Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
RTDjI0gkyYBGI1
Ćwiczenie 1
Uszereguj elementy budowy ucha w kolejności w jakiej przekazują one falę dźwiękową na narząd Cortiego. Elementy do uszeregowania: 1. błona bębenkowa, 2. kowadełko, 3. małżowina uszna, 4. strzemiączko, 5. młoteczek, 6. okienko owalne
1
Ćwiczenie 2
RO6fpUqIssGjV
Schemat budowy ucha ludzkiego.
Źródło: Surachit, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
RMEnBjM9wF6cc
Jakimi cyframi na powyższym rysunku opisane są struktury wymienione w zadaniu 1? strzemiączko 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
kowadełko 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
małżowina uszna 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
okienko owalne 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
młoteczek 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
błona bębenkowa 1. 6, 2. 11, 3. 4, 4. 2, 5. 7, 6. 5, 7. 8, 8. 12, 9. 9, 10. 1, 11. 3, 12. 10
1
Ćwiczenie 2
R1S2GSFF2N5rD
Przypisz podane elementy narządu słuchu do właściwych części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego i uch wewnętrznego. Ucho zewnętrzne Możliwe odpowiedzi: 1. jama bębenkowa, 2. trąbka słuchowa, 3. kanały półkoliste, 4. młoteczek, 5. przedsionek, 6. kowadełko, 7. małżowina uszna, 8. zewnętrzy przewód słuchowy, 9. strzemiączko, 10. ślimak Ucho środkowe Możliwe odpowiedzi: 1. jama bębenkowa, 2. trąbka słuchowa, 3. kanały półkoliste, 4. młoteczek, 5. przedsionek, 6. kowadełko, 7. małżowina uszna, 8. zewnętrzy przewód słuchowy, 9. strzemiączko, 10. ślimak Ucho wewnętrzne Możliwe odpowiedzi: 1. jama bębenkowa, 2. trąbka słuchowa, 3. kanały półkoliste, 4. młoteczek, 5. przedsionek, 6. kowadełko, 7. małżowina uszna, 8. zewnętrzy przewód słuchowy, 9. strzemiączko, 10. ślimak
RrhXmEtoiPTPV2
Ćwiczenie 3
Wybierz oznaczenia struktur z rysunku do zadania 2, gdzie A jest odpowiedzialna za odczuwanie ruchów obrotowych głowy, B łączy ucho wewnętrzne z płatek skroniowym mózgu oraz C łączy ucho z gardłem. Możliwe odpowiedzi: 1. A- 9
B- 11
C- 12, 2. A- 11
B- 12
C- 9, 3. A- 9
B- 12
C- 11, 4. A- 11
B- 9
C- 12
2
Ćwiczenie 3
RhY3mnpnNOMld
Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Receptory czuciowe odbierające bodźce mechaniczne, takie jak ucisk, drgania czy odkształcenie tkanek to... Możliwe odpowiedzi: 1. mechanoreceptory, 2. nocyceptory, 3. termoreceptory, 4. fotoreceptory
2
Ćwiczenie 4

Kluczowe dla funkcjonowania zmysłu słuchu i równowagi jest wytworzenie impulsu elektrycznego w odpowiedzi na bodziec mechaniczny. Dzieje się tak zarówno w narządzie równowagi (między innymi w bańkach błoniastych kanałów półkolistych), jak i w narządzie spiralnym (narządzie Cortiego). Kluczem do przekazania impulsu do komórek nerwowych są włoski drażnione przez błonę nakrywkową narządu spiralnego (narządu Cortiego) lub przez otolity kanałów półkolistych.

W narządzie spiralnym (narządzie Cortiego) włoski ułożone są wraz ze wzrastającą długością. Podczas rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej rzędy włosków krótszych dotykają dłuższych. Napięcie powoduje mechaniczne otwarcie kanałów jonowych, depolaryzację komórki zmysłowej i uwolnienie neuroprzekaźników do sąsiadujących komórek nerwowych. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zmysłu równowagi. Różnica polega na tym, że na komórkach urzęsionych kanałów półkolistych występuje dodatkowy rodzaj znacznie dłuższych włosków nazywanych kinocilliami. Jeśli włoski krótsze przechylają się w stronę kinocillium, dochodzi do depolaryzacji komórki zmysłowej, a jeśli w stronę przeciwną – następuje jej hiperpolaryzacja.

