (fr.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 12
 • 11. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Hiszpania (pes.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 17
 • 12. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Litwa (li.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 27
 • 13. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Szwajcaria (fr.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 18
 • 14. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Szwecja (kr.)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 11
 • 15. zestaw danych:
  • Państwo (waluta): Polska (zł)
  • procent całego budżetu (na cele obrony): 33
R11H0kZ3R6CCV
Oceń wysiłek finansowy Polski na zwiększenie obronności kraju w latach 1921–1936. (Uzupełnij) Na podstawie danych zawartych w tabeli rozstrzygnij, czy konieczne było odwoływanie się przez władze polskie do ofiarności społecznej i tworzenie specjalnych funduszy. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

W ostatnich latach wielką uwagę publicystów i historyków przyciąga końcowy okres istnienia niepodległej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dwa miesiące wakacji letnich. Twórcy wystawy zorganizowanej w Sopocie w 2019 r. nadali jej tytuł Cisza przed burzą… Ostatnie lato II RP. Wyjaśnij ten tytuł, odwołując się do realiów epoki. Załóżmy, że chcesz sam/sama podjąć się zorganizowania wystawy poświęconej tematyce społeczeństwa polskiego w ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej. Wystawa ta byłaby przeznaczona dla twoich rówieśników.

R1FL1XVsX4rJe
Jaki nadałbyś/nadałabyś jej tytuł? Na co szczególnie zwróciłbyś/zwróciłabyś uwagę, co uczyniłbyś/uczyniłabyś osią swojej wystawy? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Wróć do artykułu prasowego zamieszczonego w ćwiczeniu 3 i oceń jego wiarygodność. Oceń, czy zawartym w nim informacjom można bez zastrzeżeń ufać. Swoje stanowisko uzasadnij.

R1RkQxNodKVDt
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeanalizuj poniższe plakaty i określ, do czego i za pomocą jakich elementów graficznych odwoływali się ich twórcy, by zachęcić społeczeństwo do zwiększonego wysiłku mobilizacyjnego.

Zapoznaj się z opisami poniższych plakatów i określ, do czego i za pomocą jakich elementów graficznych odwoływali się ich twórcy, by zachęcić społeczeństwo do zwiększonego wysiłku mobilizacyjnego.

RuIPQP7hJjWCP
(Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Napisz odezwę zachęcającą do wysiłku finansowego społeczeństwa polskiego na rzecz zwiększenia obronności kraju i dozbrojenia armii polskiej.

R1cU5qdD7Wvjm
(Uzupełnij).