Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
1
Ćwiczenie 1
R1Fr3OpkFO5QN
Podkreśl nazwę organizacji, do której Polska przystąpiła najpóźniej. Możliwe odpowiedzi: 1. Rada Europy, 2. Unia Europejska, 3. Sojusz Północnoatlantycki, 4. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
1
Ćwiczenie 2
RWD8R7prNZFMN
Zaznacz elementy, które charakteryzują liberalny porządek międzynarodowy, jaki powstał po upadku komunizmu. Możliwe odpowiedzi: 1. duża rola organizacji międzynarodowych, 2. rywalizacja między blokami państw, 3. ustalanie przez mocarstwa stref wpływów, 4. ład jednobiegunowy, 5. globalny handel
2
Ćwiczenie 3
RKZXuEhf2Rpgn
Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia. Elementy do uszeregowania: 1. Powstanie OBWE, 2. Atak Al Kaidy na World Trade Center, 3. Upadek muru berlińskiego, 4. Pierwsze rozszerzenie NATO o kraje postkomunistyczne, 5. Aneksja Krymu przez Rosję
R1NNs6IqbkbQD2
Ćwiczenie 4
Połącz wymienione organizacje międzynarodowe z odpowiednimi tematycznymi obszarami ich działań. Rada Europy Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemna obrona, 2. wartości demokratyczne, 3. pokój i bezpieczeństwo, 4. wspólny rynek, 5. strefa wolnego handlu NATO Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemna obrona, 2. wartości demokratyczne, 3. pokój i bezpieczeństwo, 4. wspólny rynek, 5. strefa wolnego handlu Unia Europejska Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemna obrona, 2. wartości demokratyczne, 3. pokój i bezpieczeństwo, 4. wspólny rynek, 5. strefa wolnego handlu NAFTA Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemna obrona, 2. wartości demokratyczne, 3. pokój i bezpieczeństwo, 4. wspólny rynek, 5. strefa wolnego handlu OBWE Możliwe odpowiedzi: 1. wzajemna obrona, 2. wartości demokratyczne, 3. pokój i bezpieczeństwo, 4. wspólny rynek, 5. strefa wolnego handlu
11
Ćwiczenie 5
RSaZL9t3cMR1v2
Zaznacz na mapie państwa, które powstały na skutek upadku komunizmu w Europie oraz - jednocześnie - przystąpiły zarówno do Unii Europejskiej, jak i do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 1. państwa, które powstały na skutek upadku komunizmu i przystąpiły do odpowiednich sojuszy
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

„W globalizacji nie było nic szczególnie tajemniczego. Nie była ona nawet zjawiskiem wcześniej niespotykanym. Wpływ na gospodarkę światową nowych i szybkich sieci transportu i komunikacji pod koniec dziewiętnastego wieku był co najmniej równie głęboki jak przeobrażenia, do jakich sto lat później doprowadziły Internet oraz deregulacja i liberalizacja rynków finansowych. Nie było też nic nowego w nierównym podziale korzyści ze zliberalizowanego handlu – zwłaszcza gdy pod koniec XX wieku w stopniu nie mniejszym niż przed 1914 rokiem jego warunki tak konsekwentnie dostosowywały się do interesów możnych i bogatych. (…) Ekonomiczne umiędzynarodowienie z lat dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiło jednak krótko po pierwszej fali wielkiej prywatyzacji w Europie i stanowiło bodziec do kontynuacji tego procesu. Państwo znalazło się teraz w odwrocie – co najpierw zdarzyło się w Wielkiej Brytanii, później na znacznych obszarach Europy Zachodniej, a w końcu na byłym komunistycznym Wschodzie”.

/Źródło: Tony Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945, Poznań 2008, s. 854–855./

ROfj4i6A5p6kx
Wyjaśnij, na czym polegało zjawisko, które autor opisuje słowami “państwo znalazło się teraz w odwrocie”? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

„Od 1991 roku powstaje nowy system międzynarodowy, jednak jest to proces powolny i z wieloma znakami zapytania, co do jego ostatecznego kształtu, charakteru i zasad. Z drugiej strony, okres 1991‑2015 pokazuje wyraźnie, że słabnie rola wspólnoty atlantyckiej, która po 1991 roku stała się jedyną siłą zdolną do zagwarantowania nowego ładu. Unia Europejska i NATO wciąż dryfują i nie mogą osiągnąć konsensu co do współpracy na świecie. Okazuje się, że wspólnota atlantycka była nieprzygotowana na upadek ładu bipolarnego i rozpad sowieckiego imperium. Zaskoczyła ją też »arabska wiosna«, konflikty na Ukrainie i w Syrii.”

/Źródło: Józef M. Fiszer, Nowy, pojałtański ład globalny: bipolarny czy multipolarny? Próba prognozy, „Biuletyn Analiz i Opinii ISP PAN”, Warszawa 2016, s. 3./

RTFzlB26kHMPi
Wskaż trzy przejawy słabnącej roli wspólnoty atlantyckiej po upadku komunizmu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

„Z końcem lat osiemdziesiątych XX wieku nastąpiła fundamentalna zmiana geopolityczna w stosunkach międzynarodowych. Zakończyła się konfrontacja Wschód‑Zachód, a »upadek« muru berlińskiego znamionował nie tylko zjednoczenie Niemiec i rozpad bloku wschodniego, ale także reunifikację kontynentu europejskiego i koniec bipolarnego świata. Era pozimnowojenna wydawała się czasem błogiej transformacji. Zatriumfowało myślenie o »końcu historii«, Zachód radował się z powodu zwycięstwa demokracji i kapitalizmu nad komunizmem, promowano amerykański model rozwoju, uosobiony w rewolucji internetowej i neoliberalnej wizji gospodarki, dynamizowano procesy integracyjne w Europie, rozniecano nadzieje na demokratyzację Rosji, składano deklaracje na temat zbudowania nowego ładu międzynarodowego. Po rozpadzie radzieckiego »imperium zła« nastąpiła dekada względnego spokoju. Ten stan rzeczy został zakłócony wstrząsem z 11 września 2001 roku. Data ta symbolizuje koniec epoki pozimnowojennej i otwiera nową kartę analizy światowej geopolityki.”

/Źródło: Stanisław Bieleń, Geopolityczne myślenie o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, tom 1, s. 28–29./

RoeAyQ6wTyvRR
Wymień dwa podane przez autora wydarzenia, które świadczyły o końcu ładu dwubiegunowego. (Uzupełnij).