Indeks dolny Na podstawie: Rémy Pujol i wsp., Hair cells: overview, artykuł dostępny na portalu: www.cochlea.eu Indeks dolny koniec

R1QuJgFs47lAX
Na podstawie powyższego tekstu i własnej wiedzy, z poniższych wybierz dwa zdania poprawnie opisujące rolę włosków w funkcjonowaniu zmysłu słuchu i zmysłu równowagi. Możliwe odpowiedzi: 1. włoski obecne na komórkach zmysłowych narządów słuchu i równowagi, stanowią rodzaj kanałów przez które przepływają jony, 2. ułożenie rzędów włosków od najkrótszego do najdłuższego w narządzie Cortiego powiązane jest z faktem, że fala dźwiękowa dociera do ucha wewnętrznego zawsze z jednego kierunku, 3. ruch włosków w kierunku kinocillium skutkuje impulsem o większej sile niż w przypadku ruchu włosków w kierunku przeciwnym, 4. Kanały jonowe umożliwiające depolaryzację komórek zmysłowych narządu Cortiego otwierane są niezależnie od potencjału sąsiadujących komórek nerwowych
2
Ćwiczenie 5

Bodziec dźwiękowy może docierać do ślimaka w uchu środkowym za sprawą przewodnictwa powietrznego (fala dźwiękowa roznosi się w powietrzu, a drgania przenoszone są przez błonę bębenkową do ucha środkowego i dalej – do ucha wewnętrznego) oraz przewodnictwa kostnego.

Przewodnictwo kostne polega na wprawieniu kości (zazwyczaj czaszki) w drgania za pomocą dźwięku, a drgania te przekazywane są następnie do ucha wewnętrznego. Nie do końca znane są nam drogi, którymi przenoszone są drgania w kierunku ślimaka. Ich poznanie wydaje się jednak niezwykle istotne dla efektywniejszego leczenia niedosłuchu lub głuchoty.

W celu dokonania wstępnej oceny przyczyn niedosłuchu przeprowadza się tzw. próbę Rinnego. Polega ona na porównaniu długości i jakości dźwięków słyszanych dzięki przewodnictwu powietrznemu oraz dźwięków słyszanych dzięki przewodnictwu kostnemu.

Aby to określić, źródło dźwięku przystawia się badanemu najpierw do małżowiny usznej, a następnie do wyrostka sutkowatego (fragmentu kości skroniowej). Jeśli badany lepiej słyszy dźwięki przenoszone dzięki przewodzeniu powietrznemu, uznaje się, że słyszy prawidłowo, a wynik próby Rinnego określa się jako dodatni. Jeśli badany lepiej słyszy dźwięki przenoszone drogą kostną, diagnozuje się u niego niedosłuch przewodzeniowy (stwierdza się uszkodzenie ucha zewnętrznego lub środkowego), a wynik próby Rinnego określa się jako ujemny.

O niedosłuchu zmysłowo‑nerwowym (uszkodzeniu nerwów lub ośrodków w mózgu) mówimy wówczas, gdy upośledzenie słuchowe jest porównywalne w obu typach przewodzenia – wtedy próba Rinnego daje wynik dodatni.

Dodatkowo stosuje się inną metodę badania słuchu, tzw. próbę Webbera. Polega ona na tym, że do czoła pacjenta przykłada się drgający stroik (przyrząd służący do strojenia instrumentów). Zadaniem badanego jest dokonanie oceny, którym uchem lepiej słyszy wydawany przez stroik dźwięk. Jeśli pacjent stwierdza, że słyszy ten dźwięk jednakowo w obu uszach, jego słuch jest prawidłowy. Jeśli jednak badanie wykaże lateralizację (dominację) któregoś z uszu, oznacza to, że pacjent cierpi albo na niedosłuch przewodzeniowy (dźwięk jest słyszalny lepiej w uchu chorym), albo na niedosłuch zmysłowo‑nerwowy (dźwięk jest słyszalny lepiej w uchu zdrowym).

Indeks dolny Na podstawie: O. Butskiy i wsp., Rinne test: does the tuning fork position affect the sound amplitude at the ear?, [w:] „Journal of Otolaryngology – Head and Neck Surgery”, 2016, nr 1. Indeks dolny koniec

RXE7JhqK8OCgE
Łączenie par. Na podstawie powyższego tekstu i własnej wiedzy, oceń poniższe zdania jako prawdziwe (P) lub fałszywe (F). Zarówno próba Rinnego jak i próba Webbera, wymagają zastosowania przewodzenia kostnego.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Jednoczesne zastosowanie prób Rinnego i Webbera pozwala ustalić, czy uszkodzony jest narząd Cortiego czy nerw słuchowy.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Przewodnictwo kostne jest szansą na poprawę słyszenia dla osób cierpiących na niedosłuch zmysłowo – nerwowy.. Możliwe odpowiedzi: P, F. Przewodnictwo kostne nie występuje u osób słyszących poprawnie.. Możliwe odpowiedzi: P, F
2
Ćwiczenie 6

Numer pacjenta

Wynik próbny Rinnego

Wynik próby Webbera

1

Dodatnia dla obojga uszu

Bez lateralizacji

2

Ujemna dla ucha lewego

Lateralizacja ucha
prawego

3

Ujemna dla ucha prawego

Lateralizacja ucha
prawego

Rxyrgt5Sm8XJQ
Przeanalizuj powyższą tabelę oraz tekst do zadania 5. Spośród pacjentów 1, 2 i 3 wybierz tego, który słyszy poprawnie (A) oraz tego dla którego obie próby wykazują niedosłuch spowodowany uszkodzeniem ucha zewnętrznego lub środkowego (B). A:1. 2, 2. 3, 3. 1
B:1. 2, 2. 3, 3. 1
31
Ćwiczenie 7

Fale akustyczne przenoszone do ucha wewnętrznego w tym samym czasie za sprawą przewodnictwa powietrznego i przewodnictwa kostnego mogą się wzajemnie znosić.

R48VVrMuCWBBs
Na podstawie powyższego tekstu, tekstu do zadania 5 i własnej wiedzy wyjaśnij dlaczego pacjent z niedosłuchem przewodzeniowym, podczas próby Webbera słyszy dźwięki lepiej w uchu chorym. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

W 2016 r. przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu uszkodzeń ucha środkowego szynszyli na ciśnienie wywołane dźwiękiem w uchu wewnętrznym. Podczas jednego z eksperymentów unieruchomiono strzemiączko w uchu środkowym szynszyli (A).

W innym doświadczeniu uszkodzono staw występujący pomiędzy kowadełkiem i strzemiączkiem (B). W obu przypadkach przewód słuchowy został zatkany. Próbę kontrolną stanowiły szynszyle z drożnym przewodem słuchowym i niepoddane modyfikacjom ucha środkowego.

Eksperymenty przeprowadzono w dwóch wersjach:

I: Fale akustyczne przenoszone były do ucha szynszyli drogą powietrzną.

II: Fale akustyczne przenoszone były do ucha szynszyli drogą kostną.

Zaobserwowano wyraźny spadek ciśnienia endolimfy w uchu wewnętrznym podczas przeprowadzania eksperymentów w wersji I (w stosunku do próby kontrolnej). W przypadku przewodnictwa kostnego różnice w stosunku do próby kontrolnej były niewielkie. 

RZmjr39nheOZb
Wyjaśnij dlaczego, w celu uzyskania bardziej miarodajnych wyników, należy zmienić próbę kontrolną lub próby badawcze. Jak powinny wyglądać poprawne dobrane próby? (Uzupełnij